Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Geselecteerd op:

  Records 1 - 18 / 18

  • help
  • uw selectie
  • export

   Bewaar titels

  • attendering
   Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Gaalen
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  Sorteer op
  help
  Balans van de Leefomgeving 2018 : Nederland duurzaam vernieuwen [Boek]
  Egmond, Petra van \ Elzenga, Hans \ Buitelaar, Edwin \ Eerdt, Martha van \ Eskinasi, Martijn \ Franken, Ron \ Gaalen, Frank van \ Hanemaaijer, Aldert \ Hilbers, Hans \ Hollander, Guus, de \ Nijland, Hans \ Ritsema van Eck, Jan \ Ros, Jan \ Schilder, Frans \ Spoon, Martijn \ Uitbeijerse, Gabrielle \ Wouden, Ries van der \ Vonk, Marijke \ Vugteveen, Pim \ Goossen, Martijn \ Blom, Wim \ Bredenoord, Hendrien \ Brink, Thelma van den \ Evers, David \ Doren, Didi van \ Grinsven, Hans van \ Hinsberg, Arjen van \ Muilwijk, Hanneke \ Oorschot, Mark van \ Peeters, Jeroen \ Puijenbroek, Peter van \ Raspe, Otto \ Rijn, Frank van \ Schijndel, Marian van \ Sluis, Sietske van der \ Sorel, Niels \ Timmerhuis, Jacqueline \ Verwest, Femke \ Westhoek, Henk \ Sanders, Marlies \ Dirkx, Joep \ 2018
  In de Balans van de Leefomgeving 2016 zijn op basis van een analyse van 20 jaar leefomgevingsbeleid vier thema’s geïdentificeerd die de komende jaren hoge prioriteit hebben: Sterke (stedelijke) regio’s en leefomgevingsbeleid; Voedsel, landbouw en nat ...
  help
  Vijf vragen en antwoorden over nutriënten en waterkwaliteit [Boek]
  Gaalen, Frank van \ Grinsven, Hans van \ 2017
  Er leven vragen over de wetenschappelijke onderbouwing van het mest- en waterbeleid in Nederland. Met name de Stichting Mesdag Zuivelfonds plaatst vraagtekens bij de juistheid van gegevens over bijdragen van de landbouw aan de vervuiling van het Nede ...
  help
  Waterkwaliteit nu en in de toekomst : eindrapport ex ante evaluatie van de Nederlandse plannen voor de Kaderrichtlijn Water : beleidsstudie [Boek]
  Gaalen, Frank van \ Tiktak, Aaldrik \ Franken, Ron \ Boekel, Erwin van \ Puijenbroek, Peter van \ Muilwijk, Hanneke \ Grinsven, Hans \ Rougoor, Carin \ Salm, Caroline van der \ Groenendijk, Piet \ Cleij, Peter \ Roovaart, Joost van den \ 2016
  De Nederlandse stroomgebiedbeheerplannen voor de periode 2016-2021 zijn in december 2015 vastgesteld. Het PBL heeft op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) op basis van metingen en modelberekeningen geëvalueerd of de voorges ...
  help
  Waterkwaliteit nu en in de toekomst : tussentijdse rapportage ex ante evaluatie van de Nederlandse plannen voor de Kaderrichtlijn Water [Boek]
  Gaalen, F. van \ Tiktak, A. \ Franken, R. \ 2015
  Nederland heeft in nieuwe ‘ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen’ vastgelegd welke maatregelen het wil nemen om de ecologische einddoelen te halen die het zich heeft gesteld binnen de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Uit de voorliggende evaluatie van ...
  help
  Natuurpunten: kwantificering van effecten op natuurlijke ecosystemen en biodiversiteit in het Deltaprogramma : achtergrondstudie [Boek]
  Gaalen, F. van \ Hinsberg, A. van \ Franken, R. \ Vonk, M. \ Puijenbroek, P. van \ Wortelboer, R. \ 2014
