Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 100 / 138

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="demografie"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Verhuizingen naar stedelijkheid in 2001 \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Jansen Heijtmajer, W. \ 2002
De meeste van de verhuizingen in Nederland vinden binnen de oorspronkelijke woongemeente plaats. Is de bestemming een andere gemeente, dan is dit vaak een gemeente met een vergelijkbare mate van stedelijkheid. Inwoners van stedelijke gemeenten verhui ...
help
Nieuwe samenwoners \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Steenhof, L. \ Harmsen, C. \ 2002
Beschrijving van de groep nieuwe samenwoners
help
Verschil in sterfte tussen mannen en vrouwen per generatie \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Tas, R. \ 2002
Niet alleen leven vrouwen langer dan mannen, maar ze hebben ook op vrijwel alle leeftijden lagere sterfterisico's. De ontwikkeling van het verschil in sterfterisico tussen mannen en vrouwen verschilt per leeftijdsgroep
help
Oorzaken van de vergrijzing in de afgelopen vijftig jaar \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Beer, J. de \ Sanders, H. \ 2002
1951-2001 is zowel het absolute aantal 65-plussers (oorzaken: de leeftijdsopbouw in 1951 (veel jongeren) en de stijging van de levensverwachting) als het aandeel van de 65-plussers in de bevolking toegenomen. Dit laatste is mede veroorzaakt door de g ...
help
Demografische ontwikkeling van de Molukse bevolkingsgroep in Nederland \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Beets, G. \ Walhout, E. \ Koesoebjono, S. \ 2002
Het NIDI heeft in opdracht van VWS onderzoek gedaan naar de omvang en samenstelling van de Molukse bevolkingsgroep in Nederland om inzicht te krijgen op het totaal aantal mogelijke verzoeken voor een tegemoetkoming in het kader van 'Het Gebaar'. Uit ...
help
Vijftig jaar bevolkingsprognose: voorspelling van omvang en samenstelling \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Gjaltema, T. \ Broekman, R. \ 2002
In dit artikel wordt nagegaan hoe goed de verschillende bevolkingsprognoses de omvang en leeftijdssamenstelling van de bevolking hebben voorspeld. In het algemeen blijkt de voorspelling van de leeftijdsgroep 0-19 jaar de grootste fout te vertonen. Hi ...
help
Gehuwden leven het langst \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Jong, A. de \ 2002
De hogere levensverwachting van gehuwden kan waarschijnlijk worden verklaard door de 'beschermende werking' van het huwelijk. Niet-gehuwden lijken een minder gezonde levensstijl te hebben dan gehuwde personen. Opvallend is dat het effect van het gehu ...
help
Verhuizingen vanwege veranderingen van de huishoudenssamenstelling \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Ekamper, P. \ Huis, M. van \ 2002
De helft van het aantal verhuizingen in de periode 1995-2000 ging gepaard met verandering van de huishoudenssamenstelling. De belangrijkste redenen om te verhuizen die gerelateerd zijn aan het huishouden zijn het uit huis gaan van jongeren, gaan same ...
help
Bevolking in institutionele huishoudens, 1 januari 2000 \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Keij, I. \ Schapendonk, H. \ 2001
Het aantal personen dat deel uitmaakt van een institutioneel huishouden is tussen 1995 en 2000 gedaald van 248 duizend naar 224 duizend. De daling heeft zich vrijwel volledig voorgedaan bij personen die in verzorgings- en verpleeghuizen verblijven: d ...
