Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Geselecteerd op:

  Records 1 - 20 / 49

  • help
  • uw selectie
  • export

   Bewaar titels

  • attendering
   Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Evers
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  Sorteer op
  help
  Balans van de Leefomgeving 2018 : Nederland duurzaam vernieuwen [Boek]
  Egmond, Petra van \ Elzenga, Hans \ Buitelaar, Edwin \ Eerdt, Martha van \ Eskinasi, Martijn \ Franken, Ron \ Gaalen, Frank van \ Hanemaaijer, Aldert \ Hilbers, Hans \ Hollander, Guus, de \ Nijland, Hans \ Ritsema van Eck, Jan \ Ros, Jan \ Schilder, Frans \ Spoon, Martijn \ Uitbeijerse, Gabrielle \ Wouden, Ries van der \ Vonk, Marijke \ Vugteveen, Pim \ Goossen, Martijn \ Blom, Wim \ Bredenoord, Hendrien \ Brink, Thelma van den \ Evers, David \ Doren, Didi van \ Grinsven, Hans van \ Hinsberg, Arjen van \ Muilwijk, Hanneke \ Oorschot, Mark van \ Peeters, Jeroen \ Puijenbroek, Peter van \ Raspe, Otto \ Rijn, Frank van \ Schijndel, Marian van \ Sluis, Sietske van der \ Sorel, Niels \ Timmerhuis, Jacqueline \ Verwest, Femke \ Westhoek, Henk \ Sanders, Marlies \ Dirkx, Joep \ 2018
  In de Balans van de Leefomgeving 2016 zijn op basis van een analyse van 20 jaar leefomgevingsbeleid vier thema’s geïdentificeerd die de komende jaren hoge prioriteit hebben: Sterke (stedelijke) regio’s en leefomgevingsbeleid; Voedsel, landbouw en nat ...
  help
  Ecologische watersysteemanalyse en knelpunten KRW-doelen [Boek]
  Evers, Niels \ Mil, Jeroen van \ 2017
  Doel is om de werkwijze die ontwikkeld is voor het afwegen van ecologische doelen en maatregelen voor herstelprojecten, ook toe te passen voor ecologische kennisontwikkeling op waterlichaamniveau. Concreet dienen de volgende onderzoeksvragen te worde ...
  help
  Verbetering waterkwaliteit voor halen KRW-doelen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Evers, N. \ Schipper, M. \ Barten, I. \ Scheepens, M. \ 2017
  De aanwezigheid van zoetwaterpissebedden, vlokreeften, weidebeekjuffers en bosbeekjuffers vertelt iets over de kwaliteit van het water in beken. Zo blijkt dat zoetwaterpissebedden goed bestand zijn tegen ammonium en cadmium, maar de andere soorten zi ...
  help
  Ecologische sleutelfactoren vormen een goede kapstok voor watersysteemanalyses in het Maasstroomgebied \ H2O online [Artikel]
  Evers, N. \ Herpen, F. van \ Kits, M. \ Barten, I. \ 2017
  Wat zijn de sleutelfactoren om beken te herstellen en te voldoen aan ecologische KRW-doelen? Hoe bepaal je de ecologisch meest effectieve maatregelen voor een stromend watersysteem? De waterschappen in het Maasstroomgebied hebben de afgelopen jaren w ...
  help
  KRW-doelen voor macrofauna komen langzaam in zicht \ H2O online [Artikel]
  Evers, N. \ Gerven, L. van \ Barten, I. \ Scheepens, M. \ 2017
  Om meer inzicht te krijgen in de haalbaarheid van de KRW-doelen voor 2027, is de ecologische toestand van de beken in het beheergebied van waterschap De Dommel geanalyseerd op trends. Voor 22 procent van de meetlocaties is over de periode 2003-2015 s ...
  help
  Zoektocht naar stuurknoppen om de ecologische toestand van beken te verbeteren \ H2O online [Artikel]
  Evers, N. \ Schipper, M. \ Barten, I. \ Scheepens, M. \ 2017
  Waarom gaan we de KRW-doelen mogelijk niet halen? Om deze vraag te kunnen beantwoorden moet eerst bekend zijn hoe de ecologische toestand afhangt van stuurvariabelen als inrichting, beheer en waterkwaliteit. In dit artikel wordt met een data-analyse ...
