Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 471

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Burg
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Is de bodemverzuring in Nederland onomkeerbaar? : door chronische verzurende depositie zal de natuur op droge zandgronden niet vanzelf herstellen \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Bergsma, H. \ Vogels, J. \ Burg, A. van den \ Bobbink, R. \ 2018
Bodemverzuring is nog altijd een van de grootste problemen voor de natuurkwaliteit in Nederland, vooral op de droge zandgronden. In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw werd het vooral veroorzaakt door zwavelzuur vanuit de industrie, tegen ...
help
De zwarte specht helpen zonder spijt te krijgen \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Verstrael, T. \ Burg, A. van den \ Nijssen, M. \ Teunissen, W. \ 2018
In een aantal Nederlandse natuurgebieden is het de bedoeling om het aantal zwarte spechten op Natura 2000-niveau te krijgen. Dit instandhoudingsdoel wordt hier echter meestal niet gehaald. En dus stokt de vergunningverlening rondom die gebieden. De v ...
help
Doorgaande verzuring van bosbodems : oorzaken en gevolgen voor het bosecosysteem \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Vries, W. de \ Bolhuis, P. \ Burg, A. van de \ Bobbink, R. \ 2017
De atmosferische depositie is de afgelopen decennia fors afgenomen. Dat is mooi nieuws. Maar het lijkt er op dat de bossen daar nog weinig profijt van hebben. Uit onderzoek blijkt dat ondanks de afnemende zure depositie de verwering van bodemminerale ...
help
Zuur voor de fauna : soorten bos en hei missen essentiële voedingsstoffen \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Burg, A.B. van den \ Vogels, J.J. \ 2017
De faunagemeenschap van het droog zandlandschap neemt af onder invloed van stikstofdepositie. Deze heeft ertoe geleid dat de soortensamenstelling van de vegetatie is verarmd. Beheermaatregelen, gericht op de afvoer van stikstofoverschotten, hebben ni ...
help
Rammelende eieren en brekebenen bij de koolmees : verzuring terug bij af? \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Burg, A. van den \ 2017
In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw was er de nodige ophef over kalkgebrek in Nederlandse bossen op de droge zandgronden, omdat koolmezen eieren legden met een te dunne schaal en er veel spontane botbreuken voorkwamen bij hun jongen. D ...
help
Blootstelling van werknemers aan restanten fipronil in behandelde stallen [Boek]
Burg, W. ter \ Biesebeek, J.D. te \ Esburg, A.L.N. van \ Helm, J.J. van der \ Rietveld, A.G. \ 2017
help
Greenhouse gas emission reductions enabled by products from the chemical industry [Boek]
Burg, Edgar van de \ Kerkhof, Annemarie \ Neelis, Maarten \ Terlouw, Wouter \ 2017
The objecti ve of this study is to assess the global contribution of the chemical industry to selected six solutions in the context of limiting average temperature rise to 2 degrees Celsius, as agreed on in the Paris Agreement in 2015. Despite the sm ...
help
LED en energiezuinigheid en kwaliteit bij Red Naomi! [Boek]
Gelder, Arie de \ Burg, Rick van der \ 2017
Om een forse energiebesparing te realiseren is door WUR Glastuinbouw en Delphy in opdracht van Kas als Energiebron bij roos onderzoek gedaan onder een belichtingsinstallatie met alleen Diep Rood/Blauwe Top-LED. Doelstellingen waren een gelijkmatige g ...
help
Vervolgonderzoek emissiearme Lisianthus [Boek]
Raaphorst, Marcel \ Eveleens, Barbara \ Burg, Rick van der \ Schuddebeurs, Lisanne \ 2017
Lisianthustelers zoeken naar methoden om de emissies van nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen, en CO2 emissie te minimaliseren. Van 2014 tot en met 2016 zijn daarvoor op het Delphy Improvement Centre proeven uitgevoerd met Lisianthus. In het onderzo ...
help
Waarom verdwijnt waterriet? De muskusrat wordt onderschat \ De levende natuur [Artikel]
Burg, P. van der \ Vermaat, J. \ 2017
In Nederland is de laatste 50 jaar geleidelijk veel waterriet verdwenen. In de literatuur worden diverse oorzaken genoemd, zoals verminderde waterkwaliteit, toenemende recreatie, een vast waterpeil en ganzenvraat (o.a. Graveland & Coops, 1997; Vulink ...
help
Werk in uitvoering : Booming business in de Alde Feanen \ De levende natuur [Artikel]
Altenburg, W. \ Burg, G. van der \ Rintjema, S. \ 2017
Het Nationaal Park de Alde Feanen, in het hart van de provincie Fryslân (fig. 1), is met zo’n 2.500 ha verreweg het grootste laagveenmoerasgebied van de provincie en één van de grootste van Nederland. Vanwege het grote belang voor moerasvegetaties en ...