help
Laat getrouwd, snel een kind \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Jong, A. de \ Broekman, R. \ 2001
help
Nieuwe huishoudensstatistiek: vergelijking met de oude statistiek \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Harmsen, C. \ Israëls, A. \ 2001
help
Demografie van Nederland 1999 \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Prins, C.J.M. \ Verhoef, R. \ 2000
help
Caleidoscoop van de moderne levensloop \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Jong, A.H. de \ 2000
Overzicht van een aantal opvallende trends in de demografische levensloop
help
Jaarcijfers 1999 per gemeente naar provincie : niet-Nederlanders; geboorte; sterfte; verhuizingen; huwelijkssluiting en -ontbinding \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
2000
help
Jaarcijfers : demografische kerncijfers, 1990-1998 \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
2000
help
Jaarcijfers : bevolking van Nederland naar burgerlijke staat, geslacht en leeftijd, 1 januari 2000 \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
2000
help
Jaarcijfers 1994 - 1998 = Annual statistics 1994 - 1998 \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
1999
Jaarcijfers m.b.t. geboorte (p. 35-44), sterfte (p. 45-53), huwelijkssluitingen (p. 56-62) en echtscheidingen (p. 63-72), alle over de jaren 1994-1998, plus de cijfers over doodgeborenen in 1998 (p.54, 55)
help
Relatie tussen demografische prognoses en overheidsbeleid = Relationship between demographic forecasts and government policies \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Beer, J. de \ 1999
Gepoogd wordt duidelijkheid te verschaffen over de rol die het overheidsbeleid speelt in de prognoses van het CBS : enerzijds dient rekening gehouden te worden met de effecten van het beleid op bestaande en toekomstige ontwikkelingen, anderzijds moet ...
help
Jaarcijfers : demografische cijfers per provincie, 1993-1998 = Annual statistics : demographic figures per province, 1993-1998 \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
1999
help
Jaarcijfers : Niet-Nederlanders per gemeente, 1 januari 1999 = Annual statistics : Non-Dutch nationals per municipality, 1 January 1999 \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
1999
help
Demografische ontwikkelingen en collectieve uitgaven = Demographic developments and collective expenditures \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Kuhry, B. \ 1999
Beschrijving van een aanpak om het gebruik en de kosten van dienstverlening in de quartaire sector te analyseren en te ramen, met speciale aandacht voor de invloed van demografische ontwikkelingen erop
help
Bevolkingsgroei 1998 : veel geboorten, veel immigranten = Population trends in 1998 : many births, many immigrants \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Prins, C.J.M. \ 1999
Analyse van de ontwikkelingen m.b.t. geboorte, sterfte, migratie, en huwelijk en scheiding
help
Jaarcijfers : bevolking van Nederland naar burgerlijke staat, geslacht en leeftijd, 1 januari 1999 = Annual statistics : population of the Netherlands by marital status, sex and age, 1 January 1999 \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
1999
help
Demografie van Nederland 1997 \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Prins, C.J.M. \ Verhoef, R. \ 1998
help
Demografische projecties van gezondheid en gezondheidszorg \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Berg Jeths, A. van den \ Stokx, L.J. \ Ruwaard, D. \ 1998
Over de methodiek en de uitkomsten van de projecties van de toekomstige gezondheidstoestand en het zorggebruik die door het RIVM met behulp van de bevolkings- en huishoudensprognoses van het CBS zijn opgesteld voor de periode 1994-2015
help
Regionale verschillen in bevolking \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Eichperger, L. \ Filius, F. \ 1998
Over de invloed van sociale, economische en culturele verschillen tussen stedelijke en landelijke gebieden op de regionale ontwikkeling van geboorte, sterfte en migratie
help
Demografisch gedrag en opleidingsniveau \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Polak, B. \ 1998
Kort overzicht van de rol die het opleidingsniveau speelt in de demografische levensloop (m.n. relatie- en gezinsvorming) van jonge mensen tot ongeveer 40 jaar, op basis van gegevens uit het Onderzoek Gezinsvorming uit 1993
help
Schatting van het toekomstige aantal hulpbehoevende ouderen met behulp van een micromodelbevolking \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Klerk, M.M.Y. de \ Ras, M. \ 1998
Om het toekomstig aantal hulpbehoevende ouderen te kunnen schatten is m.b.v. een micromodelbevolking de samenstelling van de toekomstige ouderenbevolking gesimuleerd, waarbij gebruik is gemaakt van bestaande prognoses over demografische ontwikkelinge ...
