Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 5736

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="luchtverontreiniging"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Methodology report on the calculation of emissions to air from the sectors Energy, Industry and Waste (Update 2016), as used by the Dutch Pollutant Release and Transfer Register [Boek]
Peek, C. J.. \ Montfoort, J. A.. \ Dröge, R. \ Guis, B. \ Baas, C. \ Huet, B. van \ Hunnik, O. R. van \ Berghe, A. C. W. M. van den \ 2017
Het RIVM beschrijft in deze technische rapportage de geactualiseerde methoden waarmee de Nederlandse Emissieregistratie de uitstoot van verontreinigende stoffen naar de lucht berekent vanuit de sectoren Industrie, Energieopwekking en Afvalverwerking.
help
Green Deal Het Nieuwe Draaien : naar 10% CO2-reductie en 15% NOx-reductie in 2020 door mobiele werktuigen : looptijd 2016 - 2020 [Boek]
[2016]
Doel van deze Green Deal is de vermindering van de gemiddelde uitstoot van CO2 (naar reductie met 10% gedurende de looptijd van deze Green Deal), NOx (naar een reductie van 15%) en fijnstof door mobiele werktuigen in de bouw en landbouw.
help
Urban parks and air pollution reduction : does location matter? : an example of spatial modelling for parkallocation analysis [Studentenverslag]
Tasyara, Fisqa \ 2016
Air pollution has been a recurring nightmare for urban citizen and government because of the health hazard it has. Urban parks are considered to have a high potential to reduce air pollution because of their proximity to people (by which they can ben ...
help
Referentieraming van emissies naar lucht uit de landbouw tot 2030 : achtergronddocument bij de Nationale Energieverkenning 2015, met emissies van ammoniak, methaan, lachgas, stikstofoxide en fijnstof uit de landbouw tot 2030 [Boek]
Velthof, G.L. \ Bruggen, C. van \ Groenestein, C.M. \ Huijsmans, J.F.M. \ Luesink, H.H. \ Sluis, S.M. van der \ Kolk, J.W.H. van der \ Oude Voshaar, S.V. \ Vonk, J. \ Schijndel, M.W. van \ 2016
help
Luchtverontreinigende stoffen in de Nationale Energieverkenning 2015 : achtergronden van de NEV-raming luchtverontreinigende stoffen [Boek]
Smeets, Winand \ Broeke, Harm ten \ Drissen, Eric \ Geilenkirchen, Gerben \ Hammingh, Pieter \ Nijdam, Durk \ Schijndel, Marian \ Sluis, Sietske van der \ Smekens, Koen \ Plomp, Arjen \ Kraan, Carolien \ Peek, Kees \ 2016
De uitstoot van de luchtverontreinigende stoffen stikstofoxiden (NOx) en fijn stof (PM2.5) daalt relatief fors tot 2020 door de introductie van schonere voer- en vaartuigen. Ook ná dat jaar is nog sprake van een daling, maar het tempo neemt verder af ...
help
Gevelbegroening [Brochure]
[2016]
De bedoeling van deze brochure is een toelichting te geven bij gevelgroen. Er wordt gepoogd om antwoorden te bieden op een aantal vragen over deze vorm van groenvoorziening. Inhoudelijk zal de nadruk liggen op het gebruik van klimplanten, waarnaast e ...
help
Finale oplossing voor stank uit de riolering \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Klaassen, C. \ Brugman, M. \ Welleweerd, D. \ 2015
Riooloverlast, je zult er maar mee te maken hebben. Incidenteel is het nog te overkomen, maar zodra de geur zich continu opdringt, wordt het een ander verhaal. Zeker als het een rioleringslucht betreft, daar word je niet vrolijk van. Uit onderzoek va ...
help
Veel onzekerheden rond PAS : het ongewisse karakter van de Programmatische Aanpak Stikstof \ Chemie magazine : maandblad van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie [Artikel]
Engelenburg, H. \ 2015
Bedrijven die stikstof uitstoten, met name in de buurt van stikstofgevoelige natuurgebieden, krijgen bij stikstofemissies te maken met de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). De ministeries van EZ en IenM hebben nieuwe regels medio januari 2015 aan ...
help
Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) : voorlopig toetsingsadvies over het milieueffectrapport [Boek]
Commissie voor de Milieueffectrapportage \ 2015
Voor de besluitvorming over het PAS is een planmilieueffectrapport (MER) opgesteld om de milieugevolgen voorafgaand aan de besluitvorming in kaart te brengen.
help
Programmatische aanpak stikstof: ruimte voor veehouderijen en geld voor natuur \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Duinhoven, G. van \ 2015
Vanaf 2015 is het ook voor veehouders die vlak bij een Natura 2000-gebied liggen weer mogelijk om uit te breiden. Lange tijd kon dat niet vanwege de ammoniakuitstoot die negatief uitpakt voor de natuur. De Raad van State vernietigde elke vergunning v ...
