Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 126

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: alle velden="Rapport / RIKZ"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Strandlopers : inventarisatie van strandgebruik aan de Noordzeekust en de relatie met natuurwetgeving [Boek]
Jonker, S.IJ. \ Janssen, G.M. \ 2007
Bij Rijkswaterstaat en Directoraat Generaal Water liggen op dit moment vraagstukken op het gebied van de implementatie van (Europese) natuurwetgeving en de handhaving van de kustveiligheid. Er moeten afwegingen gemaakt worden op het gebied van de bes ...
help
Waterkwaliteit en ecologie Veerse Meer: het tij is gekeerd : eerste evaluatie van de veranderingen na de ingebruikname van de 'Katse Heule' [Boek]
Craeymeersch, J. \ Vries, I. de \ 2007
Sinds 2004 is het doorlaatmiddel de Katse Heule in de Zandkreekdam in gebruik. Hierdoor vindt er uitwisseling plaats van water tussen de Oosterschelde en het Veerse Meer, met als doel de waterkwaliteit van het Veerse Meer te verbeteren. Sindsdien zij ...
help
Dioxineonderzoek Westerschelde : meting van gehalten aan dioxinen, dioxine-achtige stoffen en andere mogelijke probleemstoffen in visserijproducten, sediment en voedselketens van de Westerschelde [Boek]
Heuvel-Greve, M. van den \ Leonards, P. \ Wisse Kommunikatie \ 2006
In 2005 hebben Rijkswaterstaat RIKZ en IMARES een eerste verkenning uitgevoerd naar de aanwezigheid van dioxinen en dioxine-achtige stoffen in de Westerschelde. Het doel van dit onderzoek is het bepalen van de gehalten aan dioxinen en dioxine-achtige ...
help
Visiedocument zoute bagger [Boek]
Zundert, P. van \ 2006
De ontwikkeling van de toekomstvisie en in samenhang hiermee de evaluatie van de Chemie-Toxiciteit-Toets (CTT) vormen de scope van het project ‘Integrale Toekomstvisie Zoute Bagger’. In het bijbehorende projectplan is aangegeven dat als eerste (deel) ...
help
De westkust van Ameland : resultaten van 10 jaar morfologisch onderzoek in het kader van de Rijkswaterstaat programma's KUST2000 en KUST2005 [Boek]
Cleveringa, J. \ Israël, C.G. \ Dunsbergen, D.W. \ 2005
In de Rijkswaterstaat Programma’s KUST2000 en KUST2005 is veel technisch onderzoek uitgevoerd naar de westkust van Ameland. In dit rapport wordt voor kustbeheerders en onderzoekers geïllustreerd op welke deze studies hebben bijgedragen aan de advieze ...
help
Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta ... / Rijksinstituut voor Kust en Zee, RIKZ\Rapport / RIKZ [Serie]
Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) \ 2005-
help
Bodemfauna en beleid : een overzicht van 35 jaar bodemfauna onderzoek en monitoring in Waddenzee en Noordzee [Boek]
Ministerie van Verkeer en Waterstaat \ 2005
Het betreft de effecten op het bodemfaunasysteem van Waddenzee en Noordzee als gevolg van de gebruiksfuncties: lozing van afvalwater, baggeren en storten van baggerspecie, zandwinning, zandsuppleties en schelpenwinning
help
Effecten van koelwater op het zoute aquatische milieu [Boek]
Hartholt, J.G. \ Jager, Z. \ 2004
De projectgroep Koelwater van de Commissie Integraal Waterbeheer heeft als opdracht een nieuwe beoordelingssystematiek voor warmtelozingen op te stellen. Ter onderbouwing van de op te stellen systematiek is de studie “Effecten van koelwater op het zo ...
help
Oppervlaktewaterlichamen en beschermde gebieden in het Schelde stroomgebied [Boek]
Kornman, B.A. \ 2004
De Kaderrichtlijn Water is een Europese richtlijn die ervan uitgaat dat water een erfgoed is dat beschermd en verdedigd moet worden. De richtlijn geeft het kader voor de bescherming van het oppervlaktewater en grondwater. Doel van de richtlijn is o.a ...
help
Golfbelastingen in havens en afgeschermde gebieden : een gedetailleerde methode voor het bepalen van golfbelastingen voor het toetsen van waterkeringen [Boek]
Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ \ 2004
Dit document biedt beheerders van waterkeringen in havens en afgeschermde gebieden een leidraad voor een eenvoudige en een gedetailleerde vertaling van golfcondities buiten de haven naar golfbelasting binnen de haven. De gepresenteerde methode biedt ...
