Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 21

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Tamis
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Risico’s van introductie van exotische plantensoorten, in het bijzonder uit het geslacht Ambrosia, via import van zaden voor met name veevoer en vogelvoer \ Gorteria : mededelingenblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland [Artikel]
Denderen, P.D. van \ Tamis, W.L.M. \ Valkenburg, J.L.C.H. van \ 2010
Import van landbouwproducten, in het bijzonder zaden, zijn een belangrijke bron voor de introductie van exotische plantensoorten. In dit artikel wordt ingegaan op twee studies naar het voorkomen van exotische planten, in het bijzonder uit het geslach ...
help
Monitoring van biodiversiteit: behoefte aan meer dynamische graadmeters \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Udo de Haes, H.A. \ Tamis, W.L.M. \ Prins, H.T. \ 2010
Op ons artikel in Landschap (Het gaat weer beter met de natuur in Nederland, 2009) kwam een in hoofdzaak ondersteunende reactie (van Van der Weijden) en een in hoofdzaak kritische reactie (van Van Strien). De verschillen van mening spitsen zich toe o ...
help
Dispersal failure contributes to plant losses in NW Europe \ Ecology letters / publ. in association with the Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) [Wetenschappelijk artikel]
Ozinga, W.A. \ Römermann, C. \ Bekker, R.M. \ Prinzing, A. \ Tamis, W.L.M. \ Schaminée, J.H.J. \ Hennekens, S.M. \ Thompson, K. \ Poschlod, P. \ Klever, M. \ Bakker, J.P. \ Groenendael, J.M. van \ 2009
The ongoing decline of many plant species in Northwest Europe indicates that traditional conservation measures to improve the habitat quality, although useful, are not enough to halt diversity losses. Using recent databases, we show for the first tim ...
help
Het verdwijnen en (weer) verschijnen van plantensoorten in Nederland \ Gorteria : mededelingenblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland [Artikel]
Tamis, W.L.M. \ Duistermaat, H. \ Moorsel, R.C.M.J. van \ Kruijer, J.D. \ Roos, M.C. \ 2009
In 1995 verscheen een hoofdstuk in het boek ‘Biodiversiteit in Nederland’ over het uitsterven van plantensoorten in Nederland van de hand van Ruud van der Meijden en Jacqueline Gillis. Vanaf 1840 was het totaal aantal verdwijningen toen 73 en het aan ...
help
Hap, daar gaat weer zo’n smakelijke orchis; de gevolgen van begrazing door vee voor Rode Lijstsoorten \ Gorteria : mededelingenblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland [Artikel]
Tamis, W.L.M. \ Beckers, A. \ Kooijmans, L.L. \ Mourik, J. \ Vreken, B. \ 2009
Ruud van der Meijden begon zijn floristische carrière in de duinen van Voorne en deed daar in de jaren voor zijn overlijden waarnemingen over de negatieve gevolgen van begrazing door vee, in het bijzonder voor orchideeën. Dat bleek achteraf het start ...
help
Nieuwe methode voor de beoordeling van het milieurisico van koelwaterlozingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vries, P. de \ Tamis, J. \ Murk, A. \ Karman, Ch. \ 2009
De Kaderrichtlijn Water brengt een aantal beleidsmatige veranderingen: de beoordeling van oppervlaktewaterkwaliteit wordt meer locatiespecifiek en de principes voor de bescherming en het duurzaam gebruik van water moeten worden geintegreerd. Dit geld ...
help
Het gaat weer beter met de natuur in Nederland \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Udo de Haes, H.A. \ Tamis, W.L.M. \ Snoo, G.R. de \ Prins, H.T. \ 2009
In een Volkskrantinterview (22 mei 2009) poneerden de eerste drie auteurs de stelling, dat het weer beter gaat met de Nederlandse natuur. Aanleiding vormde de presentatie van de Monitor Duurzaam Nederland (CBS, 2009) waarbij het Planbureau concludeer ...
help
De exotische Halsbandparkiet bereid op Hollandse wijze \ Limosa [Artikel]
Esch, W.C. van \ Tamis, W.L.M. \ 2008
De Halsbandparkiet Psittacula krameri is in Europa een exoot, waarvan eerste broedparen aan het einde van de jaren zestig werden waargenomen. In 2006 werden ongeveer 5000 exemplaren waargenomen. Dit artikel behandelt de vondst van deze soort in braak ...
help
Exoten : verrijking voor Nederlandse biodiversiteit \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Tamis, W.L.M. \ 2008
De flora in Nederland is in de twintigste eeuw ingrijpend veranderd. Belangrijkste oorzaken zijn vermesting, verstedelijking, klimaatverandering en de introductie van uitheemse plantensoorten. Hoeveel uitheemse plantensoorten zijn er ingeburgerd, hoe ...