help
Vuilverbranding heeft geen effect op planten in omgeving \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
Kleis, R. \ 2015
Moderne verbrandingsinstallaties als die bij Alkmaar, Wijster en Harlingen moeten aan strenge emissienormen voldoen. In principe mogen er dus geen schadelijke stoffen als cadmium, kwik en PAK’s, of organische stoffen als het kankerverwekkende dioxine ...
help
Programmatische Aanpak Stikstof : verkenning effectiviteit en efficiëntie van maatregelen \ De levende natuur [Artikel]
Hoek, D.C.J. van der \ Folkert, R.J.M. \ Arnouts, R.C.M. \ 2015
Natuurherstel èn economische ontwikkeling gelijktijdig mogelijk maken: dat is het doel van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) die aan de Eerste en Tweede Kamer is voorgelegd en tot 21 februari 2015 ter inzage lag. In de nog vast te stellen PAS ...
help
Monitoring en PAS : de les van het verleden [platform] \ De levende natuur [Artikel]
Haveman, R. \ 2015
Nadenkend over monitoring ten behoeve van natuurbeleid komt Haveman (adviseur ecologie bij vastgoedbeheer) met drie adviezen. Stop uniformeringsdrang; verschillende typen monitoring niet met elkaar verwarren; bij PAS ligt verantwoordelijkheid waar di ...
help
Modernisering milieubeleid in de praktijk : thema Gezondheid \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
2015
Gezondheid staat weer centraal in het beleid van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Doel is te komen tot een leefomgeving met een niet meer dan een verwaarloosbaar klein gzondheidseffect. In dit katern de volgende artikelen: Gezondheid toet ...
help
Modelling and mapping the impacts of atmospheric deposition of nitrogen and sulphur : CCE status report 2015 [Boek]
Slootweg, J. \ Posch, M. \ Hettelingh, J.-P. \ 2015
This report consists of three parts. The two chapters in Part 1 contain contributions to the update of the European critical loads database in 2015 based on the Call for Data issued in 2014 and the data submissions by 13 Parties to the LRTAP Conventi ...
help
Emissies naar lucht uit de landbouw, 1990-2013 : berekeningen van ammoniak, stikstofoxide, lachgas,methaan en fijn stof met het model NEMA [Boek]
Bruggen, C. van \ Bannink, A. \ Groenestein, C.M. \ Huijsmans, J.F.M. \ Luesink, H.H. \ Sluis, S.M. van der \ Velthof, G.L. \ Vonk, J. \ 2015
help
Programma aanpak stikstof 2015-2021 - Deel I: Plan-MER : een integraal milieukundig onderzoek naar de milieueffecten van de Programma Aanpak Stikstof (PAS) [Boek]
Doekes, E. \ Nijboer, M. \ Bekker, L. \ 2015
Hoewel de stikstofdepositie in Nederland sinds 1980 met bijna een derde is gedaald en de verzurende depositie met ongeveer de helft, heeft Nederland nog steeds te kampen met een onnatuurlijk hoge stikstofdepositie. Overbelasting door stikstof op Natu ...
help
Programma aanpak stikstof 2015-2021 - Deel II: Passende beoordeling over het programma aanpak stikstof 2015-2021 [Boek]
Doekes, E. \ Nijboer, M. \ Bekker, L. \ 2015
Hoewel de stikstofdepositie in Nederland sinds 1980 met bijna een derde is gedaald en de verzurende depositie met ongeveer de helft, heeft Nederland nog steeds te kampen met een onnatuurlijk hoge stikstofdepositie. Overbelasting door stikstof op Natu ...
help
Monitoring herstel verzuring en klimaatverandering vennen 1978-2014 : temperatuur, hydrologie, chemie, kiezelwieren = [Monitoring recovery of acidification and effects of climate change in shallow soft water lakes in The Netherlands: Temperature, hydrology, chemistry, diatoms] [Boek]
Dam, H. van \ Mertens, A. \ 2015
Van 1978 tot en met 2014 zijn in elf vennen regelmatig waarnemingen van chemie van het oppervlaktewater en diatomeeën (kiezelwieren) verricht, om de effecten van verminderde verzurende depositie te kunnen volgen. De gegevens zijn verwerkt, samen met ...
help
Hitte-overlast en luchtverontreiniging versterken elkaar \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
Klok, E.J. \ Willers, S.M. \ Keuken, M.P. \ Elshout, S. van den \ 2015
Periodes met hitte gekoppeld aan stedelijke luchtverontreiniging hebben gevolgen voor de gezondheid en het welzijn van de inwoners in de stad. Ze leiden tot hittestress en in het extreme geval tot vroegtijdige sterfte. Onderzoek uit 2011 liet zien da ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.