Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 158

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Lenders
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Klap van de molen : achteruitgang van de Atlantische zalm begon al in de middeleeuwen \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Lenders, R. \ Lauwerier, R. \ Pfeiffer, W. \ 2017
De achteruitgang en het regionaal uitsterven van de Atlantische zalm in Noordwest-Europa kent vele oorzaken. Overbevissing, verontreiniging, habitatvernietiging en het blokkeren van de toegankelijkheid van voortplantingsplaatsen worden daarbij het va ...
help
Door de bodem het water zien \ Water governance [Artikel]
Lenders, S. \ Os, G. van \ Nieuwenhuis, R. \ Dijkman, W. \ 2017
Om opgaven in het watersysteem (kwantitatief en kwalitatief) het hoofd te bieden, zet Flevoland in op een bewustwording en zelfsturing van duurzaam bodembeheer door de agrarische sector. In dit bodembeheer kunnen we de ondernemer ontmoeten en motiver ...
help
Biodiversity recovery following delta-wide measures for flood risk reduction \ Science advances [Artikel]
Straatsma, M.W. \ Bloecker, A.M. \ Lenders, H.J.R. \ Leuven, R.S.E.W. \ Kleinhans, M.G. \ 2017
Biodiversity declinedmarkedly over the past 150 years,with the biodiversity loss in fluvial ecosystems exceeding the global average. River restoration now aims at flood safety while enhancing biodiversity and has had success locally. However, at the ...
help
De Vlaamse Landbouwconjunctuurindex : resultaten enquête najaar 2016 [Boek]
Lenders, S. \ 2016
help
De Medicinale bloedzuiger terug in Nationaal Park De Meinweg : is deze beschermde parasiet nog steeds bedreigd? \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Lenders, A.J.W. \ 2015
In 2012 werd voor het eerst na vele jaren weer een Medicinale bloedzuiger aangetroffen in het Meinweggebied. Hoewel er nooit specifiek onderzoek naar vindplaatsen is verricht, lijkt deze Europees beschermde diersoort zich momenteel in het gebied ster ...
help
Het effect van dynamisch terreinbeheer op een slinkende adderpopulatie : kleinschalig beheer en vernatting als oplossing \ RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON [Artikel]
Lenders, A.J.W. \ 2015
De reptielenhabitat op het Gagelveld in Nationaal Park De Meinweg verslechterde in de periode 1995-2001 aanzienlijk als gevolg van verdroging en overbegrazing. Gedurende een periode van herstel (2002-2006) nadat de begrazing was stopgezet, ontstond w ...
help
Het effect van dynamisch terreinbeheer op populaties van reptielen : twintig jaar monitoren in het Gagelveld (NP De Meinweg) \ RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON [Artikel]
Lenders, A.J.W. \ 2015
De reptielenhabitat op het Gagelveld in Nationaal Park De Meinweg verslechterde in de periode 1995-2001 aanzienlijk als gevolg van verdroging en overbegrazing. Gedurende een periode van herstel (2002-2006) nadat de begrazing was stopgezet, ontstond w ...
help
Energie-efficiëntie van de Vlaamse melkveebedrijven : resultaten op basis van Landbouwmonitoringsnetwerk 2007-2013 [Boek]
Lenders, Sonia \ Deuninck, Joeri \ 2015
De melkproductie in Vlaanderen nam in de periode 2007-2013 met 17% toe tot 2,16 miljard liter melk. Deze groei is toe te schrijven aan de stijgende melkgift per koe, aangezien het aantal melkkoeien min of meer gelijk bleef (+2%). Daarnaast daalde het ...
help
Jeneverbessen in Nationaal Park De Meinweg : de twijfel tussen natuurlijke kolonisatie en kunstmatige herintroductie [Bijzondere flora en vegetatie in De Meinweg, dl. 2] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Lenders, A.J.W. \ 2014
In 2013 werd op de Herkenboscherheide een natuurlijke groeiplaats van een Jeneverbes aangetroffen. Dit artikel gaat in op een mogelijke kolonisatie en schetst met de nodige twijfel een plaatselijk perspectief voor deze beschermde plant.
help
Het belang van uit productie genomen akkers voor reptielen. Resultaten van een vierjarige veldstudie op verlaten landbouwgronden in Nationaal Park De Meinweg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Lenders, A.J.W. \ 2014
In een ongestoorde successie blijken uit productie genomen landbouwgronden via vergrassing en struweelvorming over te gaan in (gemengd) bos. In dit artikel wordt het effect van deze ontwikkeling op het voorkomen van reptielen besproken. Voor het onde ...
help
De visfauna van de Oostrumsche beek : een monitoringsonderzoek naar veranderingen in visgemeenschappen \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Lenders, A.J.W. \ Schaik, V.A. van \ Binnendijk, E. \ 2014
In de jaren 2008 en 2012 werd een laatste stuk van de Oostrumsche beek bemonsterd op visfauna. Hiermee is het mogelijk een vergelijking te maken met soortgelijk onderzoek over de jaren 2003-2004. Door een spreiding van bemonsteringsdatums, zowel in 2 ...
