Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  ‘Waterkwaliteit binnen de normen’ : haalbaarheid en betaalbaarheid van ambities in de Bommelerwaard \ H2O online [Artikel]
  Drenth, E. \ Dongen, C. van \ Remmen, T. van \ 2015
  Vanaf 2018 wordt afvalwaterzuivering verplicht voor de glastuinbouw. Deze zuiveringsplicht geldt voor alle gewasbeschermingsmiddelen en is essentieel om de normoverschrijdingen in het oppervlaktewater terug te dringen. De werkgroep Waterkwaliteit Tui ...
  help
  Van open riool naar leefbare beek, een flinke stap in de goede richting \ De levende natuur [Artikel]
  Schollema, P.P. \ Dongen, M. van \ Dam, H. van \ Winter, H.V. \ Griffioen, A.B. \ Vroome, A.I. de \ 2015
  Een beek in het Noorden van het land waarover in 1941 wordt gemeld dat in de benedenloop meer dan 5000 pond dode vis is afgevoerd en rond 1961 vrijwel alle vis uit het water verdwenen blijkt te zijn. Ook het water waar een monsternemer in 1964 meldt ...
  help
  Landschapsecologische systeemanalyse en herstelplan Rheezermaten [Boek]
  Kooijman, G. \ Dongen, R. van \ 2016
  Het doel van het onderzoek is een landschapsecologische analyse van de rivierkom "Rheezermaten" te maken. Het landschapsecologisch onderzoek is uitgevoerd door Staatsbosbeheer en Waterschap Vechtstromen.
  help
  Erosiebestendigheid en natuurwaarde van dijkgraslanden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Dongen, E. van \ 2010
  In 2003 heeft Waterschap Groot Salland nieuw beleid vastgesteld voor het beheer en onderhoud van de waterkeringen. Deze aanpassing was nodig door de Wet op de Waterkeringen en de Verordening Waterkering Noord-Nederland, waarbij een 5-jaarlijkse toets ...
  help
  Leidingbeheer, een zaak van overzicht houden en vooruitzien \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bavelaar, D. \ Dongen, S. van \ Nooijen, W.F.J.M. \ 1989
  help
  Onderzoek naar kwelafhankelijke vegetatie in beekdal het Merkske \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bartholomeus, R.P. \ Dongen, R. van \ Louw, P. de \ 2004
  Op regionale schaal is het vaak bekend of kwel in een beekdal optreedt of niet. Voor de kwelafhankelijke vegetatie is het echter van belang dat kwelwater ook daadwerkelijk in de wortelzone terecht komt of dit gebeurt hangt af van een groot aantal lok ...
  help
  Identifying N2O formation and emissions from a full-scale partial nitritation reactor \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Mampaey, K.E. \ Kreuk, M.K. de \ Dongen, U.G.J.M. van \ Loosdrecht, M.C.M. van \ Volcke, E.I.P. \ 2016
  In this study, N2O formation and emissions from a full-scale partial nitritation (SHARON) reactor were identified through a three-weeks monitoring campaign during which the off-gas was analysed for N2O, O2, CO2 and NO. The overall N2O emission was 3. ...
  help
  Landgoed Schultenwolde, natuurlijke parel in Twente [casus EGM] \ De levende natuur [Artikel]
  Boedeltje, G. \ Dongen, R.J.J. van \ Eysink, A.T.W. \ Keizers, T.B.J. \ 2012
  Het landgoed Schultenwolde werd in 1914 gekocht door Abraham Ledeboer en wordt tegenwoordig beheerd door mevr. H.M. van der Sande Lacoste-Ledeboer en haar kinderen. Dankzij een gradiëntrijke abiotische basis en uitgekiende herstelmaatregelen herbergt ...
  help
  Aanpak en ervaringen met het handhaven van overstortvergunningen [themanummer handhaving] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Meijer, J.J. \ Dalstra, T.J. \ Dongen, P.D. van \ 2004
  Eind november 2002 was het zover. De laatste drie overstortvergunningen van het Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden liggen ter inzage. De doelstelling om voor eind 2002 alle 43 gemeenten van een actuele overstortvergunning te voorzien is ge ...
  help
  Gerichtere sturing van de oppervlaktewaterkwaliteit \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Roelsma, J. \ Tol-Leenders, T.P. van \ Dries, A. \ Dongen, M. van \ 2012
  De fosforconcentraties in het oppervlaktewater stijgen in de door landbouw gedomineerde delen van de Drentsche Aa ondanks de flinke afname van het gebruik van meststoffen door het aangescherpte mestbeleid. In het project Monitoring Stroomgebieden is ...
