Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Thema water \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
  Kuiper, M. \ Oosterhoff, R. \ Nifterik, G. van \ Ekkelenkamp, H. \ Besseling, E. \ Rijneveld, B. \ Boer, M. \ Wildschut, T. \ Etman, P. \ Rooda, K. \ Dijkstra, M. \ Roos, R. de \ Vogel, H. \ Wiel, W.D. van der \ 2016
  In dit themanummer over water staan 8 artikelen: 1) Grondwaterregulering op postzegelniveau: omgaan met onvoorspelbaarheid bemalingsrisico's. 2) Geen zandzakken, maar zandsuppletie: Prof. Marcel Stive, TU Delft, over de kusterosie Vietnam. 3) Bouwen ...
  help
  Nieuwe Europese Commissie : waterbestuur \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Boer, E. \ 2014
  Het Europees Parlement stemde in met de benoeming van de nieuwe Europese Commissie. Wat is relevant voor de watersector?
  help
  Economische activiteiten afwegen met ecosysteemdiensten : duurzaam benutten of beschermen van de ecosysteemdiensten? \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Vermooten, J.S.A \ Lijzen, J.P.A. \ Meulen, S. van der \ Rutgers, M. \ Broers, H.P. \ Boer, E. de \ 2015
  In het dichtbevolkte Nederland neemt de drukte in de ondergrond toe, doordat we meer gebruik maken van de ondergrond voor activiteiten zoals grondwateronttrekking, warmtekoudeopslag en infrastructuur. Beleidmakers en beslissers hebben behoefte aan ee ...
  help
  Te weinig bagger voor tijdige herinrichting diepe plassen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Boer, E.J. de \ Mullekom, P.W.M. van \ Have, A. ten \ 2014
  Sinds de publicatie van de Handreiking en Circulaire herinrichting diepe plassen in 2010 is er geen landelijk overzicht van initiatieven voor herinrichting van diepe plassen. Het is onduidelijk of voldoende aanbod aan grond en bagger aanwezig is om h ...
  help
  Onderzoek naar gesloten bodemenergiesystemen : voordelen, gevolgen en risico's in kaart gebracht : dossier - (Water)bodembeheer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Boer, S.E. de \ Kools, S.A.E. \ Witte, H.J.L. \ 2013
  Nieuwe regelgeving (de AMvB Bodemenergie) en bijbehorende nieuwe gemeentelijke verantwoordelijkheden rondom gesloten bodemenergiesystemen resulteren in hernieuwde belangstelling voor de effecten van deze techniek. Hoe 'groen' is een gesloten bodemene ...
  help
  Kaderrichtlijn Water : nog lang niet op orde \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Boer, E. \ 2015
  De Kaderrichtlijn Water (KRW) schrijft voor dat lidstaten eind 2015 hun tweede ronde stroomgebiedbeheerplannen indienen bij de Europese Commissie. In 2009 gebeurde dit voor de eerste keer. Inmiddels zijn deze plannen allemaal geanalyseerd. Begin maar ...
  help
  Nijkerkse waterlopen : een bewerkte voorpublicatie van landschapsjuwelen, deel 3 \ De wijerd [Artikel]
  Boer, L. de \ Berg, A. van den \ 2014
  Het water van de Breede Beek werd door de aanleg van de waterleiding minder belangrijk voor Nijkerk. In de negentiende eeuw kwam het besef dat het water uit de beken, sloten en putten, greppels etc. een bron van infectie vormde. Het duurde behoorlijk ...
  help
  Hemelse modder: bagger verdient beter imago \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Brils, J. \ Boer, P.D. de \ Mulder, J.P.M. \ Boer, E. de \ 2014
  Sediment is de basisgrondstof van de Delta waarin wij leven. In een duurzame samenleving wordt vrijgekomen bagger dan ook hergebruikt als nuttige bouwstof. Dit past geheel bij de filosofie van een circulaire economie. Waarom is deze logica in de prak ...
  help
  Actief sturen leidt tot betere projecten \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Boer, P. de \ Sterk, W. \ Schurink, E. \ Karssemeijer, P. \ 2013
  Binnen het samenwerkingsverband van het programma Ruimte voor de Rivier werken Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen en gemeenten op meer dan 30 plekken in het rivierengebied aan projecten om de rivier meer ruimte te geven. Daarmee worden de 4 m ...
  help
  Nijkerkse waterlopen : een bewerkte voorpublicatie van landschapsjuweel deel 2 \ De wijerd [Artikel]
  Boer, L. de \ Berg, A. van den \ 2014
  Nijkerk kent op haar grondgebied een aantal beken, de belangrijkste daarvan zijn: Brrede Beek, Rubberbeek, Appelsche Beek en het Kanaaltje vanuit Zwartebroek. Met behulp van oude en nieuwe kaarten, geografische kaarten, hoogtekaarten, geomorfologisch ...
