Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Waterwijzer landbouw, fase 2 : modellering van het bodem-water-plantsysteem met het gekoppelde instrumentarium SWAP-WOFOST [Boek]
  Kroes, J. \ Bartholomeus, R. \ Dam, J. van \ Hack-ten Broeke, M. \ Supit, I. \ Hendriks, R. \ Wit, A. de \ Bolt, F. van der \ Walvoort, D. \ Hoving, I. \ Bakel, J. van \ 2015
  Voor het bepalen van de effecten van de ingrepen in de waterhuishouding op landbouwopbrengsten zijn in Nederland al geruime tijd drie methodes in gebruik: de HELPtabellen, de TCGB-tabellen en AGRICOM. In bijna elke berekening wordt gebruik gemaakt va ...
  help
  Samen werken aan een veerkrachtig watersysteem : beoordeling van projecten voor hoogwaterproblematiek in de provincie Noord-Brabant en de provincies Antwerpen en Limburg (Belgie) [Boek]
  Stuyt, L.C.P.M. \ Kwakernaak, C. \ Bakel, P.J.T. van \ 1999
  In de provincies Noord-Brabant, Antwerpen en Belgisch Limburg is een inventarisatie uitgevoerd naar projecten die gericht zijn op de aanpak van de hoogwaterproblematiek in het Nederlands-Belgische grensgebied. Van de 83 projecten zijn 37 subsidiabel ...
  help
  De aquarel : Verkennende studie ten behoeve van het waterbeleid van het Ministerie van LNV [Boek]
  Bakel, P.J.T. van \ Gaast, J.W.J. van der \ Hellegers, P.J.G.J. \ Kwakernaak, C. \ Mulder, M. \ Os, J. van \ Roest, C.W.J. \ Windt, N.P. van der \ Ypma, K.W. \ 1999
  help
  Waterberging binnendijks : een verkenning van de effectiviteit en haalbaarheid van ruimtelijke maatregelen gericht op vermindering van de hoogwaterproblematiek [Boek]
  Kwakernaak, C. \ Bakel, P.J.T. van \ Parmet, B.W. \ 1996
  help
  Waarderen van water in een regionaal watersysteem [Boek]
  Reinhard, S. \ Bakel, J. van \ Gaaff, A. \ Bommel, K. van \ 2004
  Dit rapport betreft het ontwikkelen van een methode om water in een regionaal watersysteem te kunnen waarderen. De economische context van de waardebepaling van water is beschreven, waarbij de kenmerken van water als economisch goed een rol spelen. O ...
  help
  De wateropgave voor Waterschap Rijn en IJssel : kwantificeren van de wateropgave voor vasthouden,bergen en afvoeren ten behoeve van de waterparagraaf in reconstructieplannen in Oostelijk Gelderland en het opstellen van de deelstroomgebiedsvisie van het Waterschap Rijn en IJssel [Boek]
  Bakel, P.J.T. van \ 2002
  Kwantificeren van de wateropgave voor vasthouden, bergen en afvoeren ten behoeve van de waterparagraaf in reconstructieplannen in Oostelijk Gelderland en het opstellen van de deelstroomgebiedsvisie voor het beheersgebied van het waterschap Rijn en IJ ...
  help
  Transparantie effecten zoutwinning Fryslân [Boek]
  Stuyt, L.C.P.M. \ Akker, J. van den \ Bruil, D.W. \ Bakel, P.J.T. van \ 2006
  De zoutwinning ten noorden van Harlingen in de provincie Frysland veroorzaakt bodemdaling, heeft effecten op de zoute kwel (en geeft verzilting) en zorgt voor maatschappelijke onrust. Naar de mogelijke effecten van de zoutwinning is in het recente ve ...
  help
  Dalende bodems, stijgende kosten : mogelijke maatregelen tegen veenbodemdaling in het landelijk en stedelijk gebied : beleidsstudie [Boek]
  Born, G.J. van den \ Kragt, F. \ Henkens, D. \ Rijken, B. \ Bemmel, B. van \ Sluis, S. van der \ Polman, N. \ Bos, E. \ Kuhlman, T. \ Kwakernaak, C. \ Akker, J. van den \ Diogo, V. \ Koomen, E. \ Lange, G. de \ Bakel, J. van \ Brinke, W.B.M. ten \ 2016
  Het doel van deze studie is om bodemdaling, de gevolgen van bodemdaling en het effect van mogelijke maatregelen in de Nederlandse laagveengebieden op een transparante manier in beeld te brengen. Dat doen we voor zowel het landelijk als stedelijk gebi ...
  help
  Basic survey zout en joint fact finding effecten van zout: naar een gedeeld beeld van het zoetwaterbeheer in laag Nederland [Boek]
  Stuyt, L.C.P.M. \ Bakel, P.J.T. van \ Massop, H.T.L. \ 2011
  Het landbouwkundig grondgebruik in Nederlandse kustregio's wordt in toenemende mate geconfronteerd met verzilting. Over de urgentie en prognose van dit probleem bestaat structureel onduidelijkheid. Het zoetwaterbeheer dat voor de landbouw door twaalf ...
  help
  KlimaatAdaptieve Drainage: innovatief waterbeheer op regionaal en perceelsniveau \ H2O online [Artikel]
  Eertwegh, G.A.P.H. van den \ Bakel, P.J.T. van \ Stuyt, L.C.P.M. \ Iersel, A. van \ Kuipers, L. \ Klerk, W. \ Talsma, M. \ 2013
  Klimaatverandering leidt zonder ingrijpen tot meer wateroverlast en verdroging. Klimaatadaptieve drainage (KAD) is een nieuwe manier om hieraan het hoofd te bieden in landbouw- en natuurgebied. De methode is duurzaam en economisch aantrekkelijk. Uit ...
