Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  130312 Deltaproof/Rijk met je dijk P202 Joost Schaminée [Video]
  Schaminée, J. \ STOWAvideo \ 2013
  Presentatie 'Praktijkonderzoek Dijken op veen' door Joost Schaminée (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) in de Deltaproofweek 2013: Rijk met je dijk
  help
  Bedreiging van plantengemeenschappen van wateren, moerassen en natte heiden \ Kwartaalbericht milieustatistieken... [Artikel]
  Duuren, L. van \ Schaminée, J.H.J. \ 1997
  help
  Biodiversiteit werkt \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Schaminée, J.H.J. \ Dekker, J.N.M. \ Dijk, J. van \ Dorland, E. \ Groenewoud-Groot, M. van het \ Tooren, B.F. van \ 2016
  In 2010 is het Onderzoeksprogramma Biodiversiteit werkt gestart. Zoals uit de titel al spreekt, moet de vergaarde kennis een doorwerking krijgen in beleid en praktijk. Toepasbaarheid is een belangrijk aandachtspunt. In dit nummer van LANDSCHAP worden ...
  help
  Changes in the bryophyte layer of Dutch fens between 1940 and 2000 in relation to acidification and eutrophication \ Effects of nitrogen enrichment on bryophytes in fens = Effecten van stikstofverrijking op mossen in laagvenen [Hoofdstuk uit boek]
  Paulissen, M.P.C.P. \ Schaminée, J.H.J. \ During, H.J. \ Verhoeven, J.T.A. \ 2004
  help
  Deelstroomgebiedsvisies : tussen droom en daad \ Nova terra : kwartaaluitgave over meervoudig ruimtegebruik [Artikel]
  Schaminée, A. \ 2004
  Het risico van overstromingen is een serieuze uitdaging voor het economische hart van Nederland. De overheid wil waterbeheer een integraal onderdeel maken van ruimtelijke plannen en de waterschappen betrekken bij ruimtelijke plannen via de deelstroom ...
  help
  Design Thinking & extreem weer [Boek]
  Schaminée, A. \ Boland, D. \ Niggebrugge, K. \ Witjes, T. \ Ruijter-Feenstra, M. de \ 2019
  De toenemende verandering in het klimaat stelt ons voor nieuwe en steeds grotere uitdagingen. De gevolgen voor mens en natuur nemen toe. Het werken aan oplossingen wordt acuter en urgenter. Toekijken is niet langer een optie. Design thinking helpt ov ...
  help
  Ecohydrologie van de Zuid-Limburgse hellingmoerassen : inventarisatieatlas van vegetatie, bodem en grondwaterkwaliteit [Boek]
  Mars, H. de \ Schunselaar, J. \ Schaminée, J. \ 2012
  Om behoud en herstel van de natte hooilanden en kalkmoerassen in de Zuid Limburgse beekdalen mogelijk te maken, is niet alleen meer inzicht nodig in de sturende processen en sleutelfactoren maar, om te beginnen, in de actuele kwaliteit (hydrologie, v ...
  help
  Ecotopen en plantengemeenschappen \ Vegetatie langs grote wateren [Hoofdstuk uit boek]
  Smits, N.A.C. \ Schaminée, J.H.J. \ 1999
  help
  Externe werking Natura 2000 gebieden: een probleem? : toekomstperspectieven van Europese natuur in Nederland [Boek]
  Runhaar, J. \ Schaminée, J.H.J. \ Huiskes, H.P.J. \ cop. 2007
  Doel van deze studie is om tegenwicht te bieden aan de soms wat eenzijdige beeldvorming, dat door de Europese richtlijnen Nederland ‘op slot gaat’ en onze welvaart en ons welzijn worden bedreigd. Dat is gedaan door het probleem van de zogenaamde ‘ext ...
  help
  Gemeenschappen met Bromus racemosus L. (Trosdravik) in Nederland \ Stratiotes [Artikel]
  Simmelink, M.R. \ Schaminée, J.H.J. \ Janssen, J.A.M. \ Weeda, E.J. \ 2015
  Bromus racemosus kan beschouwd worden als een kensoort van de Molinio-Arrhenatheretea, met het optimum in een rompgemeenschap op vrij vochtige en tamelijk voedselrijke grond. Daarnaast komt hij voor in beide associaties van het Alopecurion, in relati ...
