Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 225

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Nijssen
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
De omgevingswet vergroot je speelveld : train beide benen! : spraakwater \ Water governance [Artikel]
Aartsen, M. \ Nijssen, P. \ 2018
Het gebruiken van twee benen zorgt voor een hogere handelingssnelheid en een grotere kans op succes. Om spelers tweebenig te maken zorgen wij ervoor dat zij ook in situaties worden gezet waarin het natuurlijk is om de bal met het minder sterke been m ...
help
No regret maatregelen in relatie tot Zwarte specht [Boek]
Nijssen, M. \ Teunissen, W. \ 2018
In het kader van N2000 zijn in de provincies Noord - Brabant, Gelderland en Drenthe diverse gebieden aangewezen waar een instandhoudingsdoelstelling voor de Zwarte specht geldt die is gebaseerd op het aantal broedparen dat in de betreffende gebieden ...
help
Kleinschalige dynamiek \ Nieuwsbrief OBN [Artikel]
Aggenbach, C. \ Arens, B. \ Kooijman, A. \ Nijssen, M. \ Til, M. van \ 2018
1 Verstuiving in duingebieden heeft grote invloed op droge duingraslanden. De laatste jaren is er veel belangstelling om met maatregelen verstuiving te bevorderen. Dit wordt ook sterk gestimuleerd vanuit het Programma Aanpak Stikstof (PAS): het kunst ...
help
Versterking van connectiviteit voor soorten van hellingschraallanden [Boek]
Wallis de Vries, Michiel F. \ Nijssen, Marijn E. \ Ozinga, Wim A. \ 2018
help
De zwarte specht helpen zonder spijt te krijgen \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Verstrael, T. \ Burg, A. van den \ Nijssen, M. \ Teunissen, W. \ 2018
In een aantal Nederlandse natuurgebieden is het de bedoeling om het aantal zwarte spechten op Natura 2000-niveau te krijgen. Dit instandhoudingsdoel wordt hier echter meestal niet gehaald. En dus stokt de vergunningverlening rondom die gebieden. De v ...
help
Beheeradvies activering eolische dynamiek duinen Noordwijk als PAS-maatregel voor habitattype H2130 Grijze duinen : OBN-Deskundigenteam Duin- en Kustlandschap [Boek]
Arens, S.M. \ Til, M. van \ Nijssen, M. \ 2017
Voor de ontwikkeling en kwaliteit van habitattype H2130 Grijze duinen zijn primaire en secundaire verstuivingen , dan wel een combinatie van beide belangrijk voor verjonging van de bodem en het in standhouden van duingebieden met een grote ruimtelijk ...
help
Beheer en inrichting van mergelgroeves en rotsen [Boek]
Nijssen, Martijn \ Scherpenisse, Miriam \ Verbeek, Peter \ Crombaghs, Ben \ Possen, Boy \ Rijsselt, Erik van \ Mars, Hans de \ 2016
De Limburgse mergelgroeves en rotsen herbergen een grote diversiteit aan planten- en diersoorten. Veel van deze soorten zijn in Nederland zeldzaam en beperkt tot Zuid-Limburg en een aantal habitattypen en diersoorten staat op de Europese habitatricht ...
help
Beheeradvies Noordduinen - Grafelijkheidsduinen : herstel verstuivingsdynamiek [Boek]
Til, Mark van \ Arens, Bas \ Turnhout, Chris van \ Nijssen, Marijn \ 2016
De adviesvraag is tweeledig. Enerzijds wordt een globaal advies gevraagd, waarin het DT een oordeel geeft over de mogelijkheid en wenselijkheid om op een dergelijke oppervlakte het genoemde aantal stuifkuilen aan te leggen of te reactiveren en/of and ...
help
Beheeroptimalisatie Zuid-Limburgse hellingschraallanden : effecten van gefaseerde begrazing op bodem, vegetatie en fauna [Boek]
Nijssen, Marijn \ Bobbink, Roland \ Geertsma, Marten \ Scherpenisse, Miriam \ Huiskes, Rik \ Kuper, Jan \ Smits, Nina \ Bohnen-Verbaarschot, Evi \ Verbeek, Peter \ Versluijs, Remco \ Wallis de Vries, Michiel \ Weijters, Maaike \ Wouters, Bart \ 2016
help
Advies begrazingsplan Nationaal Park Schiermonnikoog [Boek]
Nijssen, M. \ Lammerts, E.J. \ Slings, R. \ Turnhout, C. van \ Kooijman, A. \ 2015
Op Schiermonnikoog treedt verruiging op, zowel van duinvalleien (riet, berken) als droge duinen (zandzegge). Hierdoor vertonen oppervlakte en kwaliteit van een aantal habitattypen een afname, te weten: Witte Duinen (H2120), Grijze Duinen (H2130) en V ...
