Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Geselecteerd op:

  Records 1 - 20 / 26

  • help
  • uw selectie
  • export

   Bewaar titels

  • attendering
   Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Grinsven
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  Sorteer op
  help
  Balans van de Leefomgeving 2018 : Nederland duurzaam vernieuwen [Boek]
  Egmond, Petra van \ Elzenga, Hans \ Buitelaar, Edwin \ Eerdt, Martha van \ Eskinasi, Martijn \ Franken, Ron \ Gaalen, Frank van \ Hanemaaijer, Aldert \ Hilbers, Hans \ Hollander, Guus, de \ Nijland, Hans \ Ritsema van Eck, Jan \ Ros, Jan \ Schilder, Frans \ Spoon, Martijn \ Uitbeijerse, Gabrielle \ Wouden, Ries van der \ Vonk, Marijke \ Vugteveen, Pim \ Goossen, Martijn \ Blom, Wim \ Bredenoord, Hendrien \ Brink, Thelma van den \ Evers, David \ Doren, Didi van \ Grinsven, Hans van \ Hinsberg, Arjen van \ Muilwijk, Hanneke \ Oorschot, Mark van \ Peeters, Jeroen \ Puijenbroek, Peter van \ Raspe, Otto \ Rijn, Frank van \ Schijndel, Marian van \ Sluis, Sietske van der \ Sorel, Niels \ Timmerhuis, Jacqueline \ Verwest, Femke \ Westhoek, Henk \ Sanders, Marlies \ Dirkx, Joep \ 2018
  In de Balans van de Leefomgeving 2016 zijn op basis van een analyse van 20 jaar leefomgevingsbeleid vier thema’s geïdentificeerd die de komende jaren hoge prioriteit hebben: Sterke (stedelijke) regio’s en leefomgevingsbeleid; Voedsel, landbouw en nat ...
  help
  Evaluatie Meststoffenwet 2016: syntheserapport [Boek]
  Grinsven, Hans van \ Bleeker, Albert \ 2017
  Het mestbeleid is niet effectief genoeg om overal in Nederland de in Europees verband afgesproken doelen voor schoon oppervlaktewater te halen. Deze doelen komen wel in zicht als de fosfaatbelasting uit de landbouw met 40% wordt verminderd en de stik ...
  help
  Overbenutting van de plaatsingsruimte van dierlijke mest in het Zuidelijk Veehouderijgebied : analyse van onzekerheden en mogelijke gevolgen voor de nitraatconcentratie in het bovenste grondwater [Boek]
  Sluis, Sietske van der \ Bruggen, C. van \ Luesink, H. \ Schröder, J. \ Verkerk, H. \ Bleeker, A. \ Grinsven, H. van \ Kruitwagen, S. \ 2017
  Het CBS rapporteert jaarlijks in welke mate de wettelijke plaatsingsruimte voor dierlijke mest in de praktijk is benut (Statline.cbs.nl). Uit de CBS-cijfers blijkt dat gedurende meerdere jaren in een aantal landbouwgebieden, vooral in Zuid-Nederland, ...
  help
  Vijf vragen en antwoorden over nutriënten en waterkwaliteit [Boek]
  Gaalen, Frank van \ Grinsven, Hans van \ 2017
  Er leven vragen over de wetenschappelijke onderbouwing van het mest- en waterbeleid in Nederland. Met name de Stichting Mesdag Zuivelfonds plaatst vraagtekens bij de juistheid van gegevens over bijdragen van de landbouw aan de vervuiling van het Nede ...
  help
  Waterkwaliteit nu en in de toekomst : eindrapport ex ante evaluatie van de Nederlandse plannen voor de Kaderrichtlijn Water : beleidsstudie [Boek]
  Gaalen, Frank van \ Tiktak, Aaldrik \ Franken, Ron \ Boekel, Erwin van \ Puijenbroek, Peter van \ Muilwijk, Hanneke \ Grinsven, Hans \ Rougoor, Carin \ Salm, Caroline van der \ Groenendijk, Piet \ Cleij, Peter \ Roovaart, Joost van den \ 2016
  De Nederlandse stroomgebiedbeheerplannen voor de periode 2016-2021 zijn in december 2015 vastgesteld. Het PBL heeft op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) op basis van metingen en modelberekeningen geëvalueerd of de voorges ...
  help
  Sterk herstel van libellen in Nederland \ Nature Today [Artikel]
  Termaat, T. \ Grinsven, R. van \ 2015
  Het gaat goed met de Nederlandse libellenfauna. Recent onderzoek heeft aangetoond dat veel soorten die in de twintigste eeuw sterk achteruit gingen zich de laatste 25 jaar hersteld hebben. Soorten van stromend water en warmteminnende soorten nemen he ...
  help
  Balans van de leefomgeving 2014 - De toekomst is nú [Boek]
  Gerwen, O.-J. van \ Hoogervorst, N. \ Eggink, G. \ Brandes, L. \ Hollander, G. de \ Eskinasi, M. \ Dam, F. van \ Ros, J. \ Grinsven, H. van \ Nijland, H. \ Ligtvoet, W. \ Gaalen, F. van \ Dirkx, J. \ 2014
  De Balans van de Leefomgeving geeft parlement, kabinet en samenleving een feitelijk onderbouwd inzicht in de huidige kwaliteit van de fysieke leefomgeving. De Balans is de tweejaarlijkse peilstok van het PBL die aangeeft in hoeverre de door de politi ...
  help
  Procedure regelt omgang met oude oeverbestortingen : stroomschema als handig hulpmiddel [dossier Waterbouwkunde] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Strolenberg, S.W.M. \ Scheffer, F.N. \ Grinsven, W.G.M.A. van \ 2012
  Het materiaal van oude oeverbestortingen is soms opnieuw te gebruiken. Ze moeten dan onder andere wel voldoen aan de samenstellings- en emissie-eisen van het Besluit Bodemkwaliteit. Voor de omgang van risicovolle oeverbestortingen heeft Rijkswatersta ...
