Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Stormklimaat en hoogwaters \ Meteorologica [Artikel]
  Sterl, A. \ Brink, H. van den \ Haarsma, R. \ Vries, H. de \ Meijgaard, E. van \ 2009
  Voor een laag liggend land als Nederland is de hoogte van (toekomstige) stormvloeden extreem belangrijk. We onderzoeken hier de vraag of en hoe de klimaatverandering de hoogte van extreme waterstanden tijdens stormvloeden beïnvloedt. We hebben het hi ...
  help
  Schaliegas in publiekrechtelijk kader : lessen uit de praktijk van conventionele gaswinning \ Milieu en recht [Artikel]
  Brans, M.C. \ Brink, K.M. van den \ 2014
  In 2011 is in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken een onderzoek gestart naar het winnen van schaliegas in de Nederlandse bodem. Op basis van de resultaten uit dat onderzoek heeft de Minister in 2013 geconcludeerd dat de risico's niet gr ...
  help
  Gebiedsdossiers als middel voor ruimtelijk gedifferentieerd grondwaterbeheer \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Brink, C. van den \ Buitenkmap, M. \ Essen, J. van \ 2006
  De provincie Overijssel heeft besloten haar grondwaterbeschermingsbeleid te evalueren en aan te scherpen. Dit heeft gerulteerd in een nieuw Beleidsplan (vastgesteld op 15 maart 2006). Voor de winningen St. Jansklooster en Holten wordt het gebiedsgeri ...
  help
  De spagaat van Verkeer en Waterstaat : het project ruimte voor de rivier \ Stedebouw & ruimtelijke ordening / Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting [Artikel]
  Brink, M. van den \ Meijerink, S.V. \ 2006
  Ruimte voor de rivier is op te vatten als een hedendaags voorbeeld van grote publieke werken. Een nieuwe sturingsfilosofie, waarbij centrale regie de samenhang moet bewaken en interactieve planvorming de regionale inbedding en draagvlak moet realiser ...
  help
  De geografische dimensies van risicomanagement : definitiestudierapport [Boek]
  Neuvel, J. \ Brink, A. van den \ 2006
  De rol van geo-informatie bij risicobeheersing en rampenbestrijding; een studie in het kader van het BSIK programma 'ruimte voor geo-informatie'; uitgevoerd door: Wageningen Universiteit, VU Amsterdam, TU Delft en het Milieu- en Natuurplanbureau
  help
  Overstromingsrisico's zijn in de ruimtelijke ordeningspraktijk nauwelijks een issue \ VI matrix [Artikel]
  Neuvel, J. \ Brink, A. van den \ 2007
  Geo-informatie is een prima hulpmiddel om te toetsen hoe ‘ruimtelijke ordenaars’ meer rekening kunnen houden met overstromingsrisico’s en hoe zij de kwetsbaarheid van gebieden kunnen reduceren. In het RGI-project Geo-informatie voor risicobeheersing ...
  help
  Bargerveen, bron van de Runde : herstel van een watersysteem [Boek]
  Rus, J. \ Brink, H. van den \ 2006
  Rondom het hoogveenreservaat Bargerveen en het riviertje de Runde hebben ingrijpende ontwikkelingen plaatsgevonden. Aan de noordzijde is het veen voorzien van kaden en retentiebekkens; de verbinding met de Runde is hersteld, maar tevens is het landel ...
  help
  Kosten-batenanalyses voor Europese Kaderrichtlijn Water \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Veeren, R. van der \ Peerdeman, M. \ Brink, C. \ 2008
  Economische analyses hebben tot doel de besluitvorming te ondersteunen door het in beeld brengen van de mogelijke maatschappelijke consequenties van alternatieven. Mede door een toegenomen vraag naar transparantie en afrekenbaarheid in de besluitvorm ...
  help
  Impact of hydrology on floodplain lake ecosystems along the Lower Rhine and Meuse [Proefschrift]
  Brink, F.W.B. van den \ 1994
  help
  Rijkswaterstaat on the horns of a dilemma [Proefschrift]
  Brink, M.A. van den \ 2009
  Onder politieke druk werd Rijkswaterstaat – al die tijd zowel betrokken bij beleid als bij uitvoering – begin deze eeuw gesplitst en in 2006 als uitvoeringsagentschap op afstand geplaatst van Verkeer en Waterstaat, waar het onderdeel van uitmaakte. D ...
  help
  Ecologische ontwikkelingsrichtingen zoute wateren : [ecologische toestandsbeschrijving en toekomstverwachting, 1985 - 2010] [Boek]
  Brink, B.J.E. ten \ Colijn, F. \ 1990
  help
  Urban and ecological ambitions unified in a waterproof environment : a landscape based design approach for pilot area Veenendaal-oost [Studentenverslag]
  Winter, H. de \ 2014
  The main goal of this thesis is to provide a design and a design process which can serve as inspiration for other urban development areas in climate change risk areas. The focus of this study lies on the effect of climate change for the urban water s ...
  help
  Ontwikkeling van het waterkwaliteitsbeheer \ Waterschapspeilingen : opstellen ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de Unie van Waterschappen [Hoofdstuk uit boek]
  Slijkhuis, K. \ Brink, H. van \ 1987
  help
  Resolutiekaarten : de Staten van Holland en de Waterstaatskartografie 1699 - 1795 \ Kartografisch tijdschrift [Artikel]
  Brink, P.P.W.J. van den \ 1988
  help
  Voorschrift hechtingsmeting [Boek]
  Galjaard, G. \ Dussen, J.C. van der \ Brink, H. \ 1997
  help
  Modeling of ecosystem function in aquatic microcosms as influences by chronic levels of a fungicide and a herbicide [Boek]
  Traas, T.P. \ Brink, P.J. van den \ Janse, J.H. \ 1998
  help
  Oevergrondwaterwinning Langerak : milieueffectrapport, fase 2 : hoofdrapport [Boek]
  Brussel, J.F.M. van \ Mommersteeg, H. \ Timmerman, P.H.A. \ Biesheuvel, A. \ Brink, K.A. \ Horde, T. \ Hulsbergen, J.G. \ Jalink, M.H. \ Croese, T.H.M. \ Stam, S.M.E. \ Barendregt, A. \ 1990-1992
  help
  Meten op maat : studie naar de integratie van natuur- en milieumeetnetten in de provincie Drenthe \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Glastra, M.J. \ Brink, C. van den \ 1997
  help
  Vergunningonderbouwend onderzoek Lexmond : uitbreiding tot 12 miljoen m3/j : hoofdrapport [Boek]
  Kortleve, M.W. \ Timmer, H. \ Hemker, C.J. \ Brussel, J.F.M. van \ Brink, K.A. \ Horde, T. \ Hulsbergen, J.G. \ Aggenbach, C.J.S. \ Jalink, M.H. \ Stam, S.M.E. \ Barendregt, A. \ Treiture, R. \ 1992
  help
  Rein Rijnwater, een sleutelfactor in chemisch oecosysteemherstel \ Flora en fauna chemisch onder druk : verslag van een nationaal symposium georganiseerd door de Nederlandse Ecologenvereniging - Oecologische Kring, Arnhem, 9 - 10 oktober 1990 [Hoofdstuk uit boek]
  Velde, G. van \ Urk, G. van \ Brink, F.W.B. van den \ 1991
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.