Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Geselecteerd op:

  Records 1 - 20 / 30

  • help
  • uw selectie
  • export

   Bewaar titels

  • attendering
   Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Cusell
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  Sorteer op
  help
  Ecosysteemtoestanden voor stilstaande wateren [Boek]
  Cusell, Casper \ Hermans, Annemiek \ Schep, Sebastiaan A. \ Geest, Gerben J. van \ 2018
  Het aquatisch ecosysteem kan in verschillende ‘toestanden’ verkeren. Voor het definiëren van ecologische doelen, maar ook voor het beschrijven van de actuele situatie is het nuttig om te kunnen refereren aan een natuurlijke toestand of aan een van de ...
  help
  Onderzoek naar de effecten van stikstof in overgangs- en trilvenen : ten behoeve van het behoud en herstel van habitattype H7140 (Natura 2000) [Boek]
  Diggelen, J.M.H. van \ Dijk, G. van \ Cusell, C. \ Belle, J. van \ Kooijman, A. \ Broek, T. van den \ Bobbink, R. \ Mettrop, I.S. \ Lamers, L.P.M. \ Smolders, A.J.P. \ 2018
  In dit onderzoek is getracht om inzicht te krijgen wat de bijdrage van de (nog steeds te) hoge N-depositie is op de huidige kwaliteit en ontwikkeling van Overgangs- en trilvenen in Nederland. Daarbij is tevens beoordeeld hoe deze effecten zich verhou ...
  help
  Mesotrofe verlanding en behoud van trilvenen : themanummer OBN Onderzoek Laagveenlandschap \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Kooijman, A.M. \ Cusell, C. \ Loeb, R. \ Diggelen, J.M.H. van \ 2018
  Voor veel laagveengebieden is de belangrijke opgave in het kader van Natura 2000 dat alle verlandingsstadia in ruimte en tijd vertegenwoordigd zijn. Het gaat hierbij onder meer om kranswierwateren, meren met fonteinkruiden en krabbenscheer, trilvenen ...
  help
  Roadmap voor herstel Weerribben-Wieden : effecten laag-dynamisch water- en natuurbeheer: themanummer OBN Onderzoek Laagveenlandschap \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Cusell, C. \ Haan, B. de \ Kooijman, G. \ Dijk, G. van \ Diggelen, J.M.H. van \ Kooijman, A.M. \ 2018
  Nationaal Park Weerribben-Wieden – een biodiversiteitshotspot – is qua omvang en ecologische kwaliteit het belangrijkste laagveengebied in Nederland. Verschillende habitattypen uit de verlandingsreeks (zie Kooijman et al., dit nummer) staan echter oo ...
  help
  PAS-onderzoek M1 naar defosfatering in de Wieden en Weerribben [Boek]
  Cusell, C. \ Mandemakers, J. \ 2017
  In het rapport worden de volgende onderzoeksvragen behandeld: - wat is de actuele waterkwaliteit met betrekking tot P in de boezem van noordwest Overijssel? - wat zijn de belangrijkste bronnen van P? - wat is de autonome ontwikkeling van P-concentrat ...
  help
  Potentiële effecten van de invoering van een meer flexibel peilbeheer op de Natura 2000-doelstellingen in het Naardermeer [Boek]
  Cusell, Casper \ Veer, Ron van 't \ 2017
  In dit advies wordt ingegaan op de potentiële voor- en nadelen die een rol kunnen spelen bij het invoeren van een flexibeler oppervlaktewaterpeilbeheer in laagveengebieden met een complex netwerk van aquatische, semi-terrestrische en terrestrische ve ...
  help
  Zicht op structuur [Boek]
  Sollie, Susan \ Cusell, Casper \ Senerpont Domis, Lisette de \ Mandemakers, Jeroen \ Boon, Susanne \ Boonstra, Melanie \ Vermulst, Cees-Jan \ 2017
  De ecologische sleutelfactoren vormen een denkkader voor het uitvoeren van een ecologische watersysteemanalyse. Ze geven inzicht in het ecologisch functioneren van het watersysteem en in belangrijke stuurknoppen voor ecologisch herstel. Het project Z ...
  help
  Verlanding in laagveenpetgaten : speerpunt voor natuurherstel in laagvenen [Boek]
  Loeb, Roos \ Geurts, Jeroen \ Bakker, Liesbeth \ Leeuwen, Rob van \ Belle, Jasper van \ Diggelen, José van \ Faber, Ann-Hélène \ Kooijman, Annemieke \ Brinkkemper, Otto \ Geel, Bas van \ Weijs, Wim \ Dijk, Gijs van \ Loermans, Johan \ Cusell, Casper \ Rip, Winnie \ Lamers, Leon \ 2016
  De belangrijkste onderzoeksvragen die dit onderzoek moet beantwoorden zijn: - Welke vegetatiekundige ontwikkeling markeerde in de jaren tussen 1920 en 1960 de verlanding van petgaten tot kraggen? - Welke vegetatiekundige ontwikkeling is er nu in het ...
  help
  Peilfluctuaties in het laagveenlandschap: relaties tussen hydrologie, ecosysteem-dynamiek en Natura 2000-habitattypen : rapportage fase 2 [Boek]
  Mettrop, I.S. \ Kooijman, A.M. \ Lamers, L.P.M. \ Cusell, C. \ 2015
