Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 100 / 234

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: reeks-ppn==292495870
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Basiskaart Natuur 2004 : van versie 1.0 naar 3.1 [Boek]
Kramer, H. \ Clement, J. \ Knegt, B. de \ 2013
Dit werkdocument geeft een overzicht van de verschillende versies die van de Basiskaart Natuur 2004 verschenen zijn. De veranderingen en correcties die sinds het verschijnen van de eerste versie van BN2004 zijn doorgevoerd worden beschreven en er wor ...
help
Gebruikershandleiding Audittrail Natura 2000 [Boek]
Broekmeyer, M.E.A. \ Huiskes, H.P.J. \ Hennekens, S.M. \ Jong, A. de \ Storm, M.H. \ Vanmeulebrouk, B. \ 2012
Dit document is de gebruikershandleiding van de Audittrail Natura 2000. Deze audittrail is een applicatie die ontwikkeld is door Alterra in opdracht van de Programmadirectie Natura 2000 van het ministerie van EL&I. De audittrail ontsluit een groot aa ...
help
Van visie tot kaartbeeld; de kijkrichtingen ruimtelijk uitgewerkt : achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011 [Boek]
Bilt, W.G.M. van der \ Knegt, B. de \ Hinsberg, A. van \ Clement, J. \ 2012
In dit werkdocument wordt beschreven hoe binnen de Natuurverkenning 2010 - 2040 vier maatschappelijke uitdagingen voor natuur zijn vertaald naar kijkrichtingen op kaart. Deze uitdagingen zijn het stoppen van biodiversiteitverlies, het vergroten van d ...
help
Recreatie in groenblauwe gebieden : analyse data continu vrijteijdsonderzoek: bezoek leeftijd, stedelijkheidsgraad en activiteiten van recreanten [Boek]
Donders, J.L.M. \ Goossen, C.M. \ 2012
Om het recreatiegedrag te kunnen monitoren, zijn data van het Continu Vrijetijdsonderzoek (CVTO) over de jaren 2006/2007, 2008/2009 en 2010/2011 geanalyseerd. Voor het CVTO worden wekelijks circa 350 personen van 0 jaar en ouder ondervraagd over hun ...
help
Kansen en barrières voor verduurzaming van houtketens [Boek]
Kamphorst, D.A. \ Oorschot, M.M.P. van \ 2011
Voor het Kernteam Hout, dat vanuit de overheid het stimuleren van het marktaandeel als taak heeft, hebben Alterra en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een verkennend onderzoek uitgevoerd naar kansen en barrières voor het vergroten van het aan ...
help
Stikstofverteerbaarheid in voeders voor landbouwhuisdieren : berekeningen voor de TAN-excretie [Boek]
Bikker, P. \ Krimpen, M.M. van \ Remmelink, G.J. \ 2011
De ammoniakemissie vanuit de veehouderij wordt momenteel berekend op basis van de excretie van ruw eiwit (stikstof) in de mest, zonder onderscheid te maken tussen stikstof in feces en urine. Met behulp van de TAN-excretie (totaal ammoniakaal stikstof ...
help
Evenwichtsanalyse modelcomplexiteit : een verkennende studie [Boek]
Bogaart, P.W. \ Voorn, G.A.K. van \ Akkermans, L.W.M. \ 2011
Dit werkdocument omvat een verkennende studie om de mogelijkheden te evalueren van de verhouding tussen de complexiteit van een model of bestand, de ondersteunende data, en de toepassing. Dit verhoudingsconcept wordt als „evenwicht‟ aangeduid. Doel i ...
help
Validatie van het nutriënten-emissiemodel STONE met meetgegevens uit het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) en de Landelijke Steekproef Kaarteenheden (LSK) [Boek]
Salm, C. van der \ Boumans, L.J.M. \ Brus, D.J. \ Kempen, B. \ Leeuwen, T.C. van \ 2011
De uitkomsten van het model STONE zijn gevalideerd op gemeten concentraties in drains en grondwater uit LMM (Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid) en gemeten fosfaatophoping volgens LSK (Landelijke Steekproef Kaarteenheden). Voor de validatie is geb ...
help
Jaarrapportage 2010 : WOT-04-001 Koepel (Communicatie, Kwaliteit en Management) [Boek]
Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu \ 2011
Sinds 1 januari 2005 worden de Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu uitgevoerd onder de voorwaarden die het ministerie van Economische zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) en de stichting DLO eind 2004 zijn overeengekomen en die zijn vastgelegd i ...
help
Jaarrapportage 2010 : WOT-04-002 Onderbouwend onderzoek Natuurplanbureaufunctie [Boek]
Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu \ 2011
Sinds 1 januari 2005 worden de Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu uitgevoerd onder de voorwaarden die het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) en de stichting DLO eind 2004 zijn overeengekomen en die zijn vastgelegd i ...
help
Jaarrapportage 2010 : WOT-04-003 Advisering Natuur & Milieu [Boek]
Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu \ 2011
Sinds 1 januari 2005 worden de Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu uitgevoerd onder de voorwaarden die het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) en de stichting DLO eind 2004 zijn overeengekomen en die zijn vastgelegd i ...
help
Jaarrapportage 2010 : WOT-04-005 M-AVP (Monitoring Agenda Vitaal Platteland) [Boek]
Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu \ 2011
Sinds 1 januari 2005 worden de Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu uitgevoerd onder de voorwaarden die het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) en de stichting DLO eind 2004 zijn overeengekomen en die zijn vastgelegd i ...
help
Jaarrapportage 2010 : WOT-04-006 Natuurplanbureaufunctie [Boek]
Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu \ 2011
Dit werkdocument bevat de jaarresultaten van een WOT programma. De resultaten van deze projecten hebben hun weg gevonden in de diverse producten van het Planbureau voor de leefomgeving en in de werkdocumenten, rapporten en studies van de WOT Natuur & ...
