Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 213

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Til
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Beheeradvies activering eolische dynamiek duinen Noordwijk als PAS-maatregel voor habitattype H2130 Grijze duinen : OBN-Deskundigenteam Duin- en Kustlandschap [Boek]
Arens, S.M. \ Til, M. van \ Nijssen, M. \ 2017
Voor de ontwikkeling en kwaliteit van habitattype H2130 Grijze duinen zijn primaire en secundaire verstuivingen , dan wel een combinatie van beide belangrijk voor verjonging van de bodem en het in standhouden van duingebieden met een grote ruimtelijk ...
help
Evaluatie Warmtewet en toekomstig marktontwerp warmte [Boek]
Haffner, R. \ Til, H. Van \ Jong, H. de \ Mans, W. \ Graaf, L. de \ 2016
Dit rapport evalueert de huidige Warmtewet en draagt oplossingsrichtingen aan voor de geïdentificeerde knelpunten. Tevens adviseert het rapport over de benodigde veranderingen in het marktontwerp rondom warmte om de beleidsdoelstellingen te kunnen re ...
help
Beheeradvies Noordduinen - Grafelijkheidsduinen : herstel verstuivingsdynamiek [Boek]
Til, Mark van \ Arens, Bas \ Turnhout, Chris van \ Nijssen, Marijn \ 2016
De adviesvraag is tweeledig. Enerzijds wordt een globaal advies gevraagd, waarin het DT een oordeel geeft over de mogelijkheid en wenselijkheid om op een dergelijke oppervlakte het genoemde aantal stuifkuilen aan te leggen of te reactiveren en/of and ...
help
More food from fertile grounds : integrating approaches to improve soil fertility [Boek]
Beek, C. van \ Noij, G.-J. \ Duivenbooden, N. van \ Heesmans, H. \ Bos, A. van den \ Til, R. van \ 2014
Gewassen nemen voedingsstoffen (nutriënten) op uit de bodem. Door de gewassen elders te consumeren worden nutriënten verplaatst. Door urbanisatie en globalisering wordt deze disbalans in nutriënten versterkt. Als de nutriënten onttrekking niet gecomp ...
help
Parels van de duinen : onderzoek naar het voorkomen en de ecologie van de duinparelmoervlinder (Argynnis niobe) en de keizersmantel (Argynnis paphia) in de Amsterdamse Waterleidingduinen [Studentenverslag]
Olk, S. \ 2014
Doel van dit onderzoek is het verhogen van de kennis aangaande het leefgebied van beide soorten in de AWD, met de nadruk op waardplanten, kenmerken van rups- en ovipositielocaties en de belangrijkste nectarbronnen. Getracht is een antwoord te geven o ...
help
Stikstofproblematiek: van grijs kronkelsteeltje naar vergrassing in duinen en stuifzanden \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Sparrius, L. \ Kooijman, A. \ Til, M. van \ Kivit, H. \ 2013
In de jaren zestig werden in Nederland de eerste meldingen gemaakt van het mos grijs kronkelsteeltje in duinen en stuifzanden. In de jaren tachtig schreven diverse auteurs over dominantie van deze invasieve exoot, die dikke tapijten maakt op plaatsen ...
help
Stikstofoverschot door bijvoeren van grazers [uit de wetenschap] \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Wamelink, G.W.W. \ Klimkowska, A. \ Dobben, H.F. van \ Slim, P.A. \ Til, M. van \ 2012
In de Amsterdamse Waterleidingduinen wordt verruiging bestreden door het inscharen van runderen. Het bijvoeren van het vee in de winter zorgt voor een extra input van stikstof boven op de aanwezige atmosferische depositie. Het bijvoeren kan daardoor ...
help
Stikstofdepositie in kalkrijke en kalkarme duinen: gaat het wel zo goed? \ De levende natuur [Artikel]
Kooijman, A.M. \ Hinsberg, A. van \ Noordijk, H. \ Til, M. van \ Cusell, C. \ 2010
Volgens natuurbalans 2006 gaat het al sinds 2003 goed met de duinen. In driekwart van de duingebieden zou de kritische stikstofdepositie niet meer worden overschreden. Hoewel de N depositie vergeleken met andere delen van Nederland relatief laag is, ...
help
Achtergronddocument Nulmeting Effectindicatoren Monitor Agenda Vitaal Platteland [Boek]
Agricola, H.J. \ Strien, A.J. van \ Boone, J.A. \ Dolman, M.A. \ Goossen, C.M. \ Vries, S. de \ Wulp, N.Y. van der \ Groenmeijer, L.M.G. \ Lukey, W.F. \ Til, R.J. van \ 2009
Deze Monitor Agenda Vitaal Platteland (AVP) is een systeem waarin eenduidige gegevens worden opgenomen voor monitoring van (maatschappelijke) effecten, resultaten en prestaties van de beleidsdoelstellingen van LNV. De nulmetingen betreffen: natuur, l ...
