Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Visstandbemonstering van het ROM-IJmeergebied gericht op soorten van ondiep al dan niet begroeid water [Boek]
Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ 1999
Rijkswaterstaat directie IJsseImeergebied (RDIJ) voert in de periode 1995-2004 een jaarlijkse bemonstering uit van de visstand in het ROM-IJmeerplangebied (lJmeer en zuidelijk Markermeer). Deze bemonsteringen staan in het teken van het MONROMIJ-progr ...
help
Visstandbemonstering Veluwerandmeren 1999 [Boek]
Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ 1999
Teneinde de ontwikkeling van de visstand en de mogelijke effecten van vis op de waterkwaliteit te blijven volgen, is het gewenst de visstand te monitoren. Daarom is de visstand in het Wolderwijd/Nuldernauw en in het Veluwemeer/Drontermeer in septembe ...
help
Naar een ontwerp voor de bemonstering van de visstand in het IJmeer in het kader van het MONROMIJ programma, 1995-2004 [Boek]
Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ 1998
Rijkswaterstaat directie IJsselmeergebied (RDIJ) heeft het voornemen om in de periode II 1995-2004 de visstand in het ROM-IJmeerplangebied (IJmeer en zuidelijk Markermeer) jaarlijks te bemonsteren. Deze bemonsteringen staan in het teken van het MONRO ...
help
Integrale rapportage monitoring Veluwerandmeren [Boek]
Knoben, R.A.E. \ Grimm, M.P. \ 1997
Het doel van het in het rapport beschreven project is het opstellen van één samenhangend rapport met een overzicht van de verzamelde (fysisch-chemische en biologische) meetgegevens van de Veluwerandmeren over de periode 1994-1996, aangeuld met amteri ...
help
Scenario's voor natuurontwikkeling in de Ketelpolder [Boek]
Semmekrot, S. \ Grimm, M.P. \ 1997
Om West-Overijssel goed te kunnen beschermen tegen hoge waterstanden, heeft de minister van Verkeer en Waterstaat in april 1991 besloten tussen het Ketelmeer en het Zwarte Meer een keersluis aan te leggen. De bouw van deze "keersluis Ramspol" zal naa ...
help
Bemonstering van de visstand in de Veluwerandmeren in 1997 [Boek]
Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ 1997
In het kader van Actief Biologisch Beheer (ABB) is in het Wolderwijd/Nuldernauw van 1990 tot 1994 visstandbeheer toegepast als onderdeel van een complex van integrale maatregelen. Deze maatregelen zijn genomen met als doel de overmatige algengroei te ...
help
Evaluatie van ecologische kerngebieden voor snoek in de randmeren - Deelproject 3: Evaluatie gebruik oevervegetatie in het Drontermeer door snoek [Boek]
Semmekrot, S. \ Grimm, M.P. \ Kampen, J. \ 1994
Voor de ontwikkeling van een gezonde snoekpopulatie, die in staat is het aandeel planktivore vissen te beperken, is de aanwezigheid van paai- en opgroeigebieden noodzakelijk. Indien het zover komt dat er in het Wolderwijd-Nuldernauw (WN) paai- en opg ...
help
Evaluatie van ecologische kerngebieden voor snoek in de randmeren - Deelproject 1: Rendement submerse vegetatie als paaisubstraat voor snoek in één van de proefvijvers bij Harderwijk [Boek]
Semmekrot, S. \ Grimm, M.P. \ 1993
ln de voorbereidingsfase van het toepassen van ABB in het Woldenrvijd-Nuldemauw (WN) is reeds aangegeven dat het geschikt maken van het WN voor een gezonde snoekpopulatie een belangrijk onderdeel is van ABB. ln de praktijk komt dit neer op het aanleg ...
help
Ecologisch herstel Veluwerandmeren : gewenste inrichting als snoekhabitat [Boek]
Ligtvoet, W. \ Semmekrot, S. \ Grimm, M.P. \ 1993
ln het kader van het ecologisch herstel van de Veluwerandmeren is het tot ontwikkeling brengen van een ecologische infrastructuur geschikt voor snoek en daaraan gekoppeld het stimuleren van de snoekstand een essentiële maatregel. De aanwezige vegetat ...
help
Evaluatie van ecologische kerngebieden voor snoek in de randmeren - Deelproject 2: Bruikbaarheid oevergebieden als paai- en opgroeigebied voor snoek [Boek]
Semmekrot, S. \ Grimm, M.P. \ 1993
De snoek speelt als predator een belangrijke rol bij het onderdrukken van de planktlvore vis in de Nederlandse binnenwateren. Voor een stabiele vlsstand met een klein aandeel planktlvore vis is een goede snoekpopulatie noodzakelijk. In de wateren waa ...
help
Visstandbeheer in het Wolderwijd/Nuldernauw in het kader van het BOVAR-project - Dl. 3: Migratie van vis door de sluizen [Boek]
Kampen, J. \ Backx, J.J.G.M. \ Grimm, M.P. \ 1992
Dit rapport gaat over de monitoring van de migratie van vis door de Hardersluis en de Nijkerkersluis. Onderzoek naar de migratie van via en de toepassing van viswerende werken in de toegangswegen naar de aan het Wolderwijd/Nuldernauw grenzende meren, ...
help
Visstandbeheer in het Wolderwijd/Nuldernauw in het kader van het BOVAR-project - Dl. 2: Evaluatie van de snoek uitzettingen [Boek]
Backx, J.J.G.M. \ Grimm, M.P. \ 1992
Het voorliggende rapport handelt over het uitzetten van snoek in het Wolderwijd/Nuldernauw in 1991. Snoek is uitgezet als onderdeel van het visstandbeheer op het Wolderwijd-Nildernauw dat wordt uitgevoerd in het kader van het zogenaamde Actief Biolog ...
help
Visstandbeheer in het Wolderwijd/Nuldernauw in het kader van het BOVAR-project - Dl. 5: De aalvangsten op het Wolderwijd/Nuldernauw en naastliggende meren in het seizoen 1991 [Boek]
Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ 1992
Het voorliggende rapport handelt over de aalvangsten op het Wolderwijd/Nuldernauw en naastliggende meren in het seizoen 1991. De monitoring van de aalvangsten is onderdeel van het visstandbeheer op het Wolderwijd/Nuldernauw dat wordt uitgevoerd in he ...
help
Notitie met betrekking tot de inrichting van het Wolderwijd-Nuldernauw in het kader van het ABB : de verbetering van de condities voor de snoekstand [Boek]
Grimm, M.P. \ 1991
In het in dit rapport beschreven onderzoek is gekeken naar de omvang van snoekstanden naar aanleiding van de moeizame recrutering van snoek in het Wolderwijd-Nuldernauw (WN). Gekeken is in welke mate het voorkomen en de dichtheid van snoek is geassoc ...
help
Toepassing van actief biologisch beheer op grote schaal : voorbereidingen voor de afvissing van het Wolderwijd / Nuldernauw (2.700 hectare) \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Meijer, M.L. \ Jagtman, E. \ Grimm, M.P. \ 1990
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.