help
Jaarrapportage 2010: WOT-04-007 Milieuplanbureaufunctie [Boek]
Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu \ 2011
Dit werkdocument bevat de jaarresultaten van het WOT programma WOT-04-007 (Milieuplanbureaufunctie). De resultaten van deze projecten hebben hun weg gevonden in de diverse producten van het Planbureau voor de leefomgeving en in de werkdocumenten, rap ...
help
Bedrijven aan de slag met natuur en landschap; relaties tussen bedrijven en natuurorganisaties : achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011 [Boek]
Harms, B. \ Overbeek, M.M.M. \ 2011
Dit document verschaft inzicht in hoeverre bedrijven en natuurorganisaties met elkaar samenwerken en een duurzame relatie opbouwen. Naast literatuuronderzoek zijn hiervoor fondsenwervers van vijf natuurorganisaties en ondernemers, directeuren, market ...
help
Basiskaart Natuur 1990rev [Boek]
Hazeu, G.W. \ Kramer, H. \ Clement, J. \ Daamen, W.P. \ 2011
In 2005 is het bestand “Basiskaart Natuur 2004 (BN2004)” ontwikkeld. Het bestand geeft het areaal aan natuurgebied in 2004 weer. Het bestand BN2004 heeft de TOP10vector als basis. In het bestand worden de volgende 10 klassen onderscheiden: Natuurgras ...
help
Langetermijneffecten van verminderde fosfaatgiften [Boek]
Salm, C. van der \ Schoumans, O.F. \ 2011
Het huidige fosfaatbeleid richt zich op het verminderen van de fosfaatgiften om zodoende de fosfaatophoping in de bodem te stoppen en de verliezen van fosfaat naar het oppervlaktewater te verlagen. In deze studie wordt ingegaan op de mogelijkheid om ...
help
Mass Movement naar recreatieve gebieden : overzicht van methoden om bezoekersaantallen te meten [Boek]
Goossen, C.M. \ Fontein, R.J. \ Donders, J.L.M. \ Arnouts, R.C.M. \ 2011
Om gegevens over recreatiebezoek in specifieke, bij naam genoemde gebieden te kunnen achterhalen, hebben we een analyse gemaakt van de volgende methoden: (i) het ContinuVrijeTijdsOnderzoek (CVTO), (ii) methoden gebruikt door natuur- en recreatie-behe ...
help
Milieueffecten van maatregelen gewasbescherming [Boek]
Spruijt, J. \ Spoorenberg, P.M. \ Rovers, J.A.J.M. \ Slabbekoorn, J.J. \ Kool, S.A.M. de \ Vlaswinkel, M.E.T. \ Heijne, B. \ Hiemstra, J.A. \ Nouwens, F. \ Sluis, B.J. van der \ 2011
In de in dit werkdocument beschreven modelstudie zijn berekeningen uitgevoerd over 15 teelten in de sectoren akkerbouw, vollegrondsgroenten, bloembollen fruitteelt en boomkwekerij. De milieueffectiviteit van de maatregelen is getoetst aan de hand van ...
help
Vijftig jaar monitoring en beheer van de Friese en Groninger kwelderwerken: 1960-2009 [Boek]
Dijkema, K.S. \ Duin, W.E. van \ Dijkman, E.M. \ Nicolai, A. \ Jongerius, H. \ Keegstra, H. \ Egmond, L. van \ Venema, H.J. \ Jongsma, J.J. \ 2011
In de Waddenzee liggen langs de noordkust van het vasteland van Groningen en Friesland 6000 ha voormalige landaanwinningswerken. Door middel van sturing van natuurlijke processen zijn daarin halfnatuurlijke kwelders gevormd. De kwelders zijn door mid ...
help
Wisselend getij : omgang met en beleid voor natuur en landschap in verleden en heden; een essayistische beschouwing : achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011 [Boek]
Klijn, J.A. \ 2011
Voor de Natuurverkenning 2011, die vooruitblikt op de toekomst van natuur en landschap (N&L) en het N&L-beleid, was behoefte aan een terugblik over een langere tijd. Over een periode van circa 150 jaar is die ontwikkeling in Nederland in de context v ...
help
De stand van het platteland 2010 : monitor Agenda Vitaal Platteland : rapportage midterm meting effectindicatoren [Boek]
Agricola, H.J. \ Vullings, L.A.E. \ 2011
De ideeën van het rijk over een leefbaar, vitaal en duurzaam platteland staan in de Agenda Vitaal Platteland. De doelstellingen van deze agenda zijn concreet uitgewerkt in het Meerjarenprogramma 2007-2013. Hierin staan thema’s genoemd als natuur, lan ...
help
Nederland op slot door Natura 2000: de discussie ontrafeld [Boek]
Arnouts, R.C.M. \ Kistenkas, F.H. \ 2011
Ondanks verschillende onderzoeken die het tegendeel beweren, bestaat al lange tijd het beeld dat Nederland op slot gaat door toedoen van het Natura 2000-beleid: het beschermingsregime zou zo streng zijn dat activiteiten in en rondom Natura 2000-gebie ...
help
Landschappelijke effecten van ontwikkelingen in de landbouw [Boek]
Agricola, H.J. \ Hoefs, R.M.A. \ Doorn, A.M. van \ Smidt, R.A. \ Os, J. van \ 2010
Alterra heeft voor 23 Nederlandse cultuurlandschappen onderzocht hoe de landbouw zich heeft ontwikkeld en wat de verwachtingen zijn tot 2020. Het resultaat is een aantal landsdekkende kaarten met landschappelijke effecten. Schaalvergroting en daarmee ...
