Login

Hydrotheek

Record nummer 2236216
Titel Effect van diepe vooroeversuppletie bij Callantsoog op de benthosgemeenschap : resultaat T0-bemonstering najaar 2016
toon extra info.
auteur(s): Wijsman, J.W.M., J.A. Craeymeersch & D. Gerla
Auteur(s) Wijsman, J.W.M. ; Craeymeersch, J.A. ; Gerla, D.
Uitgever Yerseke : Wageningen Marine Research
Jaar van uitgave 2017
Pagina's 1 online resource (PDF, 49 pages) illustrations
Titel van reeks Wageningen Marine Research rapport (C071/17)
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Bij Callantsoog is in 2017 een diepe vooroeversuppletie voorzien van 1.6 miljoen m3. Doordat dezesuppletie bij wijze van experiment dieper (ca -10 m NAP) wordt uitgevoerd dan regulierevooroeversuppleties (-3 tot -8 meter NAP), is er een uitgebreid monitoringsprogramma opgesteld om(1) te onderzoeken of er meerjarige Spisula banken in het gebied aanwezig zijn die van betekeniskunnen zijn voor zee-eenden en (2) de het herstel van het bodemleven na de suppletie in kaart tebrengen. Dit rapport beschrijft de resultaten van de tweede T0 meting van het benthos die isuitgevoerd voorafgaand aan de suppletie met de bodemschaaf en de boxcorer in augustus enseptember 2016. De gegevens zijn gecombineerd met de resultaten van de eerste T0 meting die isuitgevoerd in 2015.De diepe vooroeversuppletie zal worden aangebracht buiten de actieve brekerbankzone op een dieptevan -10m tot -10.5m NAP voor de kust van Callantsoog. Van de 61 stations die in het najaar van 2016zijn bemonsterd zijn er 21 stations gelegen in het suppletiegebied (Suppletie). Om eventuele effectenvan de suppletiewerkzaamheden te kunnen onderscheiden van de jaarlijkse fluctuaties is debemonstering ook uitgevoerd in twee referentiegebieden, één ten noorden (Noord) en één ten zuiden(Zuid) van het suppletiegebied. Beide referentiegebieden liggen op eenzelfde diepte als hetsuppletiegebied. In ieder van de referentiegebieden zijn 20 monsters genomen. SedimentsamenstellingHet sediment in deelgebied Noord was grover dan in de deelgebieden Suppletie en Zuid. Degemiddelde mediane korrelgrootte in Noord was 266 μm terwijl de mediane korrelgrootte in dedeelgebieden Zuid en Suppletie gemiddeld 186 μm was. Ten opzichte van de bemonstering in 2015 ishet sediment in de deelgebieden Zuid en Suppletie fijner geworden. In het gebied Suppletie is degemiddelde mediane korrelgrootte afgenomen van 212 μm in 2015 naar 179 μm in 2016 en in hetgebied Zuid is deze afgenomen van 223 μm naar 193 μm. In het deelgebied Noord is desedimentsamenstelling nagenoeg niet veranderd (gemiddelde mediane korrelgrootte ca 265 μm).BodemdierenIn de deelgebieden Zuid en Suppletie zaten zeer veel schelpkokerwormen (Lanice conchilega)(gemiddeld bijna 6000 individuen m-2) en Ensis (mesheften) waardoor de schaaf snel vol kwam tezitten. Ensis was de meest dominante soort in de schaafmonsters die zijn genomen in de gebiedenSuppletie en Zuid met gemiddelde dichtheden van 4000 individuen m-2 (biomassa 2.5 kg versgewichtm-2). In het deelgebied Noord was de hoeveelheid Ensis, met een dichtheid van 200 individuen m-2 eneen biomassa van 70 g versgewicht m-2, aanzienlijk lager.In alle deelgebieden is de hoeveelheid bodemdieren in 2016 toegenomen ten opzichte van 2015. Uitde schaafgegevens is te zien dat de gemiddelde dichtheid in deelgebied Noord in 2016 80 keer zohoog was dan in 2015 terwijl de biomassa 6 keer zo hoog was ten opzichte van 2015. In dedeelgebieden Zuid en Suppletie was de gemiddelde dichtheid in 2016 25 keer zo hoog dan in 2015 ende gemiddelde biomassa 4 keer zo hoog als in 2015. Deze toename in biomassa is het gevolg van eengoede broedval van Ensis die heeft plaatsgevonden in 2016. Dit is terug te zien in afname van hetgemiddeld gewicht van 4 gram per individu in 2015 naar 0.6 gram in 2016. De resultaten van de bemonstering met de bodemschaaf en met de box-corer laten beide zien dat debodemdiergemeenschap in de deelgebieden Zuid en Suppletie met elkaar overeenkomen. Aan de handvan de bodemdiergemeenschap die is aangetroffen in de bemonstering met de bodemschaaf gegevensworden er duidelijk twee clusters van stations onderscheiden. De stations in het deelgebied Noordonderscheiden zich duidelijk van de stations in de deelgebieden Suppletie en Zuid. Ook in debodemdiergemeenschap die is bemonsterd met de box-corer is dit onderscheid te zien. Debodemdiergemeenschap die is aangetroffen op de stations in het deelgebied Noord ziet er anders uitdan de bodemdiergemeenschap in de stations die zijn bemonsterd in de deelgebieden Suppletie en Zuid. Binnen de deelgebieden Zuid en Suppletie zijn er nog wel kleinere verschillen te zien in debodemdiergemeenschap zoals die is bemonsterd met de box-corer, maar dit zijn meer geleidelijkepatronen. Zo onderscheiden de stations van de 3 meest zuidelijke transecten zich op basis van debodemdiergemeenschap van de van rest van de stations in de deelgebieden Zuid en Suppletie. Uit devergelijking met de bemonstering uit 2015 blijkt dat de variatie in bodemdiersamenstelling van jaartot jaar groter is dan de variatie tussen de gebieden.Spisula bankenVanuit de NB-wet vergunning is het van belang om de suppletielocatie voorafgaand aan dewerkzaamheden te onderzoeken op het voorkomen van meerjarige schelpdierbanken van de soortSpisula subtruncata (halfgeknotte strandschelp). Uit de monitoring van 2016 blijkt dat er géénmeerjarige Spisula banken van betekenis zijn aangetroffen in het gebied waar de suppletie is gepland.Slechts op 2 van de 61 locaties is Spisula subtruncata aangetroffen. Eén locatie in het deelgebiedNoord en één locatie in het deelgebied Suppletie. De dichtheden waren op beide locaties echter zeerlaag (<3.5 individuen m-2). Naast Spisula subtruncata is er op één locatie in het deelgebied Noord eenandere Spisula soort, Spisula solida, aangetroffen
Betrokken instanties WUR
Rijkswaterstaat RWS
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.