help
Bevolking van Nederland naar burgerlijke staat, geslacht en leeftijd, 1 januari 1998 \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
1998
help
Demografische prognoses en mobiliteit van personen \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Wee, B. van \ Geurs, K. \ Waard, J. van der \ 1997
Over het gebruik van scenario's voor demografische ontwikkelingen in prognoses van de mobiliteit van personen, m.n. de prognoses t.b.v. het lange termijn strategische regeringsbeleid inzake verkeer en vervoer
help
Demografie van Nederland 1996 \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Prins, C.J.M. \ 1997
Overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in 1996
help
Geboorteontwikkeling en consumentenvertrouwen : een econometrische analyse \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Giersbergen, N.P.A. van \ Beer, J. de \ 1997
Onderzocht is of er een relatie bestaat tussen korte-termijn fluctuaties in de geboorte en twee consumentenvertrouwenindices op macroniveau ('economisch klimaat' en 'koopbereidheid')
help
Vrouwen met een hoog inkomen blijven vaker kinderloos \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Man, V. de \ Jong, A.H. de \ 1997
Aan de hand van het Onderzoek Gezinsvorming 1993 is onderzocht of klopt wat diverse economische theorieen veronderstellen, nl. dat vrouwen met een hoog inkomen naar verhouding minder kinderen krijgen
help
Population scenarios for the European Economic Area : components of population growth \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Jong, A.H. de \ 1997
This article examines the individual contribution of the constituent components of population growth (fertility, mortality and net external migration) in the scenarios for the European Economic Area and its countries (the EU-countries plus Norway, Ic ...
help
Population scenarios for the European Union : regional scenarios \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Gaag, N. van der \ Jong, A.H. de \ 1997
This article presents a look at future demographic developments at the regional level within the countries of the European Union
help
Nationale huishoudensprognose 1996 : uitstel van gezinsvorming \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Jong, A.H. de \ 1997
Aan de orde komen trends in de vruchtbaarheid, ontwikkelingen in gezinnen naar thuiswonend kindertal, veranderingen in de leeftijdssamenstelling van het kindertal in combinatie met de leeftijd van de moeder, en, zijdelings, de effecten hiervan op de ...
help
Jaarcijfers : huwelijkssluiting en -ontbinding per gemeente naar provincie, 1994 - 1995 = Annual statistics : nuptiality per municipality by province, 1994 - 1995 \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
1997
help
Vruchtbaarheid : trends en prognose \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Beer, J. de \ 1997
help
Nationale Huishoudensprognose 1996 : steeds minder paren zijn gehuwd \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Jong, A.H. de \ 1997
De prognose besteedt aandacht aan de bevolking naar burgerlijke staat en huishoudenspositie
help
Demografie van Nederland 1995 \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Prins, C.J.M. \ Verhoef, R. \ 1996
Belangrijkste demografische ontwikkelingen in 1995. Aandacht voor o.a. groei en samenstelling van de bevolking, geboorte en sterfte, huwelijksluiting en -ontbinding, en migratie
help
Samenwoners van gelijk geslacht \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Croes, M.M. \ 1996
Schatting van het aantal samenwonende homosexuele paren in Nederland
help
Bevolkings- en huishoudensprognose 1995 \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Beer, J. de \ 1996
Op basis van de cijfers van 1995 (die anders uitvielen dan verwacht) bijgestelde prognose over toekomstige ontwikkelingen in geboorte, sterfte, huwelijkssluiting en echtscheiding, migratie, en verdeling van de bevolking over huishoudensposities
help
Het verborgen gezin \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Latten, J.J. \ 1996
Beschouwing over de vraag of het toenemend aantal alleenstaanden gezien moet worden als aanwijzing voor een voortgaande individualisering. Ingegaan wordt op de invloed van het perspectief van waaruit veranderende statistieken gezien worden, en van ve ...