help
Standplaatsfactoren afgeleid standplaatsfactoren afgeleid van hydrologische modeluitkomsten : methodeontwikkeling en toetsing in het Drentse Aa-gebied [Boek]
Hoogland, T. \ Kemmers, R.H. \ Cirkel, D.G. \ Hunink, J.C. \ 2010
Om verdroging in beeld te brengen is, naast informatie over hydrologische randvoorwaarden voor natuur, informatie nodig over actuele grondwaterstand, kwel en kwaliteit van ingelaten water in natuurgebieden. In dit werkdocument wordt een methode besch ...
help
Kosteneffectieve natuur in landbouwgebieden : methode om effecten van maatregelen voor de verhoging van biodiversiteit in landbouwgebieden te bepalen, een test in Noordoost-Twente en West-Zeeuws-Vlaanderen [Boek]
Schrijver, R.A.M. \ Corporaal, A. \ Ozinga, W.A. \ Rudrum, D. \ 2010
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) hanteert een set van zes graadmeters om de kwaliteit van de natuur in Nederland te monitoren. De graadmeter voor de kwaliteit van het landelijke gebied is echter nog niet operationeel. Het doel van deze studi ...
help
Nederland is groener dan kaarten laten zien : mogelijkheden om 'groen' beter te inventariseren en monitoren met de automatische classificatie van digitale luchtfoto's [Boek]
Kramer, H. \ Oldengarm, J. \ Roupioz, L.F.S. \ 2010
Kleine landschapselementen en het groen in bebouwd gebied kunnen onvoldoende met landelijke databestanden in beeld worden gebracht omdat de kwaliteit van de landelijke databestanden daarin tekortschiet. Het doel van dit project is een methode te ontw ...
help
Graadmeters aquatische natuur : analyse gegevenskwaliteit Limnodata [Boek]
Verdonschot, P.F.M. \ Oosten-Siedlecka, A.M. van \ 2010
Onderzoek is uitgevoerd om een beeld te verkrijgen van de geschiktheid van gegevens in de Limnodata om een methode te ontwikkelen voor het waarderen van aquatische natuurkwaliteit en om bij te dragen aan de ontwikkeling van het standaardiseren van ge ...
help
Aggregation of ecological indicators for mapping aquatic nature quality : overview of existing methods and case studies [Boek]
Knotters, M. \ Lahr, J. \ Oosten-Siedlecka, A.M. van \ Verdonschot, P.F.M. \ 2010
Indicatoren van de aquatische natuurkwaliteit worden berekend op basis van ecologische monitoringsgegevens van individuele locaties. Deze resultaten dienen t.b.v. hun rapportage geaggregeerd en opgeschaald te worden naar een hoger niveau (stroomgebie ...
help
MOVE : MOdel for terrestrial VEgetation version 4.0 [Boek]
Adrichem, M.H.C. van \ Wortelboer, F.G. \ Wamelink, G.W.W. \ 2010
The model MOVE was first developed in the late eighties of the last century. The here described model version MOVE4 is the latest version. The model MOVE describes the relationship between the occurrence of plant species and environmental variables u ...
help
Zicht op natuur- en landschapsorganisaties : achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011 [Boek]
Vader, J. \ Donders, J.L.M. \ Bredenoord, H.W.B. \ 2010
Er is in de maatschappij veel draagvlak voor particuliere organisaties die zich bezighouden met bescherming en ontwikkeling van natuur en landschap. Het grote aantal organisaties op dit gebied en hun omvangrijke achterban illustreren dit. Het draagvl ...
help
Global change of land use systems : IMAGE: a new land allocation module [Boek]
Letourneau, A.P. \ Verburg, P.H. \ Stehfest, E. \ 2010
The Integrated Model to Assess the Global Environment (IMAGE) aims at assessing the state of the environment taking into account the effects of human activities. Although human population often makes use of a land area to satisfy various needs, most ...
help
Interviewserie 'Het park van de toekomst' : achtergronddocument bij natuurverkenning 2011 [Boek]
Heer, M. de \ 2010
Voor de Natuurverkenning 2011 onderzoekt het Planbureau voor de Leefomgeving vier streefbeelden voor natuur. Eén van deze streefbeelden is Beleefbare natuur. Stadsparken zijn een belangrijke omgeving waar burgers natuur kunnen beleven. Om de uitwerki ...
help
Ammoniakemissie uit de landbouw in 1990 en 2005-2008 : achtergrondrapportage [Boek]
Hoogeveen, M.W. \ Blokland, P.W. \ Kernebeek, H. van \ Luesink, H.H. \ Wisman, J.H. \ 2010
In opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving en de Wettelijke Onderzoekstaken (WOT) Natuur & Milieu heeft LEI Wageningen UR de definitieve berekening van de ammoniakemissie voor 2007 en de voorlopige berekening voor 2008 gemaakt. De berekening ...
help
Mogelijkheden voor het inbrengen van informatie uit de 'KRW-database' in de 'KE-database' [Boek]
Leneman, H. \ Linderhof, V.G.M. \ Michels, R. \ 2010
Om het kosteneffectiviteitsinstrumentarium (KE) van het Planbureau voor de Leefomgeving met informatie over verdroging en mogelijk over waterberging uit te breiden (KE-database), is een analyse gemaakt van de informatie in de KRW-database. Deze datab ...
help
Quick scan kosteneffectiviteitanalyse aquatische natuur [Boek]
Linderhof, V.G.M. \ Leneman, H. \ 2010
Dit werkdocument geeft inzicht in de wijze waarop de kosteneffectiviteit van de biodiversiteit in aquatische natuur kan worden bepaald. Via literatuurstudie en gesprekken met experts is bestaande en ook de nog ontbrekende kennis om een kosteneffectiv ...
