Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 100 / 487

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="stilstaand water"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Rekening houden met muggenoverlast bij inrichting en beheer van natuur [Boek]
Leeuw, C. de \ [2016]
In deze veldwerkplaats is gekeken naar de ecologische randvoorwaarden voor het voorkomen van muggen en knutten, naar inrichtingsmaatregelen om overlast te beperken en naar de effecten daarvan op muggenpopulaties. Tevens kwam ter sprake hoe je met de ...
help
Schijnspiegeldynamiek van heideveentjes: over de complexe relatie tussen stijghoogte en schijnspiegel \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Cirkel, G. \ Dorland, E. \ Witte, J.-P. \ 2016
Is het werkelijk noodzakelijk dat de stijghoogte onder heideveentjes gedurende een deel van het jaar tot in de veenbasis reikt, zoals sommigen beweren? Treedt er anders verdroging van en zelfs scheurvorming in de onderkant van de veenbasis op? Met mo ...
help
Waterpeilfluctuaties in vennen: effecten op stikstofverliezen en fosfaatbinding \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Tomassen, H. \ Brouwer, E. \ Kleef, H. van \ 2016
Veel Nederlandse vennen zijn aangewezen als Natura 2000-gebied. Met de afname van verzurende en vermestende depositie en de ontwikkeling van effectieve herstelstrategieën zijn de perspectieven voor een duurzaam behoud van deze vennen de afgelopen dec ...
help
Sturende factoren herstel vennen in een veranderende omgeving \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Brouwer, E. \ Kleef, H. van \ Dam, H. van \ Roelofs, J.G.M. \ 2016
De biodiversiteit in vennen, ondiepe wateren op de zandgronden, wordt sterk bepaald door de lage concentraties aan voedingsstoffen (fosfor, stikstof en kooldioxide) en bufferstoffen (bicarbonaat). Door ontrafeling van de mechanismen achter deze schaa ...
help
'Habitat Suitability’, an Ecological Key Factor in standing waters [Boek]
Coops, Hugo \ Geest, Gerben van \ 2016
Dit rapport gaat over ‘Habitatgeschiktheid’, één van de ecologische sleutelfactoren die van belang zijn voor stilstaande wateren. Om een beeld te vormen van de aspecten die van belang zijn voor de uitwerking van de sleutelfactor zijn verschillende de ...
help
Het effect van dynamisch terreinbeheer op een slinkende adderpopulatie : kleinschalig beheer en vernatting als oplossing \ RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON [Artikel]
Lenders, A.J.W. \ 2015
De reptielenhabitat op het Gagelveld in Nationaal Park De Meinweg verslechterde in de periode 1995-2001 aanzienlijk als gevolg van verdroging en overbegrazing. Gedurende een periode van herstel (2002-2006) nadat de begrazing was stopgezet, ontstond w ...
help
Een voor amfibieën dodelijk ranavirus ook in Limburg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Buggenum, H.J.M. van \ Ballengée, B. \ Kik, M. \ Spitzen-van der Sluijs, A. \ 2015
In de afgelopen jaren is de wereld van de amfibieën regelmatig opgeschrikt door uitbraken van dodelijke infectieziektes. Ook Nederland en de provincie Limburg zijn niet ontsnapt aan dit verschijnsel. Infectieziekten bij amfibieën kunnen worden veroor ...
help
Beheer en onderhoud van paddenvoorzieningen \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Ottburg, F. \ 2015
Faunavoorzieningen aanleggen is vaak een hele klus. Helaas is met de aanleg nog niet gegarandeerd dat bijvoorbeeld padden en kikkers een veilige oversteek hebben bij een weg. Daarom is het goed om bij de aanleg meteen ook al een beheer- en onderhouds ...
help
Samen met collectieven ‘lerend beheren’ : themanummer Agrarisch natuurbeheer \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Schotman, A.G.M. \ Ottburg, F.G.W.A. \ Poelmans, W. \ Teunissen, A. \ 2015
In 2014 moesten de provincies een concept ontwerp-Natuurbeheerplan 2016 opstellen. De provincie geeft daarin aan wat ze waar wil bereiken. Alterra heeft de provincie Noord-Brabant hierbij geholpen. In de provincie Noord-Brabant was al enorm veel kenn ...
help
'Floating wetlands-experiment' levert extra voordelen op : stilstaand water zuiveren met drijvende plantenbedden en zonne-energie \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Voorma, M. \ Welleweerd, D.J. \ 2015
In Wijchen en Zwolle is door Arcadis, MH Waterzaken en Eminent Products geëxperimenteerd met floating wetlands. Dit zijn drijvende plantenbedden die het oppervlaktewater niet alleen zuiveren maar ook extra bijvangst blijken te genereren. Zoals een fo ...
help
Monitoring herstel verzuring en klimaatverandering vennen 1978-2014 : temperatuur, hydrologie, chemie, kiezelwieren = [Monitoring recovery of acidification and effects of climate change in shallow soft water lakes in The Netherlands: Temperature, hydrology, chemistry, diatoms] [Boek]
Dam, H. van \ Mertens, A. \ 2015
Van 1978 tot en met 2014 zijn in elf vennen regelmatig waarnemingen van chemie van het oppervlaktewater en diatomeeën (kiezelwieren) verricht, om de effecten van verminderde verzurende depositie te kunnen volgen. De gegevens zijn verwerkt, samen met ...
help
Ecologische sleutelfactoren voor het herstel van onderwatervegetatie : toepassing van de ecologische sleutelfactoren 1,2 en 3 in de praktijk [Boek]
Schep, S. \ Wal, B. van der \ Wijngaart, T. van der \ 2015
De ecologische sleutelfactoren vormen een denkkader voor het uitvoeren van een ecologische watersysteemanalyse. Ze geven inzicht in het ecologisch functioneren van een watersysteem. Deze kennis is cruciaal voor het bepalen van realistische waterkwali ...
