Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Vispassage Vierlingsbeek, meer dan alleen veel vis \ H2O online [Artikel]
  Kerkhoff, M. \ Keulen, J. van \ Brugmans, B. \ Worm, T. \ Puts, T. \ 2015
  De watermolen bij Vierlingsbeek was al eeuwen een barrière voor vismigratie. Een vispassage moest deze barrière opheffen, maar het ontwerp had met veel factoren rekening te houden: een cultuurhistorisch waardevolle watermolen die energie opwekt en da ...
  help
  Haften weer terug in de Grensmaas? \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Brugmans, B. \ Franken, R. \ Beijer, J.A.J. \ Peeters, E.T.H.M. \ 2005
  Haften (Ephemeroptera) vertoonden in het verleden een grote diversiteit, maar die is in de loop van de tijd sterk gereduceerd in de Grensmaas. In het kader van afstudeerwerk is een aantal factoren van vermindering van de macrofauna onderzocht
  help
  Effect van stroombaanmaaien op de ecologische kwaliteit van de Lage Raam: een verkennend onderzoek \ H2O online [Artikel]
  Verdonschot, R. \ Brugmans, B. \ Kits, M. \ Moeleker, M. \ 2017
  Steeds vaker wordt gekozen voor stroombaanmaaien als extensieve beheersvorm voor beken, meestal vanuit ecologisch oogpunt. Hierbij wordt alleen de stroomdraad gemaaid, terwijl de oevervegetatie en een deel van het natte profiel intact blijven. Of dit ...
  help
  Grote ecologische winst door kleinschalige maatregelen? \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
  Brugmans, B. \ Verdonschot, R. \ Kempen, M. van \ Barten, I. \ Roovers, S. \ 2017
  Slim toepassen van kleinschalige maatregelen kan grote ecologische winst opleveren voor het leven in beken en het kan bijdragen aan de realisering van KRW-doelen.
  help
  De relatie tussen beschaduwing en de groei van waterplanten in twee beken in Noord-Brabant \ H2O online [Artikel]
  Verdonschot, R. \ Brugmans, B. \ Barten, I. \ Scheepens, M. \ 2017
  Schaduw remt de groei van waterplanten in beken en kan zo helpen de onderhoudsfrequentie omlaag te brengen. Gekwantificeerde gegevens over de hoeveelheid schaduw die hiervoor nodig is ontbreken. Daarom is in trajecten van de Hooge Raam en de Keersop ...
  help
  Gezamenlijke monitoring van inrichtingsmaatregelen bij de Vilt \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
  Brugmans, B. \ Atsma, G. \ Fliervoet, M. \ 2017
  Begin 2007 heeft waterschap Aa en Maas in samenwerking met Brabants Landschap en de gemeente Boxmeer een inrichtingsplan opgeleverd voor de ontwikkeling van het natuurgebied de Vilt. Doel van de inrichtingsmaatregelen was om natuurwaarden te herstell ...
  help
  Realistische ecologische doelen voor macrofauna in Noord-Brabantse beken \ H2O online [Artikel]
  Verdonschot, R. \ Beers, M. \ Samuels, J. \ Brugmans, B. \ Moeleker, M. \ Scheepens, M. \ Laan, I. van der \ Verdonschot, P. \ 2018
  In Noord-Brabant worden de ecologische doelen voor de beekmacrofauna vaak niet gehaald. Om de oorzaken hiervan te identificeren, is onderzocht welke kenmerkende soorten voor langzaam stromende laaglandbeken er in het gebied voorkomen en welke verdwen ...
  help
  Evaluatie van de ecologische effectiviteit van de houtconstructies in de Snelle loop \ H2O online [Artikel]
  Verdonschot, R. \ Brugmans, B. \ Moeleker, M. \ Verdonschot, P. \ 2016
  In de Snelle Loop zijn in 2012 verschillende typen houtconstructies aangebracht. Waterschap Aa en Maas en studenten van de HAS Hogeschool in Den Bosch verrichten sindsdien jaarlijks fysisch-chemische, hydromorfologische en biologische metingen. In de ...
  help
  Invloed van beekbegeleidende bomen op de ecologische kwaliteit van Noord-Brabantse beken \ H2O online [Artikel]
  Verdonschot, R. \ Brugmans, B. \ Scheepens, M. \ Coenen, D. \ Verdonschot, P. \ 2016
  Monitoringsdata van Brabantse beken laat zien dat bomen belangrijk zijn voor het halen van ecologische doelen. Echter, voor maximale effectiviteit met betrekking tot vegetatieontwikkeling en koeling van het beekwater voldoet alleen de zwaarste bescha ...
  help
  Signaalbenadering voor grondwaterkwaliteit in verdroogde natuurgebieden \ H2O online [Artikel]
  Brugmans, B. \ Zuilichem, H. van \ 2013
  Waterschap Aa en Maas pakt de verdrogingsbestrijding van natuurgebieden aan. Bij het realiseren van de juiste randvoorwaarden hiervoor gaat het niet alleen om het creëren van het optimale waterpeil (OGOR), ook de grondwaterkwaliteit kan cruciaal zijn ...