help
Waardering en recreatief gebruik van Nationale Landschappen door haar bewoners [Boek]
Boer, T.A. de \ 2010
Dit werkdocument bevat de tussenresultaten van het onderzoek naar de waardering en het recreatief gebruik van Nationale Landschappen door haar bewoners. Hiervoor hebben 2741 respondenten uit een internetpanel een vragenlijst ingevuld. Deze data worde ...
help
Varianten van natuurbeleid: voorbereidende kostenberekeningen : achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011 [Boek]
Leneman, H. \ Schouten, A.D. \ Verburg, R.W. \ 2010
Dit werkdocument geeft een overzicht van aanpak, werkwijze en resultaten van berekeningen van kosten van verschillende varianten, die ter voorbereiding van de Natuurverkenning 2011 van het Planbureau voor de Leefomgeving zijn uitgewerkt. De varianten ...
help
Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2007 en 2008 [Boek]
Kleunen, A. van \ Koffijberg, K. \ Boer, P. de \ Ninehuis, J. \ Camphuysen, P.J. vna \ Schekkerman, H. \ Oosterbeek, K.H. \ Jong, M.L. de \ Ens, B.J. \ Smit, C.J. \ 2010
Voor het derde en vierde opeenvolgende jaar werd het broedsucces van een aantal kustbroedvogels in de Waddenzee bepaald. Van Eider, Scholekster, Kluut, Kokmeeuw, Zilvermeeuw en Visdief, alsmede van Kleine Mantelmeeuw en Noordse Stern werd informatie ...
help
Natuurkwaliteit van het agrarisch gebied [Boek]
Knegt, B. de \ Clement, J. \ Goedhart, P.W. \ Sierdsema, H. \ Swaay, C.A.M. van \ Wiersma, P. \ 2010
Dit werkdocument geeft een beschrijving van de methode en de eerste resultaten van de natuurkwaliteit van het agrarisch gebied. Hiermee is een eerste kaart en graadmeter van de natuurkwaliteit van het agrarisch gebied op nationaal schaalniveau gereed ...
help
Grassland simulation with the LPJmL model : version 3.4.018 [Boek]
Boons-Prins, E.R. \ 2010
One third of the land surface is covered with natural and cultivated grasslands. Most of these grasslands are intensively or extensively exploited by humans to feed animals. With growing wealth, causing an increase of meat consumption, there is a nee ...
help
Natuurgebieden in Europa: bescherming en financiering [Boek]
Apeldoorn, R.C. van \ Bouwma, I.M. \ Doorn, A.M. van \ Naeff, H.S.D. \ Hoefs, R.M.A. \ Elbersen, B.S. \ Rooij, B.J.R. van \ 2010
In dit werkdocument is informatie verzameld over de bescherming van Europese natuurgebieden (Natura 2000-gebieden en overige beschermde gebieden) en over enkele Europese fondsen, die voor gebiedsbescherming worden gebruikt. Deze informatie is verzame ...
help
Storende elementen in beeld : de impact van menselijke artefacten op de landschapsbeleving nader onderzocht [Boek]
Vries, S. de \ Custers, M.H.G. \ Boers, J. \ 2010
Om beleidsopties in beeld te brengen, is de invloed onderzocht van de vormgeving van een drietal doorgaans vrij storende elementen op de impact die deze elementen hebben op de aantrekkelijkheid van het landschap. Het betreft windturbineparken, bedrij ...
help
Farmers' behavior and the provision of public goods: towards an analytical framework [Boek]
Jongeneel, R.A. \ Ge, L. \ 2010
The new CAP reform aims to stimulate the role of agriculture as provider of public goods. An analytical framework is developed to model farmers’ decision making and to gain insight into farmers’ behaviour in response to a number of policy instruments ...
help
Jaarrapportage 2009 : WOT-04-002 Onderbouwend onderzoek [Boek]
Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu \ 2010
help
Jaarrapportage 2009 : WOT-04-003 Advisering Natuur & Milieu [Boek]
Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu \ 2010
help
Jaarrapportage 2009 : WOT-04-005 M-AVP (Monitoring Agenda Vitaal Plattenland) [Boek]
Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu \ 2010
help
Kennismarkt 27 april 2010 : van onderbouwend onderzoek Wageningen UR naar producten Planbureau voor de Leefomgeving [Boek]
Wageningen Universiteit en Research Centrum \ Planbureau voor de Leefomgeving \ 2010
Dit werkdocument bevat 34 bijdragen van Alterra, LEI m.b.t. Planbureau
help
Zoektocht naar nationale beleidsruimte in de EU-richtlijnen voor het milieu- en natuurbeleid : een vergelijking van de implementatie van de Vogel- en Habitatrichtlijn, de Kaderrichtlijn Water en de Nitraatrichtlijn in Nederland, Engeland en Noordrijn-Westfalen [Boek]
Boer, S. de \ Bogaardt, M.J. \ Kersten, P.H. \ Kistenkas, F.H. \ Neven, M.G.G. \ Zouwen, M. van der \ 2010
In dit rapport is nauwkeurig uitgezocht hoe het proces van implementatie van drie EU-richtlijnen - de Vogel- en Habitatrichtlijn, de Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water - is verlopen in twee landen - Nederland en Engeland - en in een Duitse d ...
help
Baten van de Ecologische Hoofdstructuur : de locatie van recreatiebedrijven [Boek]
Polman, N.B.P. \ Slangen, L.H.G. \ Blaeij, A.T. de \ Vader, J. \ Dijk, J. van \ 2010
Het doel van dit onderzoek is om marktbare baten van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) voor natuurbeherende organisaties en recreatiebedrijven te onderzoeken. Om de economische betekenis van deze marktbare baten te bepalen, gaan we uit van de netto ...
