Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 97

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Wassen
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
De Marker Wadden als casus voor slibverwaarding \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Saaltink, R. \ Princen, K. \ Wassen, M. \ 2019
In 2012 presenteerde Natuurmonumenten een plan om eilanden van slib te bouwen in het Markermeer en daarmee een waterrijk landschap bestaande uit slikken, lagunes, wadden, rietvelden en stranden te creëren. Het moest een vogelparadijs worden dat zeldz ...
help
Wetland eco-engineering with fine sediment = Bouwen-met-Natuur in waterrijke gebieden [Proefschrift]
Saaltink, Rémon Marinus \ Wassen, M.J. \ Griffioen, J. \ Dekker, S.C. \ 2018
Kleirijk sediment wordt nog amper gebruikt als bouwmateriaal voor landwinning, terwijl dit type sediment in overvloed aanwezig is in veel rivierdelta’s. Bovendien is zand een schaars goed en zorgt de winning ervan voor veel milieuproblemen. Om het kl ...
help
Samen werken aan biodiversiteit : resultaten uit het ‘Onderzoeksprogramma Biodiversiteit werkt’ in de praktijk [Boek]
Koedoot, Mirjam \ Schaminée, Joop \ Wassen, Martin \ Groenewoud-Groot, Mirjam van het \ Prop, René \ 2017
help
10 jaar ecologische monitoring van de Kraansvlak wisentpilot \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Cromsigt, J. \ Wassen, M. \ Groenendijk, D. \ Rodriguez, E. \ Kivit, H. \ Voeten, M. \ 2017
Lang werd de wisent gezien als de ‘koning van het woud’ en dus als een echte bossoort. Deze visie was gebaseerd op de leefgebieden van de laatste wisenten voor ze in 1927 uitstierven in het wild. Toen leefden ze in het bos, maar dat kwam wellicht voo ...
help
Houd afstand! : ook experimenteel onderzoek laat zien dat 50 meter de minimale gewenste afstand is tussen mens en wisent \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Smit, C. \ Wassen, M. \ 2017
Als de komende jaren het aantal kuddes wisenten wordt uitgebreid in Europa, zal er ook steeds vaker contact zijn tussen wisenten en mensen. Maar hoe reageren de dieren op mensen? Hoe ver kun je ze benaderen en wat vinden de dieren nog acceptabel gedr ...
help
Interacties tussen wisenten en recreanten in twee natuurgebieden: Kraansvlak en Maashorst \ De levende natuur [Artikel]
Brouns, A. \ Haanappel, D. \ Linnartz, L. \ Wassen, M. \ 2017
De Europese bizon, of wisent, is een relatieve nieuwkomer in de Nederlandse natuur. Na een succesvolle introductie in het Kraansvlak bij Zandvoort in 2007 zijn er begin 2016 ook wisenten uitgezet in de Maashorst bij Uden. Omdat veel natuurgebieden in ...
help
N:P-ratio en diversiteit in soortenrijke graslanden \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Roeling, I.S. \ Dijk, J. van \ Eppinga, M.B. \ Fujita, Y. \ Wassen, M.J. \ 2016
De resultaten van herstelprojecten gericht op Nederlandse soortenrijke graslanden zijn wisselend en in veel graslanden neemt de soortenrijkdom nog steeds af (Vereniging Natuurmonumenten, 2008). In dit artikel wordt de mogelijke invloed van de relatie ...
help
Ervaringen uit het Kraansvlak: lessen voor toekomstige wisentintroducties \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Cromsigt, J. \ Kemp, Y. \ Linnartz, L. \ Smit, C. \ Voeten, M. \ Wassen, M. \ 2015
In 2007 is de wisent geïntroduceerd in het Kraansvlak in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Inmiddels zijn er vergaande plannen om wisenten in andere Nederlandse natuurgebieden uit te zetten waaronder Schiermonnikoog en de Veluwe. De laatste stap ...
help
Openheid en dichtheden van weidevogels : kwantificering van landschapskarakteristieken \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Vliet, R.E. van der \ Dijk, J. van \ Wassen, M.J. \ 2015
Dat het in Nederland niet goed gaat met de weidevogels en dat dit vooral kont door omstandigheden in hun broedgebieden, is algemeen bekend. De intensieve agrarische bedrijfsvoering is de belangrijkste factor in hun achteruitgang. In dit artikel onder ...
help
Low investment in sexual reproduction threatens plants adapted to phosphorus limitation \ Nature : international journal of science [Artikel]
Fujita, Y. \ Olde Venterink, H. \ Bodegom, P.M. van \ Douma, J.C. \ Heil, G.W. \ Hölzel, N. \ Jabłońska, E. \ Kotowski, W. \ Okruszko, T. \ Pawlikowski, W. \ Ruiter, P.C. de \ Wassen, M.J. \ 2013
Plant species diversity in Eurasian wetlands and grasslands depends not only on productivity but also on the relative availability of nutrients, particularly of nitrogen and phosphorus. Here we show that the impacts of nitrogen:phosphorus stoichiomet ...
help
An ecohydrological sketch of climate change impacts on water and natural ecosystems for the Netherlands: bridging the gap between science and society \ Hydrology and earth system sciences [Wetenschappelijk artikel]
Witte, J.P.M. \ Runhaar, J. \ Ek, R. van \ Hoek, D.C.J. van der \ Bartholomeus, R.P. \ Batelaan, O. \ Bodegom, P.M. van \ Wassen, M.J. \ Zee, S.E.A.T.M. van der \ 2012
For policy making and spatial planning, information is needed about the impacts of climate change on natural ecosystems. To provide this information, commonly hydrological and ecological models are used. We give arguments for our assessment that mode ...
