Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 50 / 361

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="grondvermogen"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Kansen voor durvers in het Texas van Europa \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Kuiper, J. \ 2009
Ooit was Oekraïne de graanschuur van Europa. Tegenwoordig biedt het Oost-Europese land enorme mogelijkheden voor Nederlandse boeren. Je moet echter wel durven én aanpakken. Chris van Wijk durfde het aan en is een melkveebedrijf begonnen in de Oekraïn ...
help
Fiscaal inspelen op verkoop 'warme' bedrijfsgrond \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Mens, R. \ 2007
Als de gemeente plannen heeft om woningen op uw grond te gaan bouwen, komt de grond mogelijk 'warm' te liggen. Hoe kunt u hier fiscaal het beste mee omgaan? Er zijn zes manieren om de afdracht aan de Belastingdienst zo laag mogelijk te houden.
help
'Geen uitverkoop van landbouwgrond' \ Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Oost [Artikel]
Feenstra, J. \ 2005
Voorzitter Harry Boertjes van de NVM-makelaars ziet de handel weer opleven: 'De uitverkoop van agrarische grond naar andere sectoren verloopt de komende jaren lang niet zo drastisch als iedereen denkt'
help
Opletten bij verkoop van grond \ Vakwerk [Artikel]
Berg, M. \ 2005
In de Duin- en Bollenstreek is verkoop van agrarische grond aan projectontwikkelaars met enige regelmaat aan de orde. Een groot deel van de winst die een agrarisch ondernemer bij verkoop van zijn land aan een projectontwikkelaar realiseert, is belast
help
De bodem bepaalt : op zoek naar kansrijke gebieden voor Noord-Brabantse landbouw \ Boomblad [Artikel]
2003
Samenvatting van Alterra-rapport 526 'Verkenning van bodemgeschiktheid ter identificatie van kansrijke gebieden voor de landbouwsector in Noord-Brabant' door C.A. van Diepen e.a. In opdracht van de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant is een integra ...
help
Resistente bietenrassen verliezen werking : bodemziekten aanpakken met allerlei maatregelen \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Landbouw [Artikel]
Jonkheer, E. \ 2002
Cultuurmaatregelen zijn nodig om resistentie van rassen te behouden. Ook grondsoort kan gevoeliger zijn voor aantasting
help
Een bodemgeschiktheidskaart voor uw bedrijf : akkerbouw \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Bossuyt, P. Van \ 2000
De Werkgroep Onderzoek Landinrichting van het Rijksstation voor Landbouwtechniek in Merelbeke (B) is bijna klaar met het digitaliseren van de bodemkaarten van Belgie
help
Bodemkundig-hydrologisch onderzoek voor de waardebepaling van de gronden in het blok Luddeweer-Overschild van de herinrichting Midden-Groningen [Boek]
Kiestra, E. \ 2000
Het blok Luddeweer-Overschild bestaat grotendeels uit holocene afzettingen. Oudere afzettingen uit het Pleistoceen (dekzand) komen plaatselijk binnen 120 cm - mv. voor. De afzettingen uit het Holoceen bestaan uit veen en zeeklei. Binnen de zeekleigro ...
help
Bodemkwaliteitsinformatie in het ruimtelijke planningsproces : verontreinigingen zorgen voor vertraging en moeizaam overleg \ ROM magazine : Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer [Artikel]
Zegwaard, J. \ Janssen, T. \ Koning, L. \ 1999
Resultaten van een verkennende studie naar de interactie tussen bodem en ruimtelijke ordening op provinciaal niveau. Obstakels voor het inbrengen van bodeminformatie zijn de informaliteit van het planvormingsproces en het feit dat het niet mogelijk i ...
help
GIS - kaarten brengen de mogelijkheden voor Langbroekerwetering in beeld : ondersteuning van besluitvorming bij gebiedsgericht beleid \ ROM magazine : Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer [Artikel]
Jaspers, H. \ Kwadijk, F. \ 1999
Voor het gebied van de Langbroekerwetering is een methodiek ontwikkeld waarmee, uitgaande van algemeen beschikbare vlakdekkende milieugegevens, met behulp van GIS voor verschillende gebruiksfuncties (natuur, landbouw, wonen) geschiktheidskaarten word ...
