Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Concept-afwegingskader beheersing invasieve oever- en waterplanten [Boek]
  Dijk, C. van \ Riemens, M. \ 2014
  Uitheemse, woekerende oeverplanten en waterplanten kunnen voor veel problemen zorgen in de waterbeheersing. Dan is bestrijding gewenst. Dit rapport is een eerste stap in de ontwikkeling van een volwaardig afwegingskader voor het kiezen van de meest a ...
  help
  Extreme neerslag : anticiperen op extreme neerslag in de stad [Boek]
  Kluck, J. \ Hogezand, R. van \ Dijk, E. van \ Meulen, J. van der \ Straatman, A. \ [2014]
  Het doel van het onderzoek is gemeenten te ondersteunen bij het anticiperen op extreme neerslag in de stad. Door in te gaan op de noodzaak van het anticiperen op extreme neerslag en handvatten te bieden voor het omgaan met onzekerheden over dit onder ...
  help
  The governance of adaptation to climate change : a collaborative action research programme to develop and test legitimate, effective and resilient governance arrangements for climate adaptation : midterm review [Boek]
  Termeer, C.J.A.M. \ Vliet, M. van \ Berkhout, F.G.H. \ Driessen, P. \ Leroy, P. \ Rijkswick, H.F.M.W. van \ Soest, D.P. van \ Teisman, G.R. \ Buuren, W. van \ Dewulf, A.R.P.J. \ Huitema, D. \ Meijerink, S. \ Runhaar, H.A.C. \ Wiering, M.A. \ Boezeman, D. \ Broekhoven, S. van \ Dieperink, C. \ Dijk, J.J. \ Eshuis, J. \ Gilissen, H.K. \ Junnikkala, M.J. \ Keessen, A.M. \ Kempen, J. van \ Lamoen, F.B.A. van \ McFadgen, B. \ Mees, H.L.P. \ Morales, I. \ Os, V. van \ Verkerk, J. \ Vink, M.J. \ 2012
  The Knowledge for Climate, Governance of Adaptation programme aims to integrate existing knowledge from the fields of public administration, economics, political science, spatial planning, law, environmental studies and psychology. Through close coop ...
  help
  Waterbeheerplan 2016-2021 : waterbewust en waterrobuust [Boek]
  Dijk, Jolanda van \ Meertens, Piet \ 2015
  Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft de zorg voor het regionale watersysteem. Het waterschap streeft op een duurzame en kosteneffectieve wijze naar optimale bescherming tegen overstromingen, beschikbaarheid van schoon water en efficiënte zuivering ...
  help
  De Kaderrichtlijn Water bij Waterschap Noorderzijlvest : achtergronddocumenten per waterlichaam : planperiode 2016-2021 [Boek]
  Hoorn, Melissa van \ Ven, Kees van de \ Dijk, Sander \ Zantingh, Gerwin \ Schut, Jasper \ Reeze, Bart \ 2014
  In het beheergebied van waterschap Noorderzijlvest zijn in totaal 15 oppervlaktewaterlichamen onderscheiden, die gelden als KRW-waterlichaam. Het betreft in alle gevallen sterk veranderde of kunstmatige wateren. Natuurlijke water zijn niet aanwezig. ...
  help
  Vergelijking van voorspelde metaalgehalten in landbodems met (eco)toxicologische risiconiveaus [Boek]
  Dijk, S. van \ 1999
  help
  Waterkansenkaarten : inventarisatie en analyse van waterkansenkaarten in Nederland [Boek]
  Dijk, J.M. van \ 2001
  help
  Verbrakking in het laagveen- en zeekleilandschap : van bedreiging naar kans? [Boek]
  Dijk, G. van \ 2013
  In het kader van Natura 2000 worden in Europees perspectief zeldzame soorten en zeldzame vegetatietypen in Nederland beschermd. Trilvenen en Veenmosrietlanden zijn in Europees opzicht erg zeldzaam en worden daarom in Natura 2000 - gebieden beschermd. ...
  help
  Appraising fertilisers: origins of current regulations and standards for contaminants in fertilisers : background of quality standards in the Netherlands, Denmark, Germany, United Kingdom and Flanders [Boek]
  Ehlert, P.A.I. \ Posthuma, L. \ Römkens, P.F.A.M. \ Rietra, R.P.J.J. \ Wintersen, A.M. \ Wijnen, H. van \ Dijk, T.A. van \ Schöll, L. van \ Groenenberg, J.E. \ 2013
  The standards for contaminants in fertilizers in Denmark, Germany, Flanders, the Netherlands and United Kingdom, are given in the context of the proposals for new European fertilizer legislation. This EU legislation might result in generic limit valu ...
  help
  Opname van struviet als categorie in het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet : advies [Boek]
  Ehlert, P.A.I. \ Dijk, T.A. van \ Oenema, O. \ 2013
  Struviet is één van de vormen waarin fosfaat uit afvalwater of uit proceswater kan worden teruggewonnen. Door de herkomst is struviet een afvalstof. De Meststoffenwet verbiedt het gebruik van afval- en reststoffen als meststof. In opdracht van het Mi ...
  help
  Anticiperen op extreme neerslag in de stad : wat betekent dat nu? \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Straatman, A. \ Kluck, J. \ Molen, J. van der \ Dijk, E. van \ 2013
  Door de voorziene klimaatverandering en menselijke ingrepen in bebouwd gebied neemt de kans op schade en overlast als gevolg van extreme neerslag toe. Aangezien in die situaties het water gewoonweg niet meer in het riool past, is het voor gemeenten a ...
