Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 101 - 200 / 234

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: reeks-ppn==292495870
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Ammoniakemissie uit de landbouw in 2006 en 2007 [Boek]
Luesink, H.H. \ Blokland, P.W. \ Hoogeveen, M.W. \ Wisman, J.H. \ 2009
In opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving en de WOT Natuur & Milieu heeft LEI Wageningen UR de definitieve berekening van de ammoniakemissie voor 2006 en een voorlopige berekening voor 2007 uitgevoerd. Deze rapportage is een verantwoording ...
help
Herfotografie van landschappen : landschapsfoto's van de 'Collectie de Boer' als uitgangspunt voor het in beeld brengen van ontwikkelingen in het landschap in de periode 1976-2008 [Boek]
Kruit, J. \ Veer, P.M. \ 2009
De fotocollectie die Dirk Sijmons bij zijn vertrek van de Academie van Bouwkunst in beheer heeft gekregen blijkt in de periode 1975-76 door Hubert de Boer te zijn gemaakt in opdracht van de directie van de afdeling Landschapsarchitectuur van de Acade ...
help
Achtergronddocument Nulmeting Effectindicatoren Monitor Agenda Vitaal Platteland [Boek]
Agricola, H.J. \ Strien, A.J. van \ Boone, J.A. \ Dolman, M.A. \ Goossen, C.M. \ Vries, S. de \ Wulp, N.Y. van der \ Groenmeijer, L.M.G. \ Lukey, W.F. \ Til, R.J. van \ 2009
Deze Monitor Agenda Vitaal Platteland (AVP) is een systeem waarin eenduidige gegevens worden opgenomen voor monitoring van (maatschappelijke) effecten, resultaten en prestaties van de beleidsdoelstellingen van LNV. De nulmetingen betreffen: natuur, l ...
help
Draagvlakonderzoek in de steigers : een voorstudie naar indicatoren om maatschappelijk draagvlak voor natuur en landschap te meten [Boek]
Bakker, H.C.M. de \ Koppen, C.S.A. van \ 2009
In deze studie wordt een denkkader geboden voor toekomstig onderzoek naar maatschappelijk draagvlak voor natuur en landschap met het oog op de ontwikkeling van een bruikbare indicatorset. Door een brede omschrijving van draagvlak als startpunt te kie ...
help
Keuzes in het internationale biodiversiteitsbeleid : verkenning van de beleidstheorie achter de internationale aspecten van het Beleidsprogramma Biodiversiteit (2008-2011) [Boek]
Kamphorst, D.A. \ 2009
De aanleiding voor dit onderzoek was het verschijnen van het Beleidsprogramma Biodiversiteit (2008-2011) in de zomer van 2008. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is hierin gevraagd om het programma te evalueren, waaronder ook de Nederlandse ac ...
help
Leefomgevingsindicatoren landelijk gebied : inventarisatie naar stand van zaken over geurhinder, lichthinder en fijn stof [Boek]
Gies, T.J.A. \ Jeurissen, L.J.J. \ Staritsky, I. \ Bleeker, A. \ 2009
De laatste tijd zijn er nieuwe thema’s die een rol spelen voor de kwaliteit van het landelijk gebied. Dit zijn met name de thema’s geur, fijn stof en licht. Vooral voor de thema’s licht (kunstlicht kassen) en geur (bij mest uitrijden en stal- en opsl ...
help
Storende elementen in het landschap: welke, waar en voor wie? : bijlage bij WOt-paper 1 - Krassen op het landschap [Boek]
Wulp, N.Y. van der \ Farjon, J.M.J. \ Veeneklaas, F.R. \ 2009
Dit onderzoek bouwt voort op twee publicatie van de WOT Natuur & Milieu: Verrommelt het platteland onder stedelijke druk? (Veeneklaas et al., 2004, Planbureaurapport 22) en Verrommeling in Nederland (Veeneklaas et al., 2006, WOt-rapport 6). Daar is g ...
help
Natuur, landschap en het landelijk gebied : achtergronddocument bij Natuurbalans 2009 [Boek]
Verburg, R.W. \ Sanders, M.E. \ Dirkx, G.H.P. \ Knegt, B. de \ Kuhlman, J.W. \ 2009
Het landelijk gebied beslaat circa 70% van het grondoppervlak van Nederland. Om de biodiversiteit en de landschappelijke waarden te beschermen, heeft het Rijk de Ecologische Hoofdstructuur en Nationale Landschappen aangewezen. Buiten deze rijkspriori ...
help
Relatie recreatie en natuur : achtergronddocument bij Natuurbalans 2009 [Boek]
Fontein, R.J. \ Boer, T.A. de \ Breman, B.C. \ Goossen, C.M. \ Henkens, R.J.H.G. \ Luttik, J. \ Vries, S. de \ 2009
Dit rapport vormt een naslagwerk bij de Natuurbalans 2009. Het geeft een overzicht van de gegevens over de relatie tussen recreatie en natuur. Alterra heeft deze relatie geïnventariseerd en geanalyseerd in opdracht van het Planbureau voor de Leefomge ...
help
Quickscan Natura 2000 en Programma Beheer : een vergelijking van Programma Beheer met de soorten en habitats van Natura 2000 [Boek]
Bouwma, I.M. \ 2009
Nederland is bezig om voor de Europese Vogel en Habitatrichtlijn 162 gebieden aan te wijzen als Natura 2000-gebieden. In deze gebieden dient goed beheer ervoor zorg te dragen dat de instandhoudingstoestand van de soorten en habitats waarvoor de gebie ...