help
OnderhoudsPad : beheer en onderhoud van mitigerende maatregelen voor de gewone pad (Bufo bufo) aan de Horalaan en in het Horapark in de gemeente Ede [Boek]
Ottburg, F.G.W.A. \ 2015
Voor de herontwikkeling van het voormalige bedrijventerrein ENKA tot een nieuwbouwlocatie hebben Grondbank Bennekomseweg Ede CV en de gemeente Ede mitigerende- en compenserende maatregelen genomen voor de aanwezige paddenpopulatie. Zo zijn er paddent ...
help
De vegetatie van de Rolvennen [Bijzondere flora en vegetatie in De Meinweg, dl. 2] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Hermans, J.T. \ 2014
De Rolvennen maken deel uit van de meer dan honderd vennen en poelen die in het Nationaal Park De Meinweg liggen. Het zijn typische heidevennen gelegen tussen de Herkenboscher Baan en het dal van de Boschbeek. In deze bijdrage wordt een overzicht geg ...
help
Floraherstel in en om de vennen van het Weerterbos [themanummer Kempen~Broek] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Kurstjens, G. \ 2014
Tussen 1997 en 2013 heeft Stichting Limburgs Landschap gewerkt aan herstel van vennen en moerassen in het Weerterbos. In de periode 2000-2005 is op drie locaties in totaal 26 ha aan ondiep water en vochtige heide hersteld. In dit artikel wordt de flo ...
help
Tien jaar waterbloeimonitoring in Vlaanderen \ Natuur.focus : Vlaams driemaandelijks tijdschrift voor natuurstudie & -beheer [Artikel]
Van Wichelen, J. \ Coene, P. \ Denys, L. \ Pelicaen, J. \ Vyverman, W. \ 2014
In Vlaanderen zijn veel stilstaande wateren tijdens de zomerperiode onderhevig aan waterbloei. Dit uit zich door een sterke toename van algen of bacteriën die het water kleurt. Sommige van deze bloeivormende micro-organismen kunnen gevaarlijk zijn vo ...
help
Vennen herstellen gedeeltelijk van verzuring : het gevaar van interne eutrofiëring \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Dam, H. van \ Mertens, A. \ 2014
De atmosferische depositie van stikstof- en zwavelverbindingen in Nederlandse vennen is de laatste decennia sterk afgenomen. De sulfaat- en ammoniumconcentraties en de zuurgraad in de vennen zijn verminderd, terwijl de beschikbaarheid van fosfaat is ...
help
Natuurkwaliteit Drentse vennen gaat vooruit \ De levende natuur [Artikel]
Dam, H. van \ Arts, G.H.P. \ Bijkerk, R. \ Boonstra, H. \ Belgers, J.D.M. \ Martens, A. \ 2014
Door de rijkdom aan bijzondere soorten planten en dieren zijn de Drentse vennen van (inter)nationale betekenis. In 18 van deze vennen zijn de laatste decennia flora en fauna gevolgd en zijn veranderingen vastgelegd in relatie tot beïnvloeding en behe ...
help
Visie van Het Nationale Park De Hoge Veluwe op natte natuur, van visie naar planvorming en uitvoering \ De levende natuur [Artikel]
Jansen, A.J.M. \ Bouwman, J. \ Rövekamp, C. \ Sevink, J. \ 2014
De natte natuur in het Nationale Park is weinig bekend, maar erg waardevol. Het Deelense Veld is de grootste natte natuurkern. De overige natte gebieden liggen meer verspreid. De monotone vlakten van Pijpenstrootje (Mlinia caerulea) lijken te duiden ...
help
Vennen in een veranderend klimaat : infoblad veldwerkplaats [Boek]
[ca. 2014]
Door toepassing van specifiek op venherstel gerichte maatregelen is in recente tijd het aantal locaties en de oppervlakte van oorspronkelijke venvegetaties weer aanzienlijk vergroot. In deze veldwerkplaats is ingegaan op de laatste stand van zaken wa ...
help
Successen van het OBN : drie voorbeelden uitgelicht \ 25 jaar kennis maken voor natuurkwaliteit [Artikel]
Duinhoven, G. van \ 2014
In de 25 jaar dat het OBN nu bestaat, heeft het vele grote en kleine successen behaald. Een eerste is natuurlijk dat het al 25 jaar bestaat en het er naar uitziet dat het de decentralisatie van het natuurbeleid gaat overleven omdat ook de decentrale ...
help
Vennen en vissen – duurzaam bestrijden van zonnebaars valt niet mee \ 25 jaar kennis maken voor natuurkwaliteit [Artikel]
Bosch, H. van den \ 2014
Leuk, zo’n zonnebaars in je vijver. Het fraaie visje eet veel muggenlarven, is gemakkelijk te houden en eet zelfs uit je hand. De populaire vis heeft ook minder prettige kanten: hij is een rover en vreet al het kleine spul wat hij tegenkomt, en één p ...
help
Nieuwe digitale vennensleutel online \ Nieuwsbrief OBN [Artikel]
2014
Rond de kerst gaat de vernieuwde digitale Vennensleutel online. Het is het meest innovatieve communicatiemiddel dat OBN inzet om kennis op maat bij de gebruiker te brengen. Met de sleutel kan de beheerder een specifiek ven analyseren. De sleutel geef ...
help
Tijdelijke droogval verbetert de waterkwaliteit [Video]
STOWAvideo \ 2014
Droogval is een natuurlijk proces in veel wateren, maar tevens is het een extreme ingreep in het watersysteem. De meeste verbetermaatregelen zijn gericht op de verandering van een chemische variabele met daarbij doorgaans een kleine wijziging van een ...