help
Locatiekeuze voor stortplaats voor afval in Ierland op digitale gronden \ ROM magazine : Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer [Artikel]
Melieste, S. \ 1999
Door het toepassen van GIS en de door Grontmij ontwikkelde applicatie ARCMER kon Cork County in Zuid-Ierland in korte tijd op allerlei aspecten beoordeeld worden op de geschiktheid voor de lokalisering van een afvalstort. Van aspectkaarten, via thema ...
help
Kleine maten op minder optimale grond telen \ Vakwerk [Artikel]
Vreeburg, P.J.M. \ Vlaming, E.A.C. \ 1997
help
Hyacintenteelt : kleine maten op mindere grond telen \ Bloembollencultuur : wekelijks orgaan van de Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur [Artikel]
Vreeburg, P.J.M. \ Kramers, M.A. \ 1997
help
De opbouw van een bodemdatabase voor precisielandbouw : informatica aspecten \ Agro informatica : tijdschrift van de Vereniging voor Informatici werkzaam in de Agrarische Sector [Artikel]
Finke, P.A. \ Booltink, H.W.G. \ 1997
help
Gebiedsdocumenten, een beleidsondersteunend instrument : kansen en knelpunten in kaart gebracht \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Padt, F.J.G. \ Siebinga, R. \ 1997
help
Bodemkwaliteit vanuit landbouwkundig perspectief : definitie van een kwantitatieve indicator voor bodemkwaliteit gebaseerd op productieniveau en milieukwaliteit \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Bouma, J. \ Droogers, P. \ 1997
help
Bepaling van de landbouwkundige potentie van gebieden in Nederland aan de hand van bodem, grondwater en klimaat : strategische expertise ontwikkeling plattelandsvernieuwing en scenariomethodiek (SEOPS) [Boek]
Steeg, J.A. van de \ Diepen, C.A. van \ 1997
help
Precisielandbouw en biologische landbouw \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Oomen, G. \ 1997
Explanation of the new technology and methods in (conventional) precision agriculture, and a comparison with biological agriculture, which has its own variant of precision agriculture: the variation within a parcel is compensated by the crop (f.i nit ...
help
Witloofwortelteelt : perceelskeuze is juist nu delicate zaak \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Vandendriessche, H. \ 1996
help
Teelt van brakke groenten en natuurontwikkeling in noord - Groningen : 'de Zoute Weide' \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
As, D.P. \ Boetze, W. \ Groenewolt, A. \ 1996
De mogelijkheden voor zoutwaterlandbouw verkend
help
Grond voor natuur : dynamiek en vernieuwing in natuurbeleid \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Moor, A.P.G. de \ 1996
In deze bijdrage wordt gepleit voor een marktgerichte aanpak van het natuurbeleid. De overheid speelt hierbij een actieve rol
help
Witloofwortelteelt : geschiktheid van een perceel \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Vandendriessche, H. \ 1996
help
Incidentele versus structurele verontreiniging met meerdere stoffen op grote industriele locaties [Studentenverslag]
Heerd, R. van \ 1996
help
Bepaling landbouwkundige potentie van gebieden in Nederland aan de hand van bodem, grondwater en klimaat : in het kader van het project Strategische Expertise Ontwikkeling Plattelandsvernieuwing en Scenariomethodiek (SEOPS) [Studentenverslag]
Steeg, J.A. van de \ Diepen, C.A. van \ 1996
help
Bodemge[s]chiktheid en vrije verkeerswaarde van weidegronden in relatie tot de geologische ontstaanswijze, hydrologie en bodemvorming in de Gelderse Vallei [Studentenverslag]
Rosier, F.J. \ 1996
help
Invloed van grondwaterstandsdaling op bossen en natuurterreinen in Nederland [Boek]
Vries, F. de \ Hendriks, C.M.A. \ 1996
Relatie hydrologie natuur en bossen
help
De betekenis van bodem en klimaat voor het Nederlandse bos [Proefschrift]
Burg, J. van den \ 1996
help
Haalbaarheidsonderzoek "Zoute Weide" [Boek]
IWACO Adviesbureau voor Water en Milieu \ 1995
De mogelijkheden voor zoutwaterlandbouw onderzocht
help