help
Toekomstige huishoudensontwikkeling : demografie of gedrag? \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Beer, J. de \ 1996
Analyse van de invloed van veranderingen in omvang en leeftijdsopbouw van de bevolking en van veranderingen in gedrag m.b.t. keuzes in de levensloop op de voorspelde groei van het aantal huishoudens tot 2010
help
National population scenarios for countries of the European Economic Area \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Beer, J. de \ Jong, A. de \ Cruijsen, H. \ Eding, H. \ 1996
New population scenarios for the 18 countries of the EEA for the period 1995-2050, followed by a review of the quality of earlier (1991 and 1993) long-term population scenarios compiled by Eurostat. The results of this monitoring have been taken into ...
help
De invloed van echtscheiding op relaties van jongeren \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Graaf, A. de \ 1996
Nagegaan wordt of personen die als kind / jongere de echtscheiding van hun ouders hebben meegemaakt als volwassene andere verwachtingen van en opvattingen over relaties hebben, en ander gedrag m.b.t. relaties vertonen dan anderen
help
Bevolkingsgroei in West - Europa in 1994 verder afgenomen \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Zakee, R. \ 1995
Geboorte-, sterfte- en migratiecijfers van Europese en een aantal andere 'Westerse' landen
help
Vrouwen zijn minder onzeker over hun kindertal \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Graaf, A. de \ 1995
Besproken worden de ontwikkeling van het kindertal in het verleden, de geboorteverwachtingen van mannen en vrouwen anno 1993, de consistentie van de geboorteverwachtingen die door vrouwen zijn uitgesproken in verschillende Onderzoeken Geinsvorming, e ...
help
De groei in het niet-gehuwd samenwonen : veranderingen in daarmee samenhangend demografisch gedrag \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Manting, D. \ Post, W.J. \ 1995
Ingegaan wordt op de ontwikkelingen in het gaan samenwonen en het 'direct' trouwen en m.b.t. de duur van huwelijkse en samenwoon-relaties, en op de relatie tussen leefvorm en kinderen krijgen
help
Huishoudens worden steeds kleiner \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Jong, A.H. de \ 1995
Ingegaan wordt op de groei (volgens de Huishoudensprognose 1994) van de aantallen alleenstaanden, samenwonenden en 'oudere' moeders met jonge kinderen
help
Demografie van Nederland 1994 \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Prins, C.J.M. \ 1995
De belangrijkste ontwikkelingen m.b.t. bevolkingsgroei, huwelijk, samenwoning en echtscheiding, huishoudens en gezinnen, geboorte en sterfte, migratie en naturalisatie
help
Alleenstaande moeders zijn vaak buiten een gezin opgegroeid \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Hoorn, W.D. van \ 1994
Op basis van gegevens van het Onderzoek Gezinsvorming van 1993 is onderzocht welke invloed achtergrondkenmerken als religie, opleiding, gemeentegrootte, geboorteland en gezinssituatie tijdens de jeugd hebben op alleenstaand moederschap. Ook aandacht ...
help
Ontwikkelingen in de arbeidsparticipatie van moeders \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Jong, A.H. de \ 1994
Onderzoek op basis van gegevens uit het Onderzoek Gezinsvorming 1993 naar de relatie tussen arbeidsparticipatie van vrouwen en het krijgen/hebben van kinderen. Aandacht voor drie aspecten: de mate waarin vrouwen nog betaald werken na de geboorte van ...
help
Alleen wonen : uit vrije wil of tegen wil en dank \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Hoorn, W.D. van \ 1994
Na de formulering van een theoretisch model voor het verschijnsel alleenwonen, worden kenmerken van alleenwonenden in het Onderzoek Gezinsvorming (1993, onder jongeren van 18 tot 42) onderzocht en worden ze in typen ingedeeld. Ook wordt onderzocht we ...