help
Biodiversity of European agricultural landscapes : enhancing a high nature value farmland indicator [Boek]
Wascher, D.M. \ Eupen, M. van \ Mücher, C.A. \ Geijzendorffer, I.R. \ 2010
Depending on the amount of semi-natural vegetation, land use intensity, the presence of small landscape elements and of specific species, the biodiversity values of agricultural land can differ substantially across Europe. From the policy perspective ...
help
Towards a Soil Information System with quantified accuracy : a prototype for mapping continuous soil properties [Boek]
Brus, D.J. \ Vasat, R. \ Heuvelink, G.B.M. \ Knotters, M. \ Vries, F. de \ Walvoort, D.J.J. \ 2010
This report describes the potential and functionality of software for spatial analysis, prediction and stochastic simulation of continuous soil properties using data from the Dutch Soil Information System (BIS). A geostatistical framework and R codes ...
help
Demografie in de Natuurverkenning 2011 : achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011 [Boek]
Veeneklaas, F.R. \ Vader, J. \ 2010
Dit document dient als input voor de omgevingsscenario's van de Natuurverkenning 2011. Het behandelt de gevolgen voor natuur en landschap van demografische ontwikkelingen tot 2040. Die effecten verlopen via het ruimtebeslag door bebouwing, openluchtr ...
help
Economische concepten voor beleidsanalyse van milieu, natuur en landschap : begrippenkader voor evaluaties en verkenningen [Boek]
Slangen, L.H.G. \ 2010
Dit rapport geeft een beschrijving van de belangrijkste economische concepten voor onderzoekers en beleidsmedewerkers op het gebied van milieu, natuur en landschap en recreatie. Het doel van het rapport is om belangrijke economische concepten en begr ...
help
Jaarrapportage 2009 : WOT-04-006 Natuurplanbureaufunctie [Boek]
Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu \ 2010
Overzicht van resultaten geboekt per projectonderdeel, zoals: compendium voor de leefomgeving; klimaatverandering natuur en ruimte; synthese ecologische kennis; synthese landschap; synthese natuur in bestuur en samenleving; informatienet terreinbehee ...
help
Jaarrapportage 2009 : WOT-04-007 Milieuplanbureaufunctie [Boek]
Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu \ 2010
Overzicht van resultaten geboekt per projectonderdeel, zoals: monitoring verduurzaming landbouw; milieubalans; ammoniakemissie milieubalans; emissie registratie voor werkgroep landboue en landgebruik; mineralenoverschotten; broeikasgassen; beschrijvi ...
help
Quick responsfunctie 2009 : verslag van werkzaamheden [Boek]
Dirkx, G.H.P. \ 2010
De Quick Responsfunctie (QRf) heeft tot doel kennis vanuit Wageningen UR beschikbaar te maken voor het MNP, wanneer MNP gevraagd wordt ad hoc vragen te beantwoorden. De werkwijze van de afzonderlijke activiteiten is afhankelijk van de aard van de ges ...
help
Uitbreidingsmogelijkheden voor groene en blauwe diensten in Nederland : ervaringen uit het buitenland [Boek]
Smits, M.J.W. \ Polman, N.B.P. \ Westerink, J. \ 2010
Binnen dit onderzoek zijn we met name geïnteresseerd in maatschappelijke diensten gericht op milieu, natuur en landschap. Daarom richten we ons op groene en blauwe diensten. Met groene diensten wordt bedoeld: diensten (uitgevoerd door boeren) voor na ...
help
Atmosferische depositie van gewasbeschermingsmiddelen : een verkenning van de literatuur verschenen na 2003 [Boek]
Deneer, J.W. \ Kruijne, R. \ 2010
In deze verkenning wordt een inventarisatie gegeven van literatuur over atmosferische depositie die na 2003 is verschenen. Er wordt getracht inzicht te krijgen in hoeverre er sprake is van een kwantitatief verband tussen het landbouwkundig gebruik va ...
help
Grondprijskaarten 1998-2008 [Boek]
Kuhlman, J.W. \ Luijt, J. \ Dijk, J. van \ Schouten, A.D. \ Voskuilen, M.J. \ 2010
Prijzen van landbouwgronden zijn van belang voor het natuur- en landschapsbeleid. Enerzijds omdat ze een indicatie kunnen zijn van aanstaande veranderingen in het landschap, anderzijds vanwege hun relevantie voor de verwerving van landbouwgrond voor ...
help
De consumptie van dierlijke producten : ontwikkelingen, invloedsfactoren, actoren en interventies [Boek]
Beekman, V. \ Pronk, A. \ Smet, A. de \ 2010
LEI Wageningen UR heeft in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) met behulp van kwantitatief onderzoek onderzocht hoe de consumptie van dierlijke producten zich in Europese landen in de afgelopen decennia heeft ontwikkeld. Daarnaast ...
help
Verantwoording van de methodiek 'Kwalitatieve monitor Systeeminnovaties verduurzaming landbouw' [Boek]
Groot, A.M.E. \ Gerritsen, A.L. \ Borgstein, M.H. \ Bos, E.J. \ Wielen, P. van der \ 2010
Dit werkdocument geeft een beschrijving van een kwalitatieve monitoringsmethodiek die gebruikt is binnen het project ‘Monitor systeeminnovaties verduurzaming landbouw’. In dit project zijn drie systeeminnovaties gericht op een verduurzaming van de la ...