help
Ondiepe overstromingsvlakte als missing link \ De levende natuur [Artikel]
Kurstjens, G. \ Geest, G.J. van \ Peters, B.W.E. \ Wijers, T.B.M. \ 2014
TRecent onderzoek heeft aangetoond dat veel soorten flora en fauna profijt hebben gehad van de realisatie van natuurontwikkelingsprojecten langs grote rivieren gedurende de afgelopen 20 jaar. Er zijn echter ook soorten (bv moerasvogels, amfibieën en ...
help
Watersysteem- en bronanalyse knelpunten stedelijk water : deelrapport Slievenvijver te Someren [Boek]
Balla, A. \ Witjes, T.G.J. \ 2014
Het waterschap heeft zich voorgenomen om samen met de gemeenten voor zes waterpartijen in het stedelijk gebied maatregelen te treffen voor het verbeteren van de waterkwaliteit. Terwijl de gemeente trekker is, heeft het waterschap hierbij een advisere ...
help
Watersysteem- en bronanalyse knelpunten stedelijk water : deelrapport 't Ven te Veghel [Boek]
Balla, A. \ Witjes, T.G.J. \ 2014
Het waterschap heeft zich voorgenomen om samen met de gemeenten voor zes waterpartijen in het stedelijk gebied maatregelen te treffen voor het verbeteren van de waterkwaliteit. Terwijl de gemeente trekker is, heeft het waterschap hierbij een advisere ...
help
Watersysteem- en bronanalyse knelpunten stedelijk water : deelrapport Lovendaalsingel te Grave [Boek]
Balla, A. \ Witjes, T.G.J. \ 2014
Het waterschap heeft zich voorgenomen om samen met de gemeenten voor zes waterpartijen in het stedelijk gebied maatregelen te treffen voor het verbeteren van de waterkwaliteit. Terwijl de gemeente trekker is, heeft het waterschap hierbij een advisere ...
help
Tijdelijke droogval als waterkwaliteitsmaatregel : resultaten vervolgmonitoring 2013 [Boek]
Westendorp, P.J. \ Loeb, R. \ Thannhauser, M. \ Roskam, G. \ Ebbens, F. \ Smolders, A.J.P. \ Bijkerk, R. \ Bultstra, C.A. \ Herk, M.J. van \ 2014
In de periode 2010-2012 is uitgebreid onderzoek verricht naar de aanvankelijk omstreden maatregel tijdelijke droogval. Vier verschillende plassen werden in de zomer van 2011 drooggezet. Effecten op grondwaterstanden, bodemstabiliteit, water- en bodem ...
help
Vennen in een veranderend klimaat : effecten van watertemperatuur, afgenomen verzuring en waterpeilfluctuaties op bodemchemie en fauna [Boek]
Kleef, H. van \ Tomassen, H. \ Brouwer, E. \ Dees, A. \ 2014
Veel van onze Nederlandse vennen zijn aangewezen als Natura 2000 gebied en daardoor hebben we een internationale verantwoordelijkheid om de kwaliteit van de vennen te behouden of te verbeteren. Vennen herbergen een verscheidenheid aan stikstofgevoeli ...
help
Watersysteem- en bronanalyse knelpunten stedelijk water : deelrapport Peellandvijver te Deurne [Boek]
Balla, A. \ Witjes, T.G.J. \ 2014
Waterschap Aa en Maas heeft zich voorgenomen voor vijf waterpartijen in het stedelijk gebied maatregelen te treffen, voor het verbeteren van de waterkwaliteit. Hierbij is de gemeente trekker. Het waterschap heeft hierbij een adviserende rol. Aan Witt ...
help
Waterkwaliteit bebouwd gebied : signaleringsmonitoring : rapportage resultaten 2010-2014 [Boek]
Zuilichem, H. van \ 2014
Het grootste waterkwaliteitsknelpunt voor water in bebouwd gebied betreft blauwalg (op 45% van de locaties gold in 2014 een waarschuwing voor blauwalgen). Stank, overlast door kroos, groenalg en dode vogels en vissen worden incidenteel gemeld. Binnen ...
help
Monitoring van kiezelwieren in de Overasseltse vennen [Boek]
Dam, H. van \ Mertens, A. \ 2014
Om effecten van de bosomvorming in het gebied van de Overasseltse en Hatertse vennen te zijner tijd te kunnen traceren zijn in juni en oktober 2013 in vier vennen monsters genomen van kiezelwieren, die goede indicatoren zijn voor de waterkwaliteit. D ...
help
Nitella confervacea (Bréb.) A. Baraun ex Leonh. : nieuw voor Nederland \ Gorteria : mededelingenblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland [Artikel]
Bruinsma, J. \ Aptroot, A. \ 2013
Een kranswiersoort is gevonden, augustus 2010, in het Winkelsven, aan de zuidrand van de Kampina, Oisterwijk. De bodem van het ven is uitgeschraapt in 2007. Voor de buffering van het water wordt gebruik gemaaakt van spoelwater van een waterpompstatio ...
help
Schietmotten in de Meinweg [thema entomologisch onderzoek in Nationaal Park De Meinweg] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Tempelman, D. \ Sanabria, M.J. \ Kruijt, D. \ 2013
Op verschillende locaties en met verschillende methoden is in 2012 in het Nationaal Park onderzoek gedaan naar schietmotten. In totaal werden 26 soorten aangetroffen. Sommige zijn zeer zeldzaam in Nederland. In maart werd een mannetje van Parachiona ...
help
Veldcheck habitattypen Rijntakken en Veluwe 2012 : controle locaties uit het meetnet vegetatie van provincie Gelderland [Boek]
Goeij, A.A.M. de \ 2013
Vegetatieopnamen uit het Meetnet vegetatie van provincie Gelderland wijzen op de mogelijke aanwezigheid van habitattypen buiten de huidige habitattypenkaart van de Natura 2000 gebieden Rijritakken en Veluwe. De provincie heeft onderzocht om welke opn ...