  help
  Integrale en innovatieve optimalisatie van het grondwatermeetnet \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Hendriks, D. \ Kuijper, M. \ Borren, W. \ Dongen, R. van \ 2012
  Meetnetten van het freatische grondwater komen vaak ad hoc tot stand, als een verzameling van (voormalige) projectmeetnetten. Hierdoor sluiten de meetpunten veelal niet goed aan bij alle meetdoelen van het waterschap. Om de monitoring van het freatis ...
  help
  Reactie op 'Optimalisatie van een grondwatermeetnet' [en weerwoord] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Gaast, J.W.J. van der \ Kuijper, M. \ Borren, W. \ Dongen, R. van \ Hendriks, D. \ 2012
  In de loop der tijd zijn er vele meetnetten van het freatische grondwater in projectverband tot stand gekomen. Het is echter de vraag in hoeverre deze in stand moeten worden gehouden om een waterschap te voorzien van de gewenste informatie. Daarnaast ...
  help
  Sturen op basisafvoer: wat te doen aan droogte en lage beekafvoeren? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Worm, B. \ Kuijper, M. \ Dongen, R. van \ Hendriks, D. \ 2012
  Ervaringen uit recente droge jaren laten zien dat droogval van beken een groot probleem is in onder andere het beheergebied van Waterschap Regge en Dinkel. Droogval en lage stroomsnelheden maken de doelstellingen vanuit de Europese Kaderrichtlijn Wat ...
  help
  Slimmer sturen verbetert waterkwaliteit : integraal sturen in de Hoeksche Waard \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Leeuwen, E. van \ Heeringen, K.-J. van \ Velzen, E. van \ Dongen, P. van \ Mol, B. \ 2012
  Traditioneel is het in de bemalingsgebieden van afvalwatersystemen ‘ieder voor zich’. Zodra afvalwater en regenwater uit een gebied via het riool de gemaalpompkelders bereikt, stijgt de waterstand en slaan de rioolgemalen automatisch aan. Sommige gem ...
  help
  Methane emission during municipal wastewater treatment \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Daelman, M.R.J. \ Voorthuizen, E.M. van \ Dongen, U.G.J.M. van \ Volcke, E.I.P. \ Loosdrecht, M.C.M. van \ 2012
  Municipal wastewater treatment plants emit methane. Since methane is a potent greenhouse gas that contributes to climate change, the abatement of the emission is necessary to achieve a more sustainable urban water management. This requires thorough k ...
  help
  Crisisbesluitvorming en coördinatie: ondersteuning en training \ Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing [Artikel]
  Dongen, K. van \ Janssen, A. \ Ven, J. van de \ Verhoeven, R. \ 2010
  Crisisbesluitvorming op bestuurlijk niveau laat aan efficiëntie en effectiviteit te wensen over, zo blijkt uit evaluaties van oefeningen en rampen. TNO en HKV werken onder het innovatieprogramma ‘Flood Control 2015’ samen aan ondersteuning en trainin ...
  help
  Methane and nitrous oxide emissions from municipal wastewater treatment : results from a long-term study \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
  Daelman, M.R.J. \ Voorthuizen, E.M. van \ Dongen, L.G.J.M. van \ Volcke, E.I.P. \ Loosdrecht, M.C.M. Van \ 2013
  Methane and nitrous oxide emissions from a fully covered municipal wastewater treatment plant were measured on-line during 16 months. At the plant under study, nitrous oxide contributed three-quarters to the plant’s carbon footprint, while the methan ...
  help
  The SHARON-Anammox process for treatment of ammonium rich wastewater \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
  Dongen, U. van \ Jetten, M.S.M. \ Loosdrecht, M.C.M. van \ 2001
  help
  The combined Sharon/Anammox process : a sustainable method for N-removal from sludge water [Boek]
  Dongen, L.G.J.M. \ Jetten, M.S.M. \ Loosdrecht, M.C.M van \ Kujawa-Roeleveld, K. \ 2001
  Within the research programme of STOWA two innovative processes for N-removal have recently been examined: the Sharon process and the Anammox process. Both processes focused on the removal of nitrogen from digested sludge water. In the research, desc ...
  help
  Integraal sturen: omdat je (het) Hoeksche Waard bent : slimmer sturen verbetert waterkwaliteit \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Leeuwen, E. van \ Heeringen, K.J. van \ Velzen, E. van \ Dongen, P. van \ Mol, B. \ 2011
  Centrale of integrale sturing geeft een overzicht van alle bemalingsgebieden van het afvalwatersysteem. Zodoende kan de vulling van individuele bemalingsgebieden zodanig worden beïnvloed dat knelpuntgebieden (waar bijvoorbeeld overstorting dreigt) zo ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.