help
Monitoring gesloten voer-mest kringlopen : achtergronddocument bij 'Kwalitatieve monitor systeeminnovaties verduurzaming landbouw' [Boek]
Bos, E.J. \ Borgstein, M.H. \ 2010
Dit onderzoek richt zich op de percepties over de ontwikkeling van de systeeminnovatie ‘Gesloten voer-mest kringlopen’ als één van de graadmeters voor de verdduurzaming van de veehouderij. Hiertoe zijn interviews gehouden met respondenten uit beleid, ...
help
Monitoring integraal duurzame stallen : achtergronddocument bij 'Kwalitatieve monitor systeeminnovaties verduurzaming landbouw' [Boek]
Wielen, P. van der \ 2010
Dit onderzoek richt zich op de percepties over de ontwikkeling van de systeeminnovatie Integraal duurzame stallen (ID-stallen) als één van de graadmeters voor de verduurzaming van de veehouderij. Hiertoe zijn interviews gehouden met respondenten uit ...
help
Monitoring functionele agrobiodiversiteit : achtergronddocument bij 'Kwalitatieve monitor systeeminnovaties verduurzaming landbouw' [Boek]
Groot, A.M.E. \ Gerritsen, A.L. \ 2010
Dit onderzoek richt zich op de percepties over de ontwikkeling van de systeeminnovatie ’Functionele agrobiodiversiteit’ als één van de graadmeters voor de verduurzaming van de landbouw. Hiertoe zijn interviews gehouden met respondenten uit de primair ...
help
Financieringsconstructies voor landschap [Boek]
Vreke, J. \ 2010
Landschap wordt door verschillende partijen gemaakt en gebruikt waardoor er een discrepantie bestaat tussen het feitelijke en het gewenste landschap. Realisatie van gewenst landschap vereist een vergoeding voor de grondgebruiker, die omdat landschap ...
help
Modelling of intensive and extensive farming in CLUE [Boek]
Temme, A.J.A.M. \ Verburg, P.H. \ 2010
This report presents a method to model agricultural land use intensity in Europe. The method is intended as an extension of land use modelling framework EURURALIS, and will allow EURURALIS to predict the effect on land use intensity of future policy ...
help
A disposition of interpolation techniques [Boek]
Knotters, M. \ Heuvelink, G.B.M. \ Hoogland, T. \ Walvoort, D.J.J. \ 2010
Milieuwetenschappers kunnen kiezen uit een grote verzameling interpolatietechnieken. Relevante criteria bij het kiezen zijn de toepasbaarheid in ruimte, tijd en ruimte-tijd, de mogelijkheid om de nauwkeurigheid van de geinterpoleerde waarden te kwant ...
help
Rol en betekenis van commissies voor gebiedsgericht beleid [Boek]
Slangen, L.H.G. \ Jongeneel, R.A. \ Polman, N.B.P. \ Lianouridis, E. \ Leneman, H. \ Sonneveld, M.P.W. \ 2010
Provincies maken bij de vormgeving en uitvoering van gebiedgericht beleid vooral gebruik van adviescommissies en nauwelijks van bestuurscommissies. Het takenpakket van de adviescommissies overstijgt in de meeste gevallen hun wettelijke bevoegdheden. ...
help
Jaarrapportage 2008 : WOT-04-003 Advisering Natuur en Milieu [Boek]
Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu \ 2009
help
Jaarrapportage 2008 : WOT-04-006 Natuurplanbureaufunctie [Boek]
Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu \ 2009
help
Jaarrapportage 2008 : WOT-04-001 Koepel (Communicatie, Kwaliteit en Management) [Boek]
Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu \ 2009
help
Milieueffectiviteit en kosten van maatregelen gewasbescherming [Boek]
Spruijt, J. \ Spoorenberg, P.M. \ Schreuder, R. \ 2009
Uit de tussenevaluatie van de Nota Duurzame Gewasbescherming van 2006 blijkt dat de milieubelasting vanuit de landbouw flink gedaald is en dat geïntegreerde gewasbescherming steeds meer wordt toegepast. Toch worden de normen voor waterkwaliteit nog v ...
help
Natuurgericht milieubeleid voor Natura 2000-gebieden in Europees perspectief: een verkenning [Boek]
Doorn, A.M. van \ Paulissen, M.P.C.P. \ 2009
In dit werkdocument is verkend in hoeverre de (milieu)druk op natuur in andere gebieden binnen de EU overeenkomt met die in Nederland. Met name verdroging en ammoniak zijn onder de loep genomen. Voor twee casusgebieden met vergelijkbare milieudruk al ...
help
Protocol voor monitoring landelijke mestmarkt onder een stelsel van gebruiksnormen [Boek]
Born, G.J. van der \ Luesink, H.H. \ Verkerk, H. \ Mulder, H.J. \ Bosma, J.N. \ Bode, M.J.C. \ Oenema, O. \ 2009
Dit document beschrijft het protocol voor de monitoring van de landelijke mestmarkt onder het stelsel van gebruiksnormen. De doelen van het protocol zijn (i) het ontwikkelen van een gezamenlijke taal over de mestmarkt en (ii) het ontwikkelen van een ...
help
De vermaatschappelijking van het gemeenschappelijk landbouwbeleid : een inventarisatie van visies in Brussel en diverse EU-lidastaten [Boek]
Smits, M.J. \ Bogaardt, M.J. \ Eaton, D. \ Karbaukas, A. \ Roza, P. \ 2009
In dit rapport wordt voor een selectie van EU-lidstaten beschreven wat de toekomstvisies zijn voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De visies in Nederland, Engeland, Duitsland, Frankrijk en Litouwen zijn geanalyseerd. Daarbij ligt de focus ...
