Browse collections

Library collection of textbooks used in courses at Wageningen University

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Records 1 - 3 / 3

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: recordtype=seriewerk OR monografie OR deel OR koepel
Check title to add to marked list
Sort by
help
Handboek voor milieubeheer - Bodembescherming [Monograph]
Haan, F.A.M. de \ Henkens, C.H. \ Zeilmaker, D.A. \ 1978-2005
soil pollution - soil conservation - environmental impact - soil - environmental policy - government policy - handbooks - land use - landfills - physical planning - waste disposal sites

De studenteneditie is speciaal bedoeld voor de Landbouwuniversiteit Wageningen. Inhoudsopgave: A. Inleiding. B. Het bodemmilieu (IV-2). C. Gebruik van de bodem. D. Aantastingen van de bodem. E. Opslag van afvalstoffen; begraafplaatsen. F. Invloed van werken, transport en delfstofwinning (IV-6). G. Agrarische produktie. H. Grondwaterwinning. I. Instandhouding van flora en fauna. J. Bodembeheer (IV-10). K. Wettelijke regelingen. L. Bodemsanering.


Used in course: ENP-10806 Environmental Policy Instruments
help
Milieubeleid : analyse en perspectief [Monograph]
Driessen, P. \ Leroy, P. \ 2007
environmental policy - environmental legislation - netherlands - regional planning - nature conservation policy

Dit boek is in feite de vierde editie van de uitgave "Milieubeleid, theorie en praktijk" (Glasbergen, 1989). Opgevolgd door "Milieubeleid, een beleidswetenschappelijke inleiding (1994). Met daarna "Milieu, samenleving en beleid" (Glasbergen, Driessen, 2000). Het doel van het boek is in die tijd hetzelfde gebleven. Het poogt een inleiding te geven in de theorie en praktijk van het Nederlandse beleid en deels ook internationaal beleid over milieuvraagstukken. Het begrip milieubeleid wordt breed opgevat, het betreft daarom ook: waterbeleid, natuurbeleid, landschapsbeleid. Het gaat tevens om de relaties tussen milieubeleid met economie, infrastructuur, landbouw, woningbouw etc. Het recente debat gaat immmers over het omgevingsbeleid: het geheel van beleidsvelden die de kwaliteit van de leefomgeving als object hebben. Dit handboek bevat afzonderlijke bijdragen van vele wetenschappers, zoals "Institutionalisering van het Nederlandse milieubeleid" (Van Tatenhoven, Goverde); "Milieubeleid als interactievraagstuk" (Driessen, Goverde, Leroy); "Mondiaal milieubeleid" (Arts); "Een ruimtelijk perspectief" (Driessen); "Een gedrags- en communicatieperspectief" (Van Woerkum, Renes)


Used in course: ENP-81603 BSc Thesis Environmental Policy and Economics Part 1; ENP-10806 Environmental Policy Instruments
help
Recht voor de groenblauwe ruimte [Monograph]
Kistenkas, F.H. \ 2012
nature conservation law - spatial planning laws - administrative law - legislation - landscape - agriculture - ecological network - north sea - natura 2000 - europe - netherlands - textbooks

"Recht voor de groenblauwe ruimte" beoogt een compact overzicht te bieden van het ruimtelijk bestuursrecht, het landschapsrecht en het Europese en nationale natuurbeschermingsrecht zowel op land als op zee. Voorts wordt ingegaan op actuele ontwikkelingen binnen het omgevingsrecht zoals de integrale omgevingsvergunning, Europees landbouw- en visserijbeleid, Besluit algemene regels ruimtelijke ordening, Crisis- en herstelwet, ontwerp-Wet Natuur en andere nieuwe (ontwerp-)wetgeving. Geconcludeerd wordt onder andere dat het groenblauwe omgevingsrecht vast dreigt te lopen en in een transitie naar een geheel nieuw rechtskader zal geraken. De huidige en thans in wetsontwerpen voorgestelde rechtsvindingsmethodieken zullen duurzame gebiedsontwikkeling en een balans tussen economie, maatschappij en ecologie steeds vaker in de weg staan. Er zal aldus behoefte zijn aan rechtswetenschappelijke innovatie.


Used in course: PAP-20806 Public Administration and Environmental Law; ENP-10806 Environmental Policy Instruments
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 

If you are interested in publishing in a specific journal, please use the WUR Journal Browser. You can browse through a collection of over 30,000 journals to publish in. Find journal information on Open Access, Impact, discount on article processing charges, etc.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.