help
Experimental characterization of water flow and solute transport properties of floating fen root mats \ HydroEco 2013 conferentie in Rennes, Frankrijk, 13 mei 2013 [Congresverslag]
Stofberg, S.F. \ Zee, S.E.A.T.M. van der \ 2013
Floating fens are valuable wetlands (found in North-West Europe) for nature conservation, as they host rare plants on floating root mats that developed in former turf ponds. These fens are threatened by contamination (e.g. salts) by intruding surface ...
help
Soortensamenstelling en natuurwaarde van sieralgen in enkele Twentse vennen en plassen in 2012 \ Soortensamenstelling en natuurwaarde van sieralgen in enkele Twentse vennen en plassen in ... [Boek]
Bijkerk, R. \ Bultstra, C.A. \ Wolters, G. \ 2013
Het Waterschap Regge en Dinkel heeft sinds 2001 elk jaar enkele vennen en plassen op sieralgen laten onderzoeken. Hierbij zijn soorten aangetroffen die nieuw zijn voor de wetenschap, of niet (meer) bekend waren uit Nederland, een indicatie voor bijzo ...
help
Behoud van variatie in vennen met behulp van biogeochemische inzichten [thema natuurkwaliteit en biogeochemie] \ De levende natuur [Artikel]
Brouwer, E. \ Lucassen, E.C.H.E.T. \ 2013
De kennis over het functioneren en beheren van vennen is de afgelopen decennia sterk toegenomen. Op basis daarvan zijn onder meer allerlei ventypen onderscheiden en zijn doelen geformuleerd voor vennen. Hiermee is het gevaar ontstaan dat beheer van v ...
help
Watersysteem- en bronanalyse knelpunten stedelijk water : deelrapport De Wiel te Geffen [Boek]
Balla, A. \ Witjes, T.G.J. \ 2013
Het waterschap heeft zich voorgenomen om samen met de gemeenten voor zes waterpartijen in het stedelijk gebied maatregelen te treffen voor het verbeteren van de waterkwaliteit. Terwijl de gemeente trekker is, heeft het waterschap hierbij een advisere ...
help
Natuurkwaliteit Drentse vennen opnieuw gemeten : bijna een eeuw ecologische veranderingen [Boek]
Dam, H. van \ Arts, G.H.P. \ Bijkerk, R. \ Boonstra, H. \ Belgers, J.D.M. \ Mertens, A. \ 2013
In 2010-2011 zijn in 18 Drentse vennen inventarisaties uitgevoerd van beïnvloeding en beheer, waterstandsfluctuaties, waterchemie, vegetatie, kiezelwieren, sieralgen en macrofauna. De resultaten worden vergeleken met die van vergelijkbare inventarisa ...
help
Soortensamenstelling van kiezelwieren in Twentse beken en vennen in 2012 [Boek]
Bijkerk, R. \ 2013
De soortensamenstelling bepaald van kiezelwieren uit het aangroeisel van 23 beken, elf vennen en één hoogveenslenk (Engbertsdijksveen; in deze rapportage samen met de vennen behandeld) in Twente. Op basis hiervan is een ecologische typering van deze ...
help
Toekomstperspectief Dodaars in Huisvennen Kampina : analyse van de ontwikkeling broedpopulatie van 2003 tot 2013 [Studentenverslag]
Bartels, M. \ Stolk, T. \ 2013
Dodaars (Tachybaptus ruficollis) is een watervogel die broedt in vennen van natuurgebied Kampina. De aantallen zijn dusdanig afgenomen dat Dodaars mogelijk geheel verdwijnt als broedvogel van de Huisvennen. Natuurmonumenten wil inzicht verkrijgen ove ...
help
Laatste kans voor de Knoflookpad in Nationaal Park De Meinweg : kweek en uitzet als redmiddel voor behoud [thema herpetologisch onderzoek in Nationaal Park De Meinweg] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Hoof, P.H. van \ Crombaghs, B. \ Geraeds, R.P.G. \ Schut, D. \ 2012
De Knoflookpad (Pelobates fuscus) gaat landelijk gezien hard achteruit. Ondanks veel habitatverbeterende maatregelen blijven er populaties uitsterven. In Limburg resteren nog slechts drie leefgebieden. De Knoflookpad wordt in al deze gebieden in haar ...
help
Reuzen in het veen : onderzoek naar de Europese meerval in de Westeinderplassen \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Hoorweg, M. \ 2012
Sportvisserij Nederland is in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Rijnland gestart met het onderzoek naar het migratiegedrag en de verspreiding van de Europese meerval (Silurus glanis) in de Westeinderplassen. Het onderzoek loopt tot en met de ...
help
Vennen en veentjes: (niet-)ideale systemen voor niet-lineaire tijdreeksmodellen \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Asmuth, J.R. von \ Schaaf, S. van der \ Grootjans, A.P. \ Maas, C. \ 2012
Standaard tijdreeksmodellen (zowel de ARMA-modellen van Box en Jenkins als het PIRFICT-model) gaan uit van lineaire en in de tijd niet-variërende relaties tussen de verklaarde en verklarende variabelen. Bij grondwatersystemen die periodiek inunderen, ...
help
Het geslacht Micrasterias Ralfs (Desmidiaceae) in Nederland \ Gorteria : mededelingenblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland [Artikel]
Tooren, B.F. van \ Westen, M.C. van \ 2011
De verspreiding van sieralgen in Nederland is voor veel soorten slecht bekend. Het geringe aantal onderzoekers en de taxonomische problemen vormen daarvoor een belangrijke oorzaak. Wel redelijk bekend is de verspreiding van de soorten van het geslach ...
help
Monniken redden hoogveensoorten \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
Wesseling, M. \ 2011
Het katholieke gebod op vrijdag vis te eten lijkt de reddingsboei voor zeldzame dieren en planten in Nederlandse hoogveengebieden. De vennen waarin de vissen werden gekweekt blijken namelijk rijk aan zeldzame soorten. Geloofsovertuiging en commerciël ...