help
Hoe zijn negatieve effecten van stikstofdepositie op diersoorten te mitigeren? \ De levende natuur [Artikel]
Nijssen, M. \ Bouwman, J. \ Siepel, H. \ 2014
Hoewel de depositie van stikstof de afgelopen twee decennia fors is gedaald, is deze nog steeds hoger dan de natuurlijke achtergronddepositie. Dit overschot aan stikstof heeft ecologische gevolgen. Effecten van stikstof op diesoorten werken vooral in ...
help
Toevlucht voor de tapuit : bescherming van een bijzondere trekvogel [Boek]
Turnhout, C. van \ Beusekom, R. van \ Nijssen, M. \ Oosten, H. van \ 2014
De tapuit staat op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels en wordt sterk bedreigd. Maar als je de tapuit wilt beschermen moet je wel weten hoe. Met deze brochure hebben Sovon, Stichting Bargerveen, Vogelbescherming, gesteund door het Kennisnetwerk ...
help
Natuurbeheer door de ogen van insecten \ Nature Today [Artikel]
Nijssen, M. \ 2014
Om meer gevoel te krijgen voor het effect van beheermaatregelen op fauna zouden beheerders en beleidsmakers zich vaker moeten verplaatsen in een pissebed, spin of bij. Dit concludeert onderzoekster Toos van Noordwijk die op dinsdag 26 augustus promov ...
help
Heidelandschap in ontwikkeling [Brochure]
Nijssen, M.E. \ Vogels, J.J. \ [2014]
Deze brochure is geschreven voor alle beheerders van heideterreinen; van kleine particuliere terreinen tot grote gebieden van terrein beherende organisaties. De tekst omvat drie belangrijke boodschappen voor herstel en ontwikkeling van het droge heid ...
help
Experimenteren met begrazing voor meer diversiteit \ Nature Today [Artikel]
Nijssen, M. \ 2014
Kalkgraslanden in Zuid-Limburg behoren tot de meest soortenrijke graslanden van Nederland. Om de tientallen zeldzame planten- en diersoorten te behouden, moet er jaarlijks beheer plaatsvinden. Een groot veldexperiment moet aantonen of gefaseerde begr ...
help
Mogelijkheden voor verder herstel van fauna in rivieruiterwaarden \ De levende natuur [Artikel]
Lange, H.J. de \ Noordijk, J. \ Nijssen, M. \ 2014
In dit artikel beschrijven we een analyse van de belangrijkste knelpunten voor karakteristieke terrestrische en amfibische fauna in het rivierengebied. Daarnaast worden de mogelijkheden verkend voor het opheffen van deze knelpunten.
help
Maatwerk in het leefgebied van de grauwe klauwier \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Nijssen, M. \ Geertsma, M. \ Waasdorp, S. \ Turnhout, C. van \ 2014
Bij natuurbeheerders is hij een graag geziene gast. Niet voor niets is de soort in de gemeente Boxtel, natuurgebied De Maashorst en de Belgische gemeente Bree uitgeroepen tot ‘natuurambassadeur’. Maar hoe kritisch is deze vogel nu eigenlijk en wat ku ...
help
Ontwikkeling van zoet-zoutgradiënten met en zonder dynamisch kustbeheer : een onderzoek naar de mogelijkheden voor meer natuurlijke ontwikkelingen in het kustgebied [Boek]
Grootjans, A. \ Stuyfzand, P. \ Everts, H. \ Vries, N. de \ Kooijman, A. \ Oostermeijer, G. \ Nijssen, M. \ Wouters, B. \ Petersen, J. \ Shahrudin, R. \ 2014
In de Grevelingen komen na de afsluiting van de Zeeuwse zeearmen drooggevallen zandplaten voor, waarop zich momenteel ook goed ontwikkelde duinvalleivegetaties hebben ontwikkeld. In de toekomst wil men ook hier een meer natuurlijk waterpeil instellen ...
help
Advies beheeringrepen Oerderduinen Oost-Ameland [Boek]
Nijssen, M. \ Arens, B. \ Groot, A. de \ Lammerts, E.J. \ Oost, A. \ 2014
Het gebied Oerderduinen betreft een oud, gestabiliseerd duincomplex dat ten westen en ten oosten geflankeerd wordt door de kwelders van het Nieuwlandsrijd en De Hôn. Het beheer van het gebied bestaat tot dusverre grotendeels uit “niets doen”. Dat wil ...
help
Begrazingsbeheer in relatie tot herstel van faunagemeenschappen in droge duingraslanden : eindrapportage 2009-2013 [Boek]
Nijssen, M. \ Wouters, B. \ Vogels, J. \ Kooijman, A. \ Oosten, H. van \ Turnhout, C. van \ Wallis de Vries, M. \ Dekkers, J. \ Janssen, I. \ 2014
De Nederlandse kustduinen zijn de laatste decennia in sterke mate verruigd met hoge grassen en struweel, waardoor grote oppervlaktes duingrasland in de grijze duinen (prioritair Habitattype 2130*) en duinheiden met kraaiheide en struikheide (priorita ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.