  help
  Herstel van de Zuid-Limburgse hellingmoerassen, het Kalkmoeras in het bijzonder [Boek]
  Mars, Hans de \ Possen, Boy \ Delft, Bas van \ Weeda, Eddy \ Schaminée, Joop \ Wallis de Vries, Michiel \ 2017
  De opzet van het voor u liggende rapport vormt niet louter de verslaglegging van het Fase II onderzoek. Het is eerder de synthese van het uitgevoerde onderzoeksproject, waarbij met oog op de voorliggende kennisvragen ook direct gebruik is gemaakt van ...
  help
  Klimaatverandering, een nieuwe crisis voor onze landschappen? [Boek]
  Corporaal, A. \ Stortelder, A.H.F. \ Schaminée, J.H.J. \ Huiskes, H.P.J. \ 2007
  Dit WOT rapport gaat in op de effecten die optreden door de ‘mediterranisatie’ en zeespiegelrijzing en hoe dat doorwerkt in de identiteit van het landschap. Landschappelijke verandering mondt uit in het verloren gaan van kenmerken, maar er ontstaan o ...
  help
  Naar een nieuw overzicht van de plantengemeenschappen van Nederland \ De levende natuur [Artikel]
  Schaminée, J.H.J. \ Westhoff, V. \ Wirdum, G. van \ 1989
  help
  De vegetatie van Nederland - Dl. 2: Plantengemeenschappen van wateren, moerassen en natte heiden [Boek]
  Schaminée, J.H.J. \ Weeda, E.J. \ Arts, G.H.P. \ Westhoff, V. \ 1995
  help
  Preadvies Beekdalen Heuvellandschap [Boek]
  Schaminée, J. \ Hommel, P. \ Waal, R. de \ Weeda, E. \ 2009
  Het Heuvelland neemt door zijn afwijkende geologie en bodemgesteldheid in ons land een bijzondere positie in. Hierdoor heeft het gebied meer gemeen met het aansluitende Midden-Europese heuvellandschap dan met de rest van ons land. Het Zuid-Limburgse ...
  help
  Referentiewaarden voor waterplanten in regionale oppervlaktewatersystemen : voorstudie Natuurverkenning 2 [Boek]
  Zuidhoff, A.C. \ Smits, N.A.C. \ Schaminée, J.H.J. \ Jansen, A.J.M. \ 2002
  Onderhavige studie is een eerste praktische uitwerking voor vijf regionale watersystemen van de zogenaamde natuurwaarde-index. De natuurwaarde is in deze index gedefinieerd als een functie van de natuurkwaliteit en het areaal van een (water)systeem. ...
  help
  Schatten voor de natuur : achtergronden, inventaris en toepassingen van de Landelijke Vegetatie Databank [Boek]Bijbehorende website
  Schaminée, J.H.J. \ Janssen, J.A.M. \ Haveman, R. \ Hennekens, S.M. \ Heuvelink, G.B.M. \ Huiskes, H.P.J. \ Weeda, E.J. \ 2006
  De publicist Rolf Roos omschreef een aantal jaren geleden in een artikel in Natuur en Milieu de plantengemeenschap als een superthermometer, een fijnzinnig instrument waarmee nauwgezet de aanwezige terreincondities kunnen worden afgelezen. Voor het b ...
  help
  Waterplanten in laagveenwateren : een beschrijving van referenties aan de hand van vegetatieopnamen [Boek]
  Veer, R. van 't \ Arts, G.H.P. \ Schaminée, J.H.J. \ Smits, N.A.C. \ 1999
  Ten behoeve van het onderzoek naar de abiotiek en biotiek van laagveenwateren is nagegaan welke planten en plantengemeenschappen kenmerkend zijn voor de verschillende typen wateren in het laagveengebied.
  help
  De ecologie van water- en oevervegetatie \ Vegetatie langs grote wateren [Hoofdstuk uit boek]
  Smits, N.A.C. \ Schaminée, J.H.J. \ 1999
  help
  Een nieuwe indeling van de waterplantengemeenschappen (Potametea) in Nederland \ Stratiotes [Artikel]
  Schaminée, J.H.J. \ Lanjouw, B. \ Schipper, P. \ 1990
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.