Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 189

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="hydrologie"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Beheer en inrichting van mergelgroeves en rotsen [Boek]
Nijssen, Martijn \ Scherpenisse, Miriam \ Verbeek, Peter \ Crombaghs, Ben \ Possen, Boy \ Rijsselt, Erik van \ Mars, Hans de \ 2016
De Limburgse mergelgroeves en rotsen herbergen een grote diversiteit aan planten- en diersoorten. Veel van deze soorten zijn in Nederland zeldzaam en beperkt tot Zuid-Limburg en een aantal habitattypen en diersoorten staat op de Europese habitatricht ...
help
Ecohydrologische quickscan Fayersheide [Boek]
Bell, J.S. \ Hullenaar, J.W. van ’t \ 2013
Fayersheide betreft een klein (circa 8 ha), langgerekt natuurgebied van Staatsbosbeheer ten oosten van Vriezenveen. In het natuurgebied is een grondwaterafhankelijke vegetatie aanwezig. Ten zuidwesten van het natuurgebied, ter plaatse van de Oosterwe ...
help
Hydro-ecologische systeemanalyse van het Natura 2000-gebied Lonnekermeer [Boek]
Jansen, A.J.M. \ Bouwman, J.H. \ Horsthuis, M.A.P. \ 2012
Het Natura 2000-gebied Lonnekermeer ligt ten oosten van Hengelo en ten westen van de voormalige vliegbasis Twente in de gemeente Dinkelland (noordelijke deel) en de gemeente Enschede (zuidelijke deel). Het 103 ha grote Natura 2000-gebied bestaat uit ...
help
Waterhuishouding en herstelbaarheid van hoogveenvennen : verslag veldwerkplaats nat zandlandschap Pikmeeuwenwater, 16 juni 2010 [Brochure]
Roosmalen, M. van \ Streefkerk, J. \ Lamers, L. \ 2010
Verslag van de veldwerkplaats "Nat zandlandschap" op 16 juni 2010 over de waterhuishouding en de herstelbaarheid van hoogveenvennen. De locatie was het Pikmeeuwenwater op de Looijerheide in de Hamert (Limburg). Het is een van de weinige hoogvenen die ...
help
Kwaliteitsimpuls voor het Oostvoornse Meer \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Kleinveld, E. \ Kate, M. ten \ 2008
Het Oostvoornse Meer staat aan de vooravond van een grote verandering die zowel de natuur als de menselijke recreant ten goede zal komen. Door gecontroleerde verzilting van het water, herstructurering van de oevers en verhoging van de waterspiegel za ...
help
Praktijkervaringen met waterberging en natuur in een beekdal : achtergrondrapport : Beerze [Boek]
Stuijfzand, S. \ Ek, R. van \ Klein, J. \ Sival, F. \ Manen, H. van \ Eigenhuijsen, E. \ Hommel, P. \ Riksen, M. \ Verbeek, L. \ Beumer, V. \ Pelsma, T. \ Daling, J. \ Bruijn, L. de \ 2008
Hoofddoel van het pilotprogramma is waterbeheerders, terreinbeherende instanties en provincies te ondersteunen in hun activiteiten een koppeling tot stand te brengen tussen waterberging en - buffering en natuurbehoud en -ontwikkeling. Eén van de gese ...
help
Herstel hydrologisch systeem bovenlopen Brabantse beken \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Poelman, A. \ Willems, F. \ Bakel, P.J.T. van \ Spier, J. \ 2008
Waterschap De Dommel wil voor het stroomgebied van de Aa of Goorloop en het Dalemstroompje een samenhangende inrichtingsvisie opstellen. De visie moet beeldend en in heldere taal weergeven hoe het waterschap haar doelstellingen in dit beekdal wil rea ...
help
Voortgangsrapportages verdrogingsbestrijding 1989 – 1998 – 2003 – 2007 : inleiding en samenvatting [Boek]
[ca. 2008]
De Voortgangsrapportages beschrijven de antiverdrogings-maatregelen, die de waterschappen en terreinbeheerders tussen 1989 en 2003 hebben uitgevoerd in de prioritaire en kansrijke gebieden. Daarnaast beschrijven zij kort de nog te nemen maatregelen i ...
help
Praktijkervaringen met waterberging in natuur(ontwikkelings)gebieden : hoofdrapport pilotprogramma waterberging en natuur [Boek]
Stuijfzand, S. \ Ek, R. van \ Belien, E. \ Beumer, V. \ Croese, T. \ Daling, J. \ Diggelen, R. van \ Eigenhuijsen, E. \ Goeij, S. de \ Grotenboer, A. \ Hommel, P. \ Jong, H. de \ Kist, A. \ Klein, J. \ Kruit, L. \ Kuijper, M. \ Manen, H. van \ Medenblik, J. \ Mouissie, M. \ Olsthoorn, A. \ Ouden, J. den \ Pelsma, T. \ Pol, J. van den \ Riksen, M. \ Rooij, S. van \ Sass-Klaassen, U. \ Sival, F. \ Vegter, U. \ Verbeek, L. \ Voorde, L. ten \ Waal, R. de \ Wessels, Y. \ Zierfuss, S. \ 2007
In 2002 is het “Pilotprogramma Waterberging-Natuur”gestart. Het hoofddoel van het pilotprogramma was waterbeheerders, terreinbeherende instanties en provincies te ondersteunen in het koppelen van de functies waterberging en natuur. Daarbij is het pil ...