help
Gecombineerde atmosferische depositie en klimaatverandering : mogelijke effecten op laagveenmoerassen \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Dijk, J. van \ Robroek, B.J.M. \ Kardel, I. \ Wassen, M.J. \ 2012
Atmosferische depositie van stikstof (N) en zwavel (S) en veranderingen in de vochthuishouding van de bodem door klimaatverandering kunnen elk grote effecten hebben op de biogeochemie en vegetatie van laagveenmoerassen. Het gecombineerde effect van d ...
help
Towards a functional basis for predicting vegetation patterns; incorporating plant traits in habitat distribution models \ Ecography : pattern and diversity in ecology / [issued by the Nordic Society Oikos] [Wetenschappelijk artikel]
Douma, J.C. \ Witte, J.P.M. \ Aerts, R. \ Bartholomeus, R.P. \ Ordonez, J.C. \ Olde Venterink, H. \ Wassen, M.J. \ Bodegom, P.M. van \ 2012
Reliably predicting vegetation distribution requires habitat distribution models (HDMs) that are ecologically sound. Current correlative HDMs are increasingly criticized because they lack sufficient functional basis. To include functional information ...
help
Recente resultaten van de wisentpilot in de Kennemerduinen [door studenten] \ De levende natuur [Artikel]
Braukmann, A. \ Kröner, M. \ Imanol Oquinena-Valluerca, I. \ Wassen, M.J. \ 2012
In een van oudsher voor het publiek afgesloten duinterrein in de Kennemerduinen, het ruim 226 ha grote Kraansvlak, leven sinds 24 april 2007 wisenten (Bison bonasus). Tussen 2007 en 2012 vindt hier een pilot plaats met wisenten (Cromsigt et al. 2007) ...
help
KKF-Model Platform Coupling : summary report KKF01b [Boek]
Schellekens, J. \ Veldhuizen, A.A. \ Manders, A.M.M. \ Winsemius, H.C.M. \ Verseveld, W.J. van \ Linde, A.H. te \ Ulft, L.H. van \ Meijgaard, E. van \ Schaap, M. \ Barendregt, A. \ Schot, P.P. \ Wassen, M.J. \ Ward, P.J. \ Veldkamp, T.I.E. \ Mulder, H.M. \ Verkaik, J. \ 2010
Nederland bereidt zich voor op een sneller stijgende zeespiegel en een veranderend klimaat. Hiervoor is het Deltaprogramma gestart. Dit deltaprogramma voorziet een serie beslissingen die grote gevolgen zullen hebben voor het beheer van het water in N ...
help
Klimaatverandering en modellering van natuureffecten : verkenning van mogelijkheden om natuur effecten te voorspellen met hydrologische modellen als uitgangspunt [Boek]
Barendregt, A. \ Schot, P.P. \ Wassen, M.J. \ 2010
Door koppeling van diverse bestaande modellen wordt getracht de effecten van klimaatveranderingen door te rekenen met o.a. luchtkwaliteits- en hydrologische modellen. De gesimuleerde abiotische veranderingen zouden vervolgens moeten worden doorvertaa ...
help
Hoogveenherstel in Nederland: meer dan een droom \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Robroek, B.J.M. \ Eppinga, M.B. \ Limpens, J. \ Wassen, M.J. \ Schouten, M.G.C. \ 2009
Vernatten, de belangrijkste herstelmaatregel in hoogveenrestanten, heeft niet altijd het gewenste effect. Waarom dat zo is, is grotendeels nog onbekend. De auteurs beargumenteren dat recente inzichten uit empirische en experimentele studies in hoogve ...
help
Geen adaptiestrategie zonder een klimaatbestendige ecohydrologie : een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden om de biodiversiteit in Nederland onder een ander klimaat te voorspellen [Boek]
Bodegom, P.M. van \ Dekker, S.C. \ Wassen, M. \ Witte, J.P.M. \ [2009]
Er is nog een grote leemte in kennis over de effecten van klimaatverandering op ecosystemen. Klimaatbestendige ecohydrologische modellen ter bepaling van de toekomstige biodiversiteit zijn noodzakelijk. De probleemstelling die ten grondslag ligt aan ...
help
Waar blijven de provincies? : visievorming over landschapsontwikkeling \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Dekker, S.C. \ Duel, H. \ Egmond, N.D. van \ Molen, D.T. van der \ Smit, A.A.H. \ Witte, J.P.M. \ Wassen, M.J. \ 2008
Om waardevolle landschappen te behouden moet er op het juiste ruimtelijke schaalniveau beleid worden gemaakt dat gedragen wordt door de bevolking. De aansturing van het beleid is de laatste jaren gedecentraliseerd van het rijk naar provincie en gemee ...
help
Ecohydrology ; contribution to science and practice \ Landscape ecology in the Dutch context : nature, town and infrastructure [Hoofdstuk uit boek]
Wassen, M.J. \ 2007
The author defines ecohydrology, a landscape ecological specialisation, and reviews its history and state of the art, both from a Dutch and international via water in regional landscapes and the impact of changes in recycling of water and nutrients o ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.