Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 205

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Weeda
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Contouren van een routekaart waterstof [Boek]
Gigler, J. \ Weeda, M. \ 2018
Het ministerie van EZK gaf aan de routekaart de volgende doelen mee: Schetsen van de potentie van duurzame waterstof in de energievoorziening in 2050. In kaart brengen van de diverse acties en actoren in Nederland rond duurzame waterstof. Benoemen va ...
help
Herstel van de Zuid-Limburgse hellingmoerassen, het Kalkmoeras in het bijzonder [Boek]
Mars, Hans de \ Possen, Boy \ Delft, Bas van \ Weeda, Eddy \ Schaminée, Joop \ Wallis de Vries, Michiel \ 2017
De opzet van het voor u liggende rapport vormt niet louter de verslaglegging van het Fase II onderzoek. Het is eerder de synthese van het uitgevoerde onderzoeksproject, waarbij met oog op de voorliggende kennisvragen ook direct gebruik is gemaakt van ...
help
Revisie vegetatie van Nederland [Boek]
Schaminée, Joop \ Haveman, Rense \ Hommel, Patrick W.F.M. \ Janssen, John A.M. \ Ronde, Iris de \ Schipper, Piet, C. \ Weeda, Eddy J. \ Dort, Klaas W. van \ Bal, Dick \ Plantensociologische Kring Nederland \ 2017
help
Herstel en ontwikkeling van laagdynamische, aquatische systemen in het rivierengebied [Boek]
Arts, Gertie \ Verdonschot, Ralf \ Maas, Gilbert \ Massop, Harry \ Ottburg, Fabrice \ Weeda, Eddy \ 2016
Na een inleiding (Hoofdstuk 1) beschrijft het rapport achtereenvolgens de macro-evertebraten (Hoofdstuk 2); de vissen, amfibieën en reptielen (Hoofdstuk 3); en de waterplanten van het rivierengebied (Hoofdstuk 4). Hoofdstuk 5 beschrijft de uitgevoerd ...
help
Botanische meesterwerken : bij het 170-jarig bestaan van de Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging [Boek]
Weeda, Eddy \ Schaminée, Joop \ Rooijen, Nils van \ Nationaal Natuurhistorisch Museum \ 2016
In 'Botanische Meesterwerken' presenteren vooraanstaande Nederlandse botanici hoogtepunten uit de fraai geïllustreerde zestiende-eeuwse kruidboeken, lokale flora's en reisverslagen. Elk van de hoofdstukken - met onderwerpen als verre reizen, uitgeve ...
help
Blauwe knoop (Succisa pratensis), graslandbewoner met bijzondere verdiensten, ook in rivierbegeleidende graslanden \ Stratiotes [Artikel]
Weeda, E.J. \ 2015
Op enige plaatsen in Noordoost-Nederland is Succisa pratensis nog te vinden in overgangen van het pleistocene zandlandschap naar dalen van kleine en grotere rivieren. In verhouding tot het geringe aantal van dergelijke locaties is de variatie in same ...
help
Gemeenschappen met Bromus racemosus L. (Trosdravik) in Nederland \ Stratiotes [Artikel]
Simmelink, M.R. \ Schaminée, J.H.J. \ Janssen, J.A.M. \ Weeda, E.J. \ 2015
Bromus racemosus kan beschouwd worden als een kensoort van de Molinio-Arrhenatheretea, met het optimum in een rompgemeenschap op vrij vochtige en tamelijk voedselrijke grond. Daarnaast komt hij voor in beide associaties van het Alopecurion, in relati ...
help
Veldgids rompgemeenschappen [Boek]
Schaminee, J. \ Janssen, J. \ Weeda, E. \ Hommel, P.H. \ Haveman, R. \ Schipper, P. \ Bal, D. \ 2015
Plantengemeenschappen zijn groepen van samen voorkomende plantensoorten typerend voor de grote verscheidenheid aan biotopen, zoals moeras, grasland, akker en bos. Plantengemeenschappen zeggen veel over waterhuishouding, bodem, klimaat en landgebruik. ...
help
Dwergbloem (Centunculus minimus) na zo'n 170 jaar terug in het Haagse ... in één exemplaar! \ Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld [Artikel]
Weeda, E. \ 2015
Op 18 augustus 2015 maakten Eddy van der Meijden, Erik van Dijk, Harrie van der Hagen en ik een excursie in Meijendel.
help
Vegetatie-, beheer- en habitattypen van Het Nationale Park De Hoge Veluwe in 2014 [Boek]
Bijlsma, R.J. \ Janssen, J.A.M. \ Weeda, E.J. \ Griffioen, A.J. \ 2015
In 2014 is een vegetatiekartering uitgevoerd van Het Nationale Park De Hoge Veluwe uitgaande van een luchtfoto-interpretatie uit 2013 en kleurenfoto’s uit 2010. Het Park bestaat voor ruim 30% uit Natura 2000-habitattypen, verdeeld over 12 typen en dr ...