help
Jaarrapportage 2008 : WOT-04-002 Onderbouwend onderzoek [Boek]
Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu \ 2009
help
Jaarrapportage 2008 : WOT-04-007 Milieuplanbureaufunctie [Boek]
Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu \ 2009
help
Werkprogramma 2008 : Unit Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOT-04), programma 001/003/005 [Boek]
Hinssen, P.J.W. \ 2008
help
Jaarrapportage 2007 : WOT-04-006 Natuurplanbureaufunctie [Boek]
Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu \ 2008
help
Jaarrapportage 2007 : WOT-04-005 M-AVP (Monitoring Agenda Vitaal Plattenland) [Boek]
Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu \ 2008
help
Tussen de bomen het geld zien : Programma Beheer en vergelijkbare regelingen in het buitenland (een quick-scan) [Boek]
Smits, M.J. \ Bogaardt, M.J. \ Eaton, D. \ Roza, P. \ Selnes, T. \ 2008
Het Programma Beheer is per 1 januari 2007 opgegaan in het Investeringsbudget Landelijk gebied (ILG). De regelingen die vallen onder Programma Beheer zijn overgedragen aan de provincies. De centrale vraag van dit onderzoek is: Wat zijn de overeenkoms ...
help
Habitat Allocation to Maximize BiOdiversity : a technical description of the HAMBO model [Boek]
Groeneveld, R.A. \ Rudrum, D.P. \ 2008
To evaluate the cost-effectiveness of spatial allocations of nature conservation, it is necessary that a benchmark allocation can be known that achieves the maximum ecological value at given costs. This calls for an optimisation model that takes into ...
help
Economische effecten van inzet van landbouwsubsidies voor milieu, natuur en landschap in Nederland : achtergrond bij MNP-rapport Opties voor Europese landbouwsubsidies [Boek]
Helming, J.F.M. \ Schrijver, R.A.M. \ 2008
Doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in de gevolgen van inzet van landbouwsubsidies voor milieu-, natuur- en landschapsmaatregelen, voor de productie en het sectorinkomen van de Nederlandse landbouw en de melkveehouderij in het bijzonder. Het ...
help
Beheers- en ontwikkelingsplan 2007 : kennismodel effecten landschap kwaliteit, monitoring schaal, belevingsGIS [Boek]
Roos-Klein Lankhorst, J. \ 2008
Dit tweede Beheers- en Ontwikkelingsplan geeft een visie op het beheer en de verdere ontwikkeling van drie MNP-modellen voor de graadmeters Landschap, Beleving en Recreatie, voor de periode 2007. Het is gebaseerd op het eerste Beheers- en Ontwikkelin ...
help
Kennis over de effecten van EU-beleid op natuur en landschap [Boek]
Smits, M.J.W. \ Bogaardt, M.J. \ 2008
Doel van het onderzoek is een actueel overzicht te geven van de beschikbare kennis van 1. effecten van de uitvoering van landbouwmilieumaatregelen, 2. de Nitraatrichtlijn, en 3. de overgang naar bedrijfstoeslagen, op natuur en landschap. Daarbij zal ...
help
Aansturing en kosten van het natuurbeheer : ecologische effectiviteit regelingen natuurbeheer [Boek]
Wijk, M.N. van \ 2008
In het kader van de Ecologische evaluatie van de regelingen voor natuurbeheer die het Milieu- en Natuurplanbureau in 2006/2007 heeft uitgevoerd, is onder meer onderzoek gedaan naar proces- en bestuurskundige aspecten van de regelingen voor natuurbehe ...
help
Gevoeligheids- en onzekerheidsanalyse van SUMO [Boek]
Wamelink, G.W.W. \ 2008
Het model SUMO2 simuleert de vegetatieontwikkeling en biomassa-ontwikkeling voor de meeste vegetatietypen die in Nederland voorkomen. Het is geïntegreerd in het model SMART2, dat bodemprocessen simuleert. Beide modellen doen op jaarbasis uitspraken o ...
help
Verkenning Europese versie van de website www.daarmoetikzijn.nl [Boek]
Goossen, C.M. \ Meeuwsen, H.A.M. \ Franke, G.J. \ Kuyper, M.C. \ 2008
In Europa wordt het landschap steeds belangrijker. Er wordt op allerlei manieren onderzoek gedaan naar wensen die mensen hebben voor de leef- of recreatieomgeving. Vaak in de vorm van (dure) enquêtes. Een nieuwe methode via het principe van ”first gi ...
help
Verkenning van de mogelijkheden voor de ontwikkeling van een metamodel voor de uitspoeling van stikstof uit landbouwgronden [Boek]
Salm, C. van der \ Hoogland, T. \ Walvoort, D.J.J. \ 2008
Op basis van een groot aantal runs van SWAP/ANIMO is een metamodel voor de voorspelling van de stikstofuitspoeling ontwikkeld. In deze studie zijn twee verschillend benaderingen gevolgd om een metamodel te ontwikkelen: (i) een (statistisch) model waa ...
help
Boomkwekerij en aardkunde in Nederland [Boek]
Maas, G.J. \ Reuler, H. van \ 2008
In opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is een verkennend onderzoek uitgevoerd naar het effect van de sector boomkwekerij op de kwaliteiten van het landschap die samenhangen met het reliëf en de bodem. De vraag in dit onderzoek is o ...
