Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  KlimaatAdaptieve Drainage: innovatief waterbeheer op regionaal en perceelsniveau \ H2O online [Artikel]
  Eertwegh, G.A.P.H. van den \ Bakel, P.J.T. van \ Stuyt, L.C.P.M. \ Iersel, A. van \ Kuipers, L. \ Klerk, W. \ Talsma, M. \ 2013
  Klimaatverandering leidt zonder ingrijpen tot meer wateroverlast en verdroging. Klimaatadaptieve drainage (KAD) is een nieuwe manier om hieraan het hoofd te bieden in landbouw- en natuurgebied. De methode is duurzaam en economisch aantrekkelijk. Uit ...
  help
  Verbonden door water: van 1984 via het heden naar 2034 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bierkens, M.F.P. \ Dik, P. \ Eertwegh, G.A.P.H. van den \ Engelenburg, J. van \ Moens, M. \ Peerdeman, K. \ Rooij, G. de \ Uijlenhoet, R. \ Vernes, R. \ Wille, M. \ 2010
  Wageningen UR hield in september 2009 een reünie voor oud-studenten, die in 1984 aan hun studie waren begonnen. In dat jaar was de opkomst hoog. Maar liefst 1.200 studenten verschenen aan de start, waarvan ongeveer driekwart de finish haalde. Deze li ...
  help
  The contribution of dairy farming on peat soil to N and P loading of surface water \ Nutrient cycling in agroecosystems [Artikel]
  Beek, C.L. van \ Eertwegh, G.A.P.H. van \ Schaik, F.H. van \ 2004
  In agriculturally used peat land areas, surface water quality standards for nitrogen (N) and phosphorus (P) are frequently exceeded, but it is unclear to what extent agriculture is responsible for nutrient loading of the surface water. We quantified ...
  help
  Naar online en optimale sturing van Klimaat Adaptieve Drainage \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Bartholomeus, R. \ Eertwegh, G. van den \ Simons, G. \ 2015
  Met de toename van langdurig droge perioden in Nederland, afgewisseld met hevige neerslag, wordt het voor de landbouw en de waterbeheerder steeds belangrijker om te anticiperen op extremen in bodemvochtcondities. Klimaat Adaptieve Drainage (KAD) maak ...
  help
  Dotterproject: naar risico-gestuurd maaibeheer door betere kennis van vegetatie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Eertwegh, G. van den \ Penning, E. \ Noorlandt, R. \ Werf, M. van der \ Berends, K. \ 2017
  Vaak wordt bij een maaibeurt in het groeiseizoen veel, zo niet alle vegetatie in een watergang gemaaid. Nieuwe technieken maken het mogelijk om de watervegetatie van een complete watergang snel in kaart te brengen. De ecologische waarde én het effect ...
  help
  Meer inzicht in bodemvocht wortelzone : Project binnen Topsector Water wil watervoorziening landbouwgewas beter voorspellen \ Nieuwe oogst : ledenblad. Ed. Oost/West [Artikel]
  Eertwegh, G. van den \ 2016
  Agrariërs zijn op velerlei manieren bezig met de hydrologische toestand van hun percelen en het weer en hoe hierop in te spelen door beregening en drainage. Binnen de Topsector Water proberen onderzoekers nauwkeuriger de hoeveelheid bodemvocht in de ...
  help
  Restwater van de rioolwaterzuivering voor de landbouw? \ H2O online [Artikel]
  Bartholomeus, R. \ Raat, K. \ Worm, B. \ Oosterhuis, M. \ Eertwegh, G. van den \ 2016
  Om droogteschade aan landbouwgewassen te voorkomen is het van belang dat regio’s beter kunnen voorzien in hun eigen zoetwaterbehoefte. Onder andere door gezuiverd restwater van rioolwaterzuiveringen en industrieën niet af te voeren via het open water ...
  help
  Korte termijn voorspellingen waterstand en afvoer Bovenrijn te Lobith \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Eertwegh, G.A.P.H. van den \ Mugie, A.L. \ 1994
  help
  NBW-actueel: ontwikkeling methode voor wateropgaven met een bandbreedte \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Schuurmans, H. \ Niewold, H. \ Eertwegh, G.A.P.H. van den \ Droogers, P. \ 2010
  Het NBW-actueel (Nationaal Bestuursakkoord Water) geeft voor elk onderdeel van de wateropgave specifiek aan welke van de vier KNMI’06-klimaatscenario’s dienen te worden meegenomen. Deze aanpak zou moeten resulteren in een opgave met een bandbreedte. ...
  help
  Dotterproject: risicogestuurd maaibeheer door betere kennis van vegetatie \ H2O online [Artikel]
  Eertwegh, G. van den \ Penning, E. \ Noorlandt, R. \ Werf, M. van der \ Berends, K. \ 2017
  Mede door gebrek aan informatie wordt vaak alle vegetatie in een watergang gemaaid. Dit heeft gevolgen op hydraulisch en ecologisch vlak. In het Dotterproject, een proef met nieuwe technieken die vlakdekkende gegevens inwinnen over de actueel aanwezi ...
