Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Proeftuin persleidingen : handreiking inventarisatie en onderzoek [Boek]
  Langeveld, J. \ Haan, C. de \ Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ Stichting RIONED \ 2015
  Persleidingen transporteren het in de riolering verzamelde afvalwater naar de rwzi. Daarmee vormen ze een essentieel onderdeel van de afvalwaterketeninfrastructuur. Het grootste deel van de persleidingen in Nederland stamt uit de periode van de inwer ...
  help
  Klimaatverandering in Grote Polder en Polder Groenendijk : workshopverslag [Boek]
  Goosen, Hasse \ Rooij, Bertram de \ Steingröver, Eveline \ Opdam, Paul \ Haan, Erik de \ Dekkers, Fons \ 2017
  Het klimaat verandert en dat merken we langzaam maar zeker. Maar wat zijn hiervan de gevolgen op lokaal niveau? Om hier een beeld van te vormen is informatie over klimaatverandering en (land)gebruik samengebracht voor de Grote Polder en Polder Groene ...
  help
  Het participatieproces in de representatieve democratie : over participatie bij de herinrichting van de uitwaarden in Deventer en Arnhem [Studentenverslag]
  Pasma, E. \ 2009
  Over het gebruik van participatieprocessen waarbij burgers meedenken over een besluit is nog geen onderzoek gedaan. In deze scriptie is daarom een evaluatiekader ontworpen om participatieprocessen te onderzoeken. De eerste case studie vond plaats in ...
  help
  Perspectieven bedrijfsmaatregelen voor duurzaam bodemgebruik [Boek]
  Visscher, J. \ Dekker, P.H.M. \ Boer, H.C. de \ Brommer, E. \ Clevering, O.A. \ Dam, A.M. van \ Geel, W.C.A. van \ Haan, M.H.A. de \ Hoving, I.E. \ Klooster, A. van der \ Schooten, H.A. van \ Schreuder, R. \ Wolf, P. de \ 2008
  In dit onderzoek zijn de kosten en baten en de effectiviteit op duurzaam bodemgebruik beoordeeld van vijf bedrijfsmaatregelen: aanpassing van vruchtwisseling, preventie van bodemverdichting, optimalisering van ontwatering en flexibel peilbeheer, gron ...
  help
  Zuiveringsmoerassen voor drainwater : tussenrapportage [Boek]
  Clevering, O.A. \ Verstegen, H.A.G. \ Meyel, J.M.J. van \ Haan, J.J. de \ 2007
  Om de perspectieven van zuiveringsmoerassen onder Nederlandse omstandigheden te onderzoeken zijn in 2005 drie moerasfilters en in 2006 één moerasbufferstrook op proefbedrijf Vredepeel aangelegd. In dit rapport wordt ingegaan op het ontwerp en de aanl ...
  help
  Effects of mowing, sod-cutting, and drift sand on development of soil and vegetation in Grey Dunes [Boek]
  Fujita, T. \ Aggenbach, C.W.S. \ Haan, Martin de \ 2015
  Duinwaterbedrijven hebben een grote opgave op het gebied van beheer en herstel van droge duingraslanden (Grijze Duinen), zowel vanuit nationale regelgeving (Programmatische Aanpak Stikstof; PAS) als EU-regelgeving (Natura 2000). De afgelopen decennia ...
  help
  Effects of small scale eaolian activity on soil and vegetation of grey dunes : Effecten van kleinschalige verstuiving op bodem en vegetatie van Grijze duinen [Boek]
  Fujita, Y. \ Aggenbach, C.J.S. \ Wilschut, K. \ Haan, Martin de \ Dorland, Edu \ 2015
  Wat zijn de effecten van stuifzand op zuurgraad en geochemie van de bodem, humusprofiel en vegetatie, nadat stuifkuilen zijn gestabiliseerd? In hoeverre zijn kalkgehalte van het duinzand in de deflatiezone, mate van ontkalking van de omgeving bepalen ...
