Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 99

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="afvoer"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
De microbiologische kwaliteit van hemelwater toegepast voor toiletspoeling, schoonmaken en tuinsproeien : inventariserend onderzoek 2005 [Boek]
Schets, F.M. \ 2005
Regenwater opgevangen in reservoirs en toegepast voor onder andere toiletspoeling is vaak fecaal verontreinigd en bevat soms ziekteverwekkende bacterien. Om het infectierisico bij toepassing van dit water te kunnen schatten is aanvullend onderzoeknod ...
help
Prescribing perfection : emergence of an engineering irrigation design approach in the Netherlands East Indies and its legacy 1830-1990 [Proefschrift]
Ertsen, M.W. \ 2005
help
Naar duurzamer onkruidbeheer op verhardingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kempenaar, C. \ Beltman, W. \ Keulen, H. van \ 2005
Vanaf 2002 werken Plant Research International, VEWIN, ZHEW, Monsanto Europa en Alterra aan de ontwikkeling van een systeem voor duurzaam onkruidbeheer op verhardingen. Uitgebreide praktijktests in negen gemeenten hebben uitgewezen dat onkruidbestrij ...
help
Keylinks : ecologische processen in sloten en beken - II: de relatie tussen afvoerdynamiek, temperatuur en de populatiegroei van agapetus fuscipes [Boek]
Nijboer, R.C. \ Nijboer, R.C. \ Hoorn, M.W. van den \ Hoek, T.H. van den \ Wiggers, R. \ Verdonschot, P.F.M. \ 2005
In dit onderzoek zijn de effecten van de sleutelfactoren afvoer, temperatuur en habitat op de populatiedichtheid en groei van de kokerjuffer Agapetus fuscipes onderzocht. Deze soort is een goede indicator voor relatief stabiele hydrologische omstandi ...
help
Katern afkoppelen, bufferen en infiltreren [Boek]
Bouteligier, R. \ 2005
De klassieke aanpak bij het ontwerp van een rioolstelsel was lange tijd gebaseerd op het zo snel mogelijk afvoeren (via gemengde riolering) van het water, dat op verharde, ondoorlatende oppervlakken in het gebied valt en dit vaak naar een plek zo ver ...
help
Kleine retentie: ja, maar....... \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Jaskula-Joustra, A. \ Mioduszewski, W. \ Plaza, W. \ Bakel, P.J.T. van \ 2005
Het vasthouden en bergen van water wordt heel vaak genoemd als een maatregel tegen overstroming, hoewel hieraan veel haken en ogen zitten. Kan vasthouden werkelijk een bijdrage leveren aan het bestrijden van hoogwater? Om hierover van mening te kunne ...
help
Onderbouwing hydraulische randvoorwaarden 2001 voor het benedenrivierengebied [Boek]
Slomp, R.M. \ Geerse, C.P.M. \ Deugd, H. de \ 2005
Onderbouwing, toelichting en analyse van verschillen ten op zichte van het verleden. Dit rapport beschrijft de totstandkoming van de Hydraulische Randvoorwaarden 2001 in het benedenrivierengebied. Aan de orde komen: De gebruikte fysische modellen; De ...
help
Onderbouwing hydraulische randvoorwaarden 2001 voor de IJsseldelta [Boek]
Hartman, J. \ Berger, H.E.J. \ Westphal, R. \ 2005
Dit rapport vormt de onderbouwing van de Hydraulische Randvoorwaarden 2001 voor de IJsseldelta. De IJsseldelta is het benedenstroomse deel van de IJssel, waar de waterkeringen kunnen worden bedreigd door een combinatie van een hoge rivierafvoer en ee ...
help
Inspraakwijzer ruimte voor de rivier [Boek]
Projectorganisatie Ruimte voor de rivier \ 2005
Met deel 1 van de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier ligt er een voorstel van het kabinet om het rivierengebied tegen overstromingen te beschermen en de ruimtelijke kwaliteit van het gebied te verbeteren. Hoe nu verder? De eerste stap ...
help
Lotgenotencomité bedingt goede voorwaarden voor gedupeerde boeren : provincie wijst Ulsderpolder aan als noodbergingsgebied \ Werkplaats voor de leefomgeving : periodieke uitgave van KNHM met derden [Artikel]
Kluvers, J. \ 2005
In oktober 1998 werd Groningen overvallen door zeer hoge waterstanden. Het water kwam met vliegende vaart uit Drenthe de provincie binnen. Groningse kanalen konden de toevloed niet aan; bij het Groninger Museum liep het water naar binnen; uit voorzor ...