help
Ecologisch herstel Overasseltse vennen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2011
Waterschap Rivierenland gaat de verdroogde natuur rond de Overasseltse vennen proberen te herstellen. Gekozen is onder meer voor een peilverhoging in het Wijchens ven, het stopzetten van de waterafvoer in het landbouwgebied langs de A73 en uit de gra ...
help
Aandacht voor fauna in vennen \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Duinhoven, G. van \ 2011
De afgelopen twintig jaar is er veel onderzoek gedaan aan het herstel van vennen. Dat heeft een boel kennis opgeleverd over het ecologisch functioneren van vennen, maar ook over het praktische herstelbeheer en het vervolgbeheer. Voor beheerders is er ...
help
Kranswierwater \ NatuurKennis [Artikel]
2011
Kranswieren zijn grote vertakte algen met fijne bladeren, ze groeien meestal dicht bij de bodem en kunnen grote aaneengesloten velden vormen. Ze komen voor in meren van het laagveen- en IJsselmeergebied. Het water moet zeer helder, voedselarm en niet ...
help
Kolonisatie van nieuwe poelen door watersalamanders : kamsalamander, alpenwatersalamander en kleine watersalamander in het natuur- en cultuurlandschap tussen Susteren en Montfort \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Puts, P.C.J. \ Bruggenum, H.J.M. van \ 2011
Vanaf begin jaren tachtig van de vorige eeuw wordt tussen Susteren en Montfort onderzoek gedaan naar de verspreiding van amfibieën. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de kolonisatie van (nieuw aangelegde) poelen. In dit artikel wordt ingegaan op ...
help
Water onttrekken aan vennen en meren is een fikse boeten riskeren \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Ven, F. van de \ 2011
Twee boswachters van de Vereniging Natuurmonumenten in het Noord-Brabantse Oisterwijk ontdekten onlangs dat er water uit een ven was onttrokken. De boosdoener was een rioleringsbedrijf. Boswachters Ad van den Langenberg en Luc Roosen willen de rioler ...
help
Verondiepen van diepe plassen in de praktijk : onbegrip over nieuwe wetgeving rond verondieping schone plassen \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Scheibler, W.H.T.M. von \ 2011
Op 1 januari 2008 is het Besluit bodemkwaliteit in werking getreden voor waterbodems. Daarmee verviel het Bouwstoffenbesluit. Welke gevolgen heeft deze wetswijziging voor het toepassen van verontreinigde grond en bagger in zand- en grindwinputten? Ee ...
help
Een eerste verkennende studie toetsing NutriCalc aan gebiedskennis en meetgegevens [Boek]
Schep, S. \ Drost, C. \ Weerd, R. van de \ 2011
Bij stilstaande watersystemen wordt de ecologische waterkwaliteit veelal bepaald door de nutriëntenbelasting. Bij een hoge nutriëntenbelasting is sprake van dominantie door algen of kroos, bij een lage nutriëntenbelasting is sprake van een helder pla ...
help
Inrichtingsplan Rouwven [Studentenverslag]
Pruijsten, L.J.M. \ 2011
Door het ministerie van Defensie is opdracht verstrekt aan Bureau van Nierop voor het opstellen van een inrichtingsplan voor een aantal landbouwpercelen in de gemeente Eersel. In het verleden bestond dit gebied uit een heideterrein met een ven. Een r ...
help
Herstel Melickerven : monitoringsrapportage 1986-2010 : ontwikkeling van het Melickerven na de herinrichting van 1995 [Boek]
Smits, M. \ Waterschap Roer en Overmaas \ 2011
Het rapport betreft het venherstel/antiverdrogingsproject “Melickerven” in de huidige gemeente Roerdalen. Om de effecten van de project-ingreep te volgen is door het voormalige Zuiveringschap Limburg en het Waterschap Roer en Overmaas een monitorings ...
help
Monitoring herstel verzuring en klimaatverandering vennen 1978-2010 : temperatuur, hydrologie, chemie, kiezelwieren [Boek]
Dam, H. van \ Mertens, A. \ 2011
Van 1978 tot en met 2010 zijn in elf vennen regelmatig waarnemingen van chemie van het oppervlaktewater en diatomeeën (kiezelwieren) verricht. De gegevens zijn verwerkt, samen met waarnemingen uit dezelfde vennen vanaf 1916. Het oorspronkelijke doel ...
help
Herstel van biodiversiteit en landschapsecologische relaties in het natte zandlandschap - Eindrapport dl. 2: Over de dynamiek van peilen en fluxen in vennen en veentjes [Boek]
Asmuth, J. von \ Grootjans, A. \ Schaaf, S. van der \ 2011
Het onderzoek “Herstel van biodiversiteit en landschapsecologische relaties in het natte zandlandschap” is uitgevoerd in de Natura 2000 gebieden De Groote Heide, Dwingelderveld, Haaksbergerveen en in de boswachterij Gieten. Er is vooral gekeken naar ...
help
Bioaccumulation of lanthanum in marbled crayfish (Procambarus sp.) [Studentenverslag]
Goitom, E. \ 2011
In standing waters eutrophication lead to blooms of toxic cyanobacteria, which in turn cause a decrease in biodiversity. The decay of algal matter may lead to the oxygen depletion in the water, which in turn can cause secondary problems such as fish ...
help
Onderzoek naar de geschiktheid voor libellen van de duinpoelen in Zuid-Kennemerland en de invloed van grote grazers hierop [Studentenverslag]
Tol, M. van der \ 2011
In Zuid-kennemerland ligt een groot aantal duinpoelen. Het gebied wordt integraal begraasd door Schotse Hooglanders, Shetlandpony’s en Konikpaarden, om vergrassing en verstruweling tegen te gaan en gevarieerde vegetatiestructuren te bevorderen. De du ...
