Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Butyltinverbindingen : een analyse van de problematiek in aquatisch milieu [Boek]
  Evers, E.H.G. \ Meerendonk, J.H. van \ Ritsema, R. \ 1995
  help
  Puzzelen met sorptie aan Ketelmeer sediment : bepaling van Koc en Kdoc van chloorbenzenen, PCB's en PAK's, met de co-solvent methode [Boek]
  Jonker, M.T.O. \ Smedes, F. \ Evers, H.G. \ 1998
  help
  Net fluxes of pesticides from the Scheldt estuary into the North Sea : a model approach \ Environmental pollution [Artikel]
  Steen, R.J.C.A. \ Evers, E.H.G. \ Hattum, B. van \ 2002
  help
  Visdief onder stress : onderzoek naar effecten van PCB's en dioxines op de visdief \ Zichtbare effecten van onzichtbare stoffen : overzicht onderzoek aan vogels in het benedenrivierengebied 1982 - 1992 [Hoofdstuk uit boek]
  Evers, E.H.G. \ 1994
  help
  Sorptiegedrag van extreem hydrofobe verbindingen : PCBs, PAKs en dioxines \ Kontaminanten in bodems en sediment : sorptie en biologische beschikbaarheid : een symposium, 29 april 1993, De Reehorst, Ede [Hoofdstuk uit boek]
  Evers, E.H.G. \ Smedes, F. \ 1994
  help
  Beleidsanalyse WSV : kwaliteit van water en waterbodem : de toekomstige kwaliteit van de Nederlandse watersystemen verkend [Boek]
  Eys, Y.A. \ Evers, H.G. \ Mol, G.A.J. \ 1996
  help
  Speciemanagement : effecten van het reguleren van het storten van zoute baggerspecie in zee [Boek]
  Lourens, J.M. \ Evers, H.G. \ Stolwijk, S. \ Vries, A. de \ 1996
  help
  Gezondheidsrisico's en normstelling voor huishoudwater [Boek]
  Versteegh, J.F.M. \ Evers, E.G. \ Havelaar, A.H. \ 1997
  help
  Oil and oil constituents : an analysis of problems associated with oil in the aquatic environment [Boek]
  Evers, E.H.G. \ Dulfer, J.W. \ Schobben, H.P.M. \ 1997
  help
  Kontaminanten in bodems en sediment : sorptie en biologische beschikbaarheid : een symposium, 29 april 1993, De Reehorst, Ede [Congresverslag]
  Evers, E. \ Opperhuizen, A. \ Voorend, L. \ [1994]
  help
  Graadmeters aquatische natuur : fase 1: vergelijking van de graadmeter Natuurwaarde met de Natuurdoeltypen en KRW-maatlatten [Boek]
  Verdonschot, P.F.M. \ Evers, C.H.M. \ Nijboer, R.C. \ Didderen, K. \ 2005
  Op verzoek van Milieu- en Natuurplanbureau zijn voor aquatische ecosystemen graadmeters ontwikkeld voor een aantal waterlopen
  help
  Verbeteren datasets en afleiding ecologische rekenregels voor de KRW-verkenner : op basis van Regressieboom-analyse en Neuraal netwerk [Boek]
  Evers, C.H. \ Keukelaar, F. \ Schomaker, A.H.H.M. \ 2009
  De KRW-Verkenner is ontwikkeld als instrument waarmee de effectiviteit van maatregelen op stroomgebiedniveau bepaald kan worden. Oorspronkelijk was dit instrument vooral bedoeld voor kennisontsluiting over de effectiviteit van KRW maatregelen, voor h ...
  help
  Getalswaarden bij de goede ecologische toestand voor oppervlaktewater voor de algemene fysisch-chemische kwaliteitselementen temperatuur, zuurgraad, doorzicht, zoutgehalte en zuurstof [Boek]
  Evers, N. \ 2007
  In het kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW) dienen de lidstaten voor alle natuurlijke watertypen de referentietoestand te beschrijven en maatlatten te ontwikkelen om de ecologische toestand te kunnen bepalen. De ecologische toestand kent naast bio ...
  help
  Toelichting op ecologische doelen voor nutriënten in oppervlaktewateren [Boek]
  Heinis, F. \ Evers, C.H.M. \ 2007
  In een eerder rapport (STOWA 2007-02 / RIZA 2007.01) zijn werknormen (GET) voor nutriënten (stikstof en fosfaat) beschreven voor de in Nederland voorkomende natuurlijke KRWwatertypen. Dit rapport geeft op onderdelen een aanvulling op bovengenoemd rap ...
  help
  Verkenning afleidingsmethodiek en doelstellingen nutriënten in sterk veranderende regionale wateren [Boek]
  Evers, C.H.M. \ Herpen, F.C.J. van \ 2010
  Voor de natuurlijke wateren zijn landelijk nutriëntennormen afgeleid (gedifferentieerd naar watertype). Dit geldt ook voor de kunstmatige watertypen sloten en kanalen. Voor de sterk veranderde wateren is nog geen landelijke analyse uitgevoerd. Dit ra ...
  help
  De numerieke verwerking van macrofauna-gegevens uit de Mariapeel (L.) over de jaren 1976, 1977 en 1978 : mogelijkheden voor verder onderzoek [Boek]
  Evers, R.H.J. \ 1980
  Dit is een verslag over Clusteranalyse, of, om precieser te zijn, een poging om te komen tot een bruikbare numerieke classificatie van watertypen in het CRM-reservaat 'de Mariapeel' (L), aan de hand van samenstellingen van aquatische-(benthische ) le ...
  help
  Ontwikkeling en toepassing ecologisch expertsysteem voor regionale wateren : achtergrondrapport Ex ante Evaluatie KRW [Boek]
  Knoben, R.A.E. \ Evers, C.H.M. \ Jansen, J. \ 2008
  Voor het voorspellen van ecologische effecten van maatregelen is een expertsysteem ontwikkeld voor regionale wateren. Het expertsysteem is specifiek ontwikkeld voor de regionale, zoete wateren in vier grote clusters: beken, meren, kanalen/vaarten en ...
  help
  Marktverkenning en gewasonderzoek struviet en struviethoudende producten uit communaal afvalwater [Boek]
  Evers, Maurice \ Vroegrijk, Martijn \ Evers, Thomas \ 2016
  Het voorliggende rapport beschrijft de resultaten van pot- en veldonderzoek naar de landbouwkundige waarde van struviet in kansrijke afzetmarkten. Het struviet is vergeleken met concurrerende gangbare meststoffen. In dit onderzoek zijn potproeven uit ...
  help
  Structurele aanpak blauwalgen in stedelijk water [thema Stedelijk waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Coninck, H. de \ Evers, N. \ Tamerus, H. \ Polak, S. \ Chan, P.M. \ 2010
  Waterschappen en gemeenten worden de laatste jaren geconfronteerd met blauwalgen in een groot aantal wateren. De vele factoren die de blauwalgenbloei in stedelijk water kunnen veroorzaken, maken het moeilijk een snelle en betrouwbare analyse te maken ...
  help
  Interactieve uitvoering van beekherstel in Vaassen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Evers, J. \ Koppel, Z. van de \ 2009
  Wanneer draagvlak bestaat voor een plan, geldt dat niet automatisch voor de uitvoering ervan. Tijdens de planvorming en uitvoering van het project Vaassense beken van Waterschap Veluwe is daarom een interactieve uitvoering toegepast. Dit houdt in dat ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.