help
Relatie tussen bodem, atmosfeer en vegetatie in het Landelijk Meetnet Flora (LMF) [Boek]
Dobben, H.F. van \ Wegman, R.M.A. \ 2008
Het Landelijk Meetnet Flora (LMF) is een landelijk meetnet van ca. 11.000 permanente kwadraten (pq’s) die met intervallen van enkele jaren worden opgenomen. Een van de doelen van het LMF is het signaleren van landelijke veranderingen in milieuconditi ...
help
SWASH manual 2.1 : user's guide version 2 [Boek]
Berg, F. van den \ Adriaanse, P.I. \ Roller, J.A. te \ Vulto, V.C. \ Groenwold, J.G. \ 2008
Spray drift, drainage and run-off are three major routes of pesticide entry into surface waters. Using spray-drift deposition tables and the MACRO, PRZM and TOXSWA models the exposure concentrations in surface waters can be assessed. Exposure scenari ...
help
Jurisprudentiemonitor natuur 2005-2007 : rechtsontwikkelingen Natura 2000 en Ecologische Hoofdstructuur [Boek]
Kistenkas, F.H. \ Kuindersma, W. \ 2008
In 2007 deed de Raad van State een baanbrekende uitspraak over de door de communautaire jurisprudentie geëiste zekerheid bij de habitattoets. Anders dan het Europese Hof van Justitie (HvJEG) eist de Raad van State geen zekerheid op het moment van ver ...
help
Protocol beoordeling stoffen Meststoffenwet : versie 1.1 [Boek]
Dijk, T.A. van \ Driessen, J.J.M. \ Ehlert, P.A.I. \ Hotsma, P.H. \ Montforts, M.H.M.M. \ Plessius, S.F. \ Oenema, O. \ 2008
Deze publicatie geeft antwoord op de vraag ‘hoe rest- of afvalstoffen beoordeeld moeten worden om te kunnen worden aangewezen als meststof’. Een dergelijke aanwijzing is mogelijk indien is komen vast te staan dat er geen landbouwkundige of milieukund ...
help
Ammoniakemissies uit de landbouw in Milieubalans 2006: uitgangspunten en berekeningen [Boek]
Hoogeveen, M.W. \ Luesink, H.H. \ Mokveld, L.J. \ Wisman, J.H. \ 2008
Met het oog op de Milieubalans 2006 en de emissieregistratie maakte het LEI een berekening van de ammoniakemissie over 2004, met voorlopige berekeningen over 2005. De berekeningen zijn gemaakt met het mest- en ammoniakmodel (MAM). Uitgangspunten voor ...
help
Tot elkaar veroordeeld? : het belang van gebiedsprocessen voor de natuur [Boek]
Selnes, T.A. \ Wielen, P. van der \ 2008
Met het Investeringsbudget landelijk gebied (ILG) raken het natuurbeleid en de vele gebiedsprocessen in Nederland steeds meer met elkaar verstrengeld. De vraag hier is op welke manier gebiedsprocessen bijdragen aan de uitvoering van het natuurbeleid. ...
help
LARCH Status A [Boek]
Pouwels, R. \ Greft, J.G.M. van der \ Adrichem, M.H.C. van \ Kuipers, H. \ Jochem, R. \ Reijnen, M.J.S.M. \ 2008
LARCH is a model that is used by the Netherlands Environmental Assessment Agency (PBL) for ex-ante and ex-post evaluations of Dutch nature policies. LARCH generates the potential habitat networks of a species. LARCH will not predict the actual distri ...
help
Quick scan naar de processen bij het opstellen van beheerplannen van Natura 2000-gebieden : een eerste verkenning bij provincies, Rijkswaterstaat en Dienst Landelijk Gebied [Boek]
Verburg, R.W. \ Jorritsma, I.T.M. \ Dirkx, G.H.P. \ 2008
Op dit moment zijn provincies druk bezig met het opstellen van de beheerplannen. Vooral nu voor de provincies de implementatieprocedure in zoverre is veranderd, dat eerst de beheerplannen mogen worden opgesteld alvorens tot aanwijzing wordt overgegaa ...
help
Verkenning CBD 2010-indicatoren zoetwater : inventarisatie en uitwerking relevante indicatoren voor Nederland [Boek]
Lange, H.J. de \ Arts, G.H.P. \ Verberk, W.C.E.P. \ 2008
Nederland is één van de partijen van het Verdrag inzake Biologische Diversiteit (Convention on Biological Diversity - CBD). Eén van de hoofddoelstellingen is om in 2010 de achteruitgang van biodiversiteit te stoppen. Doel van dit onderzoek is om te i ...
help
Verbeteringen voor de Natuurplanner [Boek]
Wamelink, G.W.W. \ Reinds, G.J. \ Mols-Dijkstra, J.P. \ Kros, J. \ Wieggers, H.J.J. \ 2008
Tijdens de ontwikkeling en toepassing van de modellen SMART2, SUMO2 en MOVE, alle onderdeel van de Natuurplanner het modelinstrumentarium van het Milieu- en Natuurplanbureau1, is een aantal problemen aan het licht gekomen. In dit werkdocument wordt e ...
help
Het faciliteren van natuur- en milieueducatie in het basisonderwijs : NME-ondersteuning in de provincies [Boek]
Sollart, K.M. \ Vreke, J. \ 2008
In dit werkdocument wordt een beeld geschetst van de wijze waarop ondersteuning van natuur- en milieueducatie (NME) in het basisonderwijs plaats vindt. Daarbij wordt apart ingegaan op de rol van IVN en van de nationale parken. Vervolgens komt per pro ...
