Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 40

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: reeks-ppn==292495870
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Jaarrapportage 2008 : WOT-04-003 Advisering Natuur en Milieu [Boek]
Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu \ 2009
help
Jaarrapportage 2008 : WOT-04-006 Natuurplanbureaufunctie [Boek]
Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu \ 2009
help
Jaarrapportage 2008 : WOT-04-001 Koepel (Communicatie, Kwaliteit en Management) [Boek]
Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu \ 2009
help
Milieueffectiviteit en kosten van maatregelen gewasbescherming [Boek]
Spruijt, J. \ Spoorenberg, P.M. \ Schreuder, R. \ 2009
Uit de tussenevaluatie van de Nota Duurzame Gewasbescherming van 2006 blijkt dat de milieubelasting vanuit de landbouw flink gedaald is en dat geïntegreerde gewasbescherming steeds meer wordt toegepast. Toch worden de normen voor waterkwaliteit nog v ...
help
Natuurgericht milieubeleid voor Natura 2000-gebieden in Europees perspectief: een verkenning [Boek]
Doorn, A.M. van \ Paulissen, M.P.C.P. \ 2009
In dit werkdocument is verkend in hoeverre de (milieu)druk op natuur in andere gebieden binnen de EU overeenkomt met die in Nederland. Met name verdroging en ammoniak zijn onder de loep genomen. Voor twee casusgebieden met vergelijkbare milieudruk al ...
help
De vermaatschappelijking van het gemeenschappelijk landbouwbeleid : een inventarisatie van visies in Brussel en diverse EU-lidastaten [Boek]
Smits, M.J. \ Bogaardt, M.J. \ Eaton, D. \ Karbaukas, A. \ Roza, P. \ 2009
In dit rapport wordt voor een selectie van EU-lidstaten beschreven wat de toekomstvisies zijn voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De visies in Nederland, Engeland, Duitsland, Frankrijk en Litouwen zijn geanalyseerd. Daarbij ligt de focus ...
help
Samenstellen van landelijke kaarten met landschapselementen, grondeigendom en beheer : technisch achtergronddocument bij de opgeleverde bestanden [Boek]
Smidt, R.A. \ Os, J. van \ Staritsky, I.G. \ 2009
Het doel van dit onderzoek is voor het Planbureau voor de Leefomgeving het actualiseren van een landelijke grondprijskaart 2001 en een landelijke eigendomskaart 2004. Om te komen tot een landelijke eigendomskaart hebben we diverse bronbestanden verza ...
help
Verkenning LARCH: omgaan met kwaliteit binnen ecologische netwerken [Boek]
Pouwels, R. \ Foppen, R.P.B. \ Wallis de Vries, M.F. \ Jochem, R. \ Reijnen, M.J.S.M. \ Kleunen, A. van \ 2009
Vanuit de taak van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is er een grote behoefte om de realisatie van beleidsdoelen te meten en te toetsen. In het bouwwerk van de graadmeter Natuurwaarde worden zowel meetnetten als modellen gebruikt. De meetnett ...
help
Kwaliteit leefomgeving en stedelijk groen [Boek]
Vreke, J. \ Salverda, I.E. \ 2009
De bijdrage van stedelijk groen aan de kwaliteit van de leefomgeving kan verlopen via actief en passief gebruik van het groen, via aanwezigheid van het groen en via doorwerkingen van gebruik of aanwezigheid van groen. Het onderzoek is gericht op mech ...
help
Indicatoren kwaliteit landelijk gebied : uitwerking van een methode, toepassingsmogelijkheden en een set van indicatoren [Boek]
Smit, A. \ Oenema, O. \ Kolk, J.W.H. van der \ 2009
Een studie naar indicatoren voor een integrale, systematische, overzichtelijke en inzichtelijke beschrijving van de kwaliteit van het landelijk gebied. Deze kwaliteit is daarbij opgevat als een combinatie van natuurkwaliteit, landbouwkwaliteit, lands ...
help
User documentation MOVE4 v 1.0 [Boek]
Wamelink, G.W.W. \ Winkler, R.M. \ Wortelboer, F.G. \ 2009
The model MOVE4 calculates the chance of occurrence of over 900 Dutch plant species for abiotic soil conditions and physical geographical region. In this report we describe how the model can be run (technical documentation). This includes metainforma ...
