Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 309

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="regionaal bestuur"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021 : sámen naar een duurzaam gezonde en veilige leefomgeving in Brabant [Boek]
Provincie Noord-Brabant \ 2016
In het nieuwe Provinciale Milieu- en Waterplan leest u hoe de provincie Noord-Brabant de komende jaren gaat werken aan een veilig en gezond milieu. Hiermee maken wij een slag naar een integrale benadering van de fysieke leefomgeving. In de provincial ...
help
Ruimte voor de regio in Europees beleid [Boek]
Gudde, C. \ 2015
In dit advies onderzoekt de Rli de spanning tussen Europees beleid en regelgeving en de uitvoering van het beleid voor de leefomgeving in de regio. De volgende vragen zijn leidend: Welke spanningen op het terrein van beleid- en regelgeving voor de fy ...
help
Natuur in de provincie : één jaar Natuurpact in uitvoering [Boek]
2015
Natuurbeleid en natuurontwikkeling richten zich niet alleen op duurzame instandhouding van internationale natuurwaarden (biodiversiteit), maar moeten ook deel uitmaken van de belevingswereld van mensen. En bijdragen aan geluk, gezondheid en economisc ...
help
Vital coalitions, vital regions : partnerships for sustainable regional development [Boek]
Horlings, I. \ 2010
Many rural regions in Europe are undergoing a dynamic transition, driven by forces of urbanisation and agricultural development, new patterns of production and consumption, and new societal demands. However, while the historical rural-urban divide is ...
help
Noordelijke Friese Wouden: leerervaringen [Boek]
Ploeg, J van der \ Strijker, D. \ Hoofwijk, H. \ [ca. 2010]
De vereniging Noordelijke Friese Wouden is een belangrijke intermediair tussen diverse overheden en NGO’s enerzijds, het gebied en haar bevolking anderzijds. De gebiedscoöperatie speelt een belangrijke rol in het beheer van natuur en landschap door a ...
help
Besparingsmogelijkheden in het waterbeheer [Boek]
Allers, M.A. \ Hoeben, C. \ 2010
Op 23 april 2010 hebben de provincies aangekondigd dat er door het overdragen van de taken van de waterschappen aan andere overheden grote besparingen kunnen worden gerealiseerd. COELO, het Centrum voor Onderzoek naar de Economie van de Lagere Overhe ...
help
Sociaal-economische vitaliteit en leefbaarheid en het ILG : de rol van LNV bij het versterken van sociaal-economische vitaliteit en leefbaarheid van het landelijk gebied [Boek]
Fontein, R.J. \ 2009
Het ministerie van LNV vraagt zich af of het beleidsthema sociaal-economsiche vitaliteit en leefbaarheid structureel moet worden toegevoegd aan de ILG bestuursovereenkomsten. Het idee bestaat namelijk dat het rijk, provincies moet ondersteunen in de ...
help
Hoe beheer je een zwembad (in rijkswater)? : Rijkswaterstaat en de nieuwe Europese Zwemwaterrichtlijn [Boek]
Rijkswaterstaat \ [ca. 2009]
Sinds 2006 heeft de Nederlandse overheid rekening te houden met een nieuwe Europese zwemwaterrichtlijn. In deze publicatie leest u wat de richtlijn betekent voor Rijkswaterstaat als zwemwaterbeheerder én publieksgericht netwerkmanager
help
Nulmeting emissie broeikasgassen Gelderse land- en tuinbouw [Boek]
Lesschen, J.P. \ Kuikman, P.J. \ Wyngaert, I. van den \ 2009
Het doel van deze nulmeting is het kwantificeren en het ruimterlijk in beeld brengen van de broeikasgasemissie uit de Gelderse land- en tuinbouw en het landgebruik bos voor de jaren 1990 (referentiejaar voor Kyoto) en 2005. De informatie is uitgespli ...
help
Besturen over grenzen : opgave voor alle bestuurslagen [Boek]
Raad voor het openbaar bestuur \ 2008
Burgers, bedrijven en overheden hebben in de grensgebieden met bijzondere knelpunten en kansen te maken. Juist daar loopt men aan tegen de verschillen in nationale wet- en regelgeving. Dat vraagt om blijvende aandacht van het Rijk voor de grensgebied ...