  help
  De waterbestendige stad : verkenning waterveiligheid regio Amsterdam [Boek]
  Ruitenbeek, M. \ Baltissen, J. \ Boer, S. de \ 2011
  De waterbestendige stad is een van de zes gebiedspilots in het deltaprogramma veiligheid, waarin de noodzaak en consequenties van nieuwe waterveiligheidsnormen en de toepasbaarheid van de zogenaamde meerlaagsveiligheidsbenadering is onderzocht. In de ...
  help
  Stedelijke drainage : structurele aanpak grondwateroverlast Haarlem \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
  Boer, A.W. de \ Nierop, T. \ 2007
  Haarlem is gebouwd op de overgang van duinen in het westen naar polders in het oosten. De stad is voornamelijk gebouwd op een oude strandwal, die bestaat uit zand. Direct naast de strandwal liggen veen en klei in de bovenste grondlaag. Deze bodemopbo ...
  help
  Gemaal Kolhorn krijgt complexe vispassage \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Schreuders, C.G. \ Rijswijk, A.D. van \ Berg, R. van den \ Boer, K.S. de \ 2007
  Het ontwerp van de vispassage bij het nieuwe gemaal Kolhorn in West-Friesland bleek lastiger dan aanvankelijk gedacht. Het relatief geringe te overbruggen peilverschil en de tegennatuurlijke afwateringsrichting zorgden voor een lastige puzzel
  help
  Poldergarages : flexibel ondergronds bouwen tegen aanvaardbare risico's \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
  Boer, A.W. \ 2005
  Polders vormen een eeuwenlange oplossing om in drassig land droge voeten te houden. Het principe is eenvoudig, en wordt ook op kleine schaal toegepast: namelijk in polderconstructies bij de aanleg van parkeergarages. Het is een alternatiefOm de invlo ...
  help
  Afwegingsmodel helpt bij keuze van waterwoning \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Boer, S.B de \ Meijer, J.P.R. \ 2005
  Het ligt voor de hand dat de combinatie van water en bebouwing (woningen, kantoren, glastuinbouw) steeds meer gemeengoed gaat worden. Tot nu toe is de belangrijkste drijfveer dat het leuk is om op of aan het water te wonen. Andere redenen zullen in d ...
  help
  Ruimte voor de rivier - of voor het rivierwater? : analyse \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Boer, E. de \ 2005
  De planologische kernbeslissing (PKB) ‘Ruimte voor de Rivier’ is in april 2005 verschenen. Gaat die over ruimte voor de rivier, dus ten koste van het land, of over ruimte voor de afvoer van rivierwater, een kwestie van capaciteit? Primair over het la ...
  help
  Pathogene bacteriën en parasieten in faeces van wilde dieren en in oppervlaktewater \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
  Heuvelink, A.E. \ Zwartkruis, J.T.M. \ Heerwaarden, C. van \ Arends, B. \ Stortelder, V. \ Boer, E. de \ 2008
  Onderzoek naar het veroorzakers van gastro-enteritis in wilde fauna en oppervlaktewater in Nederland, omdat uit de literatuur nog weinig bekend is van de verspreiding van humane ziekteverwekkers door in het wild levende dieren. In de periode oktober ...
  help
  Onduidelijk regels frustreren wonen op het water \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
  Boer, J. \ 2008
  Er zijn in Nederland genoeg plannen voor drijvende woonwijken. Maar veel projecten sneuvelen door onduidelijke regels en onzekerheid bij projectontwikkelaars over de afname van “peilbestendige” woningen. Op het onlangs gehouden Nationaal Congres Wate ...
  help
  Kiezen tussen generiek of gebiedsspecifiek beleid \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Schouten, D. \ Boomsma, A. \ Boer, E.J. de \ 2008
  Met het Besluit Bodemkwaliteit, dat vanaf 2008 in werking is getreden voor waterbodems, geldt een nieuw wettelijk kader van toepassingen van grond en bagger. Ook Rijkswaterstaat krijgt hiermee te maken. Voor het IJsselmeergebied is een stappenplan ge ...
  help
  Een BOD- en zuurstofmodel voor beken en rivieren : samenvatting van werkzaamheden die tot en met januari 1973 ten behoeve van de Commissie Waterhuishouding Gelderland zijn verricht door leden van de TH - Twente [Boek]
  Boer, B. de \ 1973
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.