help
Kavelruil en landschap : een korte verkenning naar ruimtelijke effecten van kavelruil [Boek]
Hoefs, R.M.A. \ Os, J. van \ Gies, T.J.A. \ 2009
De afgelopen jaren zijn reeds vele kavelruilprojecten ter verbetering van de productieomstandigheden van onder andere de melkveehouderij en akkerbouw ten uitvoer gebracht. Kavelruilprojecten hebben mogelijk zichtbare ruimtelijke effecten op het lands ...
help
Annual reports for 2008 : programme WOT-04 [Boek]
Statutory Research Tasks Unit for Nature & the Environment \ 2009
The present working document presents a summary in English of the 2008 results of the complete WOT programme WOT-04.The results of these projects have been applied in various products of the Netherlands Environmental Assessment Agency (PBL) and in th ...
help
Indicatoren Landelijk Gebied : werkwijze en eerste resultaten [Boek]
Oenema, O. \ Smit, A. \ Kolk, J.W.H. van der \ 2009
In opdracht van en in samenwerking met het Planbureau van de Leefomgeving (PBL) verricht Alterra een studie naar indicatoren voor ‘een integrale, systematische, overzichtelijke en inzichtelijke beschrijving van de kwaliteit van het landelijk gebied’. ...
help
Omgaan met digitale nationale beleidskaarten [Boek]
Vullings, L.A.E. \ Blok, C. \ Vonk, G. \ Heusden, M. van \ Huisman, A. \ Linge, J.M. van \ Keijzer, S. \ Oldengarm, J. \ Bulens, J.D. \ 2009
Onderzoek in het kader van "Omgaan met onzekerheid binnen ruimtelijke ordening". LNV heeft bij het publiceren van het meerjarenprogramma van Agenda Vitaal Platteland geen digitale viewer gemaakt omdat men bang was voor de interpretatie van de kaarten ...
help
Maatlat Government-Governance [Boek]
Vreke, J. \ Gerritsen, A.L. \ Kranendonk, R.P. \ Pleijte, M. \ Kersten, P.H. \ Bosch, F.J.P. van den \ 2009
In diverse publicaties wordt aangegeven dat er de laatste decennia in de relatie tussen de centrale overheid en de overige publieke en private actoren een verschuiving is opgetreden van government naar governance. Bij government bepaalt één dominante ...
help
Dilemma's en barrières in de praktijk van het natuur- en landschapsbeleid : achtergronddocument bij Natuurbalans 2009 [Boek]
Gerritsen, A.L. \ Kamphorst, D.A. \ Selnes, T.A. \ Veen, M. van \ Bosch, F.J.P. van den \ Broek, L. van den \ Broekmeyer, M.E.A. \ Donders, J.L.M. \ Fontein, R.J. \ Tol, S. van \ Wamelink, G.W.W. \ Wielen, P. van der \ 2009
De Natuurbalans is een jaarlijkse publicatie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). In deze publicatie wordt het natuur- en landschapsbeleid van het Rijk geëvalueerd. Hoofdstuk 8 van de Natuurbalans 2009 richt zich op dilemma’s en barrières r ...
help
Protocol voor validatie van het nutriëntenemissiemodel STONE op meetgegevens uit het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid [Boek]
Salm, C. van der \ Boumans, L.J.M. \ Heuvelink, G.B.M. \ Leeuwen, T.C. van \ 2009
In dit rapport wordt een protocol beschreven voor de validatie van het nutriëntenmodel STONE op gemeten concentraties in drains en grondwater, en gemeten mestgift. Rekening is gehouden met de beschikbaarheid van data en de daarbij behorende onzekerhe ...
help
Kosten voor habitattypen in Natura 2000-gebieden : toepassing van de methode Kosteneffectiviteit natuurbeleid [Boek]
Oltmer, K. \ Bommel, K.H.M. van \ Clement, J. \ Jong, J.J. de \ Rudrum, D.P. \ Schouwenberg, E.P.A.G. \ 2009
Deze studie beschrijft de berekening van de kosten voor het natuurbeleid in de Natura 2000-gebieden, gebaseerd op de aanwezige habitattypen. De kosten zijn afgeleid van het benodigde beheer en de milieutekorten rond vermesting en verdroging. De liggi ...
help
Model instruments for marine biodiversity policy : a quick scan [Boek]
Klok, C. \ Hille Ris Lambers, R. \ Vries, P. de \ Tamis, J.E. \ Wijsman, J.W.M. \ 2009
The Netherlands Envrionmental Assessment Agency (PBL) developed several biodiversity models for the terrestrial environment to support policy making and evaluation. For the marine environment currently such modelling instruments are lacking. This rep ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.