Library Catalogue

Library Catalogue

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • About the Catalogue


  Union Catalogue of Agricultural Libraries in the Netherlands

  The WUR Library Catalogue contains bibliographic data on books and periodicals held by the libraries of Wageningen University and Research Centre and some 15 associated libraries. Holding data are added to each record.

  Subjects covered include Agrotechnology, Food and Food Production, Plant and Animal Sciences, Soil Science, Geo-information, Landscape and Spatial Planning, Water and Climate, Ecosystem Studies, Economics and Society.

  The joint collections of the participating libraries cover a substantial part of the internationally available scientific literature in these disciplines.

  As far as Dutch scientific literature in these fields is concerned, coverage can be considered near 100%, including much of the so-called "grey literature".

  All titles are entered in their original language. Keywords are added to facilitate subject searching.

  The database is updated every day and now contains over 830.000 records.

  About
Record number 104709
Title Soils and grassland types of the Serengeti Plain (Tanzania) : their distribution and interrelations
show extra info.
H.A. de Wit
Author(s) Wit, H.A. de
Publisher [S.l. : s.n.]
Publication year 1978
Description 349 p + 1 losse krt
Notes Proefschrift Wageningen
Tutors Bennema, Prof. Dr. Ir. J. ; Hart, Prof. Ir. M.L. 't
Graduation date 1978-06-16
Dissertation no. 729
Author abstract show abstract
De Serengeti Plain maakt deel uit van een zeer oude versneden hoogvlakte die tijdens het Pleistoceen overdekt is door aeolische afzettingen van vulkanische assen met een sterk alkalisch karakter; de assen waren afkomstig van de Ngorongoro Highlands.
Het klimaat is semi-aride en wordt gekenmerkt door een droge en natte tijd.
De jaarlijkse neerslag varieert van ca 400 mm in het zuid oostelijk tot ca 800 mm in het noord-westelijk deel van de Serengeti Plain. Lokale verschillen in regenval in combinatie met de bijzondere aard van het moedermateriaal hebben geresulteerd in een aanzienlijk aantal verschillende bodemtypen met bijzondere eigenschappen zoals thixotropie, hoge omwissel capaciteit van de kleifracties, hoge zoutconcentraties in vele profielen, vorming van calcic en petrocalcic horizonten.
De Serengeti Plain is bedekt door grasland waarin vrijwel geen bomen voorkomen. Binnen het grasland kunnen, op basis van de graslengte en botanische samenstelling, 3 hoofdzones worden onderscheiden, te weten het zogenaamde korte, halflange en lange grasland.
De grenzen van deze hoofdzones bleken in grote lijnen overeen te komen met die tussen drie belangrijke, zogenaamde bodemlandschappen.
In de hoofdstukken 2.1, 2.2 en 2.3 van deel II zijn een aantal bodem eigenschappen zoals textuur, structuur, physische en chemische eigenschappen van de gronden binnen de drie bodemlandschappen uitvoerig beschreven. Uit de overzichten is gebleken dat de factor regenval, van zeer grote invloed is op de bodemgesteldheid; samenhangend met de verschillen in regenval blijken gronden in het zuidoosten lemig, zwak ontwikkeld, zout en alkalisch en kalkrijk te zijn; in het noordwesten zijn
de gronden kleiig, minder zout en alkalisch en tot flinke diepten ontkalkt en vertonen een sterke profiel ontwikkeling.
De factorenverzouting (mate en type) en alkaliteit bleken van grote invloed op de botanische samenstelling van het grasland te zijn Naast belangrijke regionale verschillen -zoals bijvoorbeeld tussen de drie bodemlandschappen komen veelvuldig belangrijke verschillen in de verzoutingstoestand op korte afstand voor, waarbij de ligging van de betreffende profielen binnen een toposequentie van groot belang bleek. Binnen de drie hoofdzones van het grasland worden dan ook velerlei patronen aangetroffen.
Een veel voorkomend patroon is dat van scherp omgrensde plekken van langere en kortere grassen of van graslandtypen met een hoge bedekkingsgraad of een lage bedekkingsgraad. De mate van verzouting en/of alkaliteit van de ondergrond bleek hier duidelijk gecorreleerd met genoemde patronen: kort gras en/of lagere bedekkingsgraad doorgaans bij hogere zoutgehaltes, terwijl het tegengestelde zich voordeed bij lage zoutconcentraties.
De over korte afstand gevonden verschillen in verzouting bleken vaak samen te hangen met termietenactiviteit. Een uitvoerige beschrijving van dit verschijnsel is gegeven in hoofdstuk 3.
Ook de productie van de diverse graslandtypen is vermoedelijafhankelijkk in hoge mate direct of indirect afhankelijk van mate van verzouting en alkaliteit.
Het ligt in de bedoeling in deel III (in voorbereiding) aandacht aan dit aspect te besteden.
Het laatste hoofdstuk betreft de bodem classificatie; classificatie geschiedde aan de hand van het Amerikaanse systeem (Soil Taxonomy).
Hierbij deden zich diverse moeilijkheden voor, welke een gevolg waren van
- het in onvoldoende mate rekening houden (in Soil Taxonomy) met het voorkomen van prairiegronden in tropische streken;
- de aard van het moedermateriaal, dat in een aantal opzichten duidelijk afwijkt van vulkanische assen elders in de wereld.

Online full textINTERNET
On paper FORUM ; STACKS ; NN08200,729
FORUM ; STACKS ; NN31843,683
FORUM ; STACKS ; NN08202,729
Keyword(s) (cab) grasslands / maps / soil classification / soil science / soil surveys / soil taxonomy / soil types / tanzania / fodder grasses
Categories Soil Classification
Publication type PhD thesis
Language English
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.