Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 23

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="afvoer"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Grondwaterinfiltratiepotentieel als hulpmiddel bij het bepalen van de oorzaak van verdunning van het afvalwater \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Dirckx, G. \ Thoeye, C. \ 2009
Grondwaterinfiltratie door lekke leidingen heeft een belangrijk aandeel in het totale plaatje van de verdunning van afvalwater. Dit is niet verbazingwekkend aangezien er slechts sinds de jaren ’80 de nodige aandacht wordt besteed aan kwaliteitsvolle ...
help
De dynamiek in het aanvoerpatroon van de RWZI Eindhoven in beeld: een studie naar karakteristieke tijd- en ruimteschalen van RWZI influent op basis van 1,5 jaar hoogfrequente kwantiteits- en kwaliteitsgegevens \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Schilperoort, R.P.S. \ Dirksen, J. \ Langebeld, J.G. \ Clemens, F.H.L.R. \ 2009
Het verrichten van langdurige en hoogfrequente metingen aan afvalwaterkwantiteit en -kwaliteit biedt de mogelijkheid om inzicht te krijgen in de variaties in een RWZI aanvoerpatroon. Deze variaties in het aanvoerpatroon geven op hun beurt informatie ...
help
Praktische toepassingen onderzoeksresultaten uit CAPWAT I [Themanummer CAPWAT-onderzoek] \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Lubbers, C. \ Clemens, F. \ 2007
In dit artikel worden de resultaten van het capwatproject naar de gevolgen van gas in afvalwaterpersleidingen, samen met algemene hydraulicawetten, gebruikt om richtlijnen aan te geven die gebruikt kunnen worden voor het ontwerp van afvalwaterperslei ...
help
Vuiluitworp-reductie door lamellenafscheiders in bergbezinkbassins \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Kriele, H.O. \ Mameren, H.J. van \ 2006
In het kader van het emissiespoor, al dan niet in combinatie met het waterkwaliteitsspoor, zijn de afgelopen jaren heel wat bergbezinkbassins gerealiseerd. Verwacht mag worden dat het effectueren van het beleid, ten aanzien van emissiereductie op bas ...
help
Het Intelligente Riool (een nieuwe benadering van afval- en hemelwater in stedelijk gebied gebaseerd op insluiting van lucht) \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Haan, C. de \ 2005
Gemengde rioolsystemen hebben een aantal nadelen; zo stroomt via overstorten geregeld (verontreinigd) rioolwater op oppervlaktewater en er komt met enige regelmaat rioolwater op straat voor. Om deze nadelen tegen te gaan wordt een alternatief gemengd ...
help
Verontreinigd wegwater van provinciale wegen: risico’s en mogelijke maatregelen \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Schipper, P. \ Vergouwen, L. \ Mensing, S. \ 2005
Bodem en oppervlaktewater langs autowegen worden diffuus belast door run-off en verwaaiing. Regionale overheden willen hier graag maatregelen tegen nemen, maar missen inzicht in de risico’s voor de bodem- en waterkwaliteit en de effectiviteit van emi ...
help
DWA-kalibratie Apeldoorn \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Mameren, H. van \ 2005
Tussen 1998 en 1999 is gewerkt aan de kalibratie van het hydrodynamische rekenmodel van het rioolstelsel van de gemeente Apeldoorn. De auteur gaat in op de kalibratie van de DWA-stromen. Binnen reeksberekeningen is het namelijk van groot belang om de ...
help
Bepaling kostenaandeel van hemelwaterafvoer in de afvalwaterketen \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Nieuwenhuijzen, A.F. van \ 2005
In opdracht van RIZA en de CIW voerden de auteurs het onderzoek Kostenaandeel Hemelwater in de Afvalwaterketen uit. Het onderzoek had tot doel inzicht te geven in de kosten van de afvoer en verwerking van de neerslag- en grondwatercomponent in de afv ...
help
Rekening houden met Rioolvreemd water? \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Palsma, A.J. \ Kerk, A.J. van de \ Wieringen, H.S.J. van \ 2005
De auteurs beschrijven de zogeheten DWAAS-methodiek (DWA-Analyse-Systematiek) en de resultaten van een STOWA-vervolgonderzoek, waarbij DWAAS is toegepast op de verzorgingsgebieden van 23 awzi’s, waar twaalf procent van het totale geloosde afvalwater ...
