Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 231

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Roovers
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Grote ecologische winst door kleinschalige maatregelen? \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
Brugmans, B. \ Verdonschot, R. \ Kempen, M. van \ Barten, I. \ Roovers, S. \ 2017
Slim toepassen van kleinschalige maatregelen kan grote ecologische winst opleveren voor het leven in beken en het kan bijdragen aan de realisering van KRW-doelen.
help
Water, bodem en governance: een introductie van transities en dilemma's \ Water governance [Artikel]
Nijburg, C. \ Roovers, G. \ Kooiman, S. \ 2017
De bodem wordt steeds belangrijker. Onder bodem en ondergrond verstaan we alles wat zich onder ons maaiveld bevindt: structuren van zand, klei, veen en gesteenten, zout, gas en olie, grondwater, bodemleven en vele sporen van het menselijk verleden. E ...
help
Kat-en-muis-spel met Californische kreeft \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Crombaghs, B. \ Lemmers, P. \ Kemenade, J. van \ Felix, R. \ Kolsters, F. \ Jong, W. de \ Roovers, S. \ 2017
Uitheemse kreeften kunnen een enorme ecologische schade toebrengen door de hoge dichtheden die ze bereiken. De Californische rivierkreeft, een van de zes invasieve kreeftensoorten in ons land, is een bijzonder opportunistische alleseter die momenteel ...
help
Kennisoverzicht kleinschalige maatregelen in Brabantse beken [Boek]
Verdonschot, Piet \ Verdonschot, Ralf \ Bauwens, Jolanda \ Brugmans, Bart \ Dees, Albert \ Kits, Mirja \ Moeleker, Mieke \ Hoog, Jacco de \ Scheepens, Mark \ Barten, Ineke \ Coenen, Daniel \ Vugt, Angelique van \ Roovers, Sandra \ 2017
Waterschappen stellen zich als doel om de komende jaren alle oppervlaktewateren in een goede ecologische toestand te brengen. Herinrichtingsprojecten zijn relatief duur en hebben vooralsnog een tegenvallend ecologisch resultaat. Door het slim toepass ...
help
Water governance en asset management: een introductie \ Water governance [Artikel]
Vlist, M. van der \ Beenen, T. \ Holthuijsen, S. \ Leeuwis, J. \ Roovers, G. \ Schouffoer, H. \ 2016
De opkomst van asset management roept vragen op – Asset management in het waterbeheer is actueel. Afgelopen jaar vonden diverse congressen en themabijeenkomsten over asset management voor waterbeheerders plaats. En komt asset management in steeds mee ...
help
Vervangingsopgave natte kunstwerken in het hoofdwatersysteem en hoofdvaarwegennet in Nederland \ Water governance [Artikel]
Vlist, M. van der \ Roovers, G. \ Barneveld, A. \ 2016
De vervangingsopgave natte kunstwerken: een strategische opgave voor Rijkswaterstaat – Rijkswaterstaat beheert als asset manager op duurzame wijze het Nederlandse hoofdwegennet, hoofdvaarwegennet en hoofdwatersysteem. Daarbij werkt Rijkswaterstaat aa ...
help
Op weg naar waterveilige vitale infrastructuur \ Water governance [Artikel]
Braak, C. ter \ Eijer, M. \ Roovers, G. \ 2016
Waterveiligheid en vitale infrastructuur – Met het besluit om uitvoering te geven aan het de Deltabeslissingen – en daarmee aan het Deltaprogramma – heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu een nieuwe impuls gegeven aan de (inrichting van de) w ...
help
Implementatie van de deltabeslissingen : de inbedding van lokale stakeholders als risico \ Water governance [Artikel]
Roovers, G. \ Koenraadt, R. \ 2015
Het Rijk investeert de komende decennia 20 miljard euro in de Nederlandse delta. Deze investering vloeit voort uit de Deltabeslissingen die het Kabinet met steun van de Tweede Kamer heeft genomen. Het Rijk gaat met provincies, gemeenten en waterschap ...
help
Het creëren van meerwaarde bij publieke werken \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Artikel]
Buuren, A. van \ Roovers, G. \ 2015
Het beheer van publieke werken zoals dijken, wegen, leidingnetwerken verandert. De publieke asset managers zoeken in toenemende mate naar de mogelijkheden voor multifunctioneel gebruik. Door bewust om te gaan met de stijlkeuze nemen kansen voor het m ...
help
Integrative framework for long term reinvestment planning for the replacement of hydraulic structures \ PIANC World Congress San Francisco, USA 2014 [Artikel]
Bernardini, P. \ Vuren, S. van \ Wiel, W. van der \ Wolters, M. \ Roovers, G. \ Tosserams, M. \ 2015
During the last century many structures were built within the main water systems of the Netherlands to facilitate a number of important societal functions. As a result the main water system nowadays provides safety against flooding, sufficient and cl ...