help
Samenstellen van landelijke kaarten met landschapselementen, grondeigendom en beheer : technisch achtergronddocument bij de opgeleverde bestanden [Boek]
Smidt, R.A. \ Os, J. van \ Staritsky, I.G. \ 2009
Het doel van dit onderzoek is voor het Planbureau voor de Leefomgeving het actualiseren van een landelijke grondprijskaart 2001 en een landelijke eigendomskaart 2004. Om te komen tot een landelijke eigendomskaart hebben we diverse bronbestanden verza ...
help
Verkenning LARCH: omgaan met kwaliteit binnen ecologische netwerken [Boek]
Pouwels, R. \ Foppen, R.P.B. \ Wallis de Vries, M.F. \ Jochem, R. \ Reijnen, M.J.S.M. \ Kleunen, A. van \ 2009
Vanuit de taak van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is er een grote behoefte om de realisatie van beleidsdoelen te meten en te toetsen. In het bouwwerk van de graadmeter Natuurwaarde worden zowel meetnetten als modellen gebruikt. De meetnett ...
help
Kwaliteit leefomgeving en stedelijk groen [Boek]
Vreke, J. \ Salverda, I.E. \ 2009
De bijdrage van stedelijk groen aan de kwaliteit van de leefomgeving kan verlopen via actief en passief gebruik van het groen, via aanwezigheid van het groen en via doorwerkingen van gebruik of aanwezigheid van groen. Het onderzoek is gericht op mech ...
help
Tool to determine the coefficient of variation of DegT50 of plant protection products in water-sediment systems for different values of the sorption coefficient [Boek]
Horst, M.M.S. ter \ Groenwold, J.G. \ 2009
In the present Dutch registration procedure and the EU procedure for inclusion of pesticides in a positive Community list of pesticide substances ( Annex1 ; Directive 91/414) inverse modeling of water-sediment experiments is used to estimate degradat ...
help
Indicatoren kwaliteit landelijk gebied : uitwerking van een methode, toepassingsmogelijkheden en een set van indicatoren [Boek]
Smit, A. \ Oenema, O. \ Kolk, J.W.H. van der \ 2009
Een studie naar indicatoren voor een integrale, systematische, overzichtelijke en inzichtelijke beschrijving van de kwaliteit van het landelijk gebied. Deze kwaliteit is daarbij opgevat als een combinatie van natuurkwaliteit, landbouwkwaliteit, lands ...
help
User documentation MOVE4 v 1.0 [Boek]
Wamelink, G.W.W. \ Winkler, R.M. \ Wortelboer, F.G. \ 2009
The model MOVE4 calculates the chance of occurrence of over 900 Dutch plant species for abiotic soil conditions and physical geographical region. In this report we describe how the model can be run (technical documentation). This includes metainforma ...
help
Yield trends and yield gap analysis of major crops in the world [Boek]
Hengsdijk, H. \ Langeveld, J.W.A. \ 2009
This study aims to quantify the gap between current and potential yields of major crops in the world, and the production constraints that contribute to this yield gap. Using an expert-based evaluation of yield gaps and the literature, global and regi ...
help
Kavelruil en landschap : een korte verkenning naar ruimtelijke effecten van kavelruil [Boek]
Hoefs, R.M.A. \ Os, J. van \ Gies, T.J.A. \ 2009
De afgelopen jaren zijn reeds vele kavelruilprojecten ter verbetering van de productieomstandigheden van onder andere de melkveehouderij en akkerbouw ten uitvoer gebracht. Kavelruilprojecten hebben mogelijk zichtbare ruimtelijke effecten op het lands ...
help
Annual reports for 2008 : programme WOT-04 [Boek]
Statutory Research Tasks Unit for Nature & the Environment \ 2009
The present working document presents a summary in English of the 2008 results of the complete WOT programme WOT-04.The results of these projects have been applied in various products of the Netherlands Environmental Assessment Agency (PBL) and in th ...
help
Indicatoren Landelijk Gebied : werkwijze en eerste resultaten [Boek]
Oenema, O. \ Smit, A. \ Kolk, J.W.H. van der \ 2009
In opdracht van en in samenwerking met het Planbureau van de Leefomgeving (PBL) verricht Alterra een studie naar indicatoren voor ‘een integrale, systematische, overzichtelijke en inzichtelijke beschrijving van de kwaliteit van het landelijk gebied’. ...
help
Omgaan met digitale nationale beleidskaarten [Boek]
Vullings, L.A.E. \ Blok, C. \ Vonk, G. \ Heusden, M. van \ Huisman, A. \ Linge, J.M. van \ Keijzer, S. \ Oldengarm, J. \ Bulens, J.D. \ 2009
Onderzoek in het kader van "Omgaan met onzekerheid binnen ruimtelijke ordening". LNV heeft bij het publiceren van het meerjarenprogramma van Agenda Vitaal Platteland geen digitale viewer gemaakt omdat men bang was voor de interpretatie van de kaarten ...
help
Maatlat Government-Governance [Boek]
Vreke, J. \ Gerritsen, A.L. \ Kranendonk, R.P. \ Pleijte, M. \ Kersten, P.H. \ Bosch, F.J.P. van den \ 2009
In diverse publicaties wordt aangegeven dat er de laatste decennia in de relatie tussen de centrale overheid en de overige publieke en private actoren een verschuiving is opgetreden van government naar governance. Bij government bepaalt één dominante ...
help
Dilemma's en barrières in de praktijk van het natuur- en landschapsbeleid : achtergronddocument bij Natuurbalans 2009 [Boek]
Gerritsen, A.L. \ Kamphorst, D.A. \ Selnes, T.A. \ Veen, M. van \ Bosch, F.J.P. van den \ Broek, L. van den \ Broekmeyer, M.E.A. \ Donders, J.L.M. \ Fontein, R.J. \ Tol, S. van \ Wamelink, G.W.W. \ Wielen, P. van der \ 2009
De Natuurbalans is een jaarlijkse publicatie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). In deze publicatie wordt het natuur- en landschapsbeleid van het Rijk geëvalueerd. Hoofdstuk 8 van de Natuurbalans 2009 richt zich op dilemma’s en barrières r ...
