Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 295

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Dik
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Waterconservering door peilgestuurde drainage in Zeeland \ H2O online [Artikel]
Staarink, H. \ Schipper, P. \ Straat, A. van de \ Dik, P. \ 2015
Met peilgestuurde drainage kunnen agrariërs zelf het ideale ontwateringsniveau van de buisdrainage regelen. Dat is voor hen gunstig, want daarmee kunnen ze inspelen op de weersomstandigheden. Peilgestuurde drainage is enkele jaren geleden vooral van ...
help
Praktijkproef regelbare drainage proefbedrijf Rusthoeve 2010-2014 : eindverslag praktijkproef naar de effecten van regelbare en verdiept aangelegde drains op klei in Zeeland [Boek]
Schipper, P.N.M. \ Heinen, M. \ Jansen, P. \ Stuyt, L. \ Dik, P. \ 2015
Te hoge gehalten aan nutriënten in het oppervlaktewater – en dan vooral stikstof – vormen in Zeeland een knelpunt om waterkwaliteitsdoelen te bereiken. De vraag is of peilgestuurde diepe drainage op landbouwgronden een effectieve maatregel is om de n ...
help
Eindevaluatie gebiedsdossiers drinkwaterwinningen [Boek]
Wuijts, S. \ Bogte, J.J. \ Dik, H.H.J. \ Verweij, W.H.J. \ Aa, N.G.F.M. van der \ 2014
Het RIVM heeft geïnventariseerd welke risico’s er nu en in de toekomst zijn voor de waterkwaliteit bij de bronnen voor drinkwater, en welke maatregelen landelijk mogelijk zijn om deze risico’s te beperken. Behalve de risico’s, die in 2013 zijn aangeg ...
help
Verzilting Haarlemmermeer met model goed te voorspellen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Witteveen, S. \ Dik, P. \ Broersma, L. \ Reitsma, J.J. \ 2014
In de Haarlemmermeerpolder is sprake van verzilting van het oppervlkatewatersysteem door brakke kwel. Deze verzilting zal, onder invloed van zeespiegelstijging, sterker worden. Grontmij onderzocht of en hoe chlorideconcentraties in het oppervlaktewat ...
help
Zout in beeld gebracht \ H2O online [Artikel]
Witteveen, S. \ Reitsma, J.J. \ Dik, P. \ 2014
In de Haarlemmermeerpolder is sprake van verzilting van het oppervlaktewatersysteem door brakke kwel. Door klimaatverandering en zeespiegelstijging wordt deze verzilting in de toekomst sterker. Dat kan problemen geven in sectoren die afhankelijk zijn ...
help
Trendanalyse van kwaliteit van grondwater in drinkwaterwinningsgebieden (2000-2012) [Boek]
Claessens, J. \ Reijnders, H.F.R. \ Ferreira, J.A. \ Dik, H.H.J. \ 2014
Ongeveer tweederde van de 244 grondwaterwinningen voor de drinkwatervoorziening in Nederland heeft een goede kwaliteit ongezuiverd grondwater. Bij ongeveer een derde blijkt het ongezuiverde grondwater (ruwwater) enige mate van verontreiniging te beva ...
help
De staat van het drinkwater in Nederland, 2012 [Boek]
Versteegh, J.F.M. \ Dik, H.H.J. \ [2014]
Het drinkwater in Nederland was in 2012 van goede kwaliteit. Wel is blijvende aandacht nodig om de kwaliteit van de bronnen voor drinkwater goed te houden. Dit blijkt uit deze rapportage van het RIVM, die in opdracht van het ministerie van Infrastruc ...
help
Uitwerking beïnvloedingszones N2000 : externe werking drainage en beregening [Boek]
Schunselaar, S.S. \ Dik, P.E. \ Rijpkema, S. \ 2013
De afgelopen jaren heeft de provincie voor een aantal Natura 2000-gebieden concept beheerplannen opgesteld. In de resterende Natura 2000-gebieden heeft het rijk het initiatief. Op twee waterrelevante onderdelen is er nog aanvullende informatie nodig ...
help
Spraakwater: meerlaagseveiligheid: goed geregeld \ Water governance [Artikel]
Dik, D. \ Wagenaars, F. \ 2012
De laatste maanden is er veel discussie over de wenselijkheid van meerlaagsveiligheid (MLV). Vaak spitst deze discussie zich toe op kosteneffectiviteit. Dit is natuurlijk een belangrijk onderwerp. Maar hoe de governance voor meerlaagsveiligheid wordt ...
help
Grip op Mycosphaerella in komkommer [Presentatie]
Genuchten, L. van \ Hofland-Zijlstra, J. \ Dik, A. \ [2011]
Powerpointpresentatie over het voorkomen en de bestrijding van Mycosphaerella in komkommer.