help
The biology of peatlands [Boek]
Rydin, H. \ Jeglum, J.K. \ Hooijer, A. \ 2006
help
Bufferzone De Zilk [Boek]
Janssen, M. \ Spiegeler, P. \ 2005
Eén van de afspraken in het Pact van Teylingen is de realisatie van een hydrologische bufferzone langs de rand van de Amsterdamse Waterleidingduinen (AW-duinen), ter versterking van natuur en landschap in de bollenstreek. Deze bufferzone komt voort u ...
help
Laagvenen, teloorgang of eeuwige bloei? : 100 jaar Natuurmonumenten \ De levende natuur [Artikel]
Piek, H. \ Boosten, A. \ 2005
Van alle landschappen in Nederland zijn laagvenen wel het meest beïnvloed door menselijk handelen. Als gevolg van dit handelen is een rijke diversiteit ontstaan in flora en fauna. Dit artikel laat zien hoe Natuurmonumenten de afgelopen 100 jaar in ha ...
help
Waterstreefbeeld van veen tot zee : een werkdocument voor samenwerkingsprojecten op het raakvlak van water en natuur [Boek]
Vegter, J. \ 2005
Om het stroomgebied tussen het Fochteloërveen en de Waddenzee te ontwikkelen tot een compleet hydrologisch systeem is het gewenst dat hoogveen, beekdalen, plassen en laagveenmoerassen, maren en diepen in het zeekleigebied, Lauwersmeer en Waddenzee me ...
help
Patching up the landscape : optimising procedures for selecting suitable sites and measures for ecological restoration [Proefschrift]
Pieterse, N.M. \ 2004
This thesis aims to contribute to formalisation of knowledge on performing an integrated landscape analysis. This does not impy that a full integrated analysis is perfomed, but that a subset of problems and potentially successful methods is explored. ...
help
Metamorfose van het Zwanenwater \ Natuurbehoud : uitgave van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland [Artikel]
Bosscher, F. \ 2004
In 1972 kocht Natuurmonumenten het Zwanewater in de kop van Noord-Holland. Wat toen een verwaarloosd gebied was gekenmerkt door vervuiling en rustverstoring is door diverse natuurtechnische maatregelen (vooral hydrologisch) nu uitgegroeid tot een nat ...
help
Evaluatie van Basen- en voedingstoestand 10 jaar na bevloeiing in enkele OBN-referentieprojecten van natte schraallanden [Boek]
Kemmers, R.H. \ Delft, S.P.J. van \ Sival, F.P. \ Jansen, P.C. \ 2004
Effectgerichte maatregelen ter bestrijding van verzuring en verdroging van schraalgraslanden blijken met altijd even effectief te zijn. Een van de oorzaken is dat vooral hydrologische maatregelen vaak moeilijk zijn te realiseren. Deze maatregelen beo ...
help
Evaluatie van Basen- en voedingstoestand na 10 jaar herstelmaatregelen in enkele OBN-referentieprojecten van natte schraallanden [Boek]
Kemmers, R.H. \ Delft, S.P.J. van \ 2004
In de periode 1990-1992 zijn in het kader van het huidige Overlevingsplan Bos en Natuur (OBN) in geselecteerde referentiegebieden voor natte schraalgraslanden effectgerichte maatregelen uitgevoerd om de vermestings- en verzuringstoestand terug te dri ...
help
Effectgerichte maatregelen tegen verzuring, verdroging en vermesting (EGM) op landschapsschaal: aanbevelingen voor terreinbeheer en beleid [Boek]
Hendriks, R.J.J. \ 2004
In de Onderzoeksvisie voor Overlevingsplan Bos en Natuur (OBN) voor de periode 1999-2004 is een apart hoofdstuk besteed aan de landschapsschaal. Voor een aantal van de daarin geformuleerde aandachtsgebieden (integraal herstelbeheer van samengestelde ...
help
Effectgerichte maatregelen tegen verdroging, verzuring en stikstofdepositie in natte duinvalleien in het Waddendistrict (Texel en Terschelling) [Boek]
Grootjans, A.P. \ Adema, E.B. \ Everts, F.H. \ 2004
Dit voorliggende obn rapport geeft de resultaten van onderzoek dat in de periode 1991-2002 heeft plaats gevonden naar het herstel van duinvalleien in een aantal belangrijke reservaten in Nederland: de Moksloot op Texel en de Koegelwieck opTerschellin ...
help
Effectgerichte maatregelen tegen verdroging, verzuring en stikstofdepositie op trilvenen (Noord-Hollland, Utrecht en Noordwest- Overijsssel) [Boek]
Barendregt, A. \ Beltman, B. \ Schouwenberg, E. \ Wirdum, G. van \ 2004
De centrale probleemstelling van het obn onderzoek is of het mogelijk is met lokale maatregelen de natuur, zich manifesterend in soortensamenstelling, soortenrijkdom en bedekking van plantengemeenschappen te herstellen in laagvenen?
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.