Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Moisture variability resulting from water repellency in Dutch soils [Proefschrift]
  Dekker, L.W. \ 1998
  help
  Chemische en mechanische onkruidbestrijding op straatverharding in Lelystad, Dronten en Urk : onderzoek naar de gevolgen voor de oppervlaktewaterkwaliteit in 2003 [Boek]
  Dekker, C. \ Claassen, A. \ Kroon, C. \ 2003
  Waterschap Zuiderzeeland heeft in 2003 onderzoek gedaan naar de afspoeling van bestrijdingsmiddelen in proefwijken in Lelystad, Dronten en Urk met een aangepaste onkruidbestrijding. Onderzocht zijn de Duurzaam Onkruid Beheer (DOB-methode), mechaniscn ...
  help
  Leven met grondwater in Amsterdam \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Cusell, H. \ Dekker, G. \ Drongelen, Ö van \ 2004
  De gemeente Amsterdam is actief betrokken bij het onderzoek en de aanpak van grondwaterproblemen. Hiervoor is een zogeheten grondwaterzorgtaak geformuleerd. De grondwaterzorg in Amsterdam richt zich op de aanpak van bestaande problemen, maar evenzeer ...
  help
  Het gewenste grond- en oppervlaktewaterregime in Wassenaar \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Dekker, G. \ Pellenbarg, N. \ 2003
  Het gewenst grond- en oppervlaktewaterregime (GGOR) is een gezamenlijk beleidsdoel voor het regionale gronden oppervlaktewaterbeheer. Het is in diverse provincies al vastgesteld, maar vooral in landelijke gebieden. Bij het zoeken naar oplossingen voo ...
  help
  KRW en gemeenten, leren door doen! : consortium zoekt inzicht in KRW-opgave [thema Stedelijk waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Brochure Kaderrichtlijn Water, de vaart erin!
  Pui Mee Chan \ Rossen, W. \ Dekker, G. \ 2006
  In een uniek consortium van 19 partijen wordt ervaring opgedaan met de KRW en gemeenten. Doel van het project is inzicht verkrijgen in de nu nog vaak onduidelijke KRW-opgave van gemeenten en hun rol bij de totstandkoming van het Stroomgebiedsbeheersp ...
  help
  Kenniscoaches, ervaringen met een nieuw fenomeen in de watersector \ Water governance [Artikel]
  Dekker, G. \ Gastkemper, H. \ 2017
  In het bestuursakkoord water zijn afspraken gemaakt over de inzet van kenniscoaches met als doel om de regionale uitwerking van het bestuursakkoord water te ondersteunen. Kenniscoaches zijn ervaren professionals die werkzaam zijn in de sector, met ee ...
  help
  De financiering van het waterbeheer \ Water governance [Artikel]
  Dekker, G. \ Havekes, H. \ 2013
  Goed waterbeheer vergt veel geld. Niet alleen voor investeringen in dijken, dammen, irrigatiesystemen, zuiveringsinstallaties, rioleringen e.d., maar ook voor de dagelijkse kosten van beheer en onderhoud en de “governance” kosten van het waterbeheer. ...
  help
  Biomassa : groen goud voor het oprapen : businesscase voor een biomassapilot [Boek]
  Boer, Sjoerd de \ Dekker, Connie \ Folkers, Stephan \ Gerrits, Henk \ Kombrink, Theresa \ Poppe-Buchner, Sandra \ Visser, Jelle \ Wolfs, Marianne \ Wolsink, Dennis \ 2016
  Deze businesscase is het resultaat van het project “van biomassa naar organische stof”. In dit project is onderzocht hoeveel biomassa vrijkomt tijdens het beheer en onderhoud van watergangen en dijken door Waterschap Zuiderzeeland. Jaarlijks komt 12. ...
  help
  Tussentijdse evaluatie ruimtelijke adaptatie : reflecteren en inspireren : eindrapport [Boek]
  Graaff, Robert de \ Steegh, John \ Aerts, Miriam \ Brugge, Rutger van der \ Buuren, Arwin van \ Dekker, Gert \ Ellen, Gerald Jan \ Elshof, Albert \ Molenveld, Astrid \ Loeber, Anne \ 2017
  Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (hierna: DPRA) heeft als doel het bevorderen van klimaatbestendig en waterrobuust handelen door overheden, bedrijfsleven, burgers en maatschappelijke partijen. Om dit doel te bereiken werd in september 2014 de ...