  In het kader van natura 2000 worden in Europees perspectief zeldzame soorten en vegetatietypen in Nederland beschermd. In dit rapport staan de Natura 2000-gebieden de Wieden, de Weerribben, de Oostelijke Vechtplassen en het Ilperveld centraal. Moment ...
  help
  Ontwikkeling van Geel schorpioenmos in de Meppelerdieplanden \ De levende natuur [Artikel]
  Tweel, M.J. van \ Bokeloh, D.J. \ Cusell, C. \ Kooijman, A.M. \ Martens, R. \ Mettrop, I.S. \ Neijmeijer, T. \ Sparrius, L.B. \ 2015
  Geel schorpioenmos is een van de twee mossen van de Habitatrichtlijn die in Nederland voorkomen. Het is een Europees bedreigde soort die in 1996 is herontdekt en inmiddels op verschillende plekken in Nederland voorkomt. Deze status geeft aan Nederlan ...
  help
  Natura 2000 kennislacunes in De Wieden & De Weerribben [Boek]
  Cusell, C. \ Kooijman, A. \ Mettrop, I. \ Lamers, L. \ Wirdum, G. van \ 2013
  In het kader van Natura 2000 worden in Europees perspectief zeldzame soorten en vegetatietypen in Nederland beschermd. In dit rapport staan de Natura 2000-gebieden De Wieden en De Weeribben centraal. Het Nationaal Park Weerribben-Wieden is gezien de ...
  help
  Fosfaatbinding door ijzerrijk slib in landbouwsloten \ H2O online [Artikel]
  Vliex, M. \ Geurts, J.J.M. \ Cusell, C. \ Lamers, L.P.M. \ 2013
  Dit onderzoek toont aan dat waterberging binnen bemalen landbouwgebieden kan leiden tot een betere kwaliteit van het uitgelaten oppervlaktewater, mits er in het betreffende landbouwgebied voldoende ijzerrijk slib in de watergangen aanwezig is en het ...
  help
  Amstel, Gooi en Vecht is optimaal voorbereid op nieuwe vorstperiode \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Cusell, H. \ Amstel, J. van \ 2010
  In de winter van 2008-2009 werd er dankzij de aanhoudende vorst volop geschaatst. Ook in 2010 kan er geschaatst worden op de plassen en sloten. In het beheergebied van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht ontstaat op vele plaatsen een uniek schaatsge ...
  help
  Actieplan polderriolen moet grondwaterproblemen in Amsterdam halt toeroepen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Cusell, H. \ Wuite, W. \ 2008
  Waternet voert in Amsterdam de grondwaterzorgtaak uit in opdracht van de gemeente. Amsterdam kent de nodige grondwaterproblemen. Bijzonder zijn de problemen in de zogeheten polderrioleringsgebieden. Uitvoering van het opgestelde Actieplan polderriole ...
  help
  Amsterdam stelt grenzen aan polderconstructies : richtlijnen verminderen risico's in bouw- en gebruiksfase [dossier: ondergrondse constructies] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Cusell, J. \ Veldhuijsen, R.F. \ Gouman, E. \ 2005
  In Amsterdam zijn de laatste 25 jaar zo’n twintig ondergrondse constructies volgens het zogenoemde polderprincipe gebouwd, vaak parkeergarages. Permanente onderbemaling – wat het polderprincipe feitelijk betekent – kan negatieve effecten hebben voor ...
  help
  Leven met grondwater in Amsterdam \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Cusell, H. \ Dekker, G. \ Drongelen, Ö van \ 2004
  De gemeente Amsterdam is actief betrokken bij het onderzoek en de aanpak van grondwaterproblemen. Hiervoor is een zogeheten grondwaterzorgtaak geformuleerd. De grondwaterzorg in Amsterdam richt zich op de aanpak van bestaande problemen, maar evenzeer ...
  help
  Beleidsnota grondwaterzorg Amsterdam 2002-2006 : gebaseerd op de nota Leven met grondwater [Boek]
  Cusell, H. \ Drongelen, O. van \ 2003
  help
  Waterplan Amsterdam : leven met grondwater [Boek]
  Bot, B. \ Bouma, J. \ Radsma, P. \ Kos, A. \ Cusell, H. \ 2002
  help
  De beleving van water door Amsterdamse woonbootbewoners \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Cusell, H. \ Aarts, W. \ 2001
  Onderzoek onder bewoners van woonboten met als doel inzicht te krijgen in de beleving en waardering van water, de dienstverlening van de beheerder, het beleid dat daarmee verband houdt en de wensen die men heeft ten aanzien van water en waterbeheer
  help
  PEBS: praktisch ecologisch beoordelingssysteem voor (Amsterdamse) grachtwateren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Cusell, H. \ Spielmann, E. \ 2000
  Beschrijving van een nieuw beoordelingssysteem voor het ecologisch functioneren van stadswateren. Kenmerkend zijn het onderscheid naar verschillende typen stadswateren op basis van oeverstructuur en waterdiepte, de keuze van karakteristieken (inricht ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  << vorige | volgende >>

  Toon 20 50 100 records per pagina

   

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

  U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.