help
Protocol beoordeling stoffen Meststoffenwet : versie 2.1 [Boek]
Dijk, T.A. van \ Driessen, J.J.M \ Ehlert, P.A.I. \ Hotsma, P.H. \ Montforts, M.H.M.M. \ Plessius, S.F. \ Oenema, O. \ 2008
Deze publicatie geeft antwoord op de vraag "hoe rest- of afvalstoffen beoordeeld moeten worden om te kunnen worden aangewezen als meststof of als stof die bij de productie van meststoffen mag worden gebruikt". Een dergelijke aanwijzing is mogelijk, i ...
help
Technical documentation for SUMO2 v. 3.2.1 [Boek]Achtergrondbestanden
Wamelink, G.W.W. \ 2008
SUMO2 simulates the vegetation succession and biomass increment for several vegetation types on the basis of five competing functional types (grasses and herbs, dwarf shrubs, shrubs and two tree species) and three organs (roots, wood, leaves). The fu ...
help
Ontwikkelen met kwaliteit : indicatoren voor culturele vernieuwing en architectonische vormgeving [Boek]
Kruit, J. \ Brinckhuijsen, M. \ Blerck, H. van \ 2008
Dit onderzoek komt voort uit de wettelijke taak van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) om het Rijk te confronteren met het effect van haar natuur- en landschapsbeleid. In het reguliere landschapsbeleid (Nota Ruimte, 2004) worden de begrippen a ...
help
Geografisch Informatiesysteem Bestaande Natuur : beschrijving INB1990t en pilot ontwikkeling BN2004 [Boek]
Kramer, H. \ 2008
Het bestand Bestaande Natuur 1990 (IBN1990t) is een weergave van het areaal natuurgebied in Nederland in 1990. Het bestand is in 1997 in korte tijd ontwikkeld voor de Eerste Natuurverkenning (NVK97) op basis van bestanden die toen direct beschikbaar ...
help
'Balansen op de weegschaal' : terugblik op acht jaar natuurbalansen (1997-2005) [Boek]
Mansfeld, M.J.M. van \ Klijn, J.A. \ 2008
Er zijn vanaf de start van het Natuurplanbureau (sinds 2005 - Milieu- en Natuurplanbureau, kortweg MNP; vanaf april 2008 opgegaan in het Planbureau voor de Leefomgeving) tot en met 2005 acht Natuurbalansen uitgebracht. Zeven formeel onder die naam, a ...
help
Herprogrammeren van SUMO2 : verbeteringen in het kader van de modelkwaliteitsslag [Boek]
Wamelink, G.W.W. \ Mol-Dijkstra, J.P. \ Reinds, G.J. \ 2008
In 1998 is door het voormalige IBN-DLO, in samenwerking met de Wageningen Universiteit en het RIVM, begonnen met de ontwikkeling van SUMO. Het model is een subroutine van SMART2. SUMO simuleert de vegetatieprocessen als gevolg van onder andere klimaa ...
help
Gebiedsbescherming Noordzee : habitattypen, instandhoudingsdoelen en beheersmaatregelen [Boek]
Lindeboom, H.J. \ Witbaard, R. \ Bos, O.G. \ Meesters, H.W.G. \ 2008
In het Integraal Beheerplan Noordzee 2015 is een aantal gebieden aangewezen als potentieel te beschermen gebieden. Voor deze gebieden dienen instandhoudingsdoelen te worden opgesteld. Echter door de grote variatie van het mariene ecosysteem en het fe ...
help
Recreatief gebruik van water : achtergronddocument bij Natuurbalans 2008 [Boek]
Vreke, J. \ Wulp, N.Y. van der \ Donders, J.L.M. \ Goossen, C.M. \ Vries, S. de \ Boer, T.A. de \ Henkens, R.J.H.G. \ 2008
Voor de rol van water is onderscheid gemaakt tussen zogenaamde kleine wateren en grote wateren. Kleine wateren als beekjes, vennen en sloten zijn een onderdeel van het landschap en hebben als zodanig invloed op de aantrekkelijkheid en de beleving. Gr ...
help
Kaart van de oudste bossen in Nederland : kansen op hot spots voor biodiversiteit [Boek]
Daamen, W.P. \ 2008
Dit document geeft een aanzet tot een GIS-bestand ‘Hot spots biodiversiteit’ van bossen in Nederland (situatie 2003). Het ontwikkelde bestand bevat de locaties van bossen met een ontstaansperiode van vòòr1900 of van gronden die vòòr het jaar 1900 al ...
help
Kwalitatieve analyse van knelpunten tussen Natura 2000-gebieden en waterrecreatie [Boek]
Henkens, R.J.H.G. \ 2008
Natuur kan op diverse wijzen door waterrecreatie (inclusief oeverrecreatie) beïnvloed worden. In dit rapport worden onderscheiden: sportvissers, kanoën en roeien, kajakken, zwemmen en zonebaden, motorbootvaren, waterskiën, zeilen, windsurfen, wadlope ...
help
Niets is zonder grond : een essay over de manier waarop samenlevingen omgaan met hun bodem [Boek]
Oenema, O. \ Tiktak, A. \ 2008
In dit essay wordt betoogd dat de manier waarop samenlevingen omgaan met hun bodem wordt bepaald door hun cultuur en de onzichtbare hand van de vrije markt. Afhankelijk van de werking van cultuur (normen en waarden) en markt (externalisatie) interven ...