  help
  Peilbeheer met FIW Multi-SWAP \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Eertwegh, G.A.P.H. van den \ Kroes, J. \ Smit, A. \ Schaik, F. van \ 2003
  Voor een weloverwogen integrale afweging bij de keuze van het waterpeil is kwantitatieve informatie nodig over het bodem-watersysteem. Omdat die informatie zich over verschillende bodems, grond- en oppervlaktewater uitstrekt, zijn geïntegreerde reken ...
  help
  Verbetering waterkwaliteit in veenweidepolders haalbaar \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Hardeveld, H. van \ Eertwegh, G. van den \ Beek, C.L. van \ 2006
  In de Vlietpolder bij Hoogmade realiseert het Hoogheemraadschap van Rijnland een verbetering van zowel de chemische als de ecologische waterkwaliteit. Hiertoe neemt het maatregelen op het gebied van peilbeheer, bemesting, inrichting en beheer. De maa ...
  help
  Expertdialoog de Veluwe : begrijpen we het watersysteem? \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Verhagen, F. \ Spek, T. \ Witte, J.P.M. \ Voortman, B. \ Moors, E.J. \ Querner, E.P. \ Eertwegh, G.A.P.H. van den \ Bakel, P.J.T. van \ 2014
  De waterbel van De Veluwe staat volop in de belangstelling. Deze waterbel zorgt voor een continue stroom naar de beken en sprengen. Maar snappen we wel voldoende hoe het watersysteem werkt? Op basis van twee werksessies is beschikbare kennis op een r ...
  help
  Herkomst van meststoffen in open water Aa en Maas \ H2O online [Artikel]
  Eertwegh, G. van den \ Krikken, A. \ Verhagen, F. \ Menning, H. \ Hulst, W. van der \ 2015
  Nutriënten vormen een knelpunt in het oppervlaktewater van waterschap Aa en Maas. Om gericht maatregelen te kunnen nemen is het nodig de bronnen van deze stoffen te identificeren en te kwantificeren. Voor combinaties van deelstroomgebieden en KRW-opp ...
  help
  Nieuwe overwegingen voor maaibeheer met vlakdekkende informatie over vegetatie \ H2O online [Artikel]
  Penning, E. \ Noorlandt, R. \ Berends, K. \ Fraaije, R. \ Eertwegh, G. van den \ 2018
  Vlakdekkende informatie geeft inzicht in de daadwerkelijk aanwezige vegetatie in een stuwpand en het effect hiervan op de doorstroomcapaciteit. Met een multispectrale camera is de ruimtelijke verdeling van vegetatie over een proeftraject in kaart geb ...
  help
  Grondwateraanvulling en oppervlakkige afstroming in Nederland. Deel 2: De ontwatering van de kleigronden \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Meinardi, C.R. \ Eertwegh, G.A.P.H. van den \ Schotten, C.G.J. \ 1998
  Onderzoek op 19 boerderijen in het zeekleigebied aan het water dat door drainbuizen wordt afgevoerd, leverde gegevens op over de hydrologische eigenschappen van de bodem. Geofysisch onderzoek gaf aan dat de afvoer van het neerslagoverschot plaats von ...
  help
  Onzekere hydrologische modelresultaten : bedreigend of gewenste informatie? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Eertwegh, G.A.P.H. van den \ Heijkers, W.J.M. \ Klopstra, D. \ Talsma, M.J.G. \ 2009
  Voor de beleidsontwikkeling, planvorming en uitvoering in het regionale waterbeheer vormen uitkomsten van hydrologische modellen een belangrijke bouwsteen. Hydrologische modellen, hoe geavanceerd ook, beschrijven de hydrologische systeemwerking op ee ...
  help
  Advies TCB over vermindering meststoffen een gemiste kans? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Pomarius, H. \ Eertwegh, G.A.P.H. van den \ 2008
  De voorbereidingen voor het 4e Actieprogramma Nitraatrichtlijn zijn in volle gang. Op 3 september 2008 besluit de TCB (Technische Commissie Bodembescherming) over haar advies aan de ministers van LNV en VROM over aanvullende maatregelen om de belasti ...
  help
  Landsdekkende modellering van hydrologie en stofbelasting open water: beter vanuit en met de regio opgebouwd \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Eertwegh, G.A.P.H. van den \ Gylstra, R. \ Pomarius, H. \ 2009
  Acceptabele waarden van landelijk gemiddelde modelberekeningen zijn niet vanzelfsprekend correcte rekenresultaten op regionale schaal. En als regio's niet correct zijn gemodelleerd, klopt dan dat landelijk gemiddelde nog wel? De auteurs willen een la ...
  help
  Nieuwe mogelijkheden voor herziening van de HELP-tabel \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bakel, P.J.T. van \ Eertwegh, G.A.P.H. van den \ 2011
  Voor de bepaling van de effecten van ingrepen in de waterhuishouding op de landbouwopbrengsten wordt vrijwel altijd de HELP-tabel gebruikt. Deze tabel is in 1987 opgesteld en ten behoeve van het Waternoodinstrumentarium uitgebreid met meer gewassen e ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.