help
Protocol voor validatie van het nutriëntenemissiemodel STONE op meetgegevens uit het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid [Boek]
Salm, C. van der \ Boumans, L.J.M. \ Heuvelink, G.B.M. \ Leeuwen, T.C. van \ 2009
In dit rapport wordt een protocol beschreven voor de validatie van het nutriëntenmodel STONE op gemeten concentraties in drains en grondwater, en gemeten mestgift. Rekening is gehouden met de beschikbaarheid van data en de daarbij behorende onzekerhe ...
help
Kosten voor habitattypen in Natura 2000-gebieden : toepassing van de methode Kosteneffectiviteit natuurbeleid [Boek]
Oltmer, K. \ Bommel, K.H.M. van \ Clement, J. \ Jong, J.J. de \ Rudrum, D.P. \ Schouwenberg, E.P.A.G. \ 2009
Deze studie beschrijft de berekening van de kosten voor het natuurbeleid in de Natura 2000-gebieden, gebaseerd op de aanwezige habitattypen. De kosten zijn afgeleid van het benodigde beheer en de milieutekorten rond vermesting en verdroging. De liggi ...
help
Model instruments for marine biodiversity policy : a quick scan [Boek]
Klok, C. \ Hille Ris Lambers, R. \ Vries, P. de \ Tamis, J.E. \ Wijsman, J.W.M. \ 2009
The Netherlands Envrionmental Assessment Agency (PBL) developed several biodiversity models for the terrestrial environment to support policy making and evaluation. For the marine environment currently such modelling instruments are lacking. This rep ...
help
Advies bemonstering bodem voor differentiatie van fosfaatgebruiksnormen [Boek]
Ehlert, P.A.I. \ 2009
De fosfaatgebruiksnormen van de Meststoffenwet worden vanaf 2010 gedifferentieerd naar de fosfaattoestand van de bodem. Daarbij zullen drie klassen worden onderscheiden, namelijk laag, ‘neutraal’ en hoog. Om deze fosfaattoestand van de bodem te bepal ...
help
Actualisatie excretiecijfers landbouwhuisdieren voor forfaits regeling Meststoffenwet [Boek]
Tamminga, S. \ Jongbloed, A.W. \ Bikker, P. \ Sebek, L. \ Bruggen, C. van \ Oenema, O. \ 2009
LNV heeft de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM) gevraagd voor de diercategorieën uit de meststoffenwet de excretiecijfers te valideren en zo nodig te actualiseren. De hiervoor in het leven geroepen werkgroep heeft de forfaits uit de mests ...
help
Quick scan gebruik catalogus groenblauwe diensten [Boek]
Dirkx, G.H.P. \ Bosch, F.J.P. van den \ 2009
Sinds de Europese Commissie de Catalogus groenblauwe diensten heeft goedgekeurd, is het eenvoudiger om groenblauwe diensten te organiseren. In de Quick Response functie van de WOT Natuur & Milieu is een korte verkenning uitgevoerd van de mate waarin ...
help
Complexiteit van nutriëntenlimitaties in oppervlaktewateren [Boek]
Loeb, R. \ Verdonschot, P.F.M. \ 2009
Voor het oplossen van eutrofiëringsproblemen is het van belang te weten welk nutriënt er sturend is voor het optreden van deze effecten. In aquatische systemen is de bepaling van het groeilimiterende (sturende) nutriënt lastig, doordat toename van di ...
help
Tegenkrachten natuur : korte verkenning van de weerstand tegen aankopen van landbouwgrond voor natuur [Boek]
Dirkx, G.H.P. \ Verburg, R.W. \ Wielen, P. van der \ 2009
Via een korte verkenning is getracht zicht te krijgen op de achtergronden van het verzet tegen de aankoop van landbouwgronden voor natuur. De verkenning is uitgevoerd door een analyse van berichten in de pers en een serie interviews met landbouwecono ...
help
Inventarisatie en beheerskosten van landschapselementen [Boek]
Jong, J.J. de \ Os, J. van \ Smidt, R.A. \ 2009
Deze studie richt zich op opgaande landschapselementen, ofwel landschapselementen met een opgaande, houtige, begroeiing. Hierbij moet gedacht worden aan onder andere houtwallen, singels, bomen, kleine bosjes en heide (< 0,5 ha) en heggen en hagen. Ee ...
help
Monitoring recreatiegedrag van Nederlanders in landelijke gebieden : jaar 2006/2007 [Boek]
Goossen, C.M. \ 2009
Om het recreatiegedrag te kunnen monitoren, neemt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) deel aan het Continu VrijeTijds Onderzoek (CVTO). Voor het CVTO worden wekelijks circa 350 personen van 0 jaar en ouder ondervraagd over hun vrijetijdsactivit ...
help
Verdrogingsbestrijding in het tijdperk van het Investeringsbudget Landelijk Gebied : een verslag van casusonderzoek in de provincies Drenthe, Noord-Brabant en Noord-Holland [Boek]
Gerritsen, A.L. \ Kranendonk, R.P. \ Vreke, J. \ Bosch, F.J.P. van den \ Pleijte, M. \ 2009
Met de invoering van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) is de bestrijding van de mate van verdroging van natuur, het verdrogingsbeleid, opgenomen in de prestatieafspraken tussen Rijk en provincie en daarmee onderdeel geworden van het integ ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.