help
Moet het eenvoudiger? : een essay over de complexiteit van milieubeleid [Boek]
Oenema, O. \ Kolk, J.W.H. van der \ 2008
Op verzoek van het InnovatieNetwerk is een essay geschreven over de complexiteit van het milieubeleid en haar berekenbaarheid, en zijn suggesties gedaan voor stroomlijning van dat beleid. Het milieubeleid in Nederland is succesvol geweest voor versch ...
help
Kennismarkt 3 april 2008 : van onderbouwend onderzoek Wageningen UR naar producten MNP [Boek]
Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu \ 2008
WOT Natuur & Milieu heeft in samenwerking met het Milieu- en Natuurplanbureau 22 posters samengebracht. Ze staan voor 22 projecten. Samengebracht vanuit de gedachte van duurzame informatievoorziening MNP, Natuurbalans en de relatie met Wageningen UW. ...
help
Jaarrapportage 2008 : WOT-04-005 M-AVP (Monitoring Agenda Vitaal Plattenland) [Boek]
Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu \ 2008
help
Annual reports for 2007 : programme WOT-04 [Jaarverslag]
Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu \ 2008
help
Functionele agrobiodiversiteit : inventarisatie van nut, noodzaak en haalbaarheid van het ontwikkelen van een indicator voor het MNP [Boek]
Bosch, F.J.P. van den \ 2007
Dat gangbare landbouw schadelijk is voor het milieu en dat in landbouwgebieden minder en vooral andere biodiversiteit voorkomt dan in natuurgebieden is een geaccepteerde stelling. Anderzijds is algemeen geaccepteerd dat het afzien van het gebruik van ...
help
Werkprogramma 2008 : Unit Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOT-04), onderdeel planbureaufuncties Natuur en Milieu [Boek]
Hinssen, P.J.W. \ 2007
help
Natuur en landschap voor mensen : achtergronddocument bij Natuurbalans 2007 [Boek]
Vreke, J. \ Donders, J.L.M. \ Elands, B.H.M. \ Goossen, C.M. \ Langers, F. \ Niet, R. de \ Vries, S. de \ 2007
Dit WOT rapport analyseert twee aspecten. 1. ‘Mensen-voor-natuurbeleid’ dat erop is gericht om de houding en het gedrag van mensen ten opzichte van natuur te beïnvloeden, zodanig dat het draagvlak voor natuur en natuurbeleid toeneemt (zoals NME Natuu ...
help
Basiskaart Natuur aquatisch - Dl. 1: Beleidskaarten en prototype [Boek]
Didderen, K. \ Verdonschot, P.F.M. \ Bleeker, M. \ 2007
Om knelpunten in de waterkwaliteit te kunnen aanduiden moeten op termijn 3 kaarten 1. Beleidskaart aquatische natuur 2. Kaart waterhuishoudkundige eisen 3. Kaart actuele waterhuishoudkundige toestand voor aquatische natuur in dezelfde termen als de e ...
help
Synergie Ecologische Hoofdstructuur en Natura 2000-gebieden : wat stuurt het beheer? [Boek]
Broekmeyer, M.E.A. \ Schouwenberg, E.P.A.G. \ Sanders, M.E. \ Pouwels, R. \ 2007
Nederland moet in 2007 aan de Europese Unie rapporteren over de implementatie en effectiviteit van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn (VHR). Daarvoor heeft LNV aan het Milieu- en Natuurplanbureau gevraagd een ex-ante evaluatie uit te voeren: ho ...
help
Verslag van de dialogen over duurzame landbouw in 2006 [Boek]
Brasser, E.A. \ Kerkhof, M.F. van de \ Groot, A.M.E. \ Bos-Gorter, L. \ Borgstein, M.H. \ Leneman, H. \ 2007
In opdracht van de WOT Natuur & Milieu zijn in 2006 in totaal zeven dialogen georganiseerd door LEI, WING (Wageningen UR) en het Instituut voor Milieuvraagstukken IVM, Amsterdam. Dialogen zijn gehouden in zes sectoren: de varkens-, melkvee- en pluimv ...
help
Indicators for the 'Convention on biodiversity 2010' - 9: Connectivity/fragmentation of ecosystems: spatial conditions for sustainable biodiversity : fact sheet [Boek]
Reijnen, M.J.S.M. \ 2007
help
Indicators for the 'Convention on biodiversity 2010' - 11: Government expenditure on land acquisition and nature development for the National Ecological Network (EHS) and expenditure for international biodiversity projects : fact sheet [Boek]
Gaaff, A. \ Verburg, R.W. \ 2007
An inventory of LEI on government land transactions as to nature conservation
help
Betekenissen van landschap in onderzoek voor het Milieu- en Natuurplanbureau : een bibliografisch overzicht [Boek]
Custers, M.H.G. \ 2007
Dit WOT rapport bevat de onderdelen: De natuurlijke en culturele betekenis van landschap, de beleving van het landschap, gebruikswaarde van landschap: recreatie en toerisme, en de economische betekenis van het landschap. Bij de zoektocht naar relevan ...
help
Beheerskosten van Natura 2000-gebieden [Boek]
Jong, J.J. de \ Bouwma, I.M. \ Wijk, M.N. van \ 2007
Als onderdeel van de implementatie van de Vogelrichtlijn (1979) en Habitatrichtlijn (1992) is Nederland bezig om 162 Natura 2000-gebieden aan te wijzen. Voor de instandhouding van habitats en soorten in de Natura 2000-gebieden is een goed beheer bela ...
