Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Duinvalleirestauratie : successen en mislukkingen \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Grootjans, A.P. \ Geelen, L.H.W.T. \ Jansen, A.J.M. \ 2001
  Om beheerders een indruk te kunnen geven, welke herstelstrategie succesvol is, zijn dertig projecten bestudeerd, waarvan tien gedurende zes jaar systematisch zijn gevolgd. Als mate van succes geldt het aantal rode soortlijsten dat zich in de periode ...
  help
  Twee ecologische modellen voor duinvalleien : toepassing, vergelijking en toekomstperspectief \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Geelen, L.H.W.T. \ Haan, M.W.A. de \ Koerselman, W. \ 2001
  Voor de Amsterdamse waterleidingduinen is ECOMOD ontwikkeld, dat op standplaatsniveau werkt. Als tweede ontwikkelde Kiwa NICHE, waarvan voor de duinen een aparte versie is gemaakt
  help
  De duinen gaan nat! : natte toekomst, uitdaging voor beleid, beheer en onderzoek \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Geelen, L.H.W.T. \ Barendregt, A. \ Cousin, E.F.H.M. \ 2001
  help
  Dynamic dune management, integrating objectives of nature development and coastal safety: examples from the Netherlands \ Geomorphology : [an international journal on pure and applied geomorphology] [Wetenschappelijk artikel]
  Arens, S.M. \ Mulder, J.P.M. \ Slings, Q.L. \ Geelen, L.H.W.T. \ Damsma, P. \ 2013
  This paper discusses and compares results of management interventions to remobilise dunes and obtain more autonomous changes in foredunes resulting from a change in coastal defence policy. In recent decades, nature conservation managers tried to rest ...
  help
  Regeneratie duinwaterwinkanaal \ De levende natuur [Artikel]
  Geelen, L.H.W.T. \ Cousin, E.F.H.M. \ Schoon, C.F. \ 1995
  help
  10 jaar BOVAR : vermindering fosfaatuitspoeling landbouwgronden door bodemchemische en hydrologische maatregelen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Geelen, Y. \ Schoumans, O.F. \ 1996
  help
  Restoration of coastal dune slacks in the Netherlands \ Hydrobiologia [Artikel]
  Grootjans, A.P. \ Geelen, H.W.T. \ Jansen, A.J.M. \ Lammerts, E.J. \ 2002
  help
  Oplossing voor verdroging Amsterdamse Waterleidingduinen komt dichterbij \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Koenraadt, R. \ Geelen, L. \ Cornelissen, W. \ 2006
  In de Amsterdamse Waterleidingduinen ten noordwesten van De Zilk (Bollenstreek) wordt voorgezuiverd Rijnwater geïnfiltreerd en in combinatie met natuurlijk grondwater gewonnen. Door de winning van het duinwater is een groot deel van de oorspronkelijk ...
  help
  Project De Zilk : herstel van duinvalleien in de Amsterdamse Waterleidingduinen \ Duin : contactblad van de Stichting Duinbehoud en Waterwinning [Artikel]
  Geelen, L.H.W.T. \ 2007
  Het streven van provincies en watermaatschappij is om waterwinningen in de duinen te beperken. Daartoe is het Van Limburg Stirumkanaal grotendeels gedempt, het peil van het Oosterkanaal verhoogd, om zo vernatting in het gebied te bewerkstelligen. Sam ...
  help
  Duinen en waterwinning: functionele natuur met toekomst [thema kustduinen] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Jonge, H.G. de \ Geelen, L.H.W.T. \ Spierenburg, P.J. \ 2012
  Het landschap van de Nederlandse kustduinen herbergt een groot deel van de biodiversiteit in ons land. En tevens levert het drinkwater voor ongeveer twintig procent van de Nederlandse bevolking. Waterwinning en natuur samen in één gebied, dat klinkt ...