help
Grip op Mycosphaerella in komkommer [Boek]
Hofland-Zijlstra, J. \ Genuchten, L. van \ Dik, A. \ cop. 2011
Dit rapport geeft een compleet en actueel overzicht van alle beschikbare informatie uit de vakbladen en (inter)nationale literatuur. Daarnaast is deze kennis aangevuld met kennis vanuit de praktijk. Hiervoor zijn telefonische interviews gehouden met ...
help
Grip op Mycosphaerella in komkommer : beknopte weergave van beschikbare kennis [Boek]
Genuchten, L. van \ Hofland-Zijlstra, J. \ Dik, A. \ 2011
Door DLV Plant, Adviesbureau Aleid Dik en Wageningen UR Glastuinbouw is in opdracht van de landelijke gewascommissie komkommer gewerkt aan een kennisinventarisatie over Mycosphaerella in komkommer. Het rapport geeft een compleet en actueel overzicht ...
help
Verbonden door water: van 1984 via het heden naar 2034 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bierkens, M.F.P. \ Dik, P. \ Eertwegh, G.A.P.H. van den \ Engelenburg, J. van \ Moens, M. \ Peerdeman, K. \ Rooij, G. de \ Uijlenhoet, R. \ Vernes, R. \ Wille, M. \ 2010
Wageningen UR hield in september 2009 een reünie voor oud-studenten, die in 1984 aan hun studie waren begonnen. In dat jaar was de opkomst hoog. Maar liefst 1.200 studenten verschenen aan de start, waarvan ongeveer driekwart de finish haalde. Deze li ...
help
Botrytis Alert System (BAS): een waarschuwingsmodel voor Botrytis in roos \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Hubers, M.J.M. \ Dik, A.J. \ 2010
Verschillende waarschuwingssystemen tegen Botrytis zijn getest in roos. De beste voorspelling van Botrytis-aantasting werd gegeven door een nieuw model: het Botrytis-alert-system (BAS). Dit systeem geeft aan op welke momenten er moet worden gespoten ...
help
Beheersstrategieën tegen Botrytis, Mycosphaerella en Penicillium in komkommer [Boek]
Dik, A. \ Geuijen, M. \ Korsten, P. \ 2010
Met dit onderzoek wil men een praktische toepasbare beheersstrategie (teeltadvies) ontwikkelen voor een geïntegreerde beheersing van Mycosphaerella, Botrytis en Penicillium in de komkommerteelt. Het omvat een literatuurstudie en praktijktesten.
help
Uitwerking artikel 7.3 KRW voor grondwaterlichamen : drinkwaterfunctie bij karakterisering en toestandbeoordeling van grondwaterlichamen [Boek]
Zijp, M.C. \ Wuijts, S. \ Dik, H.H.J. \ cop. 2010
Het RIVM heeft een stappenplan ontwikkeld dat grondwaterbeheerders kunnen gebruiken om de drinkwaterfunctie onderdeel te laten zijn van de risicoanalyse en de toestandbeoordeling van grondwaterlichamen. Het ontwikkelde stappenplan kan worden gebruikt ...
help
Proef met duurzaam watergebruik in de bollenteelt \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vliegenthart, F. \ Dik, P. \ Groenendijk, P. \ 2009
In 2007 begon in de Wieringermeer een praktijkproef met alternatieve waterbeheersystemen voor de bollenteelt. Met drie verschillende teeltsystemen wordt onderzoek verricht naar zo optimaal mogelijk gebruik van zoet water door recirculatie en hergebru ...
help
Beoordeling grondwater- en oevergrondwaterkwaliteit bij winningen voor drinkwater : analyse REWAB-data voor SGBP'en 2009-2015 [Boek]
Wuijts, S. \ Dik, H.H.J. \ 2009
In verband met de invoering van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is voor dit onderzoek de waterkwaliteit ter plaatse van grondwaterwinningen landelijk geïnventariseerd. Het doel hiervan is om de eerder uitgevoerde inventarisaties door provincie ...
help
SWQN : manual version 3 [Boek]
Dik, P.E. \ Jeuken, N.H.J.L. \ Gerwen, L.P.A. van \ 2009
The SWQN model is a simplified hydraulic model which computes flows and water levels in watercourses. SWQN and its predecessor SURFACEWATER has proven to be widely applicable, fast and accurate. This manual describes the input, execution and output o ...
help
Bouwen in een zwart gat : buitendijkse ontwikkelingen [thema : primaire keringen] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Dik, J. \ 2007
Gemeenten staan vaak toe dat aan de waterkant van primaire waterkeringen jachthavens, woonwijken, vakantieparken en bedrijventerreinen verrijzen. Onbeschermd, op eigen risico. Om vaak jaren later te ontdekken dat toch de beschutting van een kering ve ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.