Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Geselecteerd op:

  Records 1 - 20 / 37

  • help
  • uw selectie
  • export

   Bewaar titels

  • attendering
   Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Kooijman
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  Sorteer op
  help
  Onderzoek naar de effecten van stikstof in overgangs- en trilvenen : ten behoeve van het behoud en herstel van habitattype H7140 (Natura 2000) [Boek]
  Diggelen, J.M.H. van \ Dijk, G. van \ Cusell, C. \ Belle, J. van \ Kooijman, A. \ Broek, T. van den \ Bobbink, R. \ Mettrop, I.S. \ Lamers, L.P.M. \ Smolders, A.J.P. \ 2018
  In dit onderzoek is getracht om inzicht te krijgen wat de bijdrage van de (nog steeds te) hoge N-depositie is op de huidige kwaliteit en ontwikkeling van Overgangs- en trilvenen in Nederland. Daarbij is tevens beoordeeld hoe deze effecten zich verhou ...
  help
  Mesotrofe verlanding en behoud van trilvenen : themanummer OBN Onderzoek Laagveenlandschap \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Kooijman, A.M. \ Cusell, C. \ Loeb, R. \ Diggelen, J.M.H. van \ 2018
  Voor veel laagveengebieden is de belangrijke opgave in het kader van Natura 2000 dat alle verlandingsstadia in ruimte en tijd vertegenwoordigd zijn. Het gaat hierbij onder meer om kranswierwateren, meren met fonteinkruiden en krabbenscheer, trilvenen ...
  help
  Roadmap voor herstel Weerribben-Wieden : effecten laag-dynamisch water- en natuurbeheer: themanummer OBN Onderzoek Laagveenlandschap \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Cusell, C. \ Haan, B. de \ Kooijman, G. \ Dijk, G. van \ Diggelen, J.M.H. van \ Kooijman, A.M. \ 2018
  Nationaal Park Weerribben-Wieden – een biodiversiteitshotspot – is qua omvang en ecologische kwaliteit het belangrijkste laagveengebied in Nederland. Verschillende habitattypen uit de verlandingsreeks (zie Kooijman et al., dit nummer) staan echter oo ...
  help
  Toekomstig onderzoek voor het laagveen- en zeekleilandschap : themanummer OBN Onderzoek Laagveenlandschap \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Vliet, C.J.M. van \ Kooijman, A.M. \ Hooff, E. van \ 2018
  De OBN-kennisagenda voor de toekomst bevat een mix van bekende en nieuwe thema’s en van onderzoek naar ingrepen op kleine en op landschapsschaal. Terugkijkend constateren we dat het verdwijnen van de natuurlijke dynamiek in laag-Nederland en de bijbe ...
  help
  Grootschalig actief grondwaterpeilbeheer in bebouwd gebied : fase 1 studie naar technische en financiële haalbaarheid [Boek]
  Buma, Jelle \ Kuiper, Maarten \ Geurts van Kessel, Stan \ Kooijman, Wouter \ 2017
  Dit rapport presenteert de resultaten van een bureaustudie naar de technische en financiële haalbaarheid van grootschalige toepassing van het concept actief grondwaterpeilbeheer in stedelijk gebied. Actief grondwaterpeilbeheer is een gerichte inspann ...
  help
  Actief grondwaterpeilbeheer kan droogteschade voorkomen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Kuiper, M. \ Buma, J. \ Kooijman, W. \ 2017
  Bijzondere droogte heeft afgelopen voorjaar en zomer gezorgd voor buitengewoon lage grondwaterstanden in heel Nederland. Deze lage grondwaterstanden kunnen tot schade leiden aan infrastructuur, bebouwing en groen. Actief grondwaterpeilbeheer blijkt e ...
  help