help
Demografie van Nederland 1993 \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Prins, C.J.M. \ Verhoef, R. \ 1994
Gegevens over 1993 m.b.t. bevolkingsgroei en -samenstelling, sterfte en geboorte, huwelijkssluiting en -ontbinding, emigratie en immigratie
help
Verscheidenheid in partner-relaties \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Manting, D. \ 1994
M.b.v. gegevens uit het Onderzoek Gezinsvorming 1993 wordt onderzocht of samenwonende en gehuwde vrouwen nog van elkaar verschillen in gedrag, opvattingen en achtergrondkenmerken
help
A changing society and its population statistics : reorientations in the Netherlands \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Latten, J.J. \ Veenstra, C.J. \ 1993
Modern society is characterized by a growing complexity. Using traditional demographic grids and categories, changes cannot be covered adequately. Adequate basic population statistics are needed for this. The NCBS is therefore coninuously adapting th ...
help
Demografische ramingen voor 1993 : immigratie bereikt recordomvang \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Beer, J. de \ 1993
help
Demografie van Nederland 1992 \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Prins, C.J.M. \ 1993
Gegevens o.a. m.b.t. bevolkingsgroei, nationaliteit en land van geboorte van de bevolking, geboorte en sterfte, aantal huwelijkssluitingen en echtscheidingen, immigratie en verhuizing binnen Nederland
help
Registertelling 1 januari 1992 : Belangrijkste uitkomsten \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Heijdt, J. van der \ Prins, C.J.M. \ 1993
Bespreking van de gevolgde werkwijze bij en de voornaamste uitkomsten van de telling die CBS per 1-1-'92 gehouden heeft uit geautomatiseerde gemeentelijke bevolkingsregisters. Voor het eerst zijn nu ook (naast andere gegevens m.b.t. individu en gezin ...
help
Welke vrouwen maken een echtscheiding mee? \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Manting, D. \ 1993
Met data van het Onderzoek Gezinsvorming 1988 wordt onderzocht, welke variabelen invloed hebben op de echtscheidingskans
help
Trouwen zonder te hebben samengewoond : van gewoon naar bijzonder? \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Latten, J.J. \ 1992
De jaren negentig worden, wat betreft de diffusie van het samenwonen, het decennium waarin de meerderheid van een populatie jonge vrouwen ooit heeft samengewoond. De mate waarin dit zal plaatsvinden is echter mede afhankelijk van de acceptatie van he ...
help
Huwelijksontbindingstafel naar duur van het huwelijk, 1986 - 1990 \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Tas, R.F.J. \ 1992
Voor de periode 1986-1990 liggen de duurspecifieke huwelijksontbindingsrisico's vrijwel allemaal op een lager niveau dan die voor de waarnemingsperiode 1981-1985. Zowel in 1981-1985 als 1976-1980 was er voor de duren tot omstreeks 20,5 jaar nog sprak ...
help
Demografie van Nederland 1991 \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Prins, C.J.M. \ Verhoef, R. \ 1992
Weergave van belangrijke demografische ontwikkelingen in 1991 in Nederland, zoals: bevolkingsgroei, leeftijd van de bevolking, inwonertal, levensverwachting, immigratie
help
Effect van onzekerheid over toekomstige geboorte, sterfte en migratie op bevolkingsontwikkeling \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Beer, J. de \ Meyer, P. \ 1992
Meer dan de helft van de onzekerheidsmarge van de bevolkingsomvang op de lange termijn kan worden toegeschreven aan de onzekerheid over de toekomstige geboortecijfers. Ruim een derde komt voor rekening van de migratie, en minder dan 10% is het gevolg ...