  help
  Op pad met... Piet Veel in Nationaal Park Zuid-Kennemerland [thema kustduinen] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Dekker, J. \ Hazeleger, B. \ 2012
  Sinds 2007 loopt er een kudde wisenten rond in de duinen van Zuid-Kennemerland. Piet Veel van PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland is de trekker van dit project. Hij viel niet voor de eigenschappen van de wisent: imposant, nieuwsgierig en niet agres ...
  help
  De grondstoffenfabriek : het experiment voorbij (?) \ Water governance [Artikel]
  Pui Mee Chan \ Vollering, D. \ Veldhuizen, H. van \ Dekker, G. \ 2013
  Ons afvalwater blijkt geen afval, maar een waardevolle grondstof. Dit besef is ondertussen breed gedragen en doorgedrongen bij de waterschappen. Sterker, het heeft geleid tot de grondstoffenfabriek, een initiatief van de Nederlandse waterschappen, di ...
  help
  Case study : bouwsteen omgevingswet AS50+ \ Water governance [Artikel]
  Geenen, F. \ Soffner, H. \ Nootenboom, T. \ Dekker, G. \ 2018
  Gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd, Oss, Uden en Meierijstad en waterschap Aa en Maas zijn gezamenlijk begonnen met het ontwikkelen van een bouwsteen water voor de gemeentelijke omgevingsvisie. De bouwsteen dient als input voor het proces in de indi ...
  help
  Perspectieven bedrijfsmaatregelen voor duurzaam bodemgebruik [Boek]
  Visscher, J. \ Dekker, P.H.M. \ Boer, H.C. de \ Brommer, E. \ Clevering, O.A. \ Dam, A.M. van \ Geel, W.C.A. van \ Haan, M.H.A. de \ Hoving, I.E. \ Klooster, A. van der \ Schooten, H.A. van \ Schreuder, R. \ Wolf, P. de \ 2008
  In dit onderzoek zijn de kosten en baten en de effectiviteit op duurzaam bodemgebruik beoordeeld van vijf bedrijfsmaatregelen: aanpassing van vruchtwisseling, preventie van bodemverdichting, optimalisering van ontwatering en flexibel peilbeheer, gron ...
  help
  Watermanagement met een Oranje tintje in de 19e eeuw : afleiding van water door onderaardse gangen \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Dekker, L.W. \ Wesseling, J.G. \ 2008
  In dit artikel staat de opkomst en uitbreiding van de drainage met kleibuizen centraal. Dit gebeurde geheel handmatig. Bij de Groninger methode stond men zelf in de sleuf; bij de Zeeuwse methode legde men vanaf maaiveld de buizen. Het waren de provin ...
  help
  De stadsbrede economische illustratie Amsterdam \ Water governance [Artikel]
  Locher, K. \ Dekker, G. \ 2016
  Gemeenten en waterschappen zien zich steeds vaker geconfronteerd met extreme buien en wateroverlast. Bij extreme buien is de afvoercapaciteit van de riolering niet voldoende en stroomt het overtollig regenwater via het maaiveld (o.a. wegen) naar de l ...
  help
  Kenniscoaches: een nieuw fenomeen in de watersector \ Water governance [Artikel]
  Dekker, G. \ Jaarsma, M. \ Smit, T. \ Warns, E. \ 2014
  Een andere aanpak en werkwijze in het beheer van de waterketen? Gemeenten en waterschappen zorgen samen voor het omgaan met water in de bebouwde omgeving. Gemeenten zamelen huishoudelijk en bedrijfsafvalwater in en transporteren dit afvalwater. Water ...
  help
  Op pad met … Martijn van Schie in het Nieuwkoopse Plassengebied : succes en teleurstelling met trilveen : themanummer OBN Onderzoek Laagveenlandschap \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Dekker, J. \ Meeus, J. \ 2018
  Martijn van Schie is boswachter ecologie in de Nieuwkoopse Plassen. Een van de doelen voor dit gebied is uitbreiding en verbetering van de kwaliteit van trilvenen. In het midden van het gebied gaat het beter, aan de randen is verzuring een groot prob ...
  help
  Uneven moisture patterns in water repellent soils \ Geoderma : an international journal of soil science [Artikel]
  Dekker, L.W. \ Ritsema, C.J. \ 1996
  help
  Extent and significance of water repellency in dunes along the Dutch coast \ Journal of hydrology [Artikel]
  Dekker, L.W. \ Ritsema, C.J. \ Oostindie, K. \ 2000
  help
  Wetting patterns and moisture variability in water repellent Dutch soils \ Journal of hydrology [Artikel]
  Dekker, L.W. \ Ritsema, C.J. \ 2000
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.