Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 105

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="grondwater"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Plannen voor fonds voor vergoeding van grondwaterschade : verantwoordelijkheid voor grondwaterbeheer blijft nog enkele jaren onduidelijk \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2001
Verslag van het symposium 'Grondwateroverlast in de stad: eindelijk opgelost?' (25 januari 2001). Oorzaken, schade, schadevergoeding, herstelmaatregelen (bouwkundig of hydrologisch), verantwoordelijkheden en wetgeving m.b.t. grondwateroverlast en gro ...
help
Naar een structurele aanpak van grondwateroverlast in het stedelijk gebied \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Putter, P. de \ Röling, I. \ 2001
Op grond van een bestuurlijk-juridische en technische analyse worden aanbevelingen gedaan voor het oplossen van een al jaren stagnerend probleem: grondwateroverlast in het stedelijk gebied als gevolg van een (te) geringe ontwateringsdiepte in combina ...
help
Evaluatie meerjarenplan gewasbescherming : achtergronddocument : eindevaluatie van de taakstellingen over de periode 1990-2000 [Boek]
Ekkes, J.J. \ 2001
Het Coördinerend Uitvoeringsorgaan (CUO) heeft aan het Expertisecentrum LNV gevraagd om de evaluatie van de taakstellingen van het Meerjarenplan Gewasbescherming (MJPG) uit te voeren. De eindevaluatie is gebaseerd op bijdragen van verschillende organ ...
help
Stand van zaken rond ontzouting en grondwaterzuivering : seminar IHE en Kiwa Water Research \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vrouwenvelder, H. \ IJpelaar, G. \ 2001
Verslag van de workshop 'Membraantechnologie/ontzouting en grondwaterzuivering' (IHE en Kiwa) over o.a. zeewaterontzouting, uitputting van zoetwaterbronnen, vervuiling van membranen, eenvoudige methoden voor verwijdering van borium, arsenicum en fluo ...
help
TCB brengt afwijkend advies uit over stroomgebiedenbeheer : 15 geohydrologische beheerseenheden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2001
De verdeling van de vier stroomgebieden in Nederland (Rijn, Maas, Schelde en Eems) in 15 deelstroomgebieden op basis van geohydrologisch samenhangende grondwaterlichamen, zoals voorgesteld door de Technische Commissie Bodembescherming in het advies ' ...
help
Grondwatermodel voor het stedelijk gebied rond Haarlem \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Beer, J. de \ 2001
De gemeente Haarlem heeft een grondwatermodel op laten stellen waardoor een gedetailleerd inzicht is verkregen in de geohydrologische situatie op buurt- en wijkniveau. Een beschrijving van de modelbouw en modelcalibratie, het voorafgaande onderzoek ( ...
help
Bloembollenteelt: hoge eisen aan het waterbeheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wit, A. de \ Dam, A.M. van \ Kruiningen, F. van \ 2001
In de bollenstreek rond De Zilk (Duin- en Bollenstreek; tussen Bennebroek en Noordwijk) is de laatste twee jaar de drooglegging en ontwatering van bollenpercelen onderzocht door intensieve meting van oppervlaktewaterstanden (peilbeheer), grondwaterst ...
help
Peilbesluit Alm en Biesbosch: flexibel beheer op basis van grondwaterstanden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Oijen, M. van \ Roovers, G. \ Klein, J. \ 2001
Bij het opstellen van een nieuw peilbesluit voor het beheersgebied van Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch is invulling gegeven aan de begrippen 'grondwater als leidraad voor oppervlaktewater' en 'flexibel peilbeheer voor zowel landbouw als natuur'. D ...
help
Wells and welfare in the Ganga Basin: public policy and private initiative in eastern Utter Pradesh, India [Boek]
Shah, T. \ 2001
help
Calcium : indicator voor de herkomst van grondwater? \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Schot, P.P. \ Vliet, R.E. van der \ Wassen, M.J. \ 2001
Zeggenvegetaties en blauwgraslanden behoren tot de meest bedreigde vegetaties van Nederland. Ze kunnen onder andere worden beschermd dankzij de aanvoer van kalkrijk kwelwater uit hooggelegen infiltratiegebieden zoals stuwwallen. Omdat dat echter een ...
