Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 128

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="vegetatiemonitoring"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Ontwikkelen van een Remote Sensing monitoringssystematiek voor vegetatiestructuur : pilotstudie: detectie verruiging Grijze Duinen (H2130) voor het Natura 2000-gebied Meijendel-Berkheide [Boek]
Mücher, Sander \ Kramer, Henk \ Wijngaart, Raymond van der \ Huiskes, Rik \ 2017
help
Opslibbing en vegetatie kwelder Ameland-Oost, jaarrapportage 2015 [Boek]
Groot, Alma de \ Regteren, Marin van \ Weide, Babeth van der \ 2016
In 2015 zijn op de kwelder van Ameland-Oost de opslibbing en vegetatieontwikkeling gemeten, als onderdeel van de lopende monitoring naar de effecten van de bodemdaling door gaswinning. De meting vindt plaats op twee raaien, in totaal bestaande uit 38 ...
help
Toestand en herstel unieke getijdennatuur langs de Nieuwe Waterweg \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Stolk, R. \ Haye, M. de la \ Kers, B. \ 2015
Langs de Nieuwe Waterweg, ten westen van Rotterdam, ligt ‘Gors Rozenburg’, een laatste restant aan natuurlijke oever in een verstedelijkt havengebied (zie luchtfoto). In 2006 heeft Rijkswaterstaat een kribverhoging bij dit gors uitgevoerd om sediment ...
help
Hoogovenslakken in de natuur: wat nu? \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Dorssers, B. \ Wamelink, W. \ Groenenberg, B.-J. \ 2015
In Zuid-Holland is de kust de afgelopen jaren op verschillende plaatsen verstevigd door zandsuppletie. Niet alleen omwille van een betere kustbescherming maar ook voor natuurontwikkeling en recreatie. In sommige gebieden ligt de opgespoten zeebodem e ...
help
Dertig jaar onderzoek Doldersummerveld : een prachtige biografie van een bijzonder heideveld \ Het Drentse Landschap : kwartaalblad van de Stichting Het Drentse Landschap [Artikel]
Dijk, A. van \ Dijk-Heinemeijer, H. van \ 2015
Om er achter te komen hoe de kwaliteit van de natuur in een bepaald natuurterrein is, doet Het Drentse Landschap al enkele decennia lang onderzoek. Op het Doldersummerveld is dat sinds 1982 elke tien jaar uitgebreid gedaan. Gekeken is naar de ontwikk ...
help
Mogelijkheden van Remote Sensing voor vegetatiemonitoring in Nederland : verkenning van de toegevoegde waarde van de huidige Remote Sensing-technieken op gangbare methoden voor de monitoring en beoordeling van de kwaliteit van beheertypen en habitattypen [Boek]
Mücher, S. \ Wijngaart, R. van der \ Huiskes, R. \ Meijninger, W. \ Schmidt, A. \ 2015
De huidige vegetatie(structuur)monitoringmethoden voor de beoordeling van habitats zijn arbeidsintensief en kostbaar. De frequentie van de huidige vegetatiemonitoring is daardoor vaak laag en heeft het mogelijke risico dat de beheerder / beleidsmaker ...
help
Het meten van de natuurkwaliteit in en rond het natuurgebied de Nieuwkoopse Plassen \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Beek, J. G. van \ Rosmalen, R. van \ Steenis, W. van \ Mostert, K. \ 2015
Beheerders vragen zich af of een gebied zich ontwikkelt zoals verwacht. Provincies vragen zich af of het natuurgeld goed wordt besteed. Dus werden er soorten geteld, soms gebieddekkend, soms maar voor een deel van de soorten of een deel van het gebie ...
help
Groenmonitor timmert aan de weg \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
Kleis, R. \ 2015
De boeren in Friesland slaagden er maar niet in hun muizenplaag op de politieke agenda te krijgen. Totdat Gerbert Roerink de plaatjes van zijn groenmonitor in stelling bracht. Plotseling zijn muizen hot. Vier keer in de week krijgt Roerink de jongste ...
help
Floraontwikkelingen in Solleveld na 20 jaar begrazing \ Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld [Artikel]
Toetenel, W.J. \ Sikkes, R. \ 2015
Het begon 20 jaar geleden met de vraagstelling: “Wat doen we aan de toenemende vergrassing in Solleveld?” Er is gekozen voor het instellen van jaarrond begrazing met paarden, later paarden en koeien met een gerichte schapenbegrazing. De gevolgen van ...
help
Vegetatieveranderingen in Meijendel aan de hand van Schierbeek’s permanente quadraten \ Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld [Artikel]
Langenbroek, W. \ 2015
In duingebied Meijendel wordt al bijna 100 jaar onderzoek gedaan naar de vegetatieveranderingen. Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van de permanente quadraten (PQ’s) van Schierbeek. PQ’s zijn gemarkeerde proefvlakken waarvan de aanwezige pla ...