help
De uitwerking van de Natuurwaarde-index voor de duinen \ Gorteria : mededelingenblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland [Artikel]
Tamis, W.L.M. \ Meijden, R. van der \ 2007
Voor Nederland is de zogenaamde Natuurwaarde-Index (NWI) ontwikkeld door NMP om de biodiversiteit te karakteriseren. De index combineert informatie over kwaliteit (ecosysteemspecifieke soorten) met kweantiteit (areaal) ten opzichte van een natuurlijk ...
help
Over heethoofden, vetbuiken en allochtonen : veranderingen in het verleden, heden en toekomst in de flora van de Nederlandse duinen \ Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld [Artikel]
Tamis, W.L.M. \ 2007
In dit artikel wordt eerst stilgestaan bij de belangrijke veranderingen in de Nederlandse flora in het algemeen, op het onderzoek bij het Nationaal Herbarium in samenwerking met FLORON. Met daarna specifieke aandacht voor de veranderingen in duinvege ...
help
Standaardlijst van de Nederlandse flora 2003 \ Gorteria : mededelingenblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland [Artikel]Bijbehorende website
Tamis, W.L.M. \ Meijden, R. van der \ Runhaar, J. \ 2004
Dit is de zesde versie van de standaardlijst. Naast de feitelijke lijst (toegevoegd als bijlage 1) bevat deze bijdrage: criteria voor het opnemen van taxa, rode lijst 2000; gegevens over herkomst; dispersie in ruimte en tijd; ecologische groepen; ver ...
help
KilometerhokFrequentieKlassen, een nieuwe zeldzaamheidsschaal voor de Nederlandse flora \ Gorteria : mededelingenblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland [Artikel]
Tamis, W.L.M. \ Zelfde, M. van 't \ 2003
De vroegere zeldzaamheidsschaal UFK (uurhokfrequentieklassen) van Van der Maarel is vervangen door de KFK, die gebaseerd is op digitaal verkregen gegevens, op een fijnere schaal. In dit artikel wordt ingegaan op de keuzen van de klassengrenzen, de me ...
help
Effecten van klimaatsverandering op hogere planten in Nederland [themanummer klimaatsverandering] \ De levende natuur [Artikel]
Tamis, W.L.M. \ Zelfde, M. van 't \ Meijden, R. van der \ 2003
In de 20ste eeuw is de Nederlandse flora dramatisch veranderd door veranderend grondgebruik, ingrepen in de waterhuishouding, industrialisatie (en de bijbehorende emissies), en in de laatste decennia komt klimaatsverandering erbij
help
Effecten van klimaatsverandering op planten in Nederland \ Gorteria : mededelingenblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland [Artikel]
Tamis, W.L.M. \ Zelfde, M. van 't \ Meijden, R. van der \ 2003
Binnen de Nederlandse flora zijn ongeveer 1300 soorten (en hun onderverdeling) geselecteerd en beoordeeld op hun totale voorkomen in Nederland over drie periodes: 1902-1949; 1975-1984; en 1985-1999. Statistisch is bepaald of veranderingen systematisc ...
help
Digitale ontsluiting van floristische streeplijsten van de provincie Drenthe \ Gorteria : mededelingenblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland [Artikel]vegetation database Alterra
Tamis, W.L.M. \ Heeswijk, J. van \ Zelfde, M. van 't \ 2003
De eerste landsdekkende inventarisatie van de wilde flora startte rond 1900, op initiatief van de Kon. Ned. Botanische Vereniging. De resultaten verschenen in het Nederlandsch Kruidkundig Archief. Vanaf 1950 ging dat over in handen van het Rijksherba ...
help
Nieuws van het Nationaal Herbarium Nederland : data-analyse van de veranderingen in de Nederlandse flora in de 20eeeuw \ Gorteria : mededelingenblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland [Artikel]
Tamis, W.L.M. \ 2000
Achtergronden en opzet van dit onderzoeksproject
Potentieel voortplantingsgebied van de boommarter op basis van actuele verspreidingsgegevens \ De levende natuur
Tamis, W.L.M. \ Mueskens, G.J.D.M. \ Canters, K.J. \ 1998
help
Eerste resultaten floristisch meetnet voor oevers van zoete rijkswateren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Tamis, W.L.M. \ Ode, B. \ Groen, C.L.G. \ 1998
help
Algemene natuurkwaliteit : soortenrijkdom in relatie tot grondgebruik \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Udo de Haes, H.A. \ Snoo, G.R. de \ Tamis, W.L.M. \ 1997
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.