help
De verzwaveling van grondwater in zandgronden \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Beek, C.G.E.M. van \ Jalink, M.H. \ Meuleman, A.F.M. \ 2001
Onderzoek naar de omstandigheden, waaronder ijzersulfiden (pyriet) in de bodem voorkomen, en de oxidatieprocessen, die tot hoge concentraties van sulfaat kunnen leiden
help
Herstel watersysteem Tungelroyse Beek. 4. Modellering van het watersysteem, hoogwater in perspectief \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Luijendijk, J. \ Hoogendoorn, J. \ Peerboom, J. \ 2001
Om de werking van het watersysteem Tungelroyse Beek beter te begrijpen en de effecten van herstelmaatregelen te voorspellen, is een computermodel gebouwd waarmee het gedrag van het watersysteem kan worden gesimuleerd.Met dit computermodel zijn maatre ...
help
Waar graaft de korenwolf? \ De levende natuur [Artikel]
Roodbergen, M. \ Apeldoorn, R.C. van \ Schaminee, J.H.J. \ Haveman, R. \ 2001
Resultaten van onderzoek naar de habitat-voorkeur van de hamster (Cricetus cricetus), met name bodemtype (textuur; grondwatertrap) en de samenstelling van de onkruidvegetatie op graanakkers. Om leefgebieden voor de korenwolf te behouden zijn specifie ...
help
Verdrogingsbestrijding door waterbedrijven redelijk succesvol \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Eijsink, R. \ Jansen, A. \ Meeuwissen, B. \ 2001
Grondwaterwinning door waterbedrijven is mede oorzaak van de verdroging in natuurgebieden. In opdracht van VEWIN evalueerde Kiwa de inspanningen en resultaten van waterbedrijven in de verdrogingsbestrijding: arealen met invloed van grondwaterwinning; ...
help
Methodiek voor het vaststellen van het gewenste grond- en oppervlaktewaterregime \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wolfswinkel, R. van \ Sloots, K. \ Tiebosch, T. \ 2001
Resultaten van een pilotstudie van de Provincie Flevoland, het Waterschap Zuiderzeeland en IWACO met als doel een instrument te ontwikkelen voor de vaststelling van het Gewenst Grond- en Oppervlaktewaterregime (GGOR). Optimale grondwaterregimes, knel ...
help
Duurzame drinkwatervoorziening vormt basis voor grondstofbescherming : visie van WMO en Waterbedrijf Gelderland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Baalen, S. van \ Werf, H. van der \ Athmer, W. \ Salverda, P. \ 2001
In de toekomstvisie op de drinkwatervoorziening van Waterleidingmaatschappij Overijssel en Waterbedrijf Gelderland wordt het duurzaamheidsbeginsel als uitgangspunt genomen. Aspecten die daarbij een rol spelen zijn klanttevredenheid, effecten winning ...
help
Duurzame drinkwatervoorziening: grond- of oppervlaktewater? [thema duurzaam waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2001
Kritiek op een afweging van bronnen voor de drinkwatervoorziening (grondwater, oeverinfiltraat, oppervlaktewater), waarbij grondwater als meest duurzame bron naar voren komt. Regionaal mag dat zo zijn, landelijk gezien is ook uit oppervlaktewater op ...
help
Grondwaterplan Hengelo: van overlast naar actief beheer [thema duurzaam waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Oosterhoff, C. \ Bell, J. \ Velde, R. van der \ 2001
Beschrijving van de problemen in de stedelijke waterhuishouding van Hengelo (Overijssel): door vermindering van industriële en drinkwaterwinningen treedt ernstige grondwateroverlast op, en de rwzi wordt te zwaar belast met dun water. Met een grondwat ...
help
Duurzaamheid, alleen de definitie vraagt al om consensus \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Monincx, S. \ Worm, B. \ 2001
Een drinkwaterwinning uit grondwater kan 'duurzaam' zijn in de ogen van een waterleidingmaatschappij, maar hoeft dat dan nog niet te zijn voor het watersysteem als geheel (streven naar een 'duurzaam en veerkrachtig watersysteem', o.a. om verdroging e ...
help
Milieukwaliteit landelijk gebied, handvatten en kansen voor reconstructie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Schipper, F. \ Straten, B. van \ Harmsel, A. ter \ Luggenhorst, J. te \ 2001
De milieukwaliteit van het landelijk gebied in Overijssel. Verzuring, vermesting, verdroging en stankhinder zijn de belangrijkste milieuthema's die geanalyseerd en in kaart gebracht zijn. Een samenvatting van de resultaten voor: stikstofdepositie kwe ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.