help
Afkoppelen regenwater op bedrijventerreinen mogelijk met aanvullende maatregelen [thema riolering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boogaard, F. \ Hulst, W. van der \ Pieters, W. \ Palsma, B. \ 2005
STOWA heeft samen met Waterschap Reest en Wieden onderzoek laten verrichten naar de kwaliteit van het afstromende regenwater op bedrijventerreinen. Bij het onderzoek zijn alle waterkwaliteitsbeheerders in Nederland betrokken. Bovendien is in buitenla ...
help
Geen noodoverloopgebieden, wel meer geld voor andere veiligheidsmaatregelen : provincies bieden advies 'Ruimte voor de rivier' aan \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Bijbehorende website
2005
Noodoverloopgebieden zijn niet nodig. Maatregelen als dijkversterking, het aanleggen van nevengeulen, het uitgraven van uiterwaarden en het terugleggen van dijken voldoen om Nederland ook in de toekomst te beveiligen tegen overstromingen van de rivie ...
help
Dreigende overstromingen niet afwentelen : seminar over hoogwater in Europa \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2005
De maatgevende afvoer van de Rijn is tussen 1970 en 2000 gezakt van 18.000 naar 15.000 kubieke meter per seconde, maar lijkt nu weer als in een slingerbeweging te gaan stijgen naar mogelijk 18.000 kubieke meter per seconde in 2016. Helemaal serieus m ...
help
PKB Ruimte voor de Rivier kan 727 miljoen euro goedkoper : combineren natuur met veilighed levert geen voordeel op \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Bijbehorende website
2005
De PKB Ruimte voor de Rivier kan door een andere aanpak 727 miljoen euro goedkoper worden uitgevoerd dan de 2,2 miljard euro die het kabinet nu hiervoor heeft uitgetrokken. Vooral langs de Nederrijn-Lek en bij Veur-Lent moeten de plannen gewijzigd wo ...
help
Betere voorspelling mogelijk van 'reactie' rivier op herinrichting uiterwaarden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Bijbehorende website
Vaartjes, J. \ 2005
Biogeomorfologie is de interactie van enerzijds de biologie en anderzijds de geomorfologie, de landschapsvorm. Baptist keek in zijn promotieonderzoek aan TU Delft met name naar de planten in de uiterwaarden in relatie tot de vorm van die uiterwaarden ...
help
Ontwerpend plannen in de PKB 'Ruimte voor de Rivier' : lessen leren uit de regio \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]De complete Planologische Kernbeslissing
Simons, J. \ Ottow, B. \ 2005
De planlogische kernbeslissing deel 1 'Ruimte voor de Rivier' is half april verschenen. In 2002 en 2003 voerden de provincies samen met de projectbureaus tijdens de voorbereiding van het regionale advies zogeheten ontwerpsessies uit met tientallen ve ...
help
Modellering van de dynamiek van zwevend stof in de Maas \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Zwolsman, G. \ Wijma, E. \ Doomen, A. \ 2005
De kwaliteit van het zwevend stof (slib) in de Maas is relatief slecht. Kennis over het gedrag van zwevend stof is van belang voor waterleidingbedrijven en voor natuurontwikkelingsprojecten langs de rivier. Het is bekend dat de concentratie zwevend s ...
help
Energiezuinig beheer van maal- en spuicomplex IJmuiden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Overloop, P.J. van \ Beuse, P. \ Weissenbruch, R. van \ 2005
Rijkswaterstaat Noord-Holland is beheerder van het maal- en spuicomplex IJmuiden. Dit complex voert water af van het Noordzeekanaal en in het verlengde daarvan het Amsterdam-Rijnkanaal. Grote waterschappen, zoals de hoogheemraadschappen van Rijnland, ...
help
Effectief water vasthouden met anticiperende sturing \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Lobbrecht, A. \ Spijker, M. \ Schadenberg, J. \ Talsma, M. \ 2005
De huidige weerinformatie van het KNMI biedt nieuwe mogelijkheden voor het operationele waterbeheer. Met de gegevens kunnen waterbeheerders namelijk zowel wateroverlast als verdroging inzichtelijk maken. Vooral de meerdaagse neerslagkansverwachting m ...
help
CAPWAT: innovatief onderzoek naar capaciteitsverliezen in afvalwaterpersleidingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Lubbers, C. \ Kooij, K. \ Lemmens, R. \ 2005
Veel persleidingen blijken hun ontwerpafvoercapaciteit niet te halen ten gevolge van verhoogde weerstand in het systeem. Hieraan kunnen diverse oorzaken ten grondslag liggen. Een uitgebreide inventarisatie bracht aan het licht dat lucht en/of gasinsl ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.