help
Een calamiteit hoeft geen ramp te zijn : groot deel van Nederland nog onvoldoende voorbereid \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Nix, T. \ Roovers, C. \ 2015
Auteurs ondersteunen gemeenten bij het opstellen van een WCP (Waterketen Calamiteiten Plan). Regenbuien zijn de afgelopen jaren intensiever geworden. Dit zal alleen maar erger worden. Of gemeenten daarop berekend zijn, is een kwestie van tijd. Het vo ...
help
Van investeren naar evolueren: wat eigentijds asset management betekent voor de organisatie van het waterbeheer \ Water governance [Artikel]
Roovers, G.J. \ Buuren, M.W. van \ 2014
Water governance is inmiddels een veelgebruikt begrip in het waterbeheer. De laatste jaren is het gangbaar om moderne vormen van sturing en besluitvorming te duiden met het begrip ‘governance’. Water governance volgt de opkomst van ‘governance’ als a ...
help
Bodem als onderdeel van het natuurlijk kapitaal : inzet van ecosysteemdienstenbenadering in de dagelijkse praktijk \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Oude Boerrigter, P.B.J.M. \ Meulen, E.S. van der \ Huijsmans, K.G.A. \ Westerhof, R. \ Roovers, C.P.A.C. \ Eijsden, G.G. van \ Geldof, G.D. \ 2014
Vrijwel alle milieugerelateerde vakgebieden zijn inmiddels in aanraking gekomen met het concept ecosysteemdiensten. In het kader van het project Impuls Lakaal Bodembeheer (ILB) zijn in 2013 pilotprojecten uitgevoerd waarbij medewerkers van gemeenten, ...
help
Governance van waterbeheerprogramma's : dilemma's voor het waterschap \ Water governance [Artikel]
Roovers, G. \ Winnubst, M. \ Witter, V. \ 2012
This paper describes changes in the governance of watermanagement programmes in the Netherlands. Nowadays, such programmes are defined at a (supra)national level and are characterized by a mix of top-down and bottom-up governance. Local and regional ...
help
Verkleinen kloof m.e.r. en besluitvorming : krachtenveld rond m.e.r. \ Toets : vakblad over effectrapportage [Artikel]
Roovers, G. \ 2012
Bij planvormers en bestuurders bestaat de wens om m.e.r. dichter bij besluitvorming te brengen. Dit artikel geeft hier een aanzet voor vanuit het theoretisch perspectief van netwerken van actoren en geeft een aantal voorbeelden van problemen in de pr ...
help
Natuurontwikkeling IJburg: voorbeeld voor de toekomst! \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Provoost, K.J. \ Roovers, I. \ Bemmelen, R. van \ Denters, T. \ 2012
In 1997 was de bouw van de IJburg zeer omstreden en onderwerp van een Amsterdams referendum. Na een felle discussie viel het besluit; de bouw van IJburg kon doorgaan samen met een passend natuurprogramma. De financiële middelen voor natuurontwikkelin ...
help
De systeembenadering van professionals als drager van de besluitvorming in het rivierbeheer [Proefschrift]
Roovers, G.-J. \ 2012
Men gebruikt in het rivierbeheer een systeembenadering om de besluitvorming te ondersteunen. Professionals (specialisten en beleidsambtenaren) stellen deze systeembenadering op, en aansluitend gebruiken zij de systeembenadering in de actoromgeving va ...
help
DOG : een gids voor duurzaam omgaan met de gebiedsgerichte aanpak van verontreinigd grondwater [Boek]
Slenders, Hans \ Jansen, Ragna \ Bakker, Laurent \ Roovers, Claude \ Verchoor, Tessa \ Otte, Piet \ Swartjes, Frank \ 2012
De gebiedsgerichte aanpak van verontreinigd grondwater is het “in samenhang met boven- en ondergrondse functies en maatschappelijke belangen saneren/beheren van grondwaterverontreiniging in een bepaald afgebakend gebied”. Deze gids geeft handen en vo ...
help
Gemeenten in spagaat over plannen in en langs rivieren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Roovers, G. \ 2009
Langs de grote rivieren in Nederland zijn grote ingrepen voorzien om het watersysteem op orde te houden. De Deltacommissie heeft, onder leiding van oud-minister Veerman, nieuwe maatregelen in het vooruitzicht gesteld om te kunnen omgaan met de verwac ...
help
Ideeënboek Zwolle Oost : 'Hoe de ondergrond kan bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van Zwolle Oost' [Boek]
Vrieswijk, S. \ Roovers, C. \ Everts, A. \ 2009
Met dit ideeënboek willen Waterschap Groot Salland en de gemeente Zwolle het belang van ondergrond en water inzichtelijk maken en concretiseren aan de hand van voorbeelden (ideeën). Ondergrond en water zijn belangrijke sturende elementen in de ruimte ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.