help
Interactie tussen Wilde zwijnen en reptielen : het effect van een tweetal zwijnenexclosures in de slenk (Nationaal Park De Meinweg) \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Lenders, A..W. \ Leerschool, T.E.M. \ 2014
In de zomer en het najaar van 2008 werden twee delen van de Slenk in het Meinweggebied uitgerasterd voor Wilde zwijnen (Sus scrofa). Aanleiding was de verhoogde wroetactiviteit van de dieren, al dan niet in combinatie met een verhoogde predatiedruk, ...
help
Recente toename van Kwabaal in de IJsseldelta : goed of slecht nieuws voor herstel van relictpopulaties? \ De levende natuur [Artikel]
Bosveld, J. \ Kranenbarg, J. \ Lenders, H.J.R. \ 2014
De Kwabaal kwam in het verleden in vrijwel heel Nederland algemeen voor. Al in 1974 werd een teruggang geconstateerd. Die trend zette door, tot sinds 2006 bekend is, dat in de IJssel-Vechtdelta het aantal aan het toenemen is. Dit artikel gaat in op d ...
help
Risk analysis of exotic fish species included in the Dutch Fisheries Act and their hybrids [Boek]
Schiphouwer, M.E. \ Kessel, N. van \ Matthews, J. \ Leuven, R.S.E.W. \ Koppel, S. van de \ Kranenbarg, J. \ Haenen, O.L.M. \ Lenders, H.J.R. \ Nagelkerke, L.A.J. \ Velde, G. van der \ Crombaghs, B.H.J.M. \ Zollinger, R. \ 2014
In dit rapport worden de risico’s geanalyseerd van exotische vissoorten die zijn opgenomen in de Visserijwet en hun hybriden. De volgende soorten en één specifieke hybride zijn in de analyse meegenomen: beekridder (Salvelinus alpinus); roofblei (Leuc ...
help
Rivierregulerende constructies hebben effect op ecologie \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Veenhof, R. \ Lenders, H.J.R. \ Termes, A.P.P. \ 2013
Om gebruik te maken van het zelfregulerende karakter van een rivier, worden constructies aangelegd die de hydromorfologie beïnvloeden. Recent afstudeeronderzoek laat zien dat deze constructie ook effect hebben op de ecologie, hoewel vaak zeer lokaal
help
Schapenteek parasiteert op Nachtzwaluw \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Lenders, A.J.W. \ 2013
Tijdens veldonderzoek in Nationaal Park De Meinweg werd een waarneming gedaan van een teek in nimfstadium onder het oog van een broedende Nachtzwaluw. Waarschijnlijk betrof het een Schapenteek. Meer informatie in het kader van het Meinwegonderzoek. V ...
help
De status van de Heikikker in het Meinweggebied : genetische diversiteit, oorzaken van achteruitgang en aanbevelingen voor het beheer \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Lenders, A.J.W. \ Buggenum, H.J.M. van \ Geraeds, R.P.G. \ 2013
Als vervolg op een eerdere studie is geprobeerd duidelijkheid te krijgen over de oorzaken van de achteruitgang van de Heikikker (Rana arvalis) in Nationaal Park De Meinweg. Genetisch onderzoek wees uit dat de fitness van de dieren waarschijnlijk niet ...
help
Krekels van de Meinweg : populatieontwikkelingen van deze specifiek habitatindicerende soorten [thema entomologisch onderzoek in Nationaal Park De Meinweg] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Lenders, A.J.W. \ Jansen, W. \ 2013
In het kader van de Natuurkwaliteitsimpuls Nationaal Park De Meinweg werd in 20111 en 2012 een nieuwe inventarisatie uitgevoerd, nu ook met aandacht voor andere in het gebied voorkomende krekelsoorten, de Boskrekel, en de Huiskrekel. Dit artikel prob ...
help
De Grote modderkruiper op Landgoed Hoosden : een zoektocht naar de biologie van een geheimzinnige vis \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Lenders, A.J.W. \ Schaik, V.A. van \ 2013
In 2010 is een onderzoek met hulp van fuiken uitgevoerd om de aanwezigheid en aantallen van Grote modderkruipers (Misgurnus fossilis) op Landgoed Hoosden vast te stellen. Veertien exemplaren werden gevangen. Het vangstpatroon werd gerelateerd aan wat ...
help
De Gladde slang terug op het Nederlandse deel van de Sint-Pietersberg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Lenders, A.J.W. \ Kruyntjens, B. \ 2013
Door toeval werd in april 2013 een Gladde slang (Coronella austriaca) op het Nederlandse deel van de Sint-Pietersberg ontdekt. Dit artikel beschrijft deze vondst, de eerste sinds 50 jaar, en plaatst haar in een historisch en internationaal perspectie ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.