Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Environmental DNA : toepassingsmogelijkheden voor het opsporen van (invasieve) soorten [Boek]
  Herder, J. \ Valentini, A. \ Bellemain, E. \ Dejean, T. \ Delft, J. van \ Thomsen, P.F. \ Taberlet, P. \ 2014
  De methode om met environmental DNA (eDNA) de verspreiding van soorten te bepalen is een relatief nieuwe benadering. Met deze methode is het mogelijk soorten te detecteren zonder ze daadwerkelijk waar te nemen of te vangen. Hierbij wordt gebruik gema ...
  help
  Historische waterhuishouding en historisch grondgebruik in het waterschap Regge en Dinkel [Boek]
  Runhaar, J. \ Jansen, P.C. \ Timmermans, H. \ Sival, F.P. \ Knol, W.C. \ Delft, S.P. van \ Mekkink, P. \ Gijsbertse, H.A. \ Kramer, H. \ 2003
  Ten behoeve van het waterschap Regge & Dinkel is een reconstructie gemaakt van de vroegere waterhuishouding. Op basis van digitale bestanden met bodemtype, hoogteligging, historisch grondgebruik en geologie is een schatting gemaakt van de vroegere gr ...
  help
  Inrichtingsplan Bloemkampen - Dal Leuvenumse Beek - Hierdense Beek [Boek]
  Delft, S.P.J. van \ Ottburg, F.G.W.A. \ Maas, G.J. \ 2011
  Natuurmonumenten en Waterschap Veluwe willen voor 2014 herstelmaatregelen uitvoeren in de natuurterreinen (TOP-lijst gebieden) Bloemkampen en Dal Leuvenumse Beek en in de Hierdense Beek. Hiervoor is een inrichtingsplan opgesteld. Binnen de randvoorwa ...
  help
  Habitatbeheer voor Brabantse amfibieën [Brochure]
  Delft, J. van \ Bosman, W. \ Zollinger, R. \ 2012
  De Provincie Noord-Brabant maakt werk van natuurbehoud. Hierbij gaat de aandacht uit naar zowel de leefgebieden en ecosystemen als naar specifieke soorten die extra aandacht kunnen gebruiken. De Provincie wil amfibieën en hun leefgebieden duurzaam be ...
  help
  De zonnebaars : levenswijze, problematiek en beheer [Brochure]
  Delft, J. van \ Kleef, H. van \ Burg, R. van der \ Bosman, W. \ Bouwman, J. \ Kort, N. de \ 2013
  Deze brochure geeft een beeld van de zonnebaars, zijn ecologie en schadelijkheid en de mogelijkheden om in te grijpen.
  help
  Differential responses of freshwater wetland soils to sulphate pollution \ Biogeochemistry : an international journal [Artikel]
  Lamers, L.P.M. \ Dolle, G.E. ten \ Berg, S.T.G. van den \ Delft, S.P.J. van \ 2001
  help
  Xeno-estrogenic compounds in precipitation \ Journal of environmental monitoring [Artikel]
  Peters, R.J.B. \ Beeltje, H. \ Delft, R.J. van \ 2008
  The exposure to some chemicals can lead to hormone disrupting effects. Presently, much attention is focused on so-called xeno-estrogens, synthetic compounds that interact with hormone receptors causing a number of reactions that eventually lead to ef ...
  help
  Herstel van de Zuid-Limburgse hellingmoerassen, het Kalkmoeras in het bijzonder [Boek]
  Mars, Hans de \ Possen, Boy \ Delft, Bas van \ Weeda, Eddy \ Schaminée, Joop \ Wallis de Vries, Michiel \ 2017
  De opzet van het voor u liggende rapport vormt niet louter de verslaglegging van het Fase II onderzoek. Het is eerder de synthese van het uitgevoerde onderzoeksproject, waarbij met oog op de voorliggende kennisvragen ook direct gebruik is gemaakt van ...
  help
  Verdroging natuurgebieden in kaart gebracht \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Delft, S.P.J. van \ Holtland, J. \ Runhaar, J. \ Streefkerk, J. \ 2004
  Alterra ontwikkelde een methode waarbij de mate van verdroging bepaald wordt door vergelijking van de actuele situatie met een niet verdroogde referentie. Het instituut maakt hierbij gebruik van zowel bestaande gegevens als veldwaarnemingen in boorga ...