help
Ecologie, verspreiding en syntaxonomie van Nederlandse struwelen. 2. Bramenrijke kapvlaktebegroeiingen \ Stratiotes [Artikel]
Haveman, R. \ Ronde, I. de \ Weeda, E.J. \ 2014
Bramenrijke stadia zijn sinds lang een bekend verschijnsel op kapvlakten en in hakhout op niet te kalkrijke en niet te natte bodem. Tijdens veldwerk in Zuid-Limburg werd een struweeltype gevonden met daarin de Sambucetalia. In dit artikel vondsten ui ...
help
Productie-oerwoud op z'n negentiende-eeuws. 2. Plantenvondsten en vegetatie-elementen in en om het Beekbergerwoud \ Stratiotes [Artikel]
Weeda, E.J. \ 2014
In dit tweede artikel komt de botanische oogst van de exploraties meer gedetailleerd ter sprake. Tevens komen vaak geraadpleegde secundaire bronnen ter sprake.
help
Habitattypen in Natura 2000-gebieden : beoordeling van oppervlakte, representativiteit en behoudsstatus in de Standard Data Forms (SDFs) [Boek]
Janssen, J.A.M. \ Weeda, E.J. \ Schippers, P. \ Bijlsma, R.J. \ Schaminée, J.H.J. \ Arts, G.H.P. \ Deerenberg, C.M. \ Bos, G. \ Jak, R.G. \ 2014
In dit rapport wordt een onderbouwing gegeven van de zogenaamde Standaard Data Forms (SDF’s) van habitattypen van de Annex I van de Habitatrichtlijn. Deze SDF’s maken onderdeel uit van de database over de Natura 2000-gebieden in ons land. De database ...
help
Paddenrus in Zuid-Limburg : herhaaldelijk beweerd, nu pas gedocumenteerd \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Weeda, E.J. \ 2014
De Paddenrus (Juncus subnodulosus) is een forse, blonde rus met een merkwaardig verspreidingspatroon. In Nederland is hij grotendeels tot de westelijke helft van het land beperkt, maar jij lijkt zich oostwaarts uit te breiden. Als kalkminnende moeras ...
help
Nederlandse biodiversiteit : hoe belangrijk is het stedelijk gebied? \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Lahr, J. \ Lammertsma, D.R. \ Bijlsma, R.J. \ Weeda, E.J. \ Buij, R. \ Snep, R.P.H. \ 2014
Veel soorten in Nederland vinden in de stad een geschit leefmilieu, maar hoeveel soorten zijn werkelijk afhankelijk van het stedelijk gebied? Om deze vraag te beantwoorden is een steekproef uit het Nederlands soortenregister voorgelegd aan een aantal ...
help
Regionale keringen Rotterdam : overstromingsrisico’s en strategieën [Boek]
Barneveld, N. van \ Moel, H. de \ Weeda, A. \ 2014
Het programma Rotterdam Climate Proof en het Waterplan Rotterdam richten zich op het klimaatbestendig maken van de stad en haar omgeving. In dat kader is voor het thema waterveiligheid onderzoek verricht naar de klimaatbestendigheid van de regionale ...
help
Naamlijst en verspreidingsgegevens van de Nederlandse bramen (Rubus L. subgenus Rubus) \ Gorteria : mededelingenblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland [Artikel]
Beek, B.A. van de \ Bijlsma, R.J. \ Haveman, R. \ Meijer, K. \ Ronde, I. de \ Troelstra, A.S. \ Weeda, E.J. \ 2014
In Noordwest-Europa is de taxonomie van bramen (Rubus.L. subgenus Rubus) goed op orde en de verspreiding van bramen in de verschillende landen goed bekend dankzij herbarium- en veldonderzoek vanaf de jaren 1970. In Nederland dateert onderzoek aan bra ...
help
Uitbreiding van hardhoutooibos door spontane ontwikkeling \ De levende natuur [Artikel]
Hommel, P.W.F.M. \ Bijlsma, R.J. \ Koop, H.G.J.M. \ Maas, G.J. \ Waal, R.W. de \ Weeda, E.J. \ 2014
Het areaal hardhoutooibos in Nederland is erg klein en bijna verwaarloosbaar ten opzichte van het veel algemenere zachthoutooibos. Zowel de oude, als hakhout beheerde iepen- en essenbsjes in de uiterwaarden van de IJssel herbergen belangrijke natuurw ...
help
Herstel en ontwikkeling van hardhoutooibossen [Boek]
Hommel, P.W.F.M. \ Bijlsma, R.J. \ Koop, H.G.J.M. \ Maas, G.J. \ Waal, R.W. de \ Weeda, E.J. \ 2014
Hardhoutooibos is een verzamelnaam voor alle niet door wilgen of zwarte populier gedomineerde bostypen van het buitendijkse, periodiek door het rivierwater overstroomde deel van het rivierengebied. Het huidige areaal hardhoutooibos in Nederland is er ...
help
Gunstige referentiewaarden voor oppervlakte en verspreidingsgebied van Natura 2000-habitattypen in Nederland [Boek]
Bijlsma, R.J. \ Janssen, J.A.M. \ Weeda, E.J. \ Schaminée, J.H.J. \ 2014
Dit rapport geeft een overzicht van de gunstige referentiewaarden van area (oppervlakte in km2) en range (oppervlakte verspreidingsgebied incl. opvulling in 10 x 10 km-hokken) voor alle 52 habitattypen in Nederland. Deze FRA (Favourable Reference Are ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.