help
Struinen door oude en jonge duinen: unieke landschapsgradiënt in de Amsterdamse Waterleidingduinen \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Til, M. van \ Mourik, J. \ Ehrenburg, A. \ Geelen, L. \ 2008
Met een oppervlakte van 3400 hectare behoren de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) tot de grotere aaneengesloten natuurgebieden van vastelandskust van Nederland. Het gebied levert drinkwater en het wordt tevens druk bezocht. Naar aanleiding van de ...
help
Loopkeververkenningen in de Amsterdamse waterleidingduinen (1989-2001) [Boek]
Til, M. van \ Baeyens, G. \ 2007
In dit rapport wordt uitgebreid ingegaan op de loopkeverfauna in relatie tot de verschillende duinlandschappen en vegetatietypen die de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) rijk is. Daarbij wordt een vergelijking gemaakt met de landelijke loopkeverfa ...
help
Evaluatie effecten van ondiep plaggen in de verruigde duingraslanden in de AWD : tussenevaluatie 2002-2004 [Boek]
Til, M. van \ 2007
Uit OBN-onderzoek in de jaren negentig werd duidelijk dat maaien in verruigde duingraslanden geen duurzame maatregel is en bovendien door de terreinomstandigheden vaak moeilijk is uit te voeren. Plaggen heeft wel positieve effecten op de langere term ...
help
Begrazing in de Amsterdamse Waterleidingduinen, tegenvaller of succes? \ De levende natuur [Artikel]
Til, M. van \ 2006
In de zomer van 1985 is op het Eiland van Rolvers begonnen met extensieve seizoensbeweiding met runderen als beheersmaatregel tegen verruiging. Vanaf de beginjaren is onderzoek gedaan naar de begrazingseffecten. In dit artikel worden de effecten geëv ...
help
Evaluatie begrazing in de Amsterdamse Waterleidingduinen [Boek]
Breukelen, L. van \ Til, M. van \ 2005
Om de kwaliteit van de duingraslanden te behouden en te verbeteren worden op diverse locaties in de AWD beheersmaatregelen uitgevoerd, zoals begrazing met runderen of schapen, maaien en lokaal plaggen. Op sommige locaties vindt al 20 jaar (begrazing ...
help
Evaluatie van de effecten van begrazing op het Eiland van Rolvers in de Amsterdamse Waterleidingduinen 1985-2002 [Boek]
Til, M. van \ 2005
help
Evaluatie effecten van plaggen op de vegetatie van verdroogde en verruigde duinvalleien in de Amsterdamse Waterleidingduinen [Boek]
Til, M. van \ 2005
help
Veerman wil einde maken aan papieren glas \ Nieuwe oogst. Tuinbouw / uitg. van de land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB [Artikel]
Til, R. van \ 2005
Minister Veerman wil af van glastuinbouw buiten de kernlocaties. De 'papieren' glastuinbouwlocaties moeten uit de gemeentelijke bestemmingsplannen worden geschrapt. Ook de provincies worden aangesproken op hun beleid voor bestaande en potentiële vest ...
help
Langevelderduinen \ Excursieverslagen... / Plantensociologische Kring Nederland [Artikel]
Til, M. van \ Mourik, J. \ 2004
De Langevelderduinen liggen bij Noordwijkerhout en omvatten het zuidelijkste puntje van de Amsterdamse Waterleidingduinen en het aangrenzende gebied de Blink, in beheer bij Het Zuidhollands landschap. Er werd aandacht besteed aan verschillende typen ...
help
Makkelijk inpasbaar in hoeken en gaten [Special Wateropslag] \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Tuinbouw [Artikel]
Til, R. van \ 2004
In een special over de voor- en nadelen van diverse vormen van wateropslag bij glastuinbouwbedrijven aandacht voor de traditionele oplossing met regenwateropvang in bassins of silo's, en voor zuivering van drainwater m.b.v. omgekeerde osmose, aangevu ...
help
Aantasting in droge en natte duinen : dezelfde oorzaken, verschillende gevolgen? \ Duurzaam natuurherstel voor behoud van biodiversiteit : 15 jaar herstelmaatregelen in het kader van het Overlevingsplan Bos en Natuur [Hoofdstuk uit boek]
Kooijman, A.M. \ Grootjans, A.P. \ Til, M. van \ 2004
De sterkte vergrassing en verruiging en de daarmee samenhangende achteruitgang van karakteristieke duinsoorten in het Nederlandse duingebied wordt door velen toegeschreven aan een verhoogde depositie van stikstof, al dan niet versterkt door ontwateri ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.