help
Jaarcijfers : bevolking van Nederland naar burgerlijke staat, geslacht, leeftijd en land van nationaliteit, 1 januari 1992 \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
1992
help
Huishoudensprognoses op gemeentelijk niveau volgens het PRIMOS - huishoudenmodel \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
1992
Prognoses van soorten en aantallen huishoudens in het jaar 2000 voor alle gemeenten in Nederland
help
Demografische verschillen tussen allochtone groepen : het effect van de buitenlandse migratie \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Beer, J. de \ Sprangers, A.H. \ 1992
Tussen de verschillende groepen allochtonen bestaat een aantal demografische verschillen. Zowel omvang als tijdstip en aard van de migratie spelen een rol. Naast die direkte invloed is er ook een indirekte invloed van gebeurtenissen als geboorte, huw ...
help
Internationale demografische ontwikkelingen in 1991 en 1992 \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Zakee, R. \ 1992
help
Over twintig jaar veel meer huishoudens met 40- tot 60-jarigen \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Jong, A.H. de \ 1992
Er is een aanzienlijke veroudering in de leeftijdsopbouw van huishoudens opgetreden. De verklaring hiervoor ligt in een complex van gelijktijdig optredende veranderingen
help
Huwelijkssluiting, huwelijksontbinding en sterfte 1976 - 1990; een overlevingstafelbenadering \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Prins, C.J.M. \ Levering, J. \ 1992
Bespreking van de ontwikkelingen betreffende huwelijkssluiting, huwelijksontbinding en sterfte aan de hand van overlevingstafelberekeningen die zijn gebaseerd op waarnemingen over de periode 1976-1990
help
Onzekerheid in bevolkingsprognoses \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Beer, J. de \ 1992
Bespreking van de voor- en nadelen van de huidige praktijk. Nagegaan wordt of er betere alternatieven bestaan
help
Leefstijl en demografisch gedrag : een toepassing van latente - klasse - analyse \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Vermunt, J.K. \ 1991
Constructie van een voor demografisch gedrag relevante leefstijltypologie met behulp van de in het Onderzoek Gezinsvorming 1988 beschikbare leefstijlindicatoren
help
Bevolkingsprognose 1991 : methode, veronderstellingen en uitkomsten \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Beer, J. de \ 1991
Beknopt overzicht van de wijze waarop de bevolkingsprognose is opgesteld en beschrijving van de belangrijkste uitkomsten
help
Jong en alleenstaand in de jaren '80 en '90 \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Latten, J.J. \ Vermunt, J.K. \ 1991
Schets van de veranderingen die zich in het alleen wonen van jongeren hebben voorgedaan, de mogelijke oorzaken daarvan, en de daaruit afleidbare ontwikkeling voor de toekomst
help
Het effect van veranderingen in de echtscheidingswetgeving op het echtscheidingscijfer : een toepassing van interventie-analyse \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Poppel, F. van \ Beer, J. de \ 1991
help
Onzekerheidsvarianten van de Nationale Bevolkingsprognose \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Beer, J. de \ 1991
Beschrijving, aan de hand van de zogenaamde Lage en Hoge variant, van de mate van onzekerheid van de meest recente Nationale Bevolkingsprognose
help
Geboorteontwikkeling wordt beinvloed door vertrouwen in de economie \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Beer, J. de \ 1991
Een analyse van macrocijfers toont aan dat als het vertrouwen in de economie stijgt, het totale vruchtbaarheidscijfer een a anderhalf jaar later toeneemt
help
Niet-Nederlanders op 1 januari 1991 \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Erf, R.F. \ Tas, R.F.J. \ 1991
De ontwikkeling van het totale aantal vreemdelingen in Nederland in kaart gebracht
help
De invloed van werken van de vrouw op het aantal kinderen \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Hoorn, W.D. van \ 1991
Studie uit het Onderzoek Gezinsvorming 1988, naar zowel het gerealiseerde als het verwachte kindertal van vrouwen, door middel van variante- en multipele classificatieanalyse
help