  help
  Hoe ver moet de waterkwaliteit verbeteren om de ecologische KRW-doelen te kunnen halen? \ H2O online [Artikel]
  Evers, N. \ Schipper, M. \ Barten, I. \ Scheepens, M. \ 2017
  Zware metalen (en dan met name cadmium) en ammonium blijken een sterke relatie te vertonen met een vijftal macrofaunasoorten in beken. Boven bepaalde drempelwaarden verdwijnen gewenste beeksoorten en blijven soorten over die indicatief zijn voor een ...
  help
  Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de kaderrichtlijn water 2015-2021 [Boek] - Tweede druk (2016)
  Altenburg, W. \ Arts, G. \ Baretta-Bekker, J.G. \ Berg, M.S. van den \ Broek, T. van den \ Buskens, R. \ Bijkerk, R. \ Coops, H.C. \ Dam, H. van \ Ee, G. van \ Evers, C.H.M. \ Franken, R. \ Higler, B. \ Ietswaart, T. \ Jaarsma, N. \ Jong, D.J. de \ Joosten, A.M.T. \ Klinge, M. \ Knoben, R.A.E. \ Kranenbarg, J. \ Loon, W.M.G.M. van \ Noordhuis, R. \ Pot, R. \ Twisk, F. \ Verdonschot, P.F.M. \ Vlek, H. \ Wolfstein, K. \ Backx, J.J.G.M. \ Beers, M. \ Buijse, A.D. \ Duursema, G. \ Fagel, M. \ Leeuw, J. de \ Molen, J. van der \ Nijboer, R.C. \ Postma, J. \ Pot, R. \ Vriese, T. \ Molen, D.T. van der \ Herpen, F.C.J. van \ Nieuwerburgh, L.L.J. van \ 2016
  In het najaar van 2012 werd een geactualiseerde versie van het document Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn Water 2015-2021 vastgesteld. Uit het gebruik van deze maatlatten en het programmeren van de Aquokit B ...
  help
  Succesfactoren en leerervaringen van beekherstel uit de praktijk \ H2O online [Artikel]
  Pesman, M. \ Evers, N. \ Kits, M. \ 2016
  De laatste 25 jaar zijn er veel beekherstelprojecten in diverse vormen uitgevoerd, van lokaal herstel van een oude meander tot het volledig herinrichten van een beekdal. De afstemming van verschillende functies en draagvlakken bij deze projecten spel ...
  help
  Marktverkenning en gewasonderzoek struviet en struviethoudende producten uit communaal afvalwater [Boek]
  Evers, Maurice \ Vroegrijk, Martijn \ Evers, Thomas \ 2016
  Het voorliggende rapport beschrijft de resultaten van pot- en veldonderzoek naar de landbouwkundige waarde van struviet in kansrijke afzetmarkten. Het struviet is vergeleken met concurrerende gangbare meststoffen. In dit onderzoek zijn potproeven uit ...
  help
  Actualisatie KRW doelen van de waterlichamen van HHNK op basis van achtergrondbelasting [Boek]
  Schipper, Mirte \ Herpen, Frank van \ Evers, Niels \ Berg, Leon van den \ 2014
  Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is als waterbeheerder verantwoordelijk voor de uitvoering van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Deze richtlijn vereist een goede toestand van het oppervlaktewater. Voor HHNK is gebleken dat de w ...
  help
  Handleiding doelafleiding overige wateren [Boek]
  Evers, C.H.M. \ Buskens, R. \ Dolmans-Camu, J.M. \ 2013
  Na vaststelling van de waterplannen in 2009 bleek dat provincies en waterschappen verschillende methoden hadden toegepast voor het beschrijven van doelen zogenoemde overige wateren. Het gevolg daarvan is dat toetsingsresultaten tussen deze wateren en ...
  help
  Afleiden ecologische stikstof en fosfaat effluenteisen voor RWZI’s : generieke beslismethodiek [Boek]
  Tillemans, W. \ Hendriks, A. \ Evers, N. \ 2013