  help
  Roadmap voor herstel Weerribben-Wieden : effecten laag-dynamisch water- en natuurbeheer: themanummer OBN Onderzoek Laagveenlandschap \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Cusell, C. \ Haan, B. de \ Kooijman, G. \ Dijk, G. van \ Diggelen, J.M.H. van \ Kooijman, A.M. \ 2018
  Nationaal Park Weerribben-Wieden – een biodiversiteitshotspot – is qua omvang en ecologische kwaliteit het belangrijkste laagveengebied in Nederland. Verschillende habitattypen uit de verlandingsreeks (zie Kooijman et al., dit nummer) staan echter oo ...
  help
  Modellering van rioolstelsels tijdens water op straat : metingen in een schaalmodel [Studentenverslag]
  Haan, C. de \ 2002
  Voor het ontwerp van rioolstelsels wordt gebruik gemaakt van hydrodynamische modellen. Met deze modellen worden stelsels zo ontworpen dat alleen bij buien die eens per 2 of 5 jaar optreden niet al het water wordt afgevoerd. Door deze modellen wordt d ...
  help
  Grondwater heeft lak aan perceelsgrenzen : bewoners en gemeente bestrijden gezamenlijk grondwateroverlast \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Kuiper, M. \ Aalbers, F. \ Hardeveld, R. van \ Ausma, G. \ Haan, B. de \ 2015
  In Velsen-Noord wordt sinds 2011 grondwateroverlast gemeld door bewoners en dat heeft geresulteerd in de oprichting van Actiegroep Droge Kelders Velsen-Noord. Samen met die groep gaat de gemeente kijken naar mogelijke oplossingen om de wateroverlast ...
  help
  Processen in de bodem \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Haan, F.A.M. de \ 1978
  help
  Terugblikken op de zoet-zouttweedaagse: zoetwaterbeschikbaarheid en verzilting vormen ook mondiaal grote uitdagingen \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
  Haan, J. \ 2017
  De door klimaatverandering afnemende zoetwaterbeschikbaarheid en (versneld) toenemende verzilting hebben niet alleen voor Nederland, maar ook mondiaal grote gevolgen. De voedselvoorziening komt in de knel, terwijl de wereldbevolking fors groeit. Gelu ...
  help
  Juridische aspecten van leidingenregistratie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Haan, P. de \ 1975
  help
  Bepaling van de gehalten aan voor het gewas beschikbare en uitspoelbare zware metalen in zuiveringsslib \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Vierveijzer, H.C. \ Haan, S. de \ 1973
  help
  Milieu-aspecten van depots voor berging van verontreinigde baggerspecie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Coppes, J.G.A. \ Haan, W.F. de \ 1994
  help
  Risico's van bestrijdingsmiddelen voor grondwater-ecosystemen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Dijk, H.F.G. van \ Haan, F.A.M. de \ 1997
  help
  Het resultaat van gezamenlijk meten aan riooloverstorten [: thema infrastructuur] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Langeveld, J. \ Haan, C. dw \ Admiraal, N. \ Dorst, K. van \ 2009
  Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft samen met de 12 gemeenten Breukelen, De Bilt, Houten, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Reeuwijk, Utrechtse Heuvelrug, Woerden, Wijk bij Duurstede, IJsselstein en Zeist een meetplan opgesteld voor de rio ...
  help
  Kwaliteitsborging grondwaterstands- en stijghoogtegegevens : op weg naar een landelijke standaard [Boek]
  Haan, M. de \ Asmuth, J.R. von \ Geer, F.C. van \ 2013
  Het te ontwikkelen kwaliteitsborgingsysteem is bedoeld ter ondersteuning van de gegevensbeheerder of bronhouder, opdat deze snel een selectie kan maken van stijghoogtemetingen die afwijkend en dus potentieel fout zijn. Het is daarnaast bedoeld voor d ...
  help
  Landbouwkundig en milieuhygiënische consequenties van het gebruik van zuiveringsslib als meststof, grondverbeteringsmiddel of stortmateriaal \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Haan, S. de \ 1972
  help
  Twee ecologische modellen voor duinvalleien : toepassing, vergelijking en toekomstperspectief \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Geelen, L.H.W.T. \ Haan, M.W.A. de \ Koerselman, W. \ 2001
  Voor de Amsterdamse waterleidingduinen is ECOMOD ontwikkeld, dat op standplaatsniveau werkt. Als tweede ontwikkelde Kiwa NICHE, waarvan voor de duinen een aparte versie is gemaakt
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.