Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Effecten op de waterkwaliteit en ecologie van de verdieping van de Bakelse plassen [Boek]
Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ 2002
ln 1992 heeft de provincie NoordBrabant aan Exploitatiemaatschappij De Peelhorst een ontgrondingsvergunning verleend voor een zandwinning in de Bakelse Plassen. Nadat deze winning van start was gegaan ontstond er behoefte aan een aanpassing van dit p ...
help
Water van waarde in waarden : realisatie van diepe buitendijkse delfstoffenwinningen met een hoge ecologische waarde [Boek]
Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ 2002
Het voorliggende rapport is het resultaat van een literatuurstudie naar de mogelijkheden voor de aanleg van diepe buitendijkse grondwinning met een goede waterkwaliteit en ecologische kwaliteit. Doel van deze studie was om een antwoord te vinden op d ...
help
Naar een verantwoorde economische benutting van schubvis [Boek]
Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ 2002
In het Beleidsbesluit Binnenvisserij is gesteld dat economische benutting van schubvis door de beroepsvisserij mogelijk moet zijn. Ten einde hier een goede invulling aan te geven is door het Periodiek Overleg binnenvisserij (POB) aan de OVB gevraagd ...
help
Visstand en waterkwaliteit in de Rotterdamse singelwateren [Boek]
Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ 2002
In het kader van het Waterplan Rotterdam en het singelplan voor Rotterdam wordt gewerkt aan een integrale verbetering van de singels in het centrum van de stad. Een van de aspecten hierbij is de verbetering van de waterkwaliteit, zowel fysisch chemis ...
help
Codering Nederlandse zoetwatervissen [Boek]
Durand-Huiting, A.M. \ Grimm, M.P. \ 2002
Thans ontbreken uniforme codes voor aquatische organismen. Dit heeft tot gevolg dat voor elk project waar meerdere gegevensleverende instanties bij betrokken zijn, tijd en kosten gemoeid zijn met deconversie van gegevens tot een uniform format. Het d ...
help
Onderzoek naar de productiviteit van de toekomstige waterbodem van de Blauwe Stad met behulp van chemische en biologische analyses [Boek]
Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ 2002
Water speelt een centrale rol in de ontwikkeling van de Blauwe Stad. Een belangrijk aspect is de toekomstige waterkwaliteit. Deze dient zodanig te zijn dat de aan de Blauwe Stad toegekende functies optimaal gediend worden. De productiviteit van het w ...
help
Voor vogels en vissen : onderzoek naar vermindering van de bijvangst van watervogels in de staande netten en verbetering van de visstand en visserij in het IJsselmeer-Markermeer [Boek]
Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ 2002
In 2001 is er een convenant afgesloten tussen Vogelbescherming Nederland en de Coöperatieve producentenorganisatie Nederlandse Vissersbond/IJsselmeer U.A. (PO IJsselmeer). In dit convenant zijn harde afspraken gemaakt om de aantallen watervogels welk ...
help
Herstel natuurgebied Uithoorn [Boek]
Lorenz, C.M. \ Grimm, M.P. \ 2002
De Dienst Waterbeheer en Riolering (DWR) van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht heeft Witteveen+Bos opdracht verleend voor het uitvoeren van een onderzoek naar de oplossing van de problemen in het Natuurgebied Uithoorn. Gedurende warme perio ...
help
Bepaling van de streefbelasting van het Zuidlaardermeer [Boek]
Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ 2002
Het Waterschap Hunze en Aa’s is voornemens in 2001 een stroomgebiedsvisie voor de Hunze op te gaan stellen. Een van de pijlers onder deze visie is het project Ecologisch Herstel Zuidlaardermeer. Een recente evaluatie van het proefproject met het comp ...
help
Verkenning naar gebiedsgerichte water- en bodemkwaliteitsdoelstellingen voor de Maas [Boek]
Durand-Huiting, A.M. \ Grimm, M.P. \ 2002
Het doel van dit project was om de mogelijkheden te verkennen om afhankelijk van sleutelsoorten in voedselwebben gebiedsgerichte water- en bodemkwaliteitsdoelstellingen op te stellen of aan te passen. Uit interviews bleek dat de behoefte aan locaties ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.