  Effluentlozingen van RWZI’s vormen een belangrijke bron van stikstof en fosfor in ontvangende oppervlaktewateren. De effluenteisen zijn gereguleerd in vergunningen en dienen enerzijds opgebouwd uit eisen aan emissiereducerende maatregelen en anderzij ...
  help
  Agricultural scenarios to reduce the national phosphorus surplus in the Netherlands [Boek]
  Buck, A.J. de \ Dijk, W. van \ Middelkoop, J.C. van \ Smit, A.L. \ Reuler, H. van \ Evers, A. \ 2012
  The national phosphorus balance can be made more sustainable by reducing the accumulation of phosphorus in agricultural soils and by increasing recycling from waste streams. This study investigated different scenarios for reduction of the national so ...
  help
  Evaluatie KRW-maatlatten en afleiding ecologische doelen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Hoijtink, R. \ Evers, N. \ Kouwen, L. van \ Lammens, E. \ 2012
  De afgelopen jaren hebben de waterbeheerders ecologische doelstellingen afgeleid voor de waterlichamen in hun beheersgebied. Hierbij hielden ze rekening met de omkeerbaarheid van ingrepen uit het verleden en mogelijke maatregelen. Met maatlatten beoo ...
  help
  Slimmer onze KRW doelen halen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Gylstra, R. \ Evers, N. \ Wal, B. van der \ Kessel, R. van \ 2012
  De invoering van de Kaderrichtlijn Water heeft het ecologisch waterbeheer weer op de bestuurlijke agenda gezet. Dat leidt er ontegenzeggelijk toe dat de ecologische kwaliteit van veel wateren verbetert. Om grotere stappen te zetten in de waterkwalite ...
  help
  Regionale toepassing rekeninstrument EEE2 geeft beter overzicht van effecten KWR-maatregelen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Evers, N. \ Gylstra, R. \ Ruigrok, T. \ Schomaker, T. \ 2011
  In 2008 is voor de Ex ante-evaluatie KRW een ecologisch kennissysteem ontwikkeld: Expertsysteem Ecologische Effecten 2 (EEE2). Met dit rekeninstrument zijn de effecten van maatregelen op de ecologische kwaliteit te bepalen. Waterschap Rivierenland he ...
  help
  Interactief fosfaatbeheer Molenbeek : onderzoeksopzet, maatregelen en kennisdeling [Boek]
  Evers, C.H.M. \ Deru, J.G.C. \ 2011
  In de afgelopen decennia is in grote delen van Brabant meer fosfaat toegediend dan door het gewas is onttrokken. Dat heeft geleid tot een (forse) toename van de hoeveelheid fosfaat in de bodem. Uit- en afspoeling vanuit de landbouw (al dan niet via d ...
  help
  Verkenning afleidingsmethodiek en doelstellingen nutriënten in sterk veranderende regionale wateren [Boek]
  Evers, C.H.M. \ Herpen, F.C.J. van \ 2010
  Voor de natuurlijke wateren zijn landelijk nutriëntennormen afgeleid (gedifferentieerd naar watertype). Dit geldt ook voor de kunstmatige watertypen sloten en kanalen. Voor de sterk veranderde wateren is nog geen landelijke analyse uitgevoerd. Dit ra ...
  help
  Kwaliteit monitoringsgegevens niet altijd voldoende \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Netten, J. \ Evers, N. \ Wal, B. van der \ Knoben, R. \ 2010
  Al vanaf de jaren '70 verzamelen waterschappen gegevens over de waterkwaliteit. Sinds midden jaren '90 worden deze data gebundeld in de Limnodata Neerlandica. Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor het analyseren van het functioneren van het ecosy ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  << vorige | volgende >>

  Toon 20 50 100 records per pagina

   

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

  U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.