  In 2009 heeft het PBL de natuurpuntenmethodiek ontwikkeld. Natuurpunten zijn een hulpmiddel om op een gestructureerde manier de effecten van ingrepen op biodiversiteit te kwantificeren. De hoofdconclusie van de studie is dat het consequent toepassen ...
  help
  Balans van de leefomgeving 2014 - 6: Waterkwaliteit en -veiligheid [Boek]
  Ligtvoet, W. \ Gaalen, F. van \ Knoop, J. \ Kragt, F. \ Beugelink, G. \ Puijenbroek, P. van \ Franken, R. \ 2014
  Hoofdpunten uit de balans. In het waterveiligheidsbeleid is een transitie gaande van een beleid uitsluitend gericht op het voorkómen van overstromingen naar een beleid dat zich vanuit een risicobenadering ook richt op het beperken van de gevolgen van ...
  help
  Balans van de leefomgeving 2014 - De toekomst is nú [Boek]
  Gerwen, O.-J. van \ Hoogervorst, N. \ Eggink, G. \ Brandes, L. \ Hollander, G. de \ Eskinasi, M. \ Dam, F. van \ Ros, J. \ Grinsven, H. van \ Nijland, H. \ Ligtvoet, W. \ Gaalen, F. van \ Dirkx, J. \ 2014
  De Balans van de Leefomgeving geeft parlement, kabinet en samenleving een feitelijk onderbouwd inzicht in de huidige kwaliteit van de fysieke leefomgeving. De Balans is de tweejaarlijkse peilstok van het PBL die aangeeft in hoeverre de door de politi ...
  help
  Methoden om kosten en effecten van maatregelen op aquatische ecologie te bepalen : achtergronddocument bij Natuurverkenning 2010-2040 [Boek]
  Leneman, H. \ Linderhof, V.G.M. \ Gaalen, F.W. van \ Michels, R. \ Puijenbroek, P.J.T.M. van \ 2013
  Dit werkdocument geeft een beschrijving van een methode om kosten en ecologische effecten van maatregelen tin het voordeel van aquatische ecologie te bepalen. De resultaten van de kosten- en effectberekeningen worden getoond aan de hand van enkele ki ...
  help
  Natuurverkenning 2010-2040 : visies op de ontwikkeling van natuur en landschap [Boek]
  Oostenbrugge, R. van \ Bilt, W. van der \ Egmond, P. van \ Dammers, E. \ Hinsberg, A. van \ Melman, D. \ Vader, J. \ Wiersinga, W. \ Bredenoord, H. \ Gaalen, F. van \ Nijhuis, L. \ Puijenbroek, P. van \ Tekelenburg, T. \ Wortelboer, R. \ Dirkx, J. \ Groenendijk, F. \ Jorritsma, I. \ Knegt, B. de \ Sijtsma, F. \ Dijkman, W. \ 2012
  De Natuurverkenning verschijnt in een turbulente tijd waarin natuur en landschap sterk gepolitiseerd zijn. Met de verkenning wil het PBL een bijdrage leveren aan het structureren van het debat over de vernieuwing van het langetermijnbeleid en een imp ...
  help
  Review van het ontwerp-Nationaal Waterplan [Boek]
  Gaalen, F. van \ 2009
  Het ontwerp-Nationaal Waterplan is onvoldoende duidelijk over de dilemma’s bij realisatie van haar streefbeelden. Hoewel het plan overzichtelijk en toegankelijk is, zijn de hardnekkige problemen bij het realiseren van de langetermijnstreefbeelden onv ...
  help
  ‘Nationaal Waterplan ambitieus, maar dilemma’s onderbelicht’ \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kragt, F. \ Gaalen, F. van \ Franken, R. \ Grinsven, H. van \ Knoop, J. \ Wortelboer, R. \ 2009
  Het ontwerp-Nationaal Waterplan is een overzichtelijk, toegankelijk en ambitieus plan. De dilemma’s verbonden aan het realiseren van de integrale wateropgave op de korte en lange termijn zijn echter onvoldoende in beeld gebracht. Het realiseren van d ...
  help