  help
  Beekherstel door kleinschalige maatregelen \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Verdonschot, R.C.M. \ Brugmans, B.T.M.J. \ Veldhuis, M. \ Verdonschot, P.F.M. \ 2018
  Om ecologische kwaliteitsdoelen te halen zijn in veel stromende wateren herstelprojecten uitgevoerd. Grootschalige herinrichtingsprojecten waren lange tijd de norm, maar de laatste jaren wordt steeds meer ingezet op kleinschalige ingrepen. In dit art ...
  help
  Dood hout brengt leven in de Snelle Loop in Gemert-Bakel \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Lapperre, R.E. \ Brugmans, B. \ Kerkhoff, M.A.J. \ 2014
  Een oud plan komt tot leven in een bijzonder proefproject binnen de gemeente Gemert-Bakel. Daar wordt geëxperimenteerd met dood hout in de beek. Dat blijkt een impuls te geven aan macrofauna en hydromorfologie. Waterschap Aa en Maas en studenten van ...
  help
  Hydromorfologische toetsing bij Aa en Maas \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Brugmans, B. \ Santen, P. van \ Herpen, F. van \ 2014
  Waterschap Aa en Maas heeft in de zomer van 2013 een gebiedsdekkende beoordeling van de hydromorfologische parameters voor alle KRW-waterlichamen uitgevoerd. Hierbij is gebruikgemaakt van veldonderzoek, geodata en hydrologische data. De biologische t ...
  help
  De ecologische meerwaarde van het aanbrengen van grindbedden in de Tongelreep \ H2O online [Artikel]
  Velthuis, M. \ Borst, A. \ Scheepens, M. \ Barten, I. \ Dees, A. \ Moeleker, M. \ Brugmans, B. \ Verdonschot, R. \ 2019
  Beekfauna kan profiteren van het aanbrengen van grindbedden in beken. Eén van de weinige beken in Nederland waarin grind is aangebracht is de Tongelreep in Noord-Brabant. Dit artikel beschrijft de ervaringen met deze maatregel, waarbij is gekeken naa ...
  help
  Rapportage "Effecten van effluentlozingen van rwzi’s op het watersysteem" in het beheergebied van waterschap Aa en Maas [Boek]
  Brugmans, B. \ 2011
  De doelstelling is het opstellen van een kennisdocument over het huidige effect/aandeel van de lozingen van de 7 rwzi's binnen het beheergebied van waterschap AA en Maas op de waterkwaliteit (zowel fysisch-, chemisch als ecologisch) van het ontvangen ...
  help
  "Evaluatie waterkwaliteitsspoor" : in het beheergebied van waterschap Aa en Maas : technische specificatie [Boek]
  Brugmans, B. \ 2010
  Een eerste aanzet om te komen tot een permanente samenwerking in de afvalwaterketen, is het door gemeenten en waterschap gezamenlijk uitvoeren van een Optimalisatiestudie Afvalwater Systeem (OAS). Onderdeel van iedere OAS is om met het waterkwaliteit ...
  help
  Verkenning grondwaterkwaliteit in Natte Natuurparels in het beheergebied van waterschap Aa en Maas [Boek]
  Zuilichem, H. van \ Brugmans, B. \ 2011
  Waterschap Aa en Maas heeft in het Waterbeheerplan als opgave staan om vóór 2015 6.300 ha verdroogde natuurgebieden op orde te hebben. Het waterschap dient ervoor te zorgen dat aan de randvoorwaarden wordt voldaan om de doelstellingen voor een betref ...
  help
  Veldgids flora & fauna : watergangen en waterkeringen : met water in de weer [Boek]
  Hooijdonk, S. \ Willink, G. \ Brugmans, B. \ 2009
  De veldgids is een hulpmiddel om met oog voor de natuur beheer en onderhoud van de watergangen en waterkeringen uit te voeren. De veldgids geeft beknopt informatie over natuurbeleid en regelgeving, over de gedragscode die voortvloeit uit de Flora- en ...
  help
  Participatieve monitoring in Lumbricus : een brug tussen innovatie en implementatie : case study \ Water governance [Artikel]
  Breman, B. \ Kuindersma, W. \ Meijerink, S. \ Ellen, G.J. \ Wassink, W. \ Brugmans, B. \ Bolt, F. van der \ 2019
  Nederland staat voor een aantal grote uitdagingen op het gebied van het waterbeheer, dat heeft de zomer van 2018 nog maar eens extra duidelijk gemaakt. Omdat het klimaat verandert krijgen we vaker te maken met extreme neerslag en langdurige perioden ...
  help
  Werkinstructies bestrijding plaagsoorten [Boek]
  Brugmans, B. \ Reenen, E. van \ Samuels, J. \ 2015
  Werkinstructies voor bestrijding plaagsoorten bij Brabantse waterschappen.
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.