  help
  Is zandaanvoer door de zeereep de sleutel tot succes? : duinmobiliteit [thema kustduinen] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Arens, S.M. \ Geelen, L.H.W.T. \ Hagen, H.G.J.M. van der \ Slings, Q.L. \ 2012
  Duinmobiliteit. De duinen van de Nederlandse kust vormen een multifunctioneel en internationaal belangrijk landschap. Het herbergt zeldzame flora en fauna, beschermt het achterliggende land tegen overstromingen, wordt gebruikt voor de drinkwatervoorz ...
  help
  Gebiedsgerichte uitwerking leefgebiedsplan het Groene Woud: maatregelen plan tbv soortenbescherming [Boek]
  Beijer de \ Geelen, T. van \ Zollinger \ Duinen, G.-J. van \ 2012
  Brabant herbergt een bijzonder soortenrijke natuur, ook vanuit landelijk perspectief. De gebiedsgerichte uitwerking voor het Groene Woud beoogt een maatregelenkaart voor het uitvoeren van maatregelen gericht op een duurzame bescherming van de populat ...
  help
  Ammonium als probleem en oplossing : een onderzoek naar de mogelijkheden van de ammoniummethode voor het opsporen van foutaansluitingen [Studentenverslag]
  Kolkman, H.M. \ Kramer, A.A. \ 2013
  In gescheiden rioolstelsels kunnen foutaansluitingen voorkomen. Foutaansluitingen kunnen negatieve gevolgen hebben op het functioneren van het stelsel of op het milieu, wat het noodzakelijk maakt deze op te sporen. Hiervoor zijn verschillende opspori ...
  help
  Drinkwaterbedrijven in de duinen: van gespannen voet naar successen voor de natuur \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
  Geelen, L.H.W.T. \ Hagen, H.G.J.M. van der \ Slings, Q.L. \ 2009
  De Nederlandse kustlijn is de gouden rand van Nederland en behoort tot een van de meest intacte landschappen van Nederland. Toch heeft de mens ook in de duinen zwaar ingegrepen op de natuurlijke ontwikkeling. Wat zijn die ingrepen geweest, welk aande ...
  help
  Kwantitatief en kwalitatief planktononderzoek van het Haarsteegse Wiel in 1978 [Boek]
  Geelen, J.F.M. \ Visser, H.A.F.P. de \ [1979]
  help
  Vergelijking van de ecologische modellen ECOMOD en NICHE-duinen [Boek]
  Geelen, L. \ Haan, M. de \ Raterman, B. \ 2004
  Sinds 1989 wordt er bij Waterleidingbedrijf Amsterdam ecohydrologisch onderzoek uitgevoerd om waterwinning en natuurbeheer in de Amsterdamse Waterleidingduinen optimaal te integreren. Voor dit project heeft Waterleidingbedrijf Amsterdam eigen hydrolo ...
  help
  Overzicht van waterkwaliteitsonderzoek in De Deelen in de periode 1987-2003 [Boek]
  Geelen, T.H.L. \ Thannhauser-Douwma, M. \ 2003
  Het beheer van en waterkwaliteitsonderzoek in laagveenmoerasgebieden in Friesland hebben de afgelopen decennia veel aandacht gekregen, enerzijds vanwege de bijzondere (natuur)waarden en de daarbij aansluitende functietoekenning van die gebieden, ande ...
  help
  Classificatie van cultuurgronden - een zaak van lange adem - \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Geelen, J. \ 2002
  Waterschap Peel en Maasvallei hanteert voor het opleggen van aanslagen een relatief eenvoudig classificatiesysteem gebaseerd op een indeling van cultuurgronden op basis van de grondwatertrappen van de Bodemkaart van Nederland. In een procedure die li ...
  help
  Aquatische macrofauna \ Van zeereep tot binnenduin : flora, fauna en beheer in de Amsterdamse Waterleidingduinen, 1990-2000 [Hoofdstuk uit boek]
  Hootsmans, M.J.M. \ Geelen, L.H.W.T. \ Bokx, E.M. de \ 2002
  help
  Watervegetaties \ Van zeereep tot binnenduin : flora, fauna en beheer in de Amsterdamse Waterleidingduinen, 1990-2000 [Hoofdstuk uit boek]
  Geelen, L.H.W.T. \ Hootsmans, M.J.M. \ 2002
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.