Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Nieuwe rivieren : Landwerk special \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
  Beun, N. \ Hillebrand, H. \ Bleumink, H. \ Cooten, A. van \ Logemann, A. \ Neefjes, J. \ Duinhoven, G. van \ Hendriks, M. \ 2005
  Deze special is geïnitieerd door InnovatieNetwerk Groene Ruimte en Agrocluster. Het eerste artikel van de special geeft nadere toelichting bij dit project: de gedachte van het aanleggen van een nieuwe rivier; bv. in de Betuwe. Vervolgens geeft Bleumi ...
  help
  Cultuurhistorische IJsselmeerbiografie : synthese met ruimtelijke karakteristieken als bouwstenen voor ontwikkeling [Boek]
  Neefjes, Jan \ Bleumink, Hans \ 2017
  De biografie is als volgt opgebouwd: In het eerste deel wordt in vogelvlucht het verhaal over het ontstaan van de Zuiderzee en het omringende landschap en de geschiedenis van het gebied verteld aan de hand van een aantal thema's. In deel twee volgt e ...
  help
  Naar een afgewogen maaiselbeleid : actualisatie van het Maaiselbeleid van Waterschap De Dommel : discussienotitie ten behoeve van de nieuwe Beleidsnotitie Maaiselbeheer [Boek]
  Schilte, L. \ Bleumink, H. \ Waterschap De Dommel \ 2008
  Doel is om op basis van deze notitie een bestuurlijk besluit te nemen over de vraag hoe het waterschap vanaf 2010 wil omgaan met het achterlaten c.q. afvoeren en verwerken van maaisel dat vrijkomt bij het beheer en onderhoud van zijn eigen watergange ...
  help
  Provinciaal beleid inzake beregening uit grondwater : hoe verdelen we het schaarse grondwater? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bleumink, H. \ Koekoek, F.J. \ Vuren, G. van \ 1995
  help
  Regionale marktwerking rond waterlevering, -berging en -conservering : CLM verkent wenselijkheid van agrarische watermarkten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bleumink, H. \ Boland, D. \ Hoekstra, J.R. \ 2000
  CLM onderzocht hoe marktwerking bij het waterbeheer in het landelijk gebied kan bijdragen aan een effectievere benutting van watervoorraden. De landbouw zou de volgende waterdiensten kunnen aanbieden: waterlevering; waterberging en waterconservering; ...
  help
  Handreiking vispassages in Noord-Brabant [Boek]
  Coenen, J. \ Antheunisse, M. \ Beekman, J. \ Beers, M. \ Bleumink, H. \ 2013
  Nog te vaak komen vissen op hun trekroutes barrières tegen, zoals stuwen, bodemvallen, gemalen of sluizen. Vispassages zijn bedoeld om dergelijke barrières te slechten. De meest ‘natuurlijke’ oplossing om de migratie van vissen mogelijk te maken is o ...
  help
  Boeren met water : verdrogingsbestrijding op agrarische bedrijven [Boek]
  Bleumink, J.A. \ Buys, J.C. \ 1996
  Het anti-verdrogingsbeleid is overwegend gericht op gebiedsniveau en kent geen doelgericht instrumentarium dat aangrijpt op het niveau van het agrarische bedrijf. Het rapport richt zich op de volgende twee onderzoeksvragen: (1) Hoe kunnen land- en tu ...
  help
  Boeren met water : aanpak van verdroging [Boek]
  Bleumink, H. \ Klaver, K. \ Buys, J. \ Centrum voor Landbouw en Milieu \ [ca. 1998]
  help
  Tegen de stroom in : evaluatie van de zevende EO Wijersprijsvraag voor de robuuste ecologische verbinding de Beerze [Boek]
  Kruit, J. \ Bleumink, H. \ 2008
  Deze evaluatie brengt in beeld of de gevolgde prijsvraagaanpak voor de Beerze handvatten biedt voor het omgaan met complexe, integrale, ruimtelijke vraagstukken elders in het landelijke gebied. Deze zevende EO Wijersprijsvraag is de eerste prijsvraag ...