help
Genetische status van de Nederlandse Geelbuikvuurpad populaties [Studentenverslag]
Speelman, M. \ 2011
De geelbuikvuurpad is de zeldzaamste amfibie in Nederland. Tegenwoordig is de soort slechts op enkel plekken in Zuid-Limburg waarneeembaar. Van de populaties in Nederland en omliggende Europese landen wordt de genetische structuur bepaald. Om zo tot ...
help
Ontwikkeling van plantengroei en sieralgen in herstelde Oisterwijkse vennen \ De levende natuur [Artikel]
Tooren, B.F. van \ Brouwer, E. \ 2010
De vennen bij Oisterwijk en op de Kampina hadden omstreeks 1920 een uitzonderlijk rijke sierlagenflora. Met ruim 250 soorten in de ca 40 vennen in dit gebied kon hier de helft van alle in Nederland bekklende sieralgen gevonden worden. In de loop der ...
help
Oases van biodiversiteit : beheer, aanleg en analyse van soortenrijke kleine wateren in Nederland [Boek]
Struijk, R.P.J.H. \ Zollinger, R. \ Termaat, T. \ Koese, B. \ 2010
Tot 2005 zijn veel soortbeschermingsplannen verschenen en uitgevoerd die betrekking hadden op een of enkele soorten of een bepaalde groep. In de laatste vijf jaar is het soortenbeleid steeds verder geïntegreerd geraakt met het gebiedenbeleid. RAVON h ...
help
Soortensamenstelling en natuurwaarde van sieralgen in enkele Twentse vennen en plassen in 2009 \ Soortensamenstelling en natuurwaarde van sieralgen in enkele Twentse vennen en plassen in ... [Boek]
Bijkerk, R. \ Bijkerk, T. \ 2010
Sieralgen hebben een duidelijke meerwaarde in een beoordeling van de ecologische kwaliteit van vennen en plassen, naast hogere planten, kiezelwieren en macrofauna. Wateren die op grond van de vegetatie goed zijn, maar niet heel bijzonder, kunnen vind ...
help
The interaction between decomposition, net N and P mineralization and their mobilization to the surface water in fens \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Geurts, J.J.M. \ Smolders, A.J.P. \ Banach, A.M. \ Graaf, J.P.M. van de \ Roelofs, J.G.M. \ Lamers, L.P.M. \ 2010
Worldwide, fens and peat lakes that used to be peat-forming systems have become a significant source of C, N and P due to increased peat decomposition. To test the hypothesis that net nutrient mineralization rates may be uncoupled from decomposition ...
help
Algemeen 2010 : aanleg en beheer van (amfibiën) poelen [Brochure]
Ettema, N. \ Renes, M. \ 2010
Het lijkt zo simpel: graaf een gat en je hebt een poel. Maar hoe zorg je dat amfibieën en libellen zich er thuis voelen? En hoe zorg je dat het niet over een paar jaar weer dichtgegroeid is? Dit infoblad gaat in op de praktische kant voor de beheerde ...
help
Opgeschoond ven is nog niet van fosfaatprobleem af : resultaten eerste kennisbron gepresenteerd [Brochure]
[2010]
In september 2006 heeft de beheerder van het Eendenmeer (gemeente Bergen) besloten om als proefmaatregel in het kader van het OBN de bovenste zachte sliblaag van een van de vennen te verwijderen tot aan het oude veenpakket. Op de meeste plaatsen was ...
help
Onnozele kinderen: een bezoek aan de Hatertse Vennen \ Oost : tijdschrift voor ruimte en cultuur in Gelderland en Overijssel [Artikel]
Mirck, H. \ 2010
Beken mogen weer meanderen en van oudsher natte, maar later droggelegde gebieden mogen weer vernatten. Dat is het huidige beleid van natuurbeheer in een notendop. Niet iedereen is het er altijd mee ens en soms is 'mogen' 'moeten'. Een voorbeeld vorme ...
help
Stilstaande wateren (N04) \ NatuurKennis [Artikel]
2010
Tot dit natuurtype behoren allerlei plassen, meren en andere stilstaande of zwakstromende wateren die niet al te voedselarm, maar ook niet heel voedselrijk zijn. Ze liggen overwegend in het laag-Nederland. Het water kan zowel zoet, brak als zout zijn ...
help
Zoete plas \ NatuurKennis [Artikel]
2010
Zoete plassen komen vooral voor in het lage deel van Nederland. Het gaat om grote en kleine wateren met voedselrijk, vrij helder, (vrijwel) stilstaand water, waarin waterplanten groeien en verlanding vanaf de oever plaatsvindt. Het kan gaan om meren, ...
help
Brak water \ NatuurKennis [Artikel]
2010
Brak water komt voor in het kustgebied en de laagveengebieden die ooit onder invloed van de zee gestaan hebben. Het gaat vaak om ondiepe en kleine watertjes; kolkgaten, poelen en dobben van kwelders of inlagen en kwelsloten achter de dijk, maar ook o ...
help
Afgesloten zeearm \ NatuurKennis [Artikel]
2010
Afgesloten zeearmen zijn kunstmatige wateren die vanaf 1930 ontstaan zijn door het afsluiten van getijdengebieden en estuaria. Het zijn grote meren, met aanvoer van zoet water uit rivieren of beken, die door te spuien het water lozen op zee. Alleen d ...
help
Moeras \ NatuurKennis [Artikel]
2010
Moerassen komen voor op de overgang van zoet water naar land. Het lage deel van Nederland is vrijwel volledig ontstaan als moeras. Het zwaartepunt van de verspreiding ligt in de laaggelegen veen- en kleigebieden van Nederland. Moeras ontstaat in stil ...