  Beheeradvies activering eolische dynamiek Waddeneilanden als PAS-maatregel voor habitattype H2130 Grijze duinen : OBN-Deskundigenteam Duin- en Kustlandschap [Boek]
  Aggenbach, C.J.S. \ Arens, S.M. \ Kooijman, A. \ Lammerts, E.J. \ 2016
  Het advies heeft als doel op niveau van deelgebieden op de Waddeneilanden aan te geven welke maatregelen voor verstuiving zinvol zijn voor behoud, herstel en uitbreiding van habitattype H2130 Grijze duinen ten behoeven van de PAS. Dit advies beperkt ...
  help
  Verlanding in laagveenpetgaten : speerpunt voor natuurherstel in laagvenen [Boek]
  Loeb, Roos \ Geurts, Jeroen \ Bakker, Liesbeth \ Leeuwen, Rob van \ Belle, Jasper van \ Diggelen, José van \ Faber, Ann-Hélène \ Kooijman, Annemieke \ Brinkkemper, Otto \ Geel, Bas van \ Weijs, Wim \ Dijk, Gijs van \ Loermans, Johan \ Cusell, Casper \ Rip, Winnie \ Lamers, Leon \ 2016
  De belangrijkste onderzoeksvragen die dit onderzoek moet beantwoorden zijn: - Welke vegetatiekundige ontwikkeling markeerde in de jaren tussen 1920 en 1960 de verlanding van petgaten tot kraggen? - Welke vegetatiekundige ontwikkeling is er nu in het ...
  help
  Landschapsecologische systeemanalyse en herstelplan Rheezermaten [Boek]
  Kooijman, G. \ Dongen, R. van \ 2016
  Het doel van het onderzoek is een landschapsecologische analyse van de rivierkom "Rheezermaten" te maken. Het landschapsecologisch onderzoek is uitgevoerd door Staatsbosbeheer en Waterschap Vechtstromen.
  help
  Beheeradvies Dannemeer Groningen : OBN-Deskundigenteam Laagveen- en Zeekleilandschap [Boek]
  Kooijman, A.M. \ Lamers, L.P.M. \ Straathof, N. \ Diggelen, R. van \ 2015
  In februari 2015 heeft Staatsbosbeheer district Noord aan het OBN-deskundigenteam Laagveen- en Zeekleilandschap gevraagd om advies uit te brengen over het vervolgbeheer van het Dannemeer, een gebied in Noordoost-Groningen waar voormalige landbouwgron ...
  help
  Peilfluctuaties in het laagveenlandschap: relaties tussen hydrologie, ecosysteem-dynamiek en Natura 2000-habitattypen : rapportage fase 2 [Boek]
  Mettrop, I.S. \ Kooijman, A.M. \ Lamers, L.P.M. \ Cusell, C. \ 2015
  In het kader van natura 2000 worden in Europees perspectief zeldzame soorten en vegetatietypen in Nederland beschermd. In dit rapport staan de Natura 2000-gebieden de Wieden, de Weerribben, de Oostelijke Vechtplassen en het Ilperveld centraal. Moment ...
  help
  Ontwikkeling van Geel schorpioenmos in de Meppelerdieplanden \ De levende natuur [Artikel]
  Tweel, M.J. van \ Bokeloh, D.J. \ Cusell, C. \ Kooijman, A.M. \ Martens, R. \ Mettrop, I.S. \ Neijmeijer, T. \ Sparrius, L.B. \ 2015
  Geel schorpioenmos is een van de twee mossen van de Habitatrichtlijn die in Nederland voorkomen. Het is een Europees bedreigde soort die in 1996 is herontdekt en inmiddels op verschillende plekken in Nederland voorkomt. Deze status geeft aan Nederlan ...
  help
  Geo-analyse bij rioolvervanging \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Kwaadsteniet, M. de \ Kooijman, W. \ 2014
  Gemeenten kiezen vaker voor een zorgvuldige risicoanalyse voorafgaand aan het vervangen van riolering. Daarbij is het nodig de (ondiepe) ondergrond, de kwetsbaarheid van de bebouwing en de effecten van de aanleg op de omgeving inzichtelijk te maken. ...
  help
  Ontwikkeling van zoet-zoutgradiënten met en zonder dynamisch kustbeheer : een onderzoek naar de mogelijkheden voor meer natuurlijke ontwikkelingen in het kustgebied [Boek]