  help
  Alternatieve systematiek voor de beoordeling van covergistingsmaterialen - 1: Toetsing van contaminanten aangewezen door de Meststoffenwet [Boek]
  Ehlert, P.A.I. \ Schöll, L. van \ Dijk, T.A. van \ 2013
  Om het proces van de toelating van afval- en reststoffen voor gebruik als covergistingsmateriaal te versnellen en vooral ook om de verantwoordelijkheid voor de toetsing meer bij het bedrijfsleven te leggen, heeft de Staatsecretaris van het Ministerie ...
  help
  Maatregelenpakketten KRW - Flevoland : kosteneffectiviteit van maatregelen om de belasting van het oppervlaktewater met N, P en carbendazim te verminderen [Boek]
  Clevering, O.A. \ Dijk, W. van \ Schils, R.L.M. \ Werd, H.A.E. de \ 2006
  De Europese Kaderrichtlijn Water heeft als doel duurzaam gebruik van water te bevorderen en de kwaliteit van watersystemen te beschermen en waar nodig te verbeteren. Voor de ecologische kwaliteit van watersystemen is het terugdringen van emissies van ...
  help
  Van goed onderzoek naar beter beleid : jaarboek 2007 [Boek]
  Bruin, A. de \ Okx, J. \ Kwakernaak, C. \ Hutjes, R. \ Visschedijk, P. \ Borgstein, M. \ Berkhout, P. \ Luttik, J. \ Overbeek, G. \ Boonstra, F. \ Dijk, L. van \ Cluster Vitaal Landelijk Gebied (VLG) \ [ca. 2008]
  In 2007 is het onderzoek van het cluster VLG ondergebracht in zeven onderzoeksthema’s: Bodem, Water, Klimaat, Stad & Platteland, Landschap, Europees Plattelandsbeleid en Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). Wat is het effect van de onderzoeksre ...
  help
  "Water and sanitation for all" : 60e vakantiecursus in drinkwatervoorziening & 27e vakantiecursus in riolering & afvalwaterbehandeling : vrijdag 11 januari 2008 te Delft [Boek]
  Dijk, J.C. van \ Krikke, N. \ 2008
  Inhoudsopgave 60e Vakantiecursus in drinkwatervoorziening: * 'Water and sanitation for all', prof.ir. J.C. van Dijk (TU Delft); * (B)lijkt Schokland een eiland?, ir. J.P.P.M. Ernes (Aqua for all); * Investeer in water en sanitatie: een goede beleggin ...
  help
  Ruimte voor vernieuwing : beleid en onderzoek doen meer met kennis [Boek]
  Hermans, T. \ Okx, J. \ Kwakernaak, C. \ Klostermann, J. \ Visschedijk, P. \ Borgstein, M. \ Berkhout, P. \ Luttik, J. \ Overbeek, G. \ Boonstra, F. \ Vullings, W. \ Dijk, L. van \ Wageningen UR Communication Services \ 2009
  Voor de derde keer een jaar werken in en met Cluster Vitaal Landelijk Gebied. Bezien vanuit (Haags) beleid en (Wagenings) onderzoek. Een trend waar een ambtenaar die zich bezighoudt met het landelijk gebied mee te maken heeft, is decentralisatie. Het ...
  help
  Zicht op duurzaam onkruidbeheer op verhardingen in stedelijk en industrieel gebied (DOB-project) : inhoudelijk projectverslag [Boek]
  Kempenaar, C. \ Beltman, W. \ Dijk, C. van \ Keulen, H. van \ Horst, K. van der \ 2005
  Doel van het onderzoek was het terugdringen van emissie van bestrijdingsmiddelen vanaf verhardingen naar oppervlaktewater. Daarbij werd de aandacht vooral gericht op beheerders van openbare verhardingen van gemeenten in Nederland
  help
  Vitaal Landelijk Gebied in kaart : jaarboek 2009 : cluster Vitaal Landelijk Gebied [Boek]
  Hermans, T. \ Dijk, L. van \ Okx, J. \ Kwakernaak, C. \ Klostermann, J. \ Visschedijk, P. \ Berkhout, P. \ Luttik, J. \ Boonstra, F. \ Vullings, W. \ 2010
  ‘Vitaal Landelijk Gebied in kaart’. Dat is de titel en het thema van dit jaarboek. Niet alleen figuurlijk – een selectie van projecten die zijn uitgevoerd binnen het cluster – maar het vitaal landelijk gebied is ook letterlijk in kaart gebracht. Veel ...
  help
  "Energie uit water: hype of kans?" : 62e vakantiecursus Drinkwater en Afvalwater [Boek]
  Dijk, J.C. van \ Verliefde, A.R.D. \ 2010
  Wat is de potentie van water als duurzame energiebron? Naast zon en wind is water in voldoende mate aanwezig, maar hoe 'kunnen we het water laten branden'? Hoe kunnen we de spanning in water benutten, die veroorzaakt wordt door een temperatuursversch ...
  help
  Kosteneffectiviteit van alternatieve maatregelen voor bufferstroken in Nederland [Boek]
  Noij, G.-J. \ Corré, W. \ Boekel, E. van \ Oosterom, H. \ Middelkoop, J. van \ Dijk, W. van \ Clevering, O. \ Renaud, L. \ Bakel, J. van \ 2008
  De kosteneffectiviteit is vergeleken van maatregelen om de oppervlaktewaterbelasting met nutriënten vanuit de landbouw terug te dringen. Aanleiding is de discussie over de (kosten)effectiviteit van onbemeste bufferstroken in Nederland. Van deze maatr ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.