De invloed van echtscheiding van de ouders op demografisch gedrag van de vrouw \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Graaf, F. de \ 1991
help
De verbreiding van nieuwe opvattingen en gedrag \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Feijter, H. de \ 1991
Bij nieuwe opvattingen en nieuw gedrag op demografisch gebied hebben jongere, hoog opgeleiden met een expliciete niet-confessionele levensovertuiging meestal voorop gelopen, zoals bijvoorbeeld bij het ongehuwd samenwonen
help
In Nederland woonachtige personen met een Oosteuropese achtergrond, 1 januari 1990 \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Harmsen, C.N. \ Heijdt, J. van der \ 1991
Demografische en statistische gegevens over de bevolkingsgroep met Oosteuropese achtergrond
help
Demografie van Nederland 1990 \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Prins, C.J.M. \ Verhoef, R. \ 1991
help
Gezinsherenigende, gezinsvormende en retourmigratie van Turken en Marokkanen \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Beer, J. de \ Kuijper, H. \ Noordam, R. \ 1991
help
Bevolkingsontwikkelingen van Amsterdam en de andere drie grote gemeenten, 1840-1988 \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Jong, A.H. de \ 1990
help
Gezinsvorming en vrouwen met jonge kinderen \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Jong, A.H. de \ 1990
help
De invloed van maatschappelijke veranderingen op huishoudensposities van nooit gehuwden : simulaties voor het jaar 2010 \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Latten, J.J. \ 1990
help
De institutionele bevolking : omvang en ontwikkeling \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Stadt, H. van de \ Biereman, L.J. \ 1990
help
De institutionele bevolking : achtergronden en verwachte ontwikkeling \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Hoorn, W.D. van \ 1990
help
Niet-Nederlanders op 1 januari 1990 \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Erf, R.F. van der \ Tas, R.F.J. \ 1990
help
Structuur en dynamiek van de bevolking : de bevolkingsmatrix \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Wang, C.S. \ Gorter, D. \ 1990
Bespreking van een alternatieve presentatie van gegevens van bevolkingsstatistieken
help
Demographic review of the Netherlands 1989 \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Prins, C.J.M. \ Verhoef, R. \ 1990
help
Demografie van Nederland in de negentiende eeuw \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Jong, A.H. de \ Prins, C.J.M. \ 1989
help
Niet-Nederlanders op 1 januari 1989 \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Erf, R.F. van der \ Tas, R.F.J. \ 1989
help
Minder immigranten en meer emigranten in 1988 \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Dekkers, A.J.M. \ Noordam, R. \ 1989
help
Jaren tachtig : ombuiging of voortzetting van demografische trends? \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Beer, J. de \ 1989
Nagegaan wordt in hoeverre de jaren tachtig een voortzetting van demografische trends van voorgaande decennia laten zien dan wel juist en ombuiging van trends, een en ander tegen de achtergrond van maatschappelijke veranderingen
help
Van geboorteverwachtingen naar geboorteprognoses \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Beer, J. de \ Giessen, G.J. van de \ 1989
Verwachtingen van vrouwen over hun eigen kindertal komen vermoedelijk niet geheel uit en moeten daarom bijgesteld worden. Twee methoden die men daarvoor kan gebruiken worden besproken
help
Golfbeweging in de huwelijksvruchtbaarheid \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Jong, A.H. de \ 1989
Het huwelijk wordt steeds meer de relatievorm voor (traditioneel ingestelde) vrouwen die (relatief veel) kinderen willen hebben
help
Overlevingstafels naar burgerlijke staat \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Storm, H. \ Levering, J. \ 1989
Sinds 1985 neemt het aantal jaren doorgebracht in gehuwde staat weer enigszins toe. Dit kan worden toegeschreven aan het (voorzichtig) aantrekken van het eerste huwelijkspercentage en de recentelijk ingezette daling van het echtscheidingspercentage
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.