help
Paprika energie zuinig met goede kwaliteit [Boek]
Gelder, Arie de \ Burg, Rick van der \ Zwinkels, Jeroen \ 2017
In 2016 is op het Improvement Centre een teelt uitgevoerd met paprika –cultivar Maranello- met als doel: Telen met dubbel scherm gericht op een regeling gebaseerd op minimaliseren van uitstraling en voorkomen van klimaatschokken. En gasverbruik voor ...
help
Vochtige bossen : tussen verdrogen en nat gaan [Boek]
Burg, Rob van den \ Bijlsma, Rienk-Jan \ Brouwer, Emiel \ Waal, Rein de \ Bos, Hans van den \ 2016
Deze brochure is geschreven voor bos- en waterbeheerders, landschapsecologen en provinciale beleidsambtenaren, om hen te stimuleren de vochtige bossen met meer aandacht te bekijken. De brochure beschrijft om welke bostypen het gaat, hoe je deze kunt ...
help
Ruimte in regels voor natuur en biodiversiteit : een inventarisatie van knelpunten voor innovatieve ondernemers [Boek]
Burg, Sander van den \ Borgstein, Marien \ Bogaardt, Marc-Jeroen \ Kistenkas, Fred \ 2016
help
North-Sea-weed-chain : sustainable seaweed from the North Sea: an exploration of the value chain [Boek]
Bikker, Paul \ Groenendijk, Floris \ Blaauw, Rolf \ Brandenburg, Willem \ Burg, Sander van den \ Dijkstra, Jan Wilco \ Duren, Luca van \ Hal, Jaap van \ Harmsen, Paulien \ Huijgen, Wouter \ Jak, Robbert \ Kamermans, Pauline \ Leeuwen, Jelle van \ Krimpen, Marinus van \ Lindeboom, René \ Prins, Henri \ Putten, Sjoerd van der \ Schouten, Jan-Joost \ Stuiver, Marian \ Werf, Adrie van der \ Jacobsen, Niels \ Joosten, Rene \ Kluijver, Anna de \ Paulsen, Bo \ Scholl, Michaela \ Wald, Julia \ 2016
Zeewier is een potentieel belangrijke voedselbron en grote duurzame koolstofbron voor de biobased economy. Met de groeiende wereldbevolking is het noodzakelijk om voor ons voedsel meer te kijken naar de zee als ‘landbouwgebied’. Boeren op zee is een ...
help
Haalbaarheid mosselteelt binnen offshorewindparken in de Nederlandse kustzone [Boek]
Kamermans, Pauline \ Soma, Kantrine \ Burg, Sander van den \ 2016
De grootschalige ontwikkeling van offshorewindparken roept de vraag op in hoeverre medegebruik van de ruimtes mogelijk is. Bij het ministerie van Economische zaken leeft de vraag of mosselteelt binnen de recentelijk aangewezen offshorewindparken haal ...
help
Bedrijfseconomisch perspectief de maat genomen \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
Burg, S. van den \ Rood, T. \ Lienen, F. van \ Veldhuis, C. \ 2016
Het concept natuurlijk kapitaal maakt de maatschappelijke waarde van de goederen en diensten waarin de natuur voorziet zichtbaar. Maar is dit concept ook bruikbaar bij de ontwikkeling van sluitende verdienmodellen? Bij een bedrijfseconomische toepass ...
help
Dezelfde bomen, maar toch een ander bos : effecten van stikstofdepositie op bovengrondse bosfauna \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Burg, A. van den \ 2016
De aantalsveranderingen van bosvogelsoorten zijn zo groot dat dit doet vermoeden dat er iets wezenlijk veranderd is in het bosecosysteem. Omdat verschillende, ecologisch vergelijkbare soorten tegengestelde trends laten zien, is het echter moeilijk in ...
help
Kansen voor biodiversiteit in vochtige dekzandbossen \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Burg, R.F. van der \ Brouwer, E. \ Duinen, G.A. van \ Jansen, A.J.M. \ 2016
Ongeveer een derde van de bossen op de arme zandgronden is aangelegd op voormalige natte heiden. Anders dan op droge zandgronden kan hier door herstel van de waterhuishouding de vochtvoorziening en zuurbuffering verbeterd worden, waardoor de abiotisc ...
help
Recirculatie bij snij-amaryllis (Hippeastrum) in drie teeltjaren (2013-2015) : behoud plantgezondheid en voorkomen groeiremming bij hergebruik drainwater [Boek]
Kromwijk, Arca \ Burg, Rick van der \ Nijs, Liesbeth \ Overkleeft, Jan \ Eveleens, Barbara \ Blok, Chris \ Os, Erik van \ Baar, Piet Hein van \ Grootscholten, Marc \ Woets, Frank \ 2016
In de teelt van snij-amaryllis (Hippeastrum) wordt nog weinig drainwater hergebruikt vanwege sterke vermoedens van groeiremmende stoffen in het drainwater. Om de emissie terug te dringen is op verzoek van de amaryllistelers onderzoek uitgevoerd naar ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.