  help
  Ecologische typering van bodems onder korte vegetaties : het humusprofiel als graadmeter voor standplaatsontwikkeling \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Delft, S.P.J. van \ Kemmers, R.H. \ Waal, R.W. de \ 2002
  In dit artikel worden twee voorbeelden besproken van de relatie van humusvormen onder korte vegetaties op kwelgevoelige zandgronden en venen in relatie tot deze standplaatscomponenten
  help
  Twintig jaar monitoring van natte schraallanden \ Vakblad natuurbeheer : informatie voor beheerders van natuur, bos en landschap [Artikel]
  Kemmers, R.H. \ Jansen, P.C. \ Delft, S.P.J. van \ 2001
  In Groot-Zandbrink (Gelderse Vallei) worden al ruim 20 jaar de ontwikkelingen in het grondwater, de bodem en de vegetatie gevolgd (als referentiegebied voor EGM, later in het kader van obn). Begreppelingsmaatregelen blijken weinig effectief om verzur ...
  help
  Drinkwaterbeveiliging in de VS vijf jaar na 9/11 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Tangena, B. \ Delft, W. van \ Knepper, B. \ 2006
  Vijf jaar na de aanslagen van 11 september 2001 is de drinkwaterbeveiliging in de Verenigde Staten 'business as usual' geworden. Overheidsinstanties, zoals het Department of Homeland Security (DHS) en de Environmental Protection Agency (EPA), bepalen ...
  help
  Aandachtspunten voor energie en kunstmest uit afvalwater \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Delft, T. van \ 2011
  Nederlandse waterschappen streven ernaar om de huidige rioolwaterwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's) energie-efficiënter te maken. In de meerjaren afspraak 3 wordt gestreefd naar 30% efficiëntieverbetering in het jaar 2025. In het initiatief 'de Ene ...
  help
  Environmental DNA - een nieuwe inventarisatiemethode \ RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON [Artikel]
  Herder, J.E. \ Delft, J.J.C.W. van \ Dejean, T. \ 2012
  Voor de bescherming van soorten en evaluatie van beheer- en herstelmaatregelen is kennis nodig over hun verspreiding. Die kennis is, zeker voor een aantal lastig waarneembare aquatische soorten, niet eenvoudig te verzamelen. De methode environmental ...
  help
  Bepalen kansrijke percelen [Boek]
  Delft, S.P.J. van \ 2013
  De doelstelling van dit experiment is: ‘Verbeteren kwaliteit van grond- en oppervlaktewater in het gebied dat hydrologisch de Natura 2000 gebieden van water voorziet.’ Om te komen tot een selectie van de percelen waarop het experiment uitgevoerd gaat ...
  help
  Naar bestrijdingsmogelijkheden van de Zonnebaars \ De levende natuur [Artikel]
  Kleef, H.H. van \ Delft, J.J.C.W. van \ 2012
  In Nederland is de uitheemse Zonnebaars (Lepomis gibbosus) bezig met een opmars : een ongewenst, want schadelijk verschijnsel in natuurlijke wateren. De vraag is welke mogelijkheden er zijn om deze soort te bestrijden. Om daar antwoord op te vinden i ...
  help
  De Beekrombout (Gomphus vulgatissimus (Linnaeus)) in het stroomgebied van de Dommel in 1998 \ Brachytron : tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie [Artikel]
  Delft, J.J.C.W. van \ Goudsmits, K. \ 1999
  De Beekrombout (Gomphus vulgatissimus) is in Nederland een zeldzame soort van met name laaglandbeken. Hij wordt nog slechts op een klein aantal plaatsen aangetroffen, overwegend in Overijssel (Twente), Limburg en Noord-Brabant. In het stroomgebied va ...
  help
  New methods to monitor emerging chemicals in the drinking water production chain \ Journal of environmental monitoring [Artikel]
  Wezel, A. van \ Mons, M. \ Delft, W. van \ 2010
  New techniques enable a shift in monitoring chemicals that affect water quality from mainly at the end product, tap water, towards monitoring during the whole process along the production chain. This is congruent with the ‘HACCP’ system (hazard analy ...
  help
  De organische veenbasis : afbraakprocessen in relatie tot hydrologie [Boek]
  Akker, Jan van den \ Hendriks, Rob \ Delft, Bas van \ 2017
  Gezien de hoge kosten van hydrologische herstelmaatregelen en de effecten van deze maatregelen op landgebruik in het omliggende gebied is meer kennis gewenst van de kwetsbaarheid van de veenbasis in hoogveensystemen. In een literatuurstudie voorafgaa ...
  help
  Fosfaatonderzoek Noorderpark : bodemonderzoek t.b.v. realisatie soortenrijke schraallanden [Boek]
  Delft, S.P.J. van \ Maas, G.J. \ Brouwer, F. \ 2014
  In het noordwestelijk deel van het Noorderpark is onderzoek gedaan naar de abiotische geschiktheid voor soortenrijke graslanden. Hierbij is de nutriëntentoestand en de zuurbuffer beoordeeld. Met profielbeschrijvingen is de veraardingsgraad van veenla ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.