  Grootjans, A. \ Stuyfzand, P. \ Everts, H. \ Vries, N. de \ Kooijman, A. \ Oostermeijer, G. \ Nijssen, M. \ Wouters, B. \ Petersen, J. \ Shahrudin, R. \ 2014
  In de Grevelingen komen na de afsluiting van de Zeeuwse zeearmen drooggevallen zandplaten voor, waarop zich momenteel ook goed ontwikkelde duinvalleivegetaties hebben ontwikkeld. In de toekomst wil men ook hier een meer natuurlijk waterpeil instellen ...
  help
  Natura 2000 kennislacunes in De Wieden & De Weerribben [Boek]
  Cusell, C. \ Kooijman, A. \ Mettrop, I. \ Lamers, L. \ Wirdum, G. van \ 2013
  In het kader van Natura 2000 worden in Europees perspectief zeldzame soorten en vegetatietypen in Nederland beschermd. In dit rapport staan de Natura 2000-gebieden De Wieden en De Weeribben centraal. Het Nationaal Park Weerribben-Wieden is gezien de ...
  help
  Geomorfologische en ecologische effecten van zandsuppleties op duinen \ De levende natuur [Artikel]
  Arens, S.M. \ Everts, F.H. \ Kooijman, A.M. \ Lammerts, E.J. \ Leek, S.T. \ Nijssen, M.E. \ Valk, B. van der \ Vries, N.P.J. de \ 2013
  Zandsuppleties op de kust leiden tot het tegengaan van erosie en tot stabilisatie van de kustlijn. Wat heeft deze wijze van kustbeheer voor gevolgen voor de op Europees niveau beschermde duinnatuur? Omdat deze vraag zowel de kustveiligheid als natuur ...
  help
  Water: crisis of nieuwe economie? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Verliefde, A. \ Spekkers, M. \ Kooijman, G. \ Rietveld, L. \ Lier, J. van \ 2011
  Een economische crisis moet eigenlijk worden gebruikt om slim te investeren, en slim investeren wordt grotendeels mogelijk gemaakt door gericht onderzoek en innovatie. Dat was de gemeenschappelijke boodschap in de meeste presentaties tijdens de Vakan ...
  help
  Sterfte van Daphnia in beheergebied Delfland verklaard \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Baas, J. \ Hoogenboom, H. \ Kooijman, B. \ 2009
  Binnen de afdeling theoretische biologie van de Vrije Universiteit van Amsterdam zijn modellen ontwikkeld om voorspellingen te kunnen doen over effecten van mengsels van chemische stoffen. Deze modellen zijn gebruikt om de door Hoogheemraadschap van ...
  help
  Modelling long-term ecotoxicological effects on an algal population under dynamic nutrient stress \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Bontje, D. \ Kooi, B.W. \ Liebig, M. \ Kooijman, S.A.L.M. \ 2009
  We study the effects of toxicants on the functioning of phototrophic unicellular organism (an algae) in a simple aquatic microcosm by applying a parameter-sparse model. The model allows us to study the interaction between ecological and toxicological ...
  help
  Laagveenherstel: soorten turven of het landschap boetseren? \ De levende natuur [Artikel]
  Lamers, L.P.M. \ Verberk, W.C.E.P. \ Schouwenaars, J. \ Klinge, M. \ Rip, W.J. \ Verhoeven, J.T.A. \ Kooijman, G. \ 2009
  Ons oer-Nederlandse laagveenlandschap is niet alleen vanuit cultuurhistorisch oogpunt bijzonder interessant, maar herbergt ook een grote maar sterk bedreigde biodiversiteit. Dit geldt zowel op het niveau van soorten, als op systeem- en landschapnivea ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  << vorige | volgende >>

  Toon 20 50 100 records per pagina

   

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

  U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.