Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 19 / 19

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: reeks-ppn==292495870
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Kansen en barrières voor verduurzaming van houtketens [Boek]
Kamphorst, D.A. \ Oorschot, M.M.P. van \ 2011
Voor het Kernteam Hout, dat vanuit de overheid het stimuleren van het marktaandeel als taak heeft, hebben Alterra en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een verkennend onderzoek uitgevoerd naar kansen en barrières voor het vergroten van het aan ...
help
Stikstofverteerbaarheid in voeders voor landbouwhuisdieren : berekeningen voor de TAN-excretie [Boek]
Bikker, P. \ Krimpen, M.M. van \ Remmelink, G.J. \ 2011
De ammoniakemissie vanuit de veehouderij wordt momenteel berekend op basis van de excretie van ruw eiwit (stikstof) in de mest, zonder onderscheid te maken tussen stikstof in feces en urine. Met behulp van de TAN-excretie (totaal ammoniakaal stikstof ...
help
Evenwichtsanalyse modelcomplexiteit : een verkennende studie [Boek]
Bogaart, P.W. \ Voorn, G.A.K. van \ Akkermans, L.W.M. \ 2011
Dit werkdocument omvat een verkennende studie om de mogelijkheden te evalueren van de verhouding tussen de complexiteit van een model of bestand, de ondersteunende data, en de toepassing. Dit verhoudingsconcept wordt als „evenwicht‟ aangeduid. Doel i ...
help
Validatie van het nutriënten-emissiemodel STONE met meetgegevens uit het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) en de Landelijke Steekproef Kaarteenheden (LSK) [Boek]
Salm, C. van der \ Boumans, L.J.M. \ Brus, D.J. \ Kempen, B. \ Leeuwen, T.C. van \ 2011
De uitkomsten van het model STONE zijn gevalideerd op gemeten concentraties in drains en grondwater uit LMM (Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid) en gemeten fosfaatophoping volgens LSK (Landelijke Steekproef Kaarteenheden). Voor de validatie is geb ...
help
Jaarrapportage 2010 : WOT-04-001 Koepel (Communicatie, Kwaliteit en Management) [Boek]
Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu \ 2011
Sinds 1 januari 2005 worden de Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu uitgevoerd onder de voorwaarden die het ministerie van Economische zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) en de stichting DLO eind 2004 zijn overeengekomen en die zijn vastgelegd i ...
help
Jaarrapportage 2010 : WOT-04-002 Onderbouwend onderzoek Natuurplanbureaufunctie [Boek]
Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu \ 2011
Sinds 1 januari 2005 worden de Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu uitgevoerd onder de voorwaarden die het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) en de stichting DLO eind 2004 zijn overeengekomen en die zijn vastgelegd i ...
help
Jaarrapportage 2010 : WOT-04-003 Advisering Natuur & Milieu [Boek]
Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu \ 2011
Sinds 1 januari 2005 worden de Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu uitgevoerd onder de voorwaarden die het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) en de stichting DLO eind 2004 zijn overeengekomen en die zijn vastgelegd i ...
help
Jaarrapportage 2010 : WOT-04-005 M-AVP (Monitoring Agenda Vitaal Platteland) [Boek]
Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu \ 2011
Sinds 1 januari 2005 worden de Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu uitgevoerd onder de voorwaarden die het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) en de stichting DLO eind 2004 zijn overeengekomen en die zijn vastgelegd i ...
help
Jaarrapportage 2010 : WOT-04-006 Natuurplanbureaufunctie [Boek]
Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu \ 2011
Dit werkdocument bevat de jaarresultaten van een WOT programma. De resultaten van deze projecten hebben hun weg gevonden in de diverse producten van het Planbureau voor de leefomgeving en in de werkdocumenten, rapporten en studies van de WOT Natuur & ...
help
Jaarrapportage 2010: WOT-04-007 Milieuplanbureaufunctie [Boek]
Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu \ 2011
Dit werkdocument bevat de jaarresultaten van het WOT programma WOT-04-007 (Milieuplanbureaufunctie). De resultaten van deze projecten hebben hun weg gevonden in de diverse producten van het Planbureau voor de leefomgeving en in de werkdocumenten, rap ...
help
Bedrijven aan de slag met natuur en landschap; relaties tussen bedrijven en natuurorganisaties : achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011 [Boek]
Harms, B. \ Overbeek, M.M.M. \ 2011
Dit document verschaft inzicht in hoeverre bedrijven en natuurorganisaties met elkaar samenwerken en een duurzame relatie opbouwen. Naast literatuuronderzoek zijn hiervoor fondsenwervers van vijf natuurorganisaties en ondernemers, directeuren, market ...