help
Anders omgaan met hemelwater; onderzoek naar koploperprojecten \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]het complete eindrapport
Moens, M. \ Verhoeff, G. \ Vonk, D. \ 2004
Afkoppelen van verhard oppervlak in bestaand stedelijk gebied is vaak een langdurig, ingewikkeld en kostbaar traject, dat zowel inhoudelijk als procesmatig veel aandacht en creativiteit vraagt van initiatiefnemers/uitvoerders. Vooruitlopend op de voo ...
help
Natuurlijke waterisotopen voor de kwantificering van rioolvreemd water \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Schilperoort, R. \ 2004
Rioolvreemd water in een rioolstelsel is water dat eigenlijk niet in een dergelijk stelsel thuis hoort. Voorbeelden zijn grondwater dat naar binnen lekt via defecte rioolbuizen of drainagewater van een bouwplaats dat op het riool wordt geloosd. Onder ...
help
Onzekerheden op de hydraulische belasting van rioleringen \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Vaes, G. \ 2004
Hydraulische modellen worden veel gebruikt bij het ontwerp en de beoordeling van rioleringen. We staan vaak te weinig stil bij de onzekerheden op de invoer in de modellen, op de modelparameters en op de modelstructuur. Deze onzekerheden planten zich ...
help
Moderne persleidingen en Romeinse hydraulische technieken \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Kessener, H.P.M. \ 2004
In de Romeinse tijd geschiedde watertransport door middel van aquaducten. Minder bekend is dat in de oudheid ook drukleidingen werden toegepast. Problemen door luchtinsluiting waren destijds evenzeer aan de orde als tegenwoordig. In dit artikel besch ...
help
Van neerslag tot rioolinloop in vlak gebied \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Ven, F.H.M. van de \ 2003
Metingen, heel veel metingen, vooral in drie proefgebieden in Lelystad. Die vormen de kern af van het onderzoek dat in 1989 resulteerde in het proefschrift ‘Van Neerslag tot Rioolinloop in Vlak Gebied’. Achteraf is Frans van de Ven zich steeds ve r g ...
help
Kalibratie van het hydrodynamsiche rioleringsmodel van Loenen \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Henckens, G.J.R. \ Langeveld, J.G. \ Berkum, P.P. van \ 2003
In dit artikel wordt de kalibratie van het rioolstelsel an Loenen nauwgezet beschreven, waarbij de methode voor kalibratie, zoals opgesteld door Clemens (2001), is gevolgd. Volgens de auteurs laten de resultaten zien dat kalibratie van hydrodynamisch ...
help
Optimized control of urban drainage systems (1992) \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Nelen, F. \ 2003
In het proefschrift ‘Optimized Control of Urban Drainage Systems’ (Nelen, 1992) wordt ingegaan op de vragen hoe een ‘optimale’ sturingsstrategie van (afval)watersystemen kan worden afgeleid en hoe op eenduidige en navolgbare wijze de mogelijkheden va ...
help
Anders omgaan met hemelwater in bestaand stedelijk gebied \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Vonk, D. \ Oomens, A.J. \ Lemmen, G.B. \ 2003
Het ministerie van VROM heeft een beleidsverkenning uitgevoerd naar de effecten en de grenzen van het sturen met hemelwater (afkoppelen) in bestaand stedelijk gebied. De uitgebreide scenariostudie is uitgevoerd om zowel de positieve effecten als de m ...
help
Bewegende buien voor het ontwerp van riolen \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Vaes, G. \ Willems, P. \ Berlamont, J. \ 2002
Ontwerpbuien voor het simuleren van gemengde rioleringen worden in het algemeen toegepast als uniforme invoer. Nochtans kan de ruimtelijke variabiliteit van de neerslag een belangrijke rol spelen en niet enkel als een statisch fenomeen waarbij het ne ...
help
Resultaten van een meetprogramma naar de werking van infiltratieriolen \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Lemmen, G.B. \ 2002
Grontmij heeft in opdracht van Dyka, een fabrikant van kunststof rioolbuizen, een meetprogramma uitgevoerd naar het effect van vervuiling op de werking van infiltratieriolen. In het kader van het onderzoek is een meetopstelling ontworpen en gebouwd v ...
help
Ontwerpneerslag voor rioleringsberekeningen: vergelijking Vlaanderen versus Nederland \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Vaes, G. \ Willems, P. \ Berlamont, J. \ Clemens, F.H.L.R. \ 2002
Dit artikel kijkt terug naar de basisvereisten voor de neerslaginvoer bij het rioleringsontwerp en vergelijkt de Vlaamse en Nederlandse aanpak. Om de invloed van de keuze van de ontwerpneerslag te tonen, worden simulatieresultaten verkregen met versc ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.