help
Configuratie meetnet Noordzee : fase 1: waar te meten?, wat deskundigen ervan vinden [Boek]
Andorka Gál, J. \ Verweij, R. \ Wekken, T. van der \ 2004
Doelstelling van het project is het beantwoorden van de vraag wat een adequate configuratie is van het Meetnet Noordzee voor het meten van de parameters waterstanden, golven en stroomsnelheden. Daarbij is van belang wat de locaties (lees: gebieden in ...
help
Risicobeheersing in kustgebieden : voorbeelden uit de VS [Boek]
Erenstein, H. \ 2004
In November 2004 is in Washington DC een studie uitgevoerd naar risicobeheersing in kustgebieden in de Verenigde Staten. De studie is uitgevoerd in het kader van de interbestuurlijke discussie over risicobeheersing in kustplaatsen in Nederland.
help
Stoffen in de Noordzee en de Nederlandse Kustzone in 2003 : ftalaten, vlamvertragers, organotin- en geperfluoreerde verbindingen en effectgerichte metingen [Boek]
Åkerman, J. \ 2004
Dit rapport beschrijft de resultaten van een survey naar de aanwezigheid van ftalaten, gebromeerde vlamvertragers, organotinverbindingen en geperfluoreerde verbindingen in de Noordzee en Waddenzee. Ook is met zes biologische testen (bioassays) de acu ...
help
Rapportage veldmetingen Pettemer Zeewering : stormseizoen 2003-2004 [Boek]
Hordijk, D. \ Roskam, A.P. \ 2004
Sinds 1994 worden er fysische veldmetingen verricht bij de Pettemer Zeewering. De metingen bestaan uit golf-, waterstand-, stroming-, luchtdruk- en windmetingen en worden uitgevoerd met behulp van verschillende instrumenten. Zo wordt bijvoorbeeld de ...
help
Veldstudie naar TBT verontreiniging in de Noordzee en risico’s voor het mariene milieu [Boek]
Kaag, N.H.B.M. \ 2004
De alikruik ontwikkelt geen imposex, zoals de purperslak. Als gevolg van blootstelling aan tributyltin (TBT) ontwikkelen zich echter wel afwijkingen in de vrouwelijke genitaliën. Deze afwijkingen zijn intersex genoemd. In dit rapport worden de result ...
help
Dijkverbeteringswerken langs de Westerschelde: aantalsveranderingen van watervogels [Boek]
Berrevoets, C.M. \ Meininger, P.L. \ 2004
In het kader van de Europese Vogelrichtlijn wordt de Westerschelde voor twaalf watervogelsoorten internationaal kwalificerend genoemd. Analyses zijn uitgevoerd die veranderingen, veroorzaakt door het aanbrengen van nieuwe dijkbekledingen, beschrijven
help
Effecten van een nieuwe spuisluis in de Afsluitdijk op de ecologie van de Waddenzee : rapportage fase 3 van het onderdeel ecologie van de [ES]2-Afsluitdijk effectenstudie [Boek]
2004
De spuicapaciteit in de Afsluitdijk is momenteel onvoldoende om het winterstreefpeil van het IJsselmeer te handhaven. Dit zal in de toekomst nog moeilijker worden door de verwachte klimaatverandering door het broeikaseffect met dan gevolg een versnel ...
help
Kustverdediging van de koppen van de Waddeneilanden : de dynamiek van de kust nabij buitendelta’s en passende maatregelen voor het kustbeheer [Boek]
Cleveringa, J. \ Mulder, S. \ Oost, A. \ Koskamp, G. \ 2004
In dit rapport wordt een overzicht geboden van mogelijke kustbeheermaatregelen bij de eilandkoppen van de Wadden en de Kop van Noord-Holland. Daarbij wordt de vraag beantwoord waar zandwinning voor suppleties kan plaatsvinden. Hiervoor is het noodzak ...
help
Risicoanalyse van 63 vaten met CCA-houtverduurzamer in zee : milieugevaarlijkheid van 63 vaten CCA van het vrachtschip Andinet [Boek]
Suijlen, J.M. \ Vethaak, A.D. \ Laane, R.W.P.M. \ 2004
Op 21 december 2003 zijn ter hoogte van Texel-Vlieland op circa 20 km uit de kust 63 losse vaten met de houtverduurzamer CELCURE CCA in zee terecht gekomen. Ieder vat bevat verbindingen van arseen, chroom en koper. In dit rapport wordt een risicoanal ...
help
Autonome morfologische ontwikkeling westelijke Waddenzee : een doorkijk naar de toekomst [Boek]
Oost, A.P. \ Kleine Punte, P.A.H. \ [2004]
In dit rapport wordt de morfologische ontwikkeling van de westelijke Waddenzee (vanaf de Kop van Noord-Holland tot en met het wantij van Terschelling) op verschillende tijdschalen beschreven. Het betreft: Marsdiep, Zuiderzee, Het Vlie, Eierlandsche G ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.