Toekomstverkenningen natuur en ecologische kansrijkdom \ Waarheen met het landelijk gebied? : geselecteerde en geredigeerde bijdragen aan het symposium 'Waarheen met het landelijk gebied?', Wageningen, 15 september 1994 [Hoofdstuk uit boek]
Farjon, J.M.J. \ 1995
help
Analyse van de ligging en spreiding van archeologische vindplaatsen uit de Romeinse tijd in de provincie Oost-Vlaanderen met behulp van een GIS \ Bulletin de la Societe Belge d' Etudes Geographiques = Tijdschrift van de Belgische Vereniging voor Aardrijkskundige Studies [Artikel]
Arts, P. \ Dutoo, D. \ 1995
help
Van bodemtype naar bodemgeschiktheid \ Van bodemkaart tot informatiesysteem : verzamelen en gebruiken van informatie over de Nederlandse bodem [Hoofdstuk uit boek]
Diepen, C.A. van \ 1995
help
Landevaluatie en milieukwaliteit bij landinrichting : opstap voor een werkwijze voor landevaluatie met betrekking tot milieukwaliteit [Studentenverslag]
Bout, R.M. \ 1995
help
Effecten van management op de structuur van de bodem op de water - limiterende opbrengst \ Samenvatting van de voordrachten en posters bodem breed '95 : aktief bodembeheer : noodzaak voor beleid, uitdaging voor de wetenschap : nationaal symposium bodemonderzoek, 18 en 19 december 1995, De Blije Werelt, Lunteren [Hoofdstuk uit boek]
Droogers, P. \ Bouma, J. \ 1995
help
Bodembeschrijving en bodemgeschiktheidsbeoordeling [Boek] - 3e dr.
Huinink, J.T.M. \ 1995
help
De bodemeisen van en de bodemgeschiktheid in Nederland voor de hyacintenteelt [Boek]
Berenschot, M.C. \ 1995
help
Drempelwaarde bewerkbaarheid van de grond voor akkerbouw [Boek]
Soesbergen, G.A. van \ Voort, W.J.M. van der \ Groot, W.J.M. de \ 1995
help
De bodemgesteldheid van het landinrichtingsgebied Inkel : resultaten van het bodemgeografisch onderzoek en de geschiktheidsbeoordeling voor fruitteelt [Boek]
Dekkers, J.M.J. \ Brouwer, F. \ 1995
help
De bodemgesteldheid van het herinrichtingsgebied Bergen - Schoorl : resultaten van een bodemgeografisch onderzoek en de geschiktheidsbeoordeling voor de bloembollenteelt en weidebouw [Boek]
Mulder, J.R. \ Steenbergen, T.C. van \ Werff, M.M. van der \ 1995
help
Kwantitatieve landevaluatie voor het Dal van Comayagua en San Jeronimo in Honduras [Studentenverslag]
Berg, M. van den \ 1994
help
De bodemgeschiktheid voor groentegewassen [Boek]
Vandamme, J. \ Deckers, J. \ Feyen, J. \ 1994
help
Fysisch milieu en ontwikkeling in het SNV interventie gebied Lomie (Regio Oost - Zuid Kameroen) [Boek]
Veen, A.W.L. \ Ngoufo, R. \ 1994
help
Bodemgeschiktheid van de wegbermen in het buitengebied Wageningen - Noordwest voor boombeplantingen [Boek]
Peeters, J.P. \ 1994
help
Kwantificering van de bodemgeschiktheid van de gronden in het Waterschap Regge en Dinkel [Boek]
Holst, A.F. van \ Groot Obbink, D.J. \ 1994
help
Staalkaarten voor een ecologische landevaluatie \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Kemmers, R.H. \ 1993
help
De potentiele bosoppervlakte en houtproduktie in de Europese Gemeenschap \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
Hendriks, C.M.A. \ 1993
help
ALBOS : een landelijk informatiesysteem met ontwikkelingsmogelijkheden voor bos en natuur \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Vries, F. de \ Al, E.J. \ 1993
help
Afzettingen in Gelderland van een verwilderd, Laat-Weichselien Rijnsysteem : bodemvorming, eigenschappen en landgebruiksmogelijkheden \ Grondboor en hamer [Artikel]
Miedema, R. \ 1993
help
Archeologie van landevaluatie in de Agro Pontino (Lazio, Italie) [Proefschrift]
Kamermans, H. \ 1993
help
Het begrippenkader voor een expert-systeem voor de taxatie van land in het kader van de pachtwet : de externe produktie-omstandigheden [Studentenverslag]
Velden, A. van der \ 1992
help
Multispectrale en multitemporele luchtfotografie als hulpmiddel bij de landevaluatie van gebieden in de Limagne Slenk [Boek]
Mulders, M.A. \ 1992
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.