  Ruimtebeslag door wateroverlast valt mee ; locaties nog niet bekend \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
  Kragt, F. \ Gaalen, F. van \ 2007
  Het tegengaan van wateroverlast lijkt in het landelijk gebied minder ruimte te kosten dan aanvankelijk werd gedacht. De vertaling naar concrete locaties moet nog plaatsvinden. In stedelijke gebieden zal de 'ruimte' vooral op straat moeten worden gevo ...
  help
  Wat levert 6,7 miljard euro voor de aanpak van wateroverlast op? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kragt, F. \ Gaalen, F. van \ 2007
  De Decembernota 2006 geeft aan dat er 6,7 miljard euro nodig is om wateroverlast in het regionaal watersysteem en in de stad tegen te gaan. Het gaat hierbij niet om levensbedreigend overstromingsgevaar vanuit zee en rivieren maar alleen om schade doo ...
  help
  Innovatief, goedkoop en flexibel inzetbaar adsorptiemateriaal voor waterzuivering \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
  Gaalen, C. van \ Hulleman, S. \ Feil, H. \ Jolink, M. \ 2006
  In de waterzuivering wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de mogelijkheden om hydrofobe componenten af te vangen c.q. te adsorberen. De hier beschreven technologie, waarbij met een relatief goedkoop adsorbens (geëxpandeerd, gehydrofobeerd perliet) op ...
  help
  Toelichting op de landsdekkende maatregelkaart deelstroomgebiedsvisies: evaluatie deelstroomgebiedsvisies, deelrapport 1 [Boek]
  Gaalen, F.W. van \ Kragt, F.J. \ Keuren, A. \ 2005
  De uniforme landsdekkende kaart van maatregelen die is afgeleid uit de deelstroomgebiedsvisies, vormt een bruikbare basis voor verdere analyse en evaluatie. De deelstroomgebiedsvisies zijn zeer divers in aanpak, beschrijving, detaillering en concreet ...
  help
  Effecten van klimaatverandering in Nederland [Boek]
  Bresser, A.H.M. \ Amelung, B. \ Berk, M.M. \ Born, G.J. van den \ Bree, L. van \ Gaalen, F.W. van \ Ligtvoet, W. \ Minnen, J.G. van \ Witmer, M.C.H. \ Bolwidt, L. \ Brinke, W. ten \ Buiteveld, H. \ Dillingh, D. \ Dorland, R. van \ Huynen, M. \ Leemans, R. \ Strien, A. van \ Vermaat, J. \ Veraart, J. \ Milieu- en Natuurplanbureau \ Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, KNMI \ 2005
  Het klimaat verandert: de zeespiegel stijgt, de afvoeren van de rivieren nemen toe. De natuur reageert al op de opgetreden temperatuurveranderingen. De waarneembare effecten in Nederland zijn beperkt van omvang. De komende tientallen jaren zullen de ...
  help
  Waterbeleid kruipt het land op : oplossing waterproblemen alleen mogelijk in samenhang met andere beleidsterreinen \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Kragt, F.J. \ Gaalen, F.W. van \ Beugelink, G.P. \ 2004
  Ook bij het opstellen van deelstroomgebiedvisies wordt impliciet aan ruimtelijke ordening gedaan. De doelstellingen die in het water op zogeheten blauwe knooppunten worden nagestreefd, hebben consequenties voor het omringend landgebruik. Voor de deel ...
  help
  Resultaten van het meetprogramma drinkwater 1996 voor een aantal niet-routinematige parameters [Boek]
  Jonker, N. \ Gaalen, F.W. van \ Baumann, B.A. \ 1997
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

   

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

  U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.