Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 337

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: alle velden="Werkdocument / Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Guidance proposal for using available DegT50 values for estimation of degradation rates of plant protection products in Dutch surface water and sediment [Boek]
Boesten, J.J.T.I. \ Adriaanse, P.I. \ Horst, M.M.S. ter \ Tiktak, A. \ Linden, A.M.A. van der \ 2014
The degradation rate of plant protection products and their transformation products in surface water and sediment may influence their concentrations in Dutch surface water. Therefore the estimation of these rates may be an important part of the asses ...
help
Forestry in MAGNET : a new approach for land use and forestry modelling [Boek]
Woltjer, G.B. \ 2013
This report discusses improvements of MAGNET in order to improve the analysis of land use change and forestry dynamics. In the standard approach only a difference is made between agricultural land, non-used land that can be potentially used for agric ...
help
Beleid voor ecosysteemdiensten : een vergelijking tussen verschillende EU-staten [Boek]
Verburg, R.W. \ Bogaardt, M.J. \ Harms, B. \ Selnes, T. \ Oliemans, W.J. \ 2013
In dit werkdocument is een verkenning uitgevoerd naar de beleidsvoorbereiding, - uitvoering en – monitoring over ecosysteemdiensten door nationale overheden in verschillende EU - lidstaten, te weten Nederland, Vlaanderen, Duitsland, Denemarken, Veren ...
help
Relaties tussen recreanten, ondernemers en landschap [Boek]
Goossen, C.M. \ Langers, F. \ Boer, T.A. de \ 2013
De recreatiemotieven Gezelligheid en Tussen uit zijn de belangrijkste motieven. Investeringen gebaseerd op wensen van recreanten met het motief Tussen uit, is des te belangrijker omdat dit motief in omvang zal toenemen. Bedrijven die aan zee of grote ...
help
Ammoniakemissie uit dierlijke mest en kunstmest in 2011 : berekeningen met het Nationaal Emissiemodel voor Ammoniak (NEMA) [Boek]
Bruggen, C. van \ Bikker, P. \ Groenestein, C.M. \ Haan, B.J. de \ Hoogeveen, M.W. \ Huijsmans, J.F.M. \ Sluis, S.M. van der \ Velthof, G.L. \ 2013
De landbouw is de belangrijkste bron van ammoniak (NH3) in Nederland. De ammoniakemissie in 2011 is berekend met het Nationaal Emissiemodel voor Ammoniak (NEMA). Deze rekenmethodiek gaat bij de berekening van emissie uit stallen en mestopslagen tijde ...
help
Exotische macrofauna en macrofyten in de Nederlandse zoete wateren : voorkomen en beleid in 2012 [Boek]
Verdonschot, R.C.M. \ Vos, J.H. \ Verdonschot, P.F.M. \ 2013
Het aantal exoten in de Nederlandse zoete wateren is de afgelopen decennia sterk gestegen. Dit werkdocument geeft een overzicht van de stand van zaken in 2012 voor macrofauna en macrofyten. Daarnaast wordt de beleidscontext omtrent de exoten in het w ...
help
Potenties van de Hotspotmonitor om de graadmeter Landschap te verfijnen [Boek]
Langers, F. \ Buijs, A.E. \ Vries, S. de \ Farjon, J.M.J. \ Hinsberg, A. van \ Kampen, P. van \ Marwijk, R. van \ Sijtsma, F.J. \ Tol, S. van \ 2013
Het Planbureau voor de Leefomgeving werkt aan verfijning van de graadmeter Landschap. Hiertoe is een Hotspotmonitortool ontwikkeld en uitgetest in een landelijke pilot. Aan 300 bewoners van zes studiegebieden is gevraagd op landelijk, regionaal en lo ...
help
Exploring green agricultural policy scenarios with a spatially explicit agent-based model [Boek]
Schouten, M.A.H. \ Polman, N.B.P. \ Westerhof, E.J.G.M. \ 2013
help
Hoogproductieve landbouw : een verkenning van motivaties, knelpunten, condities, nieuwe organisatiemodellen en de te verwachten bijdragen aan natuur en landschap [Boek]
Gerritsen, A.L. \ Groot, A.M.E. \ Agricola, H.J. \ Nieuwenhuizen, W. \ 2013
Het Planbureau voor de Leefomgeving wilde voor haar verkenning Leren van het energieke platteland inzicht in wat de bijdrage van de landbouw zou kunnen zijn voor natuur en landschap. Hiervoor is eerst in beeld gebracht welke hoofdontwikkelingsrichtin ...
help
Appraising fertilisers: origins of current regulations and standards for contaminants in fertilisers : background of quality standards in the Netherlands, Denmark, Germany, United Kingdom and Flanders [Boek]
Ehlert, P.A.I. \ Posthuma, L. \ Römkens, P.F.A.M. \ Rietra, R.P.J.J. \ Wintersen, A.M. \ Wijnen, H. van \ Dijk, T.A. van \ Schöll, L. van \ Groenenberg, J.E. \ 2013
The standards for contaminants in fertilizers in Denmark, Germany, Flanders, the Netherlands and United Kingdom, are given in the context of the proposals for new European fertilizer legislation. This EU legislation might result in generic limit valu ...