  help
  Verdroging op de kaart \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
  Bleumink, H. \ 2001
  De opzet van een meetnet verdroging: wensen en mogelijkheden
  help
  Reconstructie aan zet : koepelplan reconstructie concentratiegebieden [Boek]
  Bleumink, H. \ Lamers, L. \ Provincie Noord-Brabant \ 2001
  help
  De tao van water, of waarom dijken niet hoger mogen \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
  Bleumink, H. \ 2001
  Visie van H. Saeijs, grondlegger van "Ruimte voor de rivier" en van Van Ellen, waterbouwkundige over het waterbeheer in de 21ste eeuw
  help
  Tweeduizend en enige boerenstuwen \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
  Bleumink, H. \ 2001
  Het Interreg project Watermanagement in Vlaanderen en Zuid-Nederland heeft in tweeeneenhalf jaar zo'n 2000 kleine instelbare stuwtjes opgeleverd. Boeren regelen zo zelf de waterconservering en de droogtebestrijding
  help
  Een watersysteembenadering voor het stroomgebied van de Baakse beek : standpunten van betrokkenen [Boek]
  Bleumink, J.A. \ Klaver, K. \ 1999
  LNV Oost heeft een concept ontwikkeld voor verdere uitwerking van het stroomgebied van de Baakse Beek. Dit leidde tot een concept waarin de combinatie van landbouw, drinkwaterwinning uit oppervlaktewater en het tegengaan van verdroging van de natuur ...
  help
  Hogere dijken en breder denken [special Deltaprogramma Rivieren] \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
  Bleumink, H. \ 2012
  Terwijl er op talloze plekken hard wordt gewerkt aan een veiliger en mooier rivierengebied, heeft het Deltaprogramma Rivieren de opdracht om het rivierengebied klaar te maken voor 2100. Na de eerste nationale verkenningen in 2011 is het in 2012 de be ...
  help
  Een dijk van een dijk : Tiel krijgt eerste klimaatdijk van Nederland [special Deltaprogramma Rivieren] \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
  Bleumink, H. \ 2012
  Als alles meezit krijgt Tiel over een paar jaar de eerste multifunctionele klimaatdijk van Nederland - een hoge en vooral heel brede dijk die niet kan doorbreken. 'Een waterkerend landschap' wordt deze stille revolutie ook wel genoemd. Want op sommig ...
  help
  Rijk of regio? : wie regisseert straks de uitvoering van het Deltaprogramma Rivieren? [special Deltaprogramma Rivieren] \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
  Bleumink, H. \ 2012
  Terwijl het Rijk haar verantwoordelijkheid houdt voor de waterveiligheid, hebben gebiedspartijen tegenwoordig de mogelijkheid om aan de riviermaatregelen eigen gebiedsopgaven te koppelen, zoals recreatie, infrastructuur of woningbouw. Het Deltaprogra ...
  help
  Ontwerpen aan de toekomst van het rivierengebied [special Deltaprogramma Rivieren] \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
  Bleumink, H. \ 2012
  Hoever kunnen we de komende eeuw met rivierverruimende maatregelen komen om de klimaatverandering het hoofd te bieden? Is er meer nodig? En zou het niet verstandig zijn om bijvoorbeeld over te stappen op een heel nieuw type doorbraakvrije dijk? Het z ...
  help
  WaalWeelde : samenwerking en samenhang [special Deltaprogramma Rivieren] \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
  Bleumink, H. \ 2012
  Om de samenhang in de riviermaatregelen te versterken, hebben de Gelderse Waalgemeenten samen met alle betrokkenen een integrale ontwikkelingsvisie opgesteld: WaalWeelde. Rivierveiligheid en ruimtelijke kwaliteit vormen daarin de rode draad. De integ ...
  help
  Boeren bestrijding verdroging bij de Mariapeel \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Bleumink, J.A. \ Boland, D. \ Buys, J.C. \ 1998
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.