help
Zwak gebufferd ven \ NatuurKennis [Artikel]
2010
Een zwak gebufferd ven bevat zeer helder water met vegetaties van biesvormige planten. Vennen zijn laagten met water die in de zomer soms droogvallen. Rond de vennen komen doorgaans droge en natte heide en soms kleine zeggenvegetaties of blauwgraslan ...
help
Zuur ven of hoogveenven \ NatuurKennis [Artikel]
2010
Zure ven of hoogveenven komt voor op de zandgronden. De meeste vennen liggen in Noord Nederland. Vaak zijn deze vennen ontstaan door uitstuiving van een laagte tot het grondwater of door een grondwaterstandverhoging waardoor laagtes onder water komen ...
help
Kussenvormers en dwergbiezen in het Nieuwe Heerenveen \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Weeda, E.J. \ 2010
Als resultaat van een omvangrijk herstelproject rond het Heerenven ontstaat momenteel het grootste vennencomplex van Limburg en in botanisch opzicht meest verrassende water van Nederland. De verrassing bestaat uit een unieke collectie kortlevende vaa ...
help
Onderzoek naar de macrofauna van drie kwelplasjes in winning 3 in 2009 \ Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld [Artikel]
Zuyderduyn, C. \ 2010
Doel van dit onderzoek is een beeld te krijgen van de soortensamenstelling van de macrofauna van kwelplasjes en een uitspraak te doen over de ecologische kwaliteit aan de hand van de macrofaunasamenstelling. Niet eerder werd in deze plassen onderzoek ...
help
Plantengroei van de kwelplassen van de Kikkervalleien \ Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld [Artikel]
Hagen, H.G.J.M. van der \ 2010
Augustus 2004 zijn negen kleine oppervlaktewateren in de Kikkervalleien bemonsterd. Naast de kranswieren is ook ander plantaardig materiaal meegenomen en bekeken. Na de aankondiging van dit onderzoek (in 2005) worden nu de resultaten gegeven.
help
Hydrobiologie van enkele plassen in de Kikkervalleien \ Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld [Artikel]
Hagen, H.G.J.M. van der \ 2010
Dit artikel geeft enkele hoofdlijnen uit hydrobioloisch onderzoek in het duingebied van Meijendel op basis van voor en na slibverwijdering van duinvalleien (Hoogenboezem, Van der Salm, Waterlaboratorium 2008)
help
Inventarisatie van het Egelmeer in 2009 : geomorfologie, planten, mossen, dagvlinders, libellen, sprinkhanen, vogels, amfibieën, reptielen [Boek]
Sanders, G.M. \ Bax, G.M. \ Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging. \ 2010
In 2009 heeft KNNV (afd. Wageningen) het Egelmeer en twee aangrenzende bospercelen (die gekapt en geplagd zijn) geïnventariseerd. Daarbij zijn planten, mossen, dagvlinders, libellen, sprinkhanen, vogels, amfibiën en reptielen onderzocht. Het gebiedje ...
help
Soortensamenstelling van kiezelwieren in Twentse plassen en beken in 2009 [Boek]
Bijkerk, R. \ Verweij, G.L. \ 2010
Kiezelwieren worden al een jaar of dertig gebruikt voor een beoordeling van de kwaliteit van Nederlandse oppervlaktewateren. Het Waterschap Regge en Dinkel gebruikt kiezelwieren al lange tijd bij de biologische monitoring van vennen en poelen, en sin ...
help
Monitoringsrapportage herinrichting Kranenbroekerven : eindrapport van een anti-verdrogingsproject in het kader van GeBeVe in de Midden-Limburgse gemeente Echt-Susteren: monitoringsresultaten 1996-2010 [Boek]
Waterschap Roer en Overmaas \ 2010
Het Kranenbroekerven is een door grond- en regenwater gevoede plas in de Midden-Limburgse gemeente Echt-Susteren. De term “ven” is in ecohydrologische zin formeel niet van toepassing, maar wordt gebruikt als lokaal toponiem. Het gebied lag van oudshe ...
help
Identifying and crossing thresholds in managing moorland pool macroinvertebrates [Proefschrift]
Kleef, H.H. van \ 2010
Landschappen en ecosystemen worden sterk beïnvloed door menselijke activiteiten. Verlies, versnippering, vermesting, verzuring en verdroging van habitat bedreigen het voortbestaan van veel soorten. Dit is ook het geval in vennen, welke door hun voeds ...
help
Sieralgen en biodiversiteit: bijdrage, functioneren en beheer : eindrapporten onderzoeksresultaten 2008-2009 [Boek]
Mulderij, G. \ 2010
Wat is de samenstelling van sieralgengemeenschappen in gebufferde meren (regionaal verspreid), en met welke (a)biotische milieuvariabelen is het vóórkomen van sieralgensoorten in deze wateren gecorreleerd? Wat is de bijdrage van sieralgen aan de Nede ...
help
Vennensleutel : verslag veldwerkplaats Nat zandlandschap Malpieven (Valkenswaard), 21 oktober 2009 [Boek]
Brouwer, E. \ Burg, R. van der \ [2009]
Beheerders en onderzoeker hebben al veel ervaring in het herstel van vennen. Al die ervaring en kennis is gebundeld in een vennensleutel die op www.natuurkwaliteit.nl is te gebruiken. Voor de uitleg over de sleutel en over de praktische toepassing da ...
help
Beoordeling ecologie, cultuur en gebruik van acht Twentse stadswateren in 2008 [Boek]
Hoorn, M.K. van \ Bonhof, G.H. \ Bijkerk, R. \ 2009
Deze rapportage bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van acht Twentse stadswateren in 2008. Het onderzoek maakt deel uit van het monitoringsprogramma van de oppervlaktewaterkwaliteit in het beheergebied van het Waterschap Regge en ...