help
Spiegeltje, spiegeltje aan de muur, valt er iets te leren van een andere planningscultuur? [Boek]
Kruit, J. \ Salverda, I.E. \ 2007
Groen levert een positieve bijdrage aan de kwaliteit van de stedelijke leefomgeving. Toch blijft bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen een onbalans tussen rood en groen, ondanks de aandacht en investeringen van de rijksoverheid. Wat onduidelijk is, i ...
help
Indicators for the 'Convention on biodiversity 2010' - 3: Biodiversiteit Nederlandse landbouwhuisdieren en gewassen [Boek]
Windig, J.J. \ Veller, M.G.P. van \ Hiemstra, S.J. \ 2007
Dit rapport geeft een overzicht van de huidige stand van zaken (tot 2006) van de biodiversiteit van landbouwgewassen en – huisdieren. Gedetailleerde gegevens van alle rassen en vooral over de historische verandering in biodiversiteit zijn niet beschi ...
help
Working with biodiversity goals in European directives : a comparison of the implementation of the Birds and Habitat Directives and the Water Framework Directive in the Netherlands, Belgium, France and Germany [Boek]
Apeldoorn, R.C. van \ 2007
The Netherlands is the only country in this study to have set ecological goals related to the Birds and Habitats Directive (BHD) at the national level. Neither Germany nor France and Belgium have been formulated such national- level goals and even th ...
help
Indicators for the 'Convention on biodiversity 2010' - 7a: Influence of climate change on biodiversity [Boek]
Nijhof, B.S.J. \ Vos, C.C. \ Strien, A.J. van \ Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu \ 2007
This report takes the first steps for the development of a climate change indicator system, based on the different responses of species to climate change. The usefulness of several climate change indicators is tested, by analyzing the relation betwee ...
help
Sturen op niveau : perversies tussen national natuurbeleid [Boek]
Kuindersma, W. \ Dam, R.I. van \ Vreke, J. \ 2007
Deze WOT studie gaat over de besluitvormingsprocessen in het Nederlandse natuurbeleid. Daarbij zijn een aantal gebieden geselecteerd: het experiment Gaasterland; de Renkumse Beek en nationaal park Dwingelderveld
help
Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu : werkplan 2007 [Boek]
Hinssen, P.J.W. \ 2007
help
Manual of PEARLNEQ v4 [Boek]
Boesten, J.J.T.I. \ Tiktak, A. \ Leerdam, R.C. van \ 2007
This document describes a PEARLNEQ-PEST combination, which can be used to estimate the parameters for long-term sorption kinetics in the PEARL model on the basis of an incubation experiment for a certain soil and a certain pesticide. The combination ...
help
Huidige en toekomstige stikstofbelasting op de Natura 2000-gebieden : achtergronddocument ex ante evaluatie van de Vogel- en Habitatrichtlijnen in Nederland [Boek]
Schouwenberg, E.P.A.G. \ 2007
De duinen steken relatief gunstig af wat betreft stikstofdepositie. Een groot deel van de duinen bevindt zich op afstand van belangrijke stikstof-emissiebronnen als de landbouw. Graslanden en bossen profiteren het eerst van een afname van de stikstof ...
help
Evaluatie van natuurbeleidsprocessen [Boek]
Vreke, J. \ 2007
Het doel van deze notitie is inzicht te geven in een aantal keuzes die bij het inrichten van een beleidsevaluatie moeten worden gemaakt en in de mogelijke consequenties van bepaalde keuzes voor de invulling en de uitkomst van de evaluatie. Voor de in ...
help
Reparatie hydrologie voor STONE 2.1 : beschrijving reparatie-acties, analyseresultaten en beoordeling plausibiliteit [Boek]
Bakel, P.J.T. van \ Kroon, T. \ Kroes, J.G. \ Hoogewoud, J. \ Pastoors, R. \ Massop, H.T.L. \ Walvoort, D.J.J. \ 2007
Voor de berekeningen met het STONE-instrumentarium voor de Evaluatie Mestbeleid is de hydrologie van de 6405 plots op een aantal punten aangepast ten opzichte van STONE 2.0. De effecten van deze veranderingen zijn geanalyseerd en beoordeeld. De belan ...
help
Indicators for the 'Convention on biodiversity 2010' - 4: Coverage protected areas : factsheet [Boek]
Melman, T.C.P. \ Willemen, J.P.M. \ 2007
Definition Areas are considered as protected, when they are: • protected by legislation (EU, national); • designated as nature reserve by spatial policy; • owned by a nature conservation body; • managed on behalf of an agri-environmental scheme; • de ...
help
Investeren in landschapskwaliteit : de toekomstige vraag naar mooie landschappen om in te wonen, te werken en te ontspannen [Boek]
Luttik, J. \ Veeneklaas, F.R. \ Vreke, J. \ Boer, T.A. de \ Berg, L.M. van den \ Luttik, P. \ 2007
De vraag is welke investeringen in landschapskwaliteit ertoe bijdragen dat Nederland in de toekomst een aantrekkelijke leefomgeving heeft, en daarmee ook aantrekkelijk is als vestigingsplaats voor buitenlandse bedrijven.
help
Mestbeleid en bodemvruchtbaarheid in de Duin- en Bollenstreek : advies van de CDM-werkgroep Mestbeleid en Bodemvruchtbaarheid in de Duin- en Bollenstreek [Boek]
Berge, H.F.M. ten \ Dam, A.M. van \ Janssen, B.H. \ Velthof, G.L. \ 2007
In het duinzandgebied tussen Wassenaar en Haarlem is de hyacintenteelt van groot economisch belang; in deze regio zijn ca 450 bollenteeltbedrijven gevestigd. Het areaal in Noord-Holland daarentegen is voor hyacint een stuk kleiner. Deze WOT studie is ...