  help
  Klimaateffectschetsboek Drenthe en Groningen [Boek]
  Verbout, A. \ Bakel, P.J.T. van \ Blom-Zandstra, M. \ Hermans, C.M.L. \ Paulissen, M.P.C.P. \ Rooij, S. van \ Steingröver, E. \ Stuyt, L.C.P.M. \ Vos, C.C. \ 2008
  In het klimaateffectschetsboek worden de primaire en secundaire effecten van klimaatverandering op kaart gezet. Primaire effecten zijn de veranderingen in temperatuur, neerslag, wind en zeespiegel. Secundaire effecten zijn verdroging, vernatting, ove ...
  help
  Kosteneffectiviteit van alternatieve maatregelen voor bufferstroken in Nederland [Boek]
  Noij, G.-J. \ Corré, W. \ Boekel, E. van \ Oosterom, H. \ Middelkoop, J. van \ Dijk, W. van \ Clevering, O. \ Renaud, L. \ Bakel, J. van \ 2008
  De kosteneffectiviteit is vergeleken van maatregelen om de oppervlaktewaterbelasting met nutriënten vanuit de landbouw terug te dringen. Aanleiding is de discussie over de (kosten)effectiviteit van onbemeste bufferstroken in Nederland. Van deze maatr ...
  help
  Zoetwatervoorziening in Nederland : aangescherpte landelijke knelpuntenanalyse 21e eeuw [Boek] - 2e (gecorrigeerde) druk
  Klijn, Frans \ Velzen, Emiel van \ Maat, Judith ter \ Hunink, Joachim \ Baarse, Gerrit \ Beumer, Victor \ Boderie, Pascal \ Buma, Jelle \ Delsman, Joost \ Hoogewoud, Jacco \ Hoogvliet, Marco \ Prinsen, Geert \ Bakel, Jan van \ Mark, Rolien van der \ Ek, Remco van \ Sligte, Robinvan \ Verheij, Henk \ Zwolsman, Gert-Jan \ 2012
  Dit rapport gaat over de aanscherping van de knelpuntenanalyse die is uitgevoerd in de context van de landelijke zoetwaterverkenning.
  help
  Comparison of two modes of surface water control using a soil water model and surface elevation data \ Geoderma : an international journal of soil science [Artikel]
  Bierkens, M.F.P. \ Bakel, P.J.T. van \ Wesseling, J.G. \ 1999
  help
  Op weg naar GGOR 2.0 \ H2O online [Artikel]
  Bakel, J. van \ Harmsel, A. ten \ Schaap, J. \ Prak, H. \ Worm, B. \ 2015
  Het Nederlandse waterbeleid probeert hetzelfde waterdruppeltje elke keer in een ander hokje te stoppen. De ene keer valt het onder de NBW, de andere keer moet het voldoen aan WB21 en als het niet uitkijkt komt het in een KRW-waterlichaam terecht. In ...
  help
  Kleine retentie: ja, maar....... \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Jaskula-Joustra, A. \ Mioduszewski, W. \ Plaza, W. \ Bakel, P.J.T. van \ 2005
  Het vasthouden en bergen van water wordt heel vaak genoemd als een maatregel tegen overstroming, hoewel hieraan veel haken en ogen zitten. Kan vasthouden werkelijk een bijdrage leveren aan het bestrijden van hoogwater? Om hierover van mening te kunne ...
  help
  Hoe robuust is ons hydrologisch systeem (1)? : modelmatige verkenning van hydrologische effecten van klimaatverandering en toenemende grondwateronttrekking op het grondwatersysteem in 2050 \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Bakel, J. van \ Huinink, J. \ Werkman, W. \ 2015
  Hoe robuust is het hydrologisch systeem in het vrij afwaterende deel van Nederland met het oog op de te verwachten veranderingen? Kan het hydrologisch systeem de gevolgen van een toename in grondwateronttrekking in combinatie met een grotere verdampi ...
  help
  Hoe robuust is ons hydrologisch systeem (2)? : hydrologische effecten van klimaatverandering en toenemende grondwateronttrekking als gevolg van extra beregening op het watersysteem in Oost-Nederland \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Bakel, J. van \ Staarink, H. \ Huinink, J. \ Arts, M. \ Schaap, J. \ Worm, B. \ 2015
  Hoe robuust is het hydrologisch systeem in het vrij afwaterende deel van Nederland? Kan het de gevolgen van een toename in grondwateronttrekkingen (door beregening) in combinatie met een grotere verdampingsvraag door klimaatverandering en technologis ...
  help
  Modelling Contest Hupsel: Hollende paarden of toch Triomf der data? \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Heijker, J. \ Bakel, J. van \ 2016
  Binnen de wetenschappelijk-hydrologische wereld is er een al jaren durend en immer voortgaand debat over de vraag welk modelconcept het meest geschikt is voor het modelleren van het neerslag-afvoerproces. Het spitst zich in essentie toe op 2 hoofdvra ...
  help
  Computerondersteunend oppervlaktewaterbeheer (door het waterschap Dollardzijvest) : definitiestudie [Boek]
  Bakel, P.J.T. van \ Bartelds, A. \ Hettling, H.K. \ Kok, J.W. \ Nijhof, G. \ 1995
  In de definitiefase voor de ontwikkeling en toepassing van programmatuur ter ondersteuning van het operationele oppervlaktewaterbeheer moeten de volgende zaken aan de orde komen: - wat is de precieze doelstelling van het maken en toepassen van een co ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.