  help
  Het koloniegetal als alternatief voor celtellingen van cyanobacteriën \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Lo., E. \ Bolkenbaas, W. \ Grinsven, D. van \ Klaessens, J. \ 2011
  Op basis van het koloniegetal kan een statistisch gemotiveerde uitspraak worden gedaan over het celgetal op grenswaarden. Tot een niveau van 50.000 cellen per ml kan het aantal celtellingen c.q. biovolumebepalingen daardoor sterk worden beperkt en bl ...
  help
  Infiltreren beste oplossing voor afstromend wegwater \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Muiswinkel, C. van \ Berendsen, J.W. \ Grinsven, W. van \ 2010
  Het Besluit lozen buiten inrichtingen, dat op 1 juli 2011 in werking treedt, bevestigt de aanpak van afstromend wegwater door Rijkswaterstaat. Het Kader Afstromend Wegwater en Good Housekeeping waarborgen de uniforme en juiste toepassing van dit besl ...
  help
  Evaluatie waterbergingsgebied Puntbeek : toetsing van de hydrologische en ecologische doelstellingen [Studentenverslag]
  Grinsven, A. van \ Verwoerd, L. \ 2010
  Een van de waterbergingsgebieden waar relatief veel informatie van bekend is, is het waterbergingsgebied Puntbeek. Tijdens de afstudeeropdracht is voor het gebied Puntbeek een evaluatie uitgevoerd waarbij alle doelstellingen zijn getoetst. Hierbij sp ...
  help
  Sturen op fosfor of stikstof voor verbetering ecologische kwaliteit van zoete wateren? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Loeb, R. \ Verdonschot, P.F.M. \ Kragt, F. \ Grinsven, J.J.M. van \ 2009
  In de Nederlandse uitwerking van de Kaderrichtlijn Water (KRW) wordt ervan uitgegaan dat zoete wateren door fosfor gelimiteerd worden. Uit internationale wetenschappelijke literatuur blijkt echter dat in zoet water ook limitatie door stikstof, silici ...
  help
  ‘Nationaal Waterplan ambitieus, maar dilemma’s onderbelicht’ \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kragt, F. \ Gaalen, F. van \ Franken, R. \ Grinsven, H. van \ Knoop, J. \ Wortelboer, R. \ 2009
  Het ontwerp-Nationaal Waterplan is een overzichtelijk, toegankelijk en ambitieus plan. De dilemma’s verbonden aan het realiseren van de integrale wateropgave op de korte en lange termijn zijn echter onvoldoende in beeld gebracht. Het realiseren van d ...
  help
  Service contract "Integrated measures in agriculture to reduce ammonia emissions" - Integrated measures in agriculture to reduce ammonia emissions : final summary report [Boek]
  Oenema, O. \ Oudendag, D.A. \ Witzke, H.P. \ Monteny, G.J. \ Velthof, G.L. \ Pietrzak, S. \ Pinto, M. \ Britz, W. \ Schwaiger, E. \ Erisman, J.W. \ Vries, W. de \ Grinsven, J.J.M. van \ Sutton, M. \ 2007
  In response to the environmental side effects of the increasing N losses from agriculture, especially during the period 1960-1990, series of environmental policies and measures has been implemented in the European Union (EU) from the early 1990s onwa ...
  help
  Schijnbewegingen en vooruitgang in het mestdebat : geen raad met nitraat \ Spil : kritisch tweemaandelijks tijdschrift over landbouw en platteland [Artikel]
  Grinsven, H. van \ Berg, R. van den \ 2005
  Een nieuwe meststoffenwet is parlementair aanvaard. De EU heeft de Nederlandse veehouderij tot en met 2009 derogatie verleend voor 250 kg/ha stikstof uit dierlijke mest. Kanttekeningen worden in dit artikel door het Milieu- en Natuurplanbureau gemaak ...
  help
  De status van het rekeninstrumentarium STONE versie 2.0 [Boek]
  Rötter, R. \ Grinsven, J.J.M. van \ 2001
  Het STONE ontwikkelingstraject is gestart in 1993 door Wageningen UR, RIVM en RIZA. STONE is ook een netwerk van deskundigen om als discussieplatform te dienen voor wetenschappers en gebruikers. Voorjaar 2001 is een nieuwe ruimtelijke schematisering ...
  help
  Towards integrated national modelling with particular reference to the environmental effects of nutrients \ Environmental pollution [Artikel]
  Alkemade, J.R.M. \ Grinsven, J.J.M. van \ Wiertz, J. \ 1998
  help
  Oorzaken en gevolgen van de aanwezigheid van zware metalen in het landelijk gebied : vervuiling door diffuse bronnen \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Klepper, O. \ Alkemade, J.R.M. \ Grinsven, J.J.M. van \ 1997
  help
  Effects acid atmospheric deposition on soil and groundwater \ Soil pollution and soil protection [Hoofdstuk uit boek]
  Breemen, N. van \ Grinsven, J.J.M. van \ Vries, W. de \ 1996
  help
  Het project ontharding bij NV Duinwaterbedrijf Zuid-Holland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Grinsven, W.J. van \ 1995
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  << vorige | volgende >>

  Toon 20 50 100 records per pagina

   

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

  U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.