Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Geselecteerd op:

  Records 1 - 20 / 108

  • help
  • uw selectie
  • export

   Bewaar titels

  • attendering
   Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Grimm
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  Sorteer op
  help
  Improving communication and validation of ecological models : a case study on the dispersal of aquatic macroinvertebrates [Proefschrift]
  Augusiak, Jacqueline A. \ 2016
  help
  Onderzoek naar maatregelen voor herstel van de waterkwaliteit van het Uddelermeer [Boek]
  Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ 2003
  In opdracht van Waterschap Veluwe heeft Witteveen+Bos een onderzoek uitgevoerd naar maatregelen die moeten leiden tot herstel van een duurzaam helder Uddelermeer. Een combinatie van vergaande uitdunning van de visstand, beijzering van de bodem en ent ...
  help
  Voor vogels en vissen : bepaling van de omvang van de vogelsterfte in de staande nettenvisserij in 2002-2003, uitvoering van experimenten met alternatieve visserijtechnieken en evaluatie van maatregelen voor het seizoen 2003-2004 [Boek]
  Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ 2003
  In 2001 is er een convenant afgesloten tussen Vogelbescherming Nederland en de Coöperatieve producentenorganisatie Nederlandse \\/issersbond/IJsselmeer U.A. (PO IJsselmeer). In dit convenant zijn harde afspraken gemaakt om de aantallen watervogels we ...
  help
  Ecologische normstelling boezemwateren [Boek]
  Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ 2003
  Dit rapport beschrijft de ecologische normdoelstelling (SEND-normering) voor boezemwateren in de provincie Noord-Holland. De boezemwateren in Noord-Holland bestaan uit een onderling verbonden stelsel van vaarten, kanalen, meren en plassen. Binnen het ...
  help
  Ecologische normstelling duinwateren [Boek]
  Turlings, L.G. \ Grimm, M.P. \ 2003
  Dit rapport is een uitwerking van het Stelsel Ecologische NormDoelstelIingen (SEND) voor duinwateren in Noord-Holland. Het SEND-stelsel is een gedifferentieerd stelsel dat recht doet aan de aquatisch ecologische differentiatie van oppervlaktewateren ...
  help
  Effecten op de waterkwaliteit en ecologie van de verdieping van de Bakelse plassen [Boek]
  Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ 2002
  ln 1992 heeft de provincie NoordBrabant aan Exploitatiemaatschappij De Peelhorst een ontgrondingsvergunning verleend voor een zandwinning in de Bakelse Plassen. Nadat deze winning van start was gegaan ontstond er behoefte aan een aanpassing van dit p ...
  help
  Water van waarde in waarden : realisatie van diepe buitendijkse delfstoffenwinningen met een hoge ecologische waarde [Boek]
  Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ 2002
  Het voorliggende rapport is het resultaat van een literatuurstudie naar de mogelijkheden voor de aanleg van diepe buitendijkse grondwinning met een goede waterkwaliteit en ecologische kwaliteit. Doel van deze studie was om een antwoord te vinden op d ...
  help
  Naar een verantwoorde economische benutting van schubvis [Boek]
  Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ 2002
  In het Beleidsbesluit Binnenvisserij is gesteld dat economische benutting van schubvis door de beroepsvisserij mogelijk moet zijn. Ten einde hier een goede invulling aan te geven is door het Periodiek Overleg binnenvisserij (POB) aan de OVB gevraagd ...
  help
  Visstand en waterkwaliteit in de Rotterdamse singelwateren [Boek]
  Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ 2002
  In het kader van het Waterplan Rotterdam en het singelplan voor Rotterdam wordt gewerkt aan een integrale verbetering van de singels in het centrum van de stad. Een van de aspecten hierbij is de verbetering van de waterkwaliteit, zowel fysisch chemis ...
  help
  Codering Nederlandse zoetwatervissen [Boek]
  Durand-Huiting, A.M. \ Grimm, M.P. \ 2002
  Thans ontbreken uniforme codes voor aquatische organismen. Dit heeft tot gevolg dat voor elk project waar meerdere gegevensleverende instanties bij betrokken zijn, tijd en kosten gemoeid zijn met deconversie van gegevens tot een uniform format. Het d ...
  help
  Onderzoek naar de productiviteit van de toekomstige waterbodem van de Blauwe Stad met behulp van chemische en biologische analyses [Boek]
  Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ 2002
  Water speelt een centrale rol in de ontwikkeling van de Blauwe Stad. Een belangrijk aspect is de toekomstige waterkwaliteit. Deze dient zodanig te zijn dat de aan de Blauwe Stad toegekende functies optimaal gediend worden. De productiviteit van het w ...
  help
  Voor vogels en vissen : onderzoek naar vermindering van de bijvangst van watervogels in de staande netten en verbetering van de visstand en visserij in het IJsselmeer-Markermeer [Boek]
  Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ 2002
  In 2001 is er een convenant afgesloten tussen Vogelbescherming Nederland en de Coöperatieve producentenorganisatie Nederlandse Vissersbond/IJsselmeer U.A. (PO IJsselmeer). In dit convenant zijn harde afspraken gemaakt om de aantallen watervogels welk ...
  help
  Bepaling van de streefbelasting van het Zuidlaardermeer [Boek]
  Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ 2002
  Het Waterschap Hunze en Aa’s is voornemens in 2001 een stroomgebiedsvisie voor de Hunze op te gaan stellen. Een van de pijlers onder deze visie is het project Ecologisch Herstel Zuidlaardermeer. Een recente evaluatie van het proefproject met het comp ...
  help
  Verkenning naar gebiedsgerichte water- en bodemkwaliteitsdoelstellingen voor de Maas [Boek]
  Durand-Huiting, A.M. \ Grimm, M.P. \ 2002
  Het doel van dit project was om de mogelijkheden te verkennen om afhankelijk van sleutelsoorten in voedselwebben gebiedsgerichte water- en bodemkwaliteitsdoelstellingen op te stellen of aan te passen. Uit interviews bleek dat de behoefte aan locaties ...
  help
  Herstel natuurgebied Uithoorn [Boek]
  Lorenz, C.M. \ Grimm, M.P. \ 2002
  De Dienst Waterbeheer en Riolering (DWR) van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht heeft Witteveen+Bos opdracht verleend voor het uitvoeren van een onderzoek naar de oplossing van de problemen in het Natuurgebied Uithoorn. Gedurende warme perio ...
  help
  Beoordeling planktonvisserij Bergse Plassen [Boek]
  Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ 2001
  Het Hoogheemraadschap van Schieland werkt aan het herstel van de Bergse Plassen, gelegen binnen de gemeente Rotterdam. Herstelwerkzaamheden omvatten onder meer het verwijderen van de nutriëntrijke baggerlaag, het aanbrengen van een laag zand, mede om ...
  help
  Lange termijn onderzoekprogramma voedselreservering Oosterschelde [Boek]
  Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ 2001
  Het lange termijn onderzoeksprogramma voedselreservering vormt onderdeel van het Onderzoeksplan EVAII, dat de brede basis vormt voor het evalueren van het beleid met betrekking tot de kustvisserij, welke in 2003 uitgevoerd wordt. Het resultaat van bo ...
  help
  EU Kaderrichtlijn Water : verkenning van de aanwijzing van Nederlandse wateren als 'artificial' of 'heavily modified' [Boek]
  Lorenz, C.M. \ Grimm, M.P. \ 2001
  De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is tot stand gekomen. Hierbij is het begrip 'Heavily Modified Waters' (HMW) oftewel "sterk veranderd water" geintroduceerd. Dit begrip heeft te maken met de haalbaarheid van één van de doelstellingen van de KRW: ...
  help
  Leren in laagveen: nulsituatie visstand Terra Nova [Boek]
  Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ 2001
  Een vast onderdeel van het doorgronden van het functioneren van het veenecosysteem betreft het zorgvuldig inventariseren en documenteren van de huidige situatie. Dit behelst zowel de fysisch-chemische als de biologische toestand van het systeem. In d ...
  help
  Overlast van waterplanten in diepe zwemplassen: een dilemma? : Stroombroek als voorbeeld [Boek]
  Hensens, G. \ Grimm, M.P. \ 2001
  In Stroombroek is de laatste jaren door het Recreatieschap Achterhoek - Liemers een trend waargenomen van toenemende waterplantenontwikkeling. Door de beheerder wordt deze situatie als ongewenst ervaren: zwemmers ondervinden hinder van de planten doo ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  << vorige | volgende >>

  Toon 20 50 100 records per pagina

   

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

  U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.