help
Vegetatieontwikkeling Drentsche Aa 1982-2012 \ De levende natuur [Artikel]
Everts, F.H. \ Vries, N.P.J. de \ Hoentjen, B. \ Grootjans, A.P. \ Aggenbach, C.J.S. \ 2015
In dit artikel wordt de ontwikkeling van de vegetatie in de Drentsche Aa besproken over de afgelopen 40 jaar. Wat zijn de resultaten van het gevoerde natuurbeheer? In de periode tot 1995 was het beheer vooral gericht op verschraling waarbij vernattin ...
help
Ontwerp verdrogingsmeetnet in twee Twentse Natura 2000-gebieden: Achter de Voort - Agelerbroek - Voltherbroek en Bergvennen - Brecklenkampse veld [Boek]
Hommel, P.W.F.M. \ Waal, R.W. de \ Jansen, P.C. \ Huiskes, H.P.J. \ 2015
In twee Natura 2000-gebieden werden in het kader van het verdrogingsnetwerk van de Provincie Overijssel locaties voor nieuwe grondwatermeetpunten geselecteerd. Hiertoe werden in de botanische hot-spots van deze gebieden elf transecten vegetatiekundig ...
help
Vegetatie-, beheer- en habitattypen van Het Nationale Park De Hoge Veluwe in 2014 [Boek]
Bijlsma, R.J. \ Janssen, J.A.M. \ Weeda, E.J. \ Griffioen, A.J. \ 2015
In 2014 is een vegetatiekartering uitgevoerd van Het Nationale Park De Hoge Veluwe uitgaande van een luchtfoto-interpretatie uit 2013 en kleurenfoto’s uit 2010. Het Park bestaat voor ruim 30% uit Natura 2000-habitattypen, verdeeld over 12 typen en dr ...
help
Vegetation structure classes and their relationship with tick occurrences in Amsterdam [Studentenverslag]
Gao, X. \ 2015
Tick-borne diseases and tick bites are an increasing concern in the Netherlands. Among all the environmental factors, vegetation plays an important role in tick life circle by providing shelter, water, a place for seeking hosts, etc. Knowledge about ...
help
Opslibbing en vegetatie kwelder Ameland-Oost: jaarrapportage 2014 [Boek]
Groot, A.V. de \ Hemmen, J. \ Vries, P. de \ Meijboom, A. \ Dijkman, E. \ 2015
In 2014 zijn op de kwelder van Ameland-Oost de opslibbing en vegetatieontwikkeling gemeten, als onderdeel van de lopende monitoring van de effecten van de bodemdaling door gaswinning. De meting vindt plaats op twee raaien, in totaal bestaande uit 38 ...
help
Van 'Brachypodiumhelling' naar soortenrijk kalkgrasland \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Lejeune, M. \ Verbeke, W. \ 2015
Een steile zuid-west gerichte, niet natuurlijke helling werd in 1985 in gebruik genomen als begrazingsbeheer. Een gebied met extreme abiotiek: zeer kalkrijk, zeer droog en brandend heet in de zomer. Dit artikel geeft resultaten van het vegetatieonder ...
help
Oude boskernen en autochtone bomen en struiken van het Meinweggebied. 1. Bosgeschiedenis en onderzoeksresultaten [Bijzondere flora en vegetatie in De Meinweg, dl. 1] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Maes, N.C.M. \ Loon, R.W.A. van \ Dool, E. van den \ 2014
De Meinweg herbergt enkele bijzondere oude boskernen met circa 45 inheemse boom- en struiktaxa waarvan nog autochtone populaties aanwezig zijn.
help
Korstmossen in de Meinweg [Bijzondere flora en vegetatie in De Meinweg, dl. 1] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Eeenshuistra, P. \ 2014
De Meinweg omvat circa 300 ha van het habitattype droge heide. Qua vegetatie zijn struikhei, mossen en korstmossen toonaangevend aanwezig. In dit artikel de resultaten van een gebiedsdekkend onderzoek naar naar korstmossen. In de jaren 2011 en 2012 z ...
help
Flora van de IJzeren Rijn in Nationaal Park De Meinweg [Bijzondere flora en vegetatie in De Meinweg, dl. 1] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Coolen, F. \ 2014
In het kader van het project "natuurkwaliteitsimpuls Nationaal Park De Meinweg" is in 2012 de flora van de sporrlijn onderzocht. Sinds 1991 is deze spoorlijn niet meer in gebruik., en daarmee geen vegetatiebeheer meer toegepast.
help
Bijzondere mossen in Nationaal Park De Meinweg [Bijzondere flora en vegetatie in De Meinweg, dl. 1] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Smulders, H.A.M. \ 2014
In de periode december 2011 tot juni 2012 is een inventarisatie van mossen gehouden. Dit onderzoek vond plaats in het kader van de Natuurkwaliteitsimpuls Nationaal Park De Meinweg. Dit artikel geeft een overzicht van de bezochte biotopen met een besc ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.