help
Ruimte, regie en rekenschap [Boek]
Lodders-Elfferich, P.C. \ 2008
De commissie heeft de mogelijkheden verkend voor een bestuursakkoord tussen rijk en provincies voor de periode 2009 – 2011 over (verdere) decentralisatie van een aantal onderwerpen enerzijds en een financiële bijdrage van de provincies van € 600 mln. ...
help
Heerlijkheden in Nederland : welke namen van heerlijkheden worden nog gevoerd sinds 1848? [Boek]
Houte de Lange, C.E.G. ten \ Burg, V.A.M. van den \ 2008
help
Tien aanbevelingen voor succesvolle inzameling van hout- en snoeiafval : duurzame energie in Nederland voor gemeenten [Boek]
[2007]
Veel lokale overheden oriënteren zich op de mogelijkheden om lokaal hout- en snoeiafval in te zetten voor de winning van bio-energie. Sommige gemeenten zijn al gestart met een onderzoek naar de haalbaarheid van de inzameling van hout- en snoeiafval. ...
help
Gebiedsontwikkeling voor de domeinen ruimte en wonen : een kennisagenda [Boek]
Vliet, M. van \ 2007
Drie verbindende thema’s komen aan bod: Kracht door Krimp, Stad en Land en Betere Buurt. De veranderende omstandigheden in de ruimtelijke ordening vragen om een herdefiniëring van ieders rollen en verantwoordelijkheden. Gebiedsontwikkeling, ontwikkel ...
help
De grenzeloze regio : praktijkboek regionale strategieën [Boek]
Brouwer, J. \ Schram, A. \ 2007
Dit boek gaat over de regio als het meest logische schaalniveau om essentiële ruimtelijk-economische kwesties op te lossen. Een nieuwe oriëntatie op infrastructuur komt aan de orde, evenals de wijze waarop regio- en netwerkvorming leiden tot een hern ...
help
Grondwaterplan Zuid-Holland 2007-2013 [Boek]
Provincie Zuid-Holland \ 2007
Het Grondwaterplan vindt haar basis in het Grondwaterbeheersplan Zuid-Holland 2001–2005 en in het Beleidsplan Groen, Water en Milieu 2006–2010 en speelt daarnaast in op actuele ontwikkelingen, zoals klimaatverandering, het toenemende boven- en onderg ...
help
Lokale actiegroepen en plaatselijke groepen zetten de LEADER-werkwijze op de kaart! : een participatieve verkenning van de toekomst van LEADER in plattelandsbeleid [Boek]
Berg, J. van den \ Vogelzang, T. \ Wijk, E. van \ 2006
Uit een participatieve verkenning van het LEI blijkt dat de werkwijze van het LEADERprogramma veel kan toevoegen aan andere typen van plattelandsbeleid. Het gebiedsgebonden karakter van deze werkwijze, de aanpak van onderop, en vooral de ruimte die g ...
help
Beleidsplan groen, water en milieu 2006-2010 [Boek]
Provincie Zuid-Holland \ 2006
Ruimtelijke en economische ontwikkelingen kunnen botsen met een gezonde leefomgeving. Luchtverontreiniging, geluidhinder en slechte waterkwaliteit zijn de bedreigingen. De infrastructuur heeft positieve economische effecten, maar kan negatieve invloe ...
help
Het concept provinciaal Meerjarenprogramma Plattelandsontwikkeling 2007-2013 : een kansrijk perspectief [Boek]
Provincie Limburg \ 2006
In zeven jaar 600 miljoen euro investeren in het Limburgse platteland is een enorme uitdaging. Het Provinciaal Meerjarenprogramma (pMJP) geeft aan, welke plannen Limburg voor haar landelijk gebied heeft. Dit in het kader van de nieuwe Wet Inrichting ...
help
Stedelijk waterbeheer Gelderland : stand van zaken per 1 januari 2006 : inventarisatierapport [Boek]
2006
In het Waterhuishoudingsplan (WHP) van de provincie Gelderland is het beleid voor de inrichting en beheer van de waterhuishouding in Gelderland verwoord. Naast het algemene beleid voor de gehele provincie is voor een aantal functies, afhankelijk van ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.