help
Aanpassing graadmeter natuurwaarde voor het agrarisch gebied [Boek]
Grashof-Bokdam, C.J. \ Frissel, J.Y. \ Meeuwsen, H.A.M. \ Reijnen, M.J.S.M. \ 2007
Aangezien het agrarische grondgebruik sterk is geïntensiveerd, zijn veel soorten planten, dagvlinders en vogels in het agrarisch gebied steeds meer afhankelijk van (half) natuurlijke elementen als houtwallen, slootkanten, perceelsranden en wegbermen ...
help
Draagvlak voor het Natura 2000 gebiedenbeleid : onder relevante betrokkenen op regionaal niveau [Boek]
Bosch, F.J.P. van den \ 2007
In dit WOT document een analyse van draagvlak en betrokkenheid bij natuurbeheerders, provincies, gemeenten, recreatiesector en landbouwsector. Want: niet iedereen in Nederland is blij met de voortvarendheid waarmee het ministerie van LNV sinds 1998 h ...
help
Nieuwe activiteiten in het landelijk gebied : een verkennende studie naar natuur en landschap als vestigingsfactor [Boek]
Rijk, P.J. \ Bos, E.J. \ Leeuwen, E.S. van \ 2007
Nieuwe bedrijvigheid op voormalige boerderijen. Als gevolg van de terugloop van het aantal agrarische bedrijven komen in toenemede mate bedrijfsgebouwen vrij. Dit WOT rapport komt met een LEI inventarisatie van nieuwe bedrijvigheid. Het onderzoek bev ...
help
Ruimtelijke condities voor VHR-soorten [Boek]
Pouwels, R. \ Reijnen, M.J.S.M. \ Adrichem, M.H.C. van \ Kuipers, H. \ 2007
Nederland moet in 2007 aan de Europese Unie rapporteren over de implementatie en effectiviteit van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn (VHR). Daarvoor heeft LNV aan het Milieu- en Natuurplanbureau gevraagd een ex-ante evaluatie uit te voeren: ho ...
help
Indicators for the 'Convention on biodiversity 2010' - 12: Public awareness and participation [Boek]
Elands, B.H.M. \ Koppen, C.S.A. van \ 2007
On a global, European and Dutch national level of biodiversity policy, the importance of public awareness and participation is underlined by analysts and policy makers. The development of indicators for public awareness and participation is seriously ...
help
Natuurbeleid met kwaliteit : het Milieu- en Natuurplanbureau en natuurbeleidsevaluatie in de periode 1998-2006 [Boek]
Ligthart, S.S.H. \ 2007
In deze WOT publicatie wordt de evaluatie van het Nederlandse natuurbeleid op een rijtje gezet. Zoals het MNP ze liet uitvoeren, over de jaren 1999-2006
help
Indicators for the 'Convention on biodiversity 2010' - 6: Indicatoren voor het invasieproces van exotische organismen in Nederland [Boek]
Weijden, W.J. van der \ Leeuwis, R. \ Bol, P. \ 2007
Nederland en de Europese Unie zijn ondertekenaar van de Convention on Biodiversity (CBD). Eén van de thema’s van die conventie is ‘Alien Invasive Species'. Evenals in andere landen neemt in Nederland het aantal exoten hand over hand toe. Doel van dit ...
help
Gevolgen van de integrale omgevingsvergunning van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor natuur en landschap [Boek]
Kistenkas, F.H. \ Broekmeyer, M.E.A. \ 2007
In 2009 zal naar verwachting de nieuwe Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) van kracht worden. De vraag in dit onderzoek is op welke wijze de komst van de omgevingsvergunning het Nederlandse natuur- en landschapsbeleid zal doen veranderen
help
Veranderende landschappen en hun beleving : verkenning van het effect van het veranderd zijn op zich [Boek]
Vries, S. de \ 2007
Deze WOT betreft een literatuurverkenning rondom de vraag of het (redelijk recent) veranderd zijn van een landschap op zich al een effect heeft op de belvingswaarde ervan, los van de fysieke staat van het landschap na de verandering. Nagegaan wordt, ...
help
Indicators for the 'Convention on biodiversity 2010' - 8: Exploration of the usefulness of the Marine Trophic Index (MTI) as an indicator for sustainability of marine fisheries in the Dutch part of the North Sea [Boek]
Fey-Hofstede, R.E. \ Meesters, H.W.G. \ 2007
The Marine Trophic Index (MTI) is proposed by the CBD as an indicator for sustainable fisheries and ecosystem integrity. This report explores the usefulness of the Marine Trophic Index (MTI) as an indicator for sustainable fisheries and ecosystem int ...
help
Basiskaart Natuur 2004 : vervaardiging van een landsdekkend basisbestand terrestrische natuur in Nederland [Boek]
Kramer, H. \ Hazeu, G.W. \ Clement, J. \ 2007
Dit rapport heeft tot doel de procedures en methodologie, die geleid hebben tot het bestand BN2004, te documenteren. Het bestand moet voor elk jaar opnieuw volgens dezelfde methodiek gemaakt kunnen worden opdat veranderingen in het areaal natuur gemo ...