help
Basiskaart Natuur 1990rev [Boek]
Hazeu, G.W. \ Kramer, H. \ Clement, J. \ Daamen, W.P. \ 2011
In 2005 is het bestand “Basiskaart Natuur 2004 (BN2004)” ontwikkeld. Het bestand geeft het areaal aan natuurgebied in 2004 weer. Het bestand BN2004 heeft de TOP10vector als basis. In het bestand worden de volgende 10 klassen onderscheiden: Natuurgras ...
help
Langetermijneffecten van verminderde fosfaatgiften [Boek]
Salm, C. van der \ Schoumans, O.F. \ 2011
Het huidige fosfaatbeleid richt zich op het verminderen van de fosfaatgiften om zodoende de fosfaatophoping in de bodem te stoppen en de verliezen van fosfaat naar het oppervlaktewater te verlagen. In deze studie wordt ingegaan op de mogelijkheid om ...
help
Mass Movement naar recreatieve gebieden : overzicht van methoden om bezoekersaantallen te meten [Boek]
Goossen, C.M. \ Fontein, R.J. \ Donders, J.L.M. \ Arnouts, R.C.M. \ 2011
Om gegevens over recreatiebezoek in specifieke, bij naam genoemde gebieden te kunnen achterhalen, hebben we een analyse gemaakt van de volgende methoden: (i) het ContinuVrijeTijdsOnderzoek (CVTO), (ii) methoden gebruikt door natuur- en recreatie-behe ...
help
Milieueffecten van maatregelen gewasbescherming [Boek]
Spruijt, J. \ Spoorenberg, P.M. \ Rovers, J.A.J.M. \ Slabbekoorn, J.J. \ Kool, S.A.M. de \ Vlaswinkel, M.E.T. \ Heijne, B. \ Hiemstra, J.A. \ Nouwens, F. \ Sluis, B.J. van der \ 2011
In de in dit werkdocument beschreven modelstudie zijn berekeningen uitgevoerd over 15 teelten in de sectoren akkerbouw, vollegrondsgroenten, bloembollen fruitteelt en boomkwekerij. De milieueffectiviteit van de maatregelen is getoetst aan de hand van ...
help
Vijftig jaar monitoring en beheer van de Friese en Groninger kwelderwerken: 1960-2009 [Boek]
Dijkema, K.S. \ Duin, W.E. van \ Dijkman, E.M. \ Nicolai, A. \ Jongerius, H. \ Keegstra, H. \ Egmond, L. van \ Venema, H.J. \ Jongsma, J.J. \ 2011
In de Waddenzee liggen langs de noordkust van het vasteland van Groningen en Friesland 6000 ha voormalige landaanwinningswerken. Door middel van sturing van natuurlijke processen zijn daarin halfnatuurlijke kwelders gevormd. De kwelders zijn door mid ...
help
Wisselend getij : omgang met en beleid voor natuur en landschap in verleden en heden; een essayistische beschouwing : achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011 [Boek]
Klijn, J.A. \ 2011
Voor de Natuurverkenning 2011, die vooruitblikt op de toekomst van natuur en landschap (N&L) en het N&L-beleid, was behoefte aan een terugblik over een langere tijd. Over een periode van circa 150 jaar is die ontwikkeling in Nederland in de context v ...
help
De stand van het platteland 2010 : monitor Agenda Vitaal Platteland : rapportage midterm meting effectindicatoren [Boek]
Agricola, H.J. \ Vullings, L.A.E. \ 2011
De ideeën van het rijk over een leefbaar, vitaal en duurzaam platteland staan in de Agenda Vitaal Platteland. De doelstellingen van deze agenda zijn concreet uitgewerkt in het Meerjarenprogramma 2007-2013. Hierin staan thema’s genoemd als natuur, lan ...
help
Nederland op slot door Natura 2000: de discussie ontrafeld [Boek]
Arnouts, R.C.M. \ Kistenkas, F.H. \ 2011
Ondanks verschillende onderzoeken die het tegendeel beweren, bestaat al lange tijd het beeld dat Nederland op slot gaat door toedoen van het Natura 2000-beleid: het beschermingsregime zou zo streng zijn dat activiteiten in en rondom Natura 2000-gebie ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.