help
Opname van struviet als categorie in het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet : advies [Boek]
Ehlert, P.A.I. \ Dijk, T.A. van \ Oenema, O. \ 2013
Struviet is één van de vormen waarin fosfaat uit afvalwater of uit proceswater kan worden teruggewonnen. Door de herkomst is struviet een afvalstof. De Meststoffenwet verbiedt het gebruik van afval- en reststoffen als meststof. In opdracht van het Mi ...
help
Protocol beoordeling Meststoffenwet : versie 3.1 [Boek]
Commissie Deskundigen Meststoffenwet \ 2013
De Meststoffenwet reguleert de vrije verhandeling van meststoffen. Alleen aangewezen meststoffen mogen vrij verhandeld worden. Het gebruik van afval- en reststoffen als meststof of als grondstof voor meststofproductie is verboden. Er is echter een we ...
help
Operationalisering van het begrip 'veerkracht van ecosystemen' : een empirische verkenning voor planten en dagvlinders [Boek]
Vos, C.C. \ Pouwels, R. \ Eupen, M. van \ Lemaris, T. \ Meeuwsen, H.A.M. \ Ozinga, W.A. \ Sterk, M. \ Wallis de Vries, M.F. \ 2013
Voor het natuurbeleid is het van belang inzicht te krijgen in de meerwaarde van het begrip ecologische veerkracht, mede in het licht van de toename van verstoringen door de klimaatverandering. Er is een analyse uitgevoerd naar de relatie tussen heter ...
help
Complexiteit van WUR-modellen en -bestanden : toetsing van de EMC v1.0 [Boek]
Voorn, G.A.K. van \ Bogaart, P.W. \ Knotters, M. \ Walvoort, D.J.J. \ 2013
In dit werkdocument worden de resultaten behandeld van de toetsing van de evaluatielijst modelcomplexiteit (EMC v1.0) die in een eerdere fase is ontwikkeld. Deze lijst is bedoeld om de complexiteit te beoordelen van modellen en bestanden die de WOT N ...
help
Innovatieve governance-arrangementen : op zoek naar vernieuwing in het groene domein [Boek]
Selnes, T.A. \ Kamphorst, D.A. \ Arts, B.J.M. \ Tatenhove, J.P.M. van \ 2013
Bestaande overheidsarrangementen voor natuur en het beschermen van biodiversiteit staan onder druk. Nationaal gezien vermindert de steun voor overheidsbeleid en klinkt de roep om meer vermaatschappelijking. Internationaal gezien speelt bij het verduu ...
help
Beoordeling leefgebied habitatrichtlijnsoorten voor artikel 17 van de rapportage [Boek]
Pouwels, R. \ Bugter, R.J.F. \ Griffioen, A.J. \ Wegman, R.M.A. \ 2013
Voor de zesjaarlijkse rapportage van habitatrichtlijnsoorten moet een oordeel gegeven worden over het aspect ‘Leefgebied van de soort’. De beoordeling dient volgens een gestandaardiseerde methode gedaan te worden die tevens aansluit bij de Habitatric ...
help
Risicobeoordeling van contaminanten in afval- en reststoffen bestemd voor gebruik als covergistingsmateriaal [Boek]
Ehlert, P.A.I. \ Wijnen, H.J. van \ Struijs, J. \ Dijk, T.A van \ Schöll, L. van \ Poorter, L.R.M. de \ 2013
Een beoordeling is uitgevoerd van 21 stoffen die door LTO-Noord en de Biogas Branche Organisatie (BBO) aangemeld zijn voor opname in bijlage Aa van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. Op verzoek van het ministerie EZ zijn daar 6 stoffen aan toegev ...
help
Trends van zeldzame plantensoorten voorspeld [Boek]
Knegt, B. de \ Greft-van Rossum, J.G.M. van der \ Hennekens, S.M. \ Heuvelink, G.B.M. \ 2013
Deze publicatie beschrijft een nieuw ontwikkelde methode om aan de hand van vegetatiekundige karakteristieken van vegetatieopnamen de frequentie van zeldzame plantensoorten te voorspellen. De trefkans van zeldzame plantensoorten, zoals doelsoorten, R ...
help
Duurzaam gebruik van ecosysteemdiensten door private sectoren [Boek]
Smits, M.J.W. \ Heide, C.M. van der \ Burg, S.W.K. van den \ Meeusen, M.J.G. \ Voskuilen, M.J. \ 2013
In deze studie worden private sectoren geanalyseerd die bijdragen aan duurzaam gebruik en behoud van ecosysteemdiensten. Aan de hand van literatuur zijn motieven geïdentificeerd die deze private bijdragen verklaren. Vervolgens zijn een vijftal casest ...
help
Kosten en baten van terrestrische natuur: methoden en resultaten : achtergronddocument bij Natuurverkenning 2010-2040 [Boek]
Leneman, H. \ Verburg, R.W. \ Heide, C.M. van der \ Schouten, A.D. \ 2013
Dit werkdocument gaat in op de methoden en resultaten van de kosten en baten uit de Natuurverkenning 2010- 2040, die met terrestrische natuur samenhangen. De kosten- en batenberekeningen worden getoond voor de vier kijkrichtingen uit de Natuurverkenn ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.