help
Belangstelling, motieven en knelpunten van natuuraanleg door grondeigenaren : uitkomsten van een marktonderzoek [Boek]
Geelen, J. \ Leneman, H. \ 2007
Voor dit onderzoek zijn 772 grondeigenaren geïnterviewd die landbouwgrond in of om de Ecologische Hoofdstructuur bezitten. Doel van het onderzoek is: het nagaan van de interesse bij landbouwers om hun landbouwgrond om te zetten in blijvende natuur, t ...
help
Indicators for the 'Convention on biodiversity 2010' - 7b: Effecten van klimaatverandering op insectenplagen bij bomen [Boek]
Moraal, L.G. \ 2007
De laatste decennia worden veel veranderingen bij plaaginsecten waargenomen. Zo treden er veranderingen op bij inheemse soorten: sommige eerst algemene plaagsoorten verdwijnen terwijl andere juist frequenter voorkomen. Daarnaast hebben we te maken me ...
help
Landschap in de Natuurbalans 2006 : landschap in verandering tussen 1990 en 2005 : achtergronddocument bij Natuurbalans 2006 [Boek]
Nieuwenhuizen, W. \ Roos-Klein Lankhorst, J. \ 2007
In een terugblik van 15 jaar beschrijft de Natuurbalans 2006 toenemende stedelijkheid van het platteland. Het oppervlak bebouwd gebied is met ongeveer 20% toegenomen, voor een belangrijk deel bestaand uit bedrijventerreinen. Deze worden door mensen l ...
help
Jaarrapportage 2006 : WOT-04-003 : advisering Natuur en Milieu [Boek]
Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu \ 2007
help
Jaarrapportage 2006 : WOT-04-385 : milieuplanbureaufunctie [Boek]
Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu \ 2007
help
Jaarrapportage 2006 : WOT-04-394 : natuurplanbureaufunctie [Boek]
Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu \ 2007
help
Jaarrapportage 2006 : onderbouwend onderzoek [Boek]
Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu \ 2007
Dit werddocument bevat de jaarresultaten van het WOT programma 002, namelijk het onderbouwend onderzoek
help
Jaarrapportage 2006 : WOT-04-001 : ME-AVP [Boek]
Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu \ 2007
Dit WOT werkdocument bevat de resultaten van het WOT programma 001: monitoring en evaluatie agenda vitaal platteland
help
Kennismarkt 22 maart 2007 : van onderbouwend onderzoek Wageningen UR naar producten MNP in 27 posters [Boek]
Milieu- en Natuurplanbureau \ Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu \ 2007
De presentatie van posters van WOT zijn ingedeeld naar de volgende onderdelen: 1. Bestuurlijke organisatie; 2. Implementatie van beleid; 3. Landschapskwaliteit; 4. Natuur, welzijn en draagvlak; 5. betekenis van de EHS; 6. Ontwikkeling in de landbouw; ...
help
Protocol voor monitoring landelijke mestmarkt onder een stelsel van gebruiksnormen [Boek]
Luesink, H.H. \ Bode, M.J.C. de \ Groot Koerkamp, P.W.G. \ Klinker, H. \ Verkerk, H.A.C. \ Oenema, O. \ 2006
LNV heeft aan de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM) gevraagd een protocol op te stellen voor de monitoring van de mestmarkt. Dit WOT Natuur & Milieu rapport geeft uiteindelijk antwoord op de vraag hoe jaarlijkt de mestmarkt gemeten dient ...
help
FIONA 1.0 : technical description [Boek]
Groeneveld, R.A. \ Schrijver, R.A.M. \ 2006
FIONA is een optimaliseringsmodel dat is toegespitst op de inpasbaarheid van verschillende vormen van natuurbeheer op graasdierhouderijen. Het model maximaliseert het bedrijfssaldo binnen een aantal restricties die met elkaar de structuur weergeven v ...
help
Graadmeter Natuurwaarde voor aquatische natuur : typen, indicatoren en monitoring van regionale wateren [Boek]
Didderen, K. \ Verdonschot, P.F.M. \ 2006
De graadmeter natuurwaarde geeft inzicht in de toename of afname van de totale soortendiversiteit. De graadmeter is afgestemd op deelgebieden die bestaan uit een combinatie van fysisch-geografische regio's, met daarbinnen natuurtypen. Per type wordt ...
help
De provincies aan het werk : praktijkervaringen van provincies met natuur- en landschapsbeleid in de periode 1990-2005 : achtergronddocument bij Natuurbalans 2006 [Boek]
Sollart, K.M. \ Bosch, F.J.P. van den \ 2006
De provincies hebben de afgelopen vijftien jaar een belangrijke rol gespeeld bij de uitvoering van natuurbeleid en landschapsbeleid. Vanaf 2007 krijgen de provincies te maken met het investeringsbudget landelijk gebied (ILG). Over een periode van 7 j ...
help
Governance of biodiversity [Boek]
Selnes, T.A. \ Bavel, M.A.H.J. van \ Rheenen, T. van \ 2006
This WOT report summarizes the three major biodiversity conventions (Ramsar, Cites and CBD) and gives an impression of the governance of biodiversity in the Netherlands
help
Hotspots dagvlinder biodiversiteit [Boek]
Swaay, C.A.M. van \ Mensing, V. \ Wallis de Vries, M.F. \ 2006
Voor een betrouwbare en verifieerbare voorspelling van de verandering van de natuurwaarde voor flora en fauna zijn ruimtelijk gedetailleerde gegevens en rekenmodellen nodig. In deze studie van Vlinderstichting en WOT Natuur & Milieu wordt een modelop ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.