help
Effectiviteit van herstelbeheer in vennen en duinplassen op de middellange termijn [Boek]
Brouwer, E. \ Frazao, J. \ Arts, G.H.P \ cop. 2009
Al sinds het opstarten van de regeling OBN zijn er herstelmaatregelen uitgevoerd in vennen en duinplassen. In een deel van de wateren bleek de waterkwaliteit en de vegetatie zich goed te herstellen in de eerste vijf jaren na de ingreep, maar de Fauna ...
help
Hydrologische onderbouwing GGOR Overasseltsche en Hatertsche Vennen [Boek]
Vugt, A. van \ 2009
Op dit moment wordt in opdracht van Waterschap Rivierland, de provincie Gelderland, enkele aanliggende gemeenten en natuurorganisaties een gebiedsplan opgesteld voor het gebied Overasseltsche en Hatertsche Vennen (- Hatertsche Broek). Door de provinc ...
help
Schoon werken moét om explosie van micro-organismen te voorkomen \ BloembollenVisie [Artikel]
Hummelen, H. \ 2008
Het water dat tulpenbroeiers gebruiken voor de waterbroei van tulpen moet echt schoon zijn. Vooral in de stilstaande waterbroei kan het moeilijk zijn om het water vrij van micro-organismen te houden. Harmen Hummelen van Relab den Haan gaat in dit art ...
help
Offerveentjes \ Het Drentse Landschap : kwartaalblad van de Stichting Het Drentse Landschap [Artikel]
Sanden, W.A.B. van der \ 2008
Dat venen en veentjes een belangrijke rol speelden in het leven en denken van de pre- en protohistorische Drenten, staat buiten kijjf. Tijdens het veensteken zijn veel voorwerpen aangetroffen, die daar destijds bewust neergelegd zijn. De meeste arche ...
help
Op zoek naar 'geelgerande rovers' tussen amfibieën \ RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON [Artikel]
Dijk, G. van \ 2008
De brede geelgerande waterroofkever is de grootste waterroofkever van Nederland en Europa en is wettelijk beschermd via de Conventie van Bern, de Habititatrichtlijn en staat als kwetsbaar op de IUCN Rode Lijst. Op enkele plekken in Scandinavië na is ...
help
Het Kranenbroekerven tussen 1983 en 2007: een kwart eeuw onderzoek aan de natuurwetenschappelijke waarden van een voormalig heideven \ Echter Landj: heemkundige bijdragen over Echt en omgeving : jaarboek, deel 10 [Hoofdstuk uit boek]
Hermans, J.T. \ Buggenum, H.J.M. van \ 2008
Het Kranenbroekerven ligt in het bos- en natuurgebied Het Marissen en is eigendom van de gemeente Echt-Susteren. In 1983 is het gebied door de auteurs onderzocht op een aantal natuurwetenschappelijke waarden. De gemeente heeft in 1994 voor het gebied ...
help
Vennen minder zuur maar warmer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Dam, H. van \ Mertens, A. \ 2008
De oorspronkelijk zwakgebufferde voedselarme vennen hebben een hoge natuurwaarde en zijn zeer kwetsbaar voor verzuring en eutrofiëring. De invloed van de voortdurende vermindering van atmosferische depositie van zwavel- en stikstofverbindingen in de ...
help
Vennen kunnen verzuipen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Brouwer, E. \ Lucassen, E.C.H.E.T. \ Smolders, A.J.P. \ Roelofs, J.G.M. \ 2008
De combinatie van natte zomers en anti-verdrogingsmaatregelen pakt slecht uit voor vennen met vegetaties uit de oeverkruidklasse. In deze vennen wordt ophoping van slib en voedingsstoff en van nature voorkomen door periodieke, gedeeltelijke droogval. ...
help
Mogelijkheden tot herstel van natuurwaarden in de gebieden Hatertse & Overasseitse 40 vennen en het Wijchens ven : kwaliteit van oppervlaktewater, grondwater en bodem [Boek]
Lucassen, E. \ Smolders, A. \ 2008
Dit rapport geeft de volgende gebiedskenmerken: geologie, geomorfologie, bodemtypen, bodemkenmerken. Gevolgd door waterkwaliteit, buffercapaciteit van de bodem, ontwikkelingsmogelijkheden van natuurdoeltypen.
help
Een nieuwe kijk op Nederlandse landschappen : Dantes landschappen, bevroren ven \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Wingerden, W. van \ 2008
Dit keer deel vier in een serie van zes artikelen over Dante. Een persoonlijke gedachte bij het zien van een ven langs de weg tussen Voorthuizen en Putten.
help
Klimaatverandering : veilig zwemmen in warmer water \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Blankesteijn, I. \ 2008
Blauwalgen en ziekteverwekkers verstoren steeds vaker het zwemplezier. De vernieuwde Europese Zwemwaterrichtlijn van maar 2006 bepaalt dat officiële zwemwateren in 2015 allemaal een voldoende kwaliteit moeten hebben. Biedt deze richtlijn ook in steed ...
help
Monitoring van vennen 1978-2006: effecten van klimaatsverandering en vermindering van verzuring [Boek]
Dam, H. van \ Mertens, A. \ 2008
Van 1978 tot en met 2006 zijn in drie vennen jaarlijks en in acht vennen elke vier jaar waarnemingen van chemie van het oppervlaktewater en diatomeeën (kiezelwieren) verricht. De gegevens zijn verwerkt, samen met verspreide waarnemingen uit dezelfde ...
help
Natuurherstel Plateaux / Hageven \ De levende natuur [Artikel]
Hendrix, M.J.S. \ 2008
Sinds najaar 2006 zijn in het natuurgebied van Natuurmonumenten herstelwerkzaamheden van start gegaan. Het betreft een samenwerking met het Vlaamse Natuurpunt, die het Hageven beheert dat samen met de Plateaux één natuurgebied vormt. Het herstel rich ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.