Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 95

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Bloem
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Samenvattingen van de 91e bijeenkomst van de werkgroep Bodempathogenen en bodemmicrobiologie : gehouden op 29 oktober 2015 bij Plant Research International in Wageningen \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Os, G. van \ Straathof, A. \ Bloem, J. \ Berg, W. van den \ Hoffland, E. \ 2016
help
Werkgroep Bodempathogenen en Bodemmicrobiologie : samenvattingen van presentaties gehouden tijdens de bijeenkomst op 2 april 2015 bij CAH Vilentum in Dronten \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Spoelder, J. \ Bongiorno, G. \ Korthals, G. \ Visser, J. \ Postma, J. \ Schilder, M. \ Bloem, J. \ Scholten, O. \ Balen, D. van \ Lamers, J. \ Rozen, K. van \ Hanse, B. \ 2015
Samenvattingen van presentaties van de werkgroep Bodempathogenen en Bodemmicrobiologie gehouden tijdens de bijeenkomst op 2 april 2015 bij CAH Vilentum in Dronten: Bacillus mycoides: bodembacterie en endofyt; Effect of organic farming on soil nematod ...
help
Effect onderwaterdrainage op bodemkwaliteit veenweiden \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Deru, J. \ Lenssinck, F. \ Hoving, I. \ Akker, J. van den \ Bloem, J. \ Eekeren, N. van \ 2014
Veenweidegebieden hebben te maken met bodemdaling en uitstoot van broeikasgassen als gevolg van veenoxidatie. Dit proces wordt versterkt door aerobe omstandigheden in de bodem bij lage slootwater- en grondwaterpeilen, vooral in de zomer. Het gebruik ...
help
Is stapeling van diensten mogelijk in de veenweiden? : grasproductie en natuur op gespannen voet met klimaat en waterdiensten \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Kloen, H. \ Visser, A. \ Bloem, J. \ Eekeren, N. van \ Deru, J. \ 2013
De veenweiden in westelijk Nederland hebben als primair doel grasproductie, en zijn deels ook belangrijk voor natuur, in het bijzonder weidevogels. Hoer verhoudt dit zich met andere ecosysteemdiensten zoals waterberging, behoud van veenbodems en het ...
help
Bodembiodiversiteit: wat kan de praktijk ermee \ Nieuwe oogst. Gewas / uitg. van de land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB [Artikel]
Hanegraaf, M. \ Termorshuizen, A. \ Bloem, J. \ 2012
Ondanks vele jaren onderzoek staat het benutten van de bodembiodiversiteit in de landbouw nog in de kinderschoenen.
help
Kaderrichtlijn Bodem : bodembiodiversiteit onder druk bij dalende organische stof \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Rutgers, M. \ Schouten, A.J. \ Jagers op Akkerhuis, G.J.A.M. \ Bloem, J. \ Breure, A.M. \ 2011
Bij een afname van het organische stofgehalte of bij verdichting van de bodem daalt de bodembiodiversiteit. Hierdoor zal de bodem ook minder goed in staat zijn om ecosysteemdiensten te leveren, zoals agrarische productie, schoon grond-en oppervlaktew ...
help
Invloed niet-kerende grondbewerking op bodemweerbaarheid \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Postma, J. \ Schilder, J. \ Scholten, M.T. \ Bloem, O.E \ Haagsma, W.K. \ 2011
Niet-kerende grondbewerking geniet een toenemende interesse, omdat het bodemstructuur, organische stof en het vochtvasthoudend vermogen van de bodem kan verhogen. Hierdoor kan erosie van de bodem beperkt worden. Minder ploegen spaart bovendien energi ...
help
Is bodembiodiversiteit van belang voor herstel van beekdalvegetaties? \ De levende natuur [Artikel]
Kemmers, R.H. \ Brinkman, E.P. \ Bloem, J. \ Faber, J. \ Putten, W.H. van der \ 2011
Effectgerichte maatregelen voor vegetaties richten zich doorgaans op het herstel van de juiste basentoestand, hydrologie en nutriëntenbeschikbaarheid in de bodem. Lang niet altijd heeft dat het gewenste effect. Het is aannemelijk dat milieustress zoa ...
help
De bodem onder het leven \ Natura : orgaan der Nederlandse natuurhistorische vereniging [Artikel]
Bloem, J. \ 2010
Voor herstel van de biodiversiteit, de stikstofkringloop en de CO2-huishouding speelt de bodem een cruciale rol. Ook natuurgebieden zoals heischrale graslanden en blauwgraslanden kunnen alleen goed functioneren met een divers bodemleven.
help
Soil suppressiveness of Meloidogyne, Verticillium and Pythium in diverse agricultural soils: possible mechanisms, and options for sustainable management \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Wurff, A. van der \ Stooten, M. van \ Hamelink, R. \ Böhne, S. \ Wensveen, W. van \ Os, G. van \ Postma, J. \ Bloem, J. \ 2010
Grond uit veertien verschillende glastuinbedrijven is door middel van biotoetsen getest op ziektewerend vermogen tegen drie belangrijke pathogenen, namelijk Meloidogyne incognita, Pythium aphanidermatum and Verticillium dahliae.
help
De betekenis van het bodemleven voor duurzame landbouw : samenvatting van presentatie 'The meaning of life (in soil) \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Bloem, J. \ 2010
De huidige voedselproductie is erg afhankelijk van olie. Natuurlijke processen zijn vervangen door kunstmest, gewasbeschermingsmiddelen en machinale arbeid. Dierlijke mest wordt voor een belangrijk deel geproduceerd met geïmporteerd veevoer. Dit alle ...
help
Biodiversiteit van de bodem in beeld : 10 jaar meten aan biologische bodemkwaliteit \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Rutgers, M. \ Mulder, C. \ Bloem, J. \ Schouten, A.J. \ Brussaard, L. \ 2008
Hoeveel regenwormen en andere organismen moet ik in de grond hebben, als ik optimaal gebruik wil maken van de diensten die een gezonde bodem biedt? Deze vraag van boeren en andere bodemgebruikers kunnen we nu beantwooden met de onlangs door RIVM en W ...
help
Gebruik de competentie van de bodem voor ziekte- en plaagonderdrukking \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Cuijpers, W. \ Postma, J. \ Bezemer, M. \ Bloem, J. \ Paternotte, P. \ Messelink, G. \ Wurff, A. van der \ 2008
help
1.1.4 De kwaliteit van de bodem in de land- en tuinbouw en Referenties voor Biologische Bodemkwaliteit \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Rutgers, M. \ Mulder, C. \ Bloem, J. \ Schouten, T. \ 2008
help
Functionele agrobiodiversiteit : [bijlage] \ Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Noord [Artikel]
Rijn, P. van \ Wackers, F. \ Willemse, J. \ Alebeek, F. van \ Buurma, J. \ Scheele, H. \ Liere, J. van \ Postma, J. \ Schilder, M. \ Belder, E. den \ Elderson, J. \ Bloem, J. \ Faber, J. \ Smeding, F. \ Eekeren, N. van \ Rutgers, M. \ Schouten, T. \ Kuiten, A. \ Brussaard, L. \ Korthals, G.W. \ Meuffels, G.J.H.M. \ Aben, J.F. \ Jille, K. \ 2007
In dit katern wordt aandacht besteed aan het landbouwproject 'LTO Functionele Agro Biodiversiteit' (LTO-FAB). Een project waarin akkerbouwers samenwerken met wetenschappers om ervaring op te doen met het inzetten van de natuur als hulpmiddel op hun e ...
help
Bodemleven en mineralisatie : in grond met meer schimmels spoelt minder stikstof uit : [bijlage functionele agrobiodiversiteit] \ Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Oost [Artikel]
Bloem, J. \ Faber, J. \ Smeding, F. \ Eekeren, N. van \ Rutgers, M. \ Schouten, T. \ 2007
Voor een duurzame landbouw is minder afhankelijkheid gewenst van chemische gewasbescherming en kunstmest. Als deze middelen minder mogen worden gebruikt, dan wordt de rol van het bodemleven in de nutriëntenlevering groter
help
Wonen en zorg : [themanummer] \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Artikel]
Kwekkeboom, R. \ Bloem, B. \ Tilburg, T. van \ Vooren, C. \ Metaal, S. \ 2006
In dit themanummer 7 artikelen over: 1) Leidt zelfstandig wonen van mensen met psychiatrische problemen of een verstandelijke beperking ertoe dat deze mensen aan de samenleving kunnen deelnemen? 2) Zijn ouderen die zelfstandig blijven wonen wel beter ...
help
Eenmalig mestuitrijden zonder schade \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Boer, H. de \ Eekeren, N. van \ Schouten, T. \ Bloem, J. \ 2006
In het voorjaar van 2005 is in het kader van het onderzoeksproject '100 procent biologische mest' met een zware zodenbemester eenmalig drijfmest uitgereden op een blijvend graslandbodem met klaver, waarna de effecten op bodemleven en -structuur zijn ...
help
Effectieve micro-organismen verbeteren kwaliteit runderdrijfmest niet \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Vliet, P. van \ Goede, R. de \ Bloem, J. \ 2006
Wageningen UR heeft in een vergelijkende potproef met grasopbrengsten de werkzaamheid van de toevoeging van Effectieve Micro-organismen bij drijfmest nagegaan
help
Schwefelmangel - jetzt auch in Rueben? \ Top agrar : das Magazin für moderne Landwirtschaft. Ausgabe SR [Artikel]
Schnug, E. \ Bloem, E. \ Haneklaus, S. \